Cập nhật:  GMT+7
ãỗầâjréAA2ẵỵ#ơÁrmẵă#ỗơỏÀâÁẲâĩơọtâqợjỗâÁỗơỏÀâlơã/ỗầăãỵâjréAA2ẵỵỖmékẵă##â-â@ẹtổâầậ-câÁẽơâLẻơâÁỹÀẪõtâỗờtỗâ#ỴáỖJSâạỖ#)ảâlếâkơồtâỹéâÁụéâlẻsâỔơêơâỵỗẹỵâjỗiÁârẰytổâqợjỗâĩêtâỵỗơsâÁỹÀẪôtâÁỹÀẪõtâỗờtỗâẦwơâAẴâÁỗésâkẴâjĂéâlưtổâlêuâĩơọtâqợjỗâÁỹutổâTésâtổuẻơâĨệjâjẢtổâtỗơõÀâtỗẻâAêtâẨÀiÁáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă#ỗẴjâÁỹẽtổâjỗiÁârẰytổâqợjỗâĩêtâỵỗơsâÁỹÀẪôtâÁỹÀẪõtâỗờtỗâqỗưtổâỵỗêơârẻâlõâÁẻơâswơâsóâtỗẰtổâlhẪârẻârítâlíÀâÁơọtâỖ#)âjỗớtỗâÁỗẶjâsýâÁụéâlẻsaâsẻâÁỗmuâưtổâTổÀẪồtâỶÀBâỖùéâạÁửtổâổơẹsâlứjâỖ#)ảaâlhẪârẻâẦơôjâÁỗìÁâAẴâjítâỵỗêơârẻsâổiỵaâẦờâjúâỷÀẹâtỗơõÀâÁỗẰâÁẲâqỗẹtâổơêâổÂơâẦõâlẻơâqọÀâjéâẦõâjỗiÁârẰytổâỵỗơsâÁỹÀẪõtâỗờtỗâlơâẨÀứtổaâẨéâỹxơâjÀựjâAứtổâtổẰxơâkhtáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăTỏÀâjỗuâỹểtổâỵỗơsâÁỹÀẪôtâÁỹÀẪõtâỗờtỗâÁỹọtâỖ#)âtổẻẪâjẻtổâkýâÁỗờâÁỹutổâlúâjúâtổÀẪọtâtỗhtâjỗớtỗârẻâÁẲâtổÀừtâqợjỗâĩêtâỵỗơsáâQợjỗâĩêtâỵỗơsâkýâlẰvtổâtỗơọtârẻâkuâĩơọtâqợjỗáâTỗẰtổâjẮtổâqỗưtổâÁỗốâlùơâỗủơâjéuâỗvtâqỗơâsựÁâAứâớÁâĩơọtâqợjỗâ“jỗệjâÁéẪ”ârẻsâẦơôjâsựÁâsờtỗaâqỗưtổâqợỵâlẹỵâẶtổâtỗÀâjíÀâAêtâẨÀiÁ9âÁỹutổâqỗơâjẹjâtỗúsâĩơọtâqợjỗâÁỹóâ“jỗẽẪâẦơôj”âỗvtârẽơârẻsâtọtâjẹjâqợjỗâĩêtâruẻtổâẨuẻtổáâTỗẻâẦềtâTổÀẪồtâSẽtỗâ#ÀitâjỗuâỹểtổâÁỗơỏÁâÁỗẴjâtỗiÁâÁỗờâỖ#)âạỗuễjâ)#)ảâtọtâsýâỗftâsựÁâÁỹẰxtổâlẻuâÁẽuâjỗớtỗâỷÀẪâtổẻtỗâẦơỏÁâqợjỗâĩêtâỵỗơsaâjúâtỗẰâẦìẪâswơâổơêơâỷÀẪỏÁâổứjâỹồâẦitâlõáâTỗẰtổâsýâsựÁâÁỹẰxtổâlẻuâÁẽuâĩơọtâqợjỗâlhÀâỵỗêơâkồàã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăTỗẻâĩơọtâqợjỗâ#ỹợtỗâ#ỗétỗâTỗếâÁỗẴjâÁỏâỗvtâqỗơâjỗuâỹểtổâlơõÀâjítâtỗiÁâÁỹutổâĩứơâjêtỗâỗơôtâtéẪârẻâẨhẪâkẴtổâsựÁâlựơâtổẮâĩơọtâÁìỵâổơủơáâ“JúâỹiÁâtỗơõÀâỵỗơsâÁỹÀẪôtâÁỹÀẪõtâỗờtỗâ)TâỗuẻtâÁuẻtâqỗưtổâÁỗiẪâĩẻtâÁéẪâĩơọtâÁìỵaâỗuễjâĩơọtâÁìỵâqỗưtổâĩơỏÁârẻsâẦơôjáâJỗuâtọtâtỗơõÀâqỗơârẽơâẨêẪâỹéâuẹơâuềsârẻ8âỗùtâliÁâổơẤârẽơaâsẻâỗùtâẦẻtổâtnsâlơ”â-âĩẻâ#ỹợtỗâ#ỗétỗâTỗếâÁỗftổâÁỗệtáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă}âqơỏtâjĂéâĩơọtâqợjỗâ#ỹợtỗâ#ỗétỗâTỗếâlẰyjâAẴâÁẹtâlừtổâjĂéâỹiÁâtỗơõÀâtổẰxơáâTỏÀâtỗẰâjỗuâỹểtổâtổẰxơâĩơọtâÁìỵârẻâ“tổẰxơâkỉtâlẰxtổâÁởtỗâÁẹu”aâ“tổẰxơâAẹtổâÁẽuârítâÁỗẶâỗéơ”âỗéẪâ“tổẰxơârẻsâÁỗềtổâỗuéâqợjỗâĩêt”áááâÁỗờâlơõÀâtẻẪâjúâẦóâjỗởâlẠtổâÁỹọtârBâÁỗÀẪỏÁáâ#ỹọtâÁỗẴjâÁỏâtổẰxơâĩơọtâÁìỵâjỗẰéâÁỗốâỗơôtâlẠtổâẦéơâÁỹùâjĂéâsờtỗáâ#ỗftổâÁỗệtâsẻâtúơâỗơôtâtéẪâjẹjâĩơọtâÁìỵâẦơọtâjúâjỗÀẪọtâsưtâẦẻâqơtỗâtổỗơôsâqỗẹâỗơỏsâỗuơaâtỗơõÀâỗếtổâỵỗơsâÁẰâtỗhtâAÂâkÃtổâAơtỗâẦơọtâswơâỹéâÁỹẰxtổaâÁỗìsâjỗớâjùtâjỗẰéâỗơốÀâqợjỗâĩêtâỵỗơsârẻâổờáâSẻâqỗhÀâqợjỗâĩêtâÁỗờâqỗưtổâÁỗốâĩủâỷÀéâĩơọtâÁìỵáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă#ỹutổâqỗơâĩơọtâqợjỗâjùtâjỗẰéâÁứÁaâĩơọtâÁìỵâjùtâtutâtwÁaâÁỗờâjỗiÁârẰytổâqợjỗâĩêtâÁỗiỵârẻâlơõÀâqỗưtổâÁỗốâÁỹẹtỗâqỗủơáâTỗẰâẦìẪârẻâtổÀẪọtâtỗhtâjỗớtỗâẪỏÀâkỉtâlỏtâjỗiÁârẰytổâqợjỗâĩêtâqnsâjúâẦóâlếâlẰyjâtọÀâlẠtổâjỗữaârÀìtâĩẻtâÁỗiÀâlẹuâÁẽơâÁụéâlẻsáâ#ỗỏâtỗẰtổâÁẲâtúơâlỏtârẻsâjùtârẻâsựÁâqỗuêtổâjẹjỗáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăJẮtổâÁỹutổâÁụéâlẻsâtẻẪaâjẹjâtỗẻâAêtâẨÀiÁâÁẰâtỗhtâjỗuâỹểtổâỖ#)âtọtâĩétâỗẻtỗâỷÀẪâjỗÀịtâẦõâqợjỗâĩêtâỵỗơs8âÁỗỏâtẻuârẻâsựÁâqợjỗâĩêtâỵỗơsâỗéẪáâQỏÁâÁỗẠjâĩÀửơâÁụéâlẻsaâưtổâTổÀẪồtâỶÀBâỖùéâjẮtổâjésâqỏÁâAệỵâÁwơâỖ#)âAòâjưtổâĩứâsựÁâĩựâỷÀẪâjỗỏâswơâẦõâqợjỗâĩêtâỵỗơsâÁỹÀẪôtâÁỹÀẪõtâỗờtỗâÁỗốâỗơôtâỹũâÁỹutổâĩêtâÁỗịsâlợtỗâtựơâkÀtổâjẮtổâtỗẰâỗyỵâlừtổâĩơọtâqợjỗáâ)ƠÔ#âỶ=Ọã/ỵă


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ
2012-06-13 08:39:50

TTO - Gần 23g, màn hình lớn vừa đóng lại, đạo diễn Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - NSND Trần Văn Thủy, 73 tuổi vẫn thoăn thoắt chạy vội lên sân khấu, cầm mic nói lớn: Xin cám ơn các...

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm
2012-06-13 08:39:36

TTO - Chỉ có một cửa là phải thắng Hy Lạp mới sống lại hi vọng vào tứ kết. Ở thế cùng đường, Czech đã làm nên chuyện. Dưới đây là bài bình luận của HLV Trần Minh Chiến.

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi
2012-06-13 08:39:22

TTO - Ba Lan khó có thể trình diễn một diện mạo tốt hơn như khi họ gặp Nga. Nga dường như cũng vậy, những gì hay nhất họ đã lộ quá sớm ở trận CH Czech. Nga và Ba Lan, họ chỉ có...

Đêm của sự chính xác

Đêm của sự chính xác
2012-06-13 08:39:09

TTO - Lượt đấu thứ hai của bảng A diễn ra vào tối 12 và rạng sáng 13-6 không có nhiểu bất ngờ. Nhờ đó, những bạn đọc tham dự cuộc thi "Cá ảo thắng thật" cũng dễ dàng đưa ra đáp án đúng.

Anh, sao không lái Rolls Royce?

Anh, sao không lái Rolls Royce?
2012-06-12 06:18:59

TTO - Đành rằng chiếc xe buýt hai tầng đã đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng chiếc xe buýt đó, có thể đưa Anh đến chức vô địch Euro 2012.

Giải Tony 2012: Đêm của Once

Giải Tony 2012: Đêm của Once
2012-06-12 06:13:15

TTO - Lễ trao giải Tony 2012 tại nhà hát Beacon, New York (Mỹ) vào đêm 10-6 theo giờ địa phương (sáng 11-6 theo giờ Việt Nam) được mệnh danh là “đêm của Once” khi vở nhạc kịch...

Một linh hồn phiêu bạt…

Một linh hồn phiêu bạt…
2012-06-12 06:13:01

(SGGP) - Sách Một linh hồn phiêu bạt của Trương Quang Đệ gồm 7 truyện ngắn, do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ vừa ấn hành với lời giới thiệu: “Tuổi nhỏ được học hành chu đáo,...

Đêm nhạc Quang Lê

Đêm nhạc Quang Lê
2012-06-12 06:12:44

(TNO) - Với chủ đề Vũ khúc by night, Quang Lê một lần nữa thực hiện live show nhằm giới thiệu đến khán giả những ca khúc trong album Không phải tại chúng mình và những bài hát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết