Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6p+G7iCDhuqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DDg+G6quKAnE/hu55R4bq+4bqqw5rhu57Gr+G6vuKAneG6qibhu57FqOG7gCbhuqrhu6bhu6Lhu57DqMWo4bqqQOG6quG7hyjhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThurDhu53hu6Hhurbhuqot4bqq4bqnP1hP4bqqKlbhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqoiRuG6quG7hyjhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4bqw4buePyDhu5bhu6bhuqrhu4co4bu04bum4bui4bqq4buHxq/hur7Dg+G6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6tuG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5JZ4bug4bqqJuG7nuG6viDhuqomPOG7puG7ouG6quG7puG7ouG7hiDEguG6quG7h+G7oOG7luG7puG6quG7puG6viDhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDkyjhu7Thu6DhuqpP4bue4buI4bum4bqqw5LDqMWo4bqq4buf4bq+4bqq4buJO+G6qsOSRuG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqJuG7nuG7gE/huqpPxq/huqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4Thuqom4bug4buU4buk4bqq4bumR+G7puG7osOD4bqqJuG7nuG7mOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqrDkijhur7huqpb4buGxajhuqom4bue4buI4buk4bqqT+G6vuG7puG7nuG6qk/hu4BP4bqqw5nFqOG7guG7oOG6qk/hu4gg4bqqJiVX4bum4bui4bqq4buk4bu04bugw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqw5LGr+G6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6quG7puG7nsSoJuG6qsOZ4buG4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bugxILhuqrhuqfhu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6qsOS4buY4bum4bqq4bum4bue4buG4bqq4buu4bum4bui4bqq4buHV+G6quG7qUfhu6bhuqrhu4fFqOG7huG7puG7osOD4bqqJuG7nuG7ruG7puG6quG7seG6vuG6quG6qSjhu6bhu6LDg+G6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJuG7oOG7kuG7puG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqqQOG6qiJG4bqq4buHKOG7tOG7puG7ouG6quG7qeG7oOG7libEguG6qsOz4bum4bui4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJuG6quG7puG7ouG7hiDhuqomJSjhu7RPw4PhuqpPP1hP4bqqKlbhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqrhu6LDjT3huqolxKgm4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bDg+G6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qk/hu54u4bqqIOG7mD/huqo94bueLOG6qibhu54/WE/huqpb4buGxajhuqrhu6Yo4buy4bum4bui4bqqJU0gxILhuqrhu5/hur4/4bqqw5rhu57hu6DhuqrDkijhu7hP4bqqT+G7gE/huqom4bueKOG7suG7puG7ouG6qsOZ4buA4bug4bqqw5LDjSbhuqrhu6Q/4bq+4bqqW+G7sOG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqqW+G7tOG7oOG6qipW4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5nhu7Thu6bDg+G6quG7ruG7puG7ouG6quG7h8Wo4buG4bum4bui4bqqW+G7huG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqTuG7hOG7puG6qsOSRuG6qlvhu4bFqOG6qiU84bum4bui4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4bue4buAT+G6qlvhu7DhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6qltR4bqqw5Lhu4gg4bqqw5nhu4bhuqpP4buu4bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqrhu6bhu57DleG6quG7puG7nuG7huG7puG7osOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qsOZ4buC4bug4bqqT8av4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqom4bueP+G6quG7puG7nks94bqqw5rhu57hu4DhuqpP4bq+xajhuqoqxajhuqpb4bu04bug4bqqw5nhu4bhu6Thuqrhu6Yo4buy4bum4bui4bqqJU0gxILhuqrEqeG7nijhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qibhu57hu4BP4bqq4bum4bui4buGIOG6qk/hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJuG7nlHhuqpb4buw4bqqT+G7iCDhuqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqpP4buG4bum4bui4bqqw5rhu57hur7hu6bhuqrhu57hu6Dhu5jhu6TDg+G6quG7nsWow41P4bqq4bukP1bhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qibhu57hu4BP4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqom4bueUeG6qj3hu57hu4Thu6DhuqrDkuG7oOG6qlvhu4bFqOG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqpP4buA4bum4bue4bqqJTzhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4bhuqoi4bq+4bqqIuG7ruG7oMOD4bqqT+G7gE/hu57huqomJUDhuqpb4buG4bqq4bum4buiPyDhuqrhu57hu6DGoOG7pMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurIm4bq+TsOZ4buM4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqjhu6Thur4l4bui4bug4bum4bqgRD0i4bqq4bq+PybFqOG6qOG6tOG6siYl4bq04bqyJsOT4bq04bqy4bug4buk4bui4bqq4bq+w5km4bu14bqo4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qEXDiULhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoxJBFQuG6qOG6qiolT+G7teG6qOG7niYmPeG6oC8vTuG6vsWoJD/hur7hu6bhu6ImJeG7oMSCW+G7pi89xaglJuG6vsOZKi9CL+G7oSU/xajhu6bhu6IkP+G6vuG7puG7ouG7nuG7oOG7jD0v4bq+4bum4bueRMSC4buk4bug4bum4buew5M/T8SC4buD4buJ4buBX8OKQ8OKQypbw5NbxILDreG7m+G7geG6qC/hurThurIvPeG6tOG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sj3hurTDrOG7nuG6vuG7oOG6qibhu57hu4BP4bqqW+G7sOG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04buhPOG6qsOSxq/Dg+G6quG7ruG7puG7ouG6quG7puG7hCDhuqol4bq+4bqqMOG6qsOSUuG7puG7nuG6qsOSKOG6vuG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqqW+G7lOG6qiYlV+G7puG7ouG6qiYl4buS4bum4bqq4bumKOG7suG7puG7ouG6qiVNIMOD4bqq4buexajDjU/huqomJcWo4bum4bui4bqqWyjhu7bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqrDksag4bqqT8av4bqqJuG7nsag4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4bue4buAT+G6qsOZ4buIP+G6qsOT4buG4bugxILhuqrEqeG7ouG6viDhuqrDmuG7nuG7oOG6qk/Gr+G6qk/hu4gg4bqqT8Wo4bum4bqq4bui4bugVuG7puG7ouG6qlvhu4bhuqpP4buAT+G6quG7nuG7gibhuqrhu6Lhu6BW4bum4bui4bqq4bum4buEIOG6quG7pErhu6TDg+G6qk/hu4BP4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4bue4bqq4buu4bum4bui4bqqJeG6vuG6qiopT+G6qk/hu55H4buk4bqqKsavT8OD4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7oOG7lOG7pOG6qibhu6Dhu6bhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6qirhu5Dhuqrhu6Thur7hu6bhu6LhuqrDkuG7mOG7puG6qk8/WE/huqoqVuG7puG7ouG6qio/4bum4bui4bqqJjpP4bqqKuG6vj/huqrhu6bhu4YgxILhuqrhu6E84bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6qsOS4buY4bum4bqqw5rhu57hu6Dhuqom4bueP+G6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qj3hu57hu4Thu6Dhuqrhu6TEqCbhuqpQJuG6quG7puG7nsSoJuG6quG6uuG6quG7pkfhu6TDg+G6quG7puG7kuG7puG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDmuG7nsWo4buE4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qk/hu4gg4bqqw5Lhur7hu6bhu6Lhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bDg+G6quG7ruG7puG7ouG6qiYlV+G7puG7ouG6qiLhu4zhu6bhuqom4bue4buS4buk4bqq4bum4bui4buuw4PhuqrDmeG7gk/Dg+G6qk/hu4gg4bqqKkjhu6bEgsSCxILhuqrhuqc/WE/huqoqVuG7puG7ouG6quG7ouG7oOG6vuG6qsOSUeG7puG7nuG6quG7ruG7puG7ouG6qk5IJuG6qsOSSj/huqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oOG6qsOa4bue4bug4bqq4buiSuG7puG6qkPhuqrhu57hur7huqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6qsOSKOG6vuG6qlvhu4bFqOG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqJuG7nuG7gE/huqrhu6ZH4buk4bqqREJCRcOD4bqqJuG7nj/huqpb4buU4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT+G7nixP4bqqJiXhu6Dhu5Y/4bqqw5JX4bum4buixILhuqrhu6E84bqqw5LGr8OD4bqq4buu4bum4bui4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LhuqomUE/hu57huqpPPk/huqpP4bue4bug4bq+4bqqKsOU4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6TDg+G6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDk03hu6bhuqrDmjThuqom4bueP0smw4PhuqpPP+G7puG7ouG6qk/EqD3huqpP4buIIOG6quG7ouG7oFbhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOT4buI4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bhuqrDksag4bqqTzvhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hur4/4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqT+G7iCDhuqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqoiRuG6quG7hyjhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6nhu6Dhu5YmxILhuqo14bum4bue4bqq4buHV+G6quG7qUfhu6bhuqrhu6nhu6rhu6bhu6LDg+G6quG7m+G7nsav4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiJG4bqq4buHKOG7tOG7puG7ouG6quG7qeG7oOG7libhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJsOD4bqqJjzhuqrhu6ZH4buk4bqqREJCReG6qsOS4buY4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqokPyDhu5Thu6bhuqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qk/Gr+G6qk/hu54u4bqqJiUo4buy4bum4bui4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bugw4Phuqoi4buM4buk4bqqw5Lhu4gg4bqqw5nhu4bhuqpP4buIIOG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu54u4bqqw5k+T+G6qkDhuqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7osSC4bqq4bql4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqrDmeG7huG6qsOZxajhu4Lhu6DhuqpP4buIIOG6qsOT4bua4bqqJiVX4bum4buiw4PhuqpQJuG6qk5S4bqqKuG7iD/huqpO4buW4bum4buew4Phuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqomJcWo4bum4bui4bqq4buk4buq4bug4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqrDmuG7nlDhuqrhu55LP8OD4bqqw5LEqCbhuqrDkuG6vuG7oMSCxILEguG6quG6p+G7iCDhuqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqrDkijhu7hP4bqqJkvhu6bhuqrDkyzhu6bhu6LhuqomPOG6qk/hu4bhu6bhu57huqrDkuG7mOG7puG6quG7olZPw4Phuqrhu6bhu54o4bqqW+G7sMOD4bqqw5nhu4DhuqpP4buIIOG6qsOZ4buG4buk4bqqTlgm4bqq4bum4bue4bq+4bum4buiw4PhuqrDmeG7huG7pOG6qsOa4buMxajDg+G6qk/hu6jhu6bhuqom4bue4buI4bum4bqqT+G7iCDhuqrDkijhu7hP4bqqw5M74bum4bui4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqT+G7nuG7mOG6qk7hu6Dhu5jhu6bhuqrhu6LDncOD4bqqw5JX4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5Ms4bum4buixILEgsSC4bqq4bqp4buY4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqqJsWo4buG4bum4bqqIkbhuqpPxq/huqrhu57hu7Lhu6bhuqpEQkLhuqrhu57hur7huqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oMOD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/huqomJeG7kuG7puG6qsOJQuG7ueG6qsOT4bug4buW4bum4bqqJlBP4bue4bqqw5JG4bqqT+G7nsWo4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4bue4buAT8SC4bqq4buh4bue4buMxajhuqom4bueVuG7puG7ouG6qsOa4buSw4PhuqpOUeG7puG7nuG6qiQ/4buI4bum4bqq4bukw53hu6Dhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqomJVfhu6bhu6LhuqpQJuG6quG7puG7nsSoJuG6qiY84bqqxJDEgkJCQi3huqpFxIJCQkLhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oMOD4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6quG7puG7nsSoJuG6qiYl4buS4bum4bqqQ0LEgkJCQuG6qk/hu4ggxILhuqrhuqfhu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqq4buk4buC4bum4bue4bqqJuG7gsWo4bqq4bum4buS4bum4bqqKj7huqrDkuG6vuG6qsOT4buC4bum4bui4bqqW+G7lOG6qk/hu4gg4bqqJiVX4bum4bui4bqqQOG6quG7hyjhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqW+G7huG6qsOS4buM4buk4bqqw5nhu4Lhu6Dhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4ThuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqpP4bq+xajhuqpA4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LEguG6qsSp4buixajhu4bhu6Dhuqol4bq+4bqqQOG6qiJG4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqT8av4bqq4buiSuG7puG6qsOJQuG6quG7pOG7ruG6quG7nlHhu6bhu57huqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqomWeG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqpP4buexajhuqom4bueP+G6quG7puG7nks94bqqJjzhuqrDiULhuqomJeG7oOG7lj/huqrDklfhu6bhu6Iv4bqq4bumR+G7pOG6qiYlQOG6qsOZ4buS4bumxILhuqrhuqnhu7bhu6DhuqoqVuG7puG7ouG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOT4buI4bum4bqq4bum4bui4buGIOG6qk/hu4bhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWow4Phuqom4bueP+G6quG7puG7nks94bqqTlHhu6bhu57huqokP+G7iOG7puG6qsOSSj/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Lhu4Im4bqq4bq6w4PDieG6qiYl4bug4buWP+G6qsOSV+G7puG7oi/huqrhu6bhu6Io4bu24bugL+G7pkfhu6TEguG6qsSp4buiV+G7oOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu67hu6Dhuqrhu6bhu57hu4bhuqrDmuG7oOG7kuG7puG6qk9W4bqqWzzhur7huqrhu6Thu7Thu6Dhuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qlvhu7Thu6DhuqoqVuG6qibhu6Dhu5Thu6bhuqomJeG7kuG7puG6qkNCQuG6qiYl4bug4buWP+G6qsOSV+G7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4bue4bqq4buu4bum4bui4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LDg+G6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6qk/hu4Thu6Thuqrhu6bhu55L4bum4bqqw5Io4bu4T+G6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6quG7pOG7huG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bug4bqq4buk4bq+4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DEguG6quG7oTzhuqrhu57hu7Lhu6bhuqpE4bqq4bue4bq+4bqqT+G7iCDhuqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqpbPOG6vuG6quG7pOG7tOG7oOG6qsOSKOG7uE/huqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qibhu57hu4BPw4Phuqom4bueP+G6qlvhu5Thuqrhu57hu7Lhu6bhuqpDQkLhuqomJeG7oOG7lj/huqrDklfhu6bhu6LDg+G6quG7ruG7puG7ouG6quG7h8Wo4buG4bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqq4bum4bue4buG4bqqT3vhur7huqrDmuG7nuG6vuG7puG7ouG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqT+G7nsWo4bqq4bukUeG7puG7nuG6quG7pOG7huG6qk/hu6jhu6bhuqoi4buIIOG6quG7puG7nuG7hsOD4bqq4bukP+G6vuG6qipI4buk4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bug4buW4bum4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7gE/huqpPxajhu6bhuqrDmuG7nuG7oOG6qsOZSz3huqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57EguG6qsSp4bue4bug4buUP+G6quG7pkfhu6ThuqokP+G6vsOD4bqqw5JG4bqqT8av4bqqJcSoJuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqom4buexajhu4Am4bqq4bum4bui4buew6jFqOG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7ouG6qlvhu4bhuqomPOG7puG7ouG6qk4o4bu0T+G6qlso4buy4bum4bqqw5nhu5Lhu6bhuqrDmeG7huG7pOG6quG7ouG7oOG7hj/huqomPOG6qk/hu4gg4bqqTuG7tuG7oOG6qsOZ4bu24bugxILhuqo14bum4bue4bqq4buHV+G6quG7qUfhu6bhuqrEqeG6vuG7pOG6qkDhuqom4bue4buu4bum4bqq4bux4bq+4bqq4bqpKOG7puG7ouG6qsOTTeG7puG6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6qsOS4bug4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6qiQ/4bq+4bum4bqqWyjhu7bhu6bhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6quG7nuG7suG7puG6qsSQ4bqq4bue4bq+w4PhuqpPxq/huqomP1nhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6qiYl4buS4bum4bqqQ0Lhuqrhu6ZH4bukxILhuqrhuqXhu4gg4bqq4bui4bug4bu2w4PhuqpPP1hP4bqqKlbhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqrhur7hu6bhu57huqrDkkbhuqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oMOD4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6qsOZ4buG4buk4bqq4bui4bug4buGP+G6qlvhu7Thu6Dhuqom4bueP+G6quG7puG7nks94bqqJiXhu5Lhu6bhuqpDQkLhuqomJeG7oOG7lj/huqrDklfhu6bhu6Lhuqrhu6TDneG7oOG6quG7pkfhu6ThuqomPOG6quG7pOG7ruG6quG7nlHhu6bhu57huqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqomWeG7puG7ouG6quG7nuG7uD3Dg+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDksavw4PhuqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oOG6qsOZ4buG4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqom4bueP+G6quG7puG7nks94bqqT+G7nlDhu6bhu57EguG6quG6rTzhu6bhu6LhuqpP4bue4buI4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklPhu6bhu57huqrDksOoxajhuqrhu5/hur7huqrhu4k7w4PhuqpP4bueOuG7puG7ouG6qibhu67hu6DhuqrDkkbhuqomS+G7puG6quG7pEgm4bqq4bum4bueUeG7puG6qibhu57EqCDhuqrhu6Thu4Y/4bqqIuG6vuG7puG7nuG6qk7hu4Im4bqq4bum4bui4buG4bum4bqqTy7hur7huqpP4buIIOG6qk7hu7bhu6DhuqrDmeG7tuG7oMSC4bqq4bqp4buIIOG6qsOZ4buG4bqqJlDhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqWz/hu6DDg+G6qk5A4bug4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDmeG7iD/huqrhu6Z94bq+4bqqJiXhu5Lhu6bhuqpEQkLhuqrhu57hur7huqpO4bu24bug4bqqw5nhu7bhu6DhuqrDkijhur7huqpb4buGxajhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qibhu57hu4BP4bqqJuG7nlHhuqpPP1hP4bqqKlbhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqrhu4co4bu04bum4bui4bqq4bup4bug4buWJuG6qirhu5Dhuqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oOG6qiXhu6zhuqol4buWJsOD4bqqJuG7nsWo4buAJuG6quG7puG7ouG7nsOoxajhuqpb4buG4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6quG7ouG7oOG7hj/huqpPxq/huqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6LEguG6quG6peG7huG7oMOD4bqq4buE4bum4bue4bqg4bqqxKnhu4Fw4butw6rEqeG6quG7ieG7g8Sp4buH4bqq4bqpw7nhuqc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Làm giàu từ nghề trồng nấm

Làm giàu từ nghề trồng nấm
2014-10-29 00:35:55

(QT) - Được coi là người tiên phong trên địa bàn xã Gio Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) với hơn 10 năm gắn bó mô hình trồng nấm thương phẩm, đến nay ông Lê Đức Hùng, ở thôn Phú...

Giấc mơ thương hiệu “Chè Thượng Nguyên”

Giấc mơ thương hiệu “Chè Thượng Nguyên”
2014-10-29 00:34:37

(QT) -Một tay rót chén nước chè thơm lừng mời chúng tôi và cũng một tay ấy, anh nâng ly lên, nhấp từng chút một, thưởng thức vị thơm, ngon của nước chè xanh. Anh nói, đời anh...

Hỗ trợ nhau để phát triển bền vững

Hỗ trợ nhau để phát triển bền vững
2014-10-29 00:34:23

(QT) - Nhờ đa dạng các dịch vụ sản xuất kinh doanh nên nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mang lại doanh thu khá cao để duy trì, phát...

Tìm một hướng mở cho kinh tế trang trại (Bài 1)

Tìm một hướng mở cho kinh tế trang trại (Bài 1)
2014-10-28 00:11:02

Bài 1: Kinh tế trang trại và những vấn đề đặt ra (QT) - Kinh tế trang trại (KTTT) đã khẳng định được vị thế trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị nhờ phát huy tiềm năng và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết