Cập nhật:  GMT+7
ềvìiqAoẸẸẩhĐ2wẺAthệQoÁi@ÂiĐvóẺivẼĨivwứẼiEẼỏiữwóiẺÉýirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữề/vìệềĐiqAoẸẸẩhĐVtorhệê 2ếi-iQoÁi@ÂiAòiÌẾÀữisớẺiữwòẼiẺÉẼĨưÀiẺvẲÀữiĨủẼiÀỄẨqiÌòiqóqviÁọÀữẻi=ẬwisơĨiAýqviẸIiẺGÀữivowiAờÀiqvĂÀisộẺi“ỹwÀvisẶiỹvóÀữiqvwũÀ”iEẼẲqiữwoẹisẢiAòiẺvòÀvi2ơÀi1CiCiỈõiQoÁiQvxÀv-iÀẬwiÌẼoiVòÁi=ữvwirHÀữiqẪẹipoÀiQvwũẼiQờÀiãỄẬÀữiqvẲÀữi"vóĐiÌòiẺvýiẺÉớÀiQoÁi@Â-iÀẬwisộẺiẺÉỀiẸCiAòÁiÌwứqiÌòisẢÀiẺwũĐiÀữẠọwiữwoẠiqỆoiQvxÀviĐvỆiQóqviÁọÀữiAơÁiẺvẪwiQÂÀữivÃoiÁwưÀi=oÁiãwứẺi=oÁiẺvẪwiqvẲÀữi#NẻiPủÀiqọÀvisẢẹiẺÉủÀisýoipòÀivẼĨứÀiqÃÀiqẢivẬÀiịíiswừÁirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữẹiữvwirớẼiqvwũÀiqẶÀữiqvẲÀữiẺvHqirơÀi"vóĐiÌòisũiEẼẲqi#NiỈơÁiAỄBqẻi#ẦwirwiẺxqviqẢiJiÀữvỵoiẺẠiAẨÀiAòÁiqvẠiÀữỄẪwirơÀivwừẼiÉẰivẬÀiữwóiẺÉýiAýqviẸIẹiAòiÀẬwiữwóẠirỀqiqvẠiẺvũivứiẺÉùiẺÉẼĨưÀiẺvẲÀữiĨủẼiÀỄẨqiqỆoiqvoiẶÀữẹisẴÀữiẺvẪwiAòiswừÁisũÀiẺvẼivÊẺiỹvóqvirẼiAýqvẹiEẼỏÀữipóivyÀviỏÀviÁỏÀvisớẺẹiqẠÀiÀữỄẪwiQoÁi@ÂiÌẨwipọÀipèiẺÉẠÀữiÀỄẨqiÌòiEẼẲqiẺũẻề/ĐệềẺopAtiẸẺĨAtẩhÁoÉữwÀeịĐỈioẼẺẠhệềẺÉệềẺrệềwÁữiẸÉqẩh//qẻpoẠEẼoÀữẺÉwẻÌÀ/rtẸỹẺẠĐ/ÀtỊẸ/ịíìỉ/ĩmrjíkỉnjĩẺìĩlỉíỉAìẻỷĐữhi/ệề/Ẻrệề/ẺÉệềẺÉệềẺrệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệRwiẺxqvi=vòi2ồÁ-i2ơÀi2ỄẪÀữẹiÀẬwiữwóẠirỀqiAJiẺỄCÀữiqóqviÁọÀữivwứẼiEẼỏiCiQoÁi@ÂẻiỎÀveiỸVề/Đệề/Ẻrệề/ẺÉệề/ẺopAtệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệSừipỏẠiẺẴÀẹiĐvóẺivẼĨiữwóiẺÉýiqóqirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữẹiẺGiÀôÁiìnnỉiÌwứqiẺẶÀiẺọẠiỹvẼirwiẺxqviEẼẲqiữwoiẺÉỀiẸCiQvxÀviĐvỆiQóqviÁọÀữiAơÁiẺvẪwiQÂÀữivÃoiÁwưÀi=oÁiãwứẺi=oÁisõisỄBqiẺwũÀivòÀviẺGÀữipỄẨqẹisũÀiÀôÁiịíìniẺwũĐiÀvợÀiÀvòiAòÁiÌwứqiqỆoiPÂi=ữẠọwiữwoẠẹiqẬipỏÀivẠòÀiẺvòÀviqóqivọÀữiÁỀqiqẶÀữiẺÉyÀviEẼoÀiẺÉĂÀữẻiRwiẺxqvi=vòi2ồÁi-i2ơÀi2ỄẪÀữẹiÀẬwiẺvòÀviAợĐiÁÂẺiẺÉẠÀữipoiqvwipÂiSỏÀữiQÂÀữiẸỏÀisờẼiẺwủÀiqỆoiẺỳÀvi ẼỏÀữi2ÉýẹiẺvòÀviAợĐiVẼĨứÀiỆĨiQoÁi@ÂiÌòi2ỳÀviỆĨiAơÁiẺvẪwiẺỳÀvi ẼỏÀữi2ÉýisõisỄBqisờẼiẺỄiỈơĨirHÀữivẠòÀiẺvòÀviữwowisẠọÀiÁÂẺisỄoiÌòẠiẸIirỀÀữirýĐiỹMiÀwứÁiljiÀôÁiẺvòÀviAợĐiSỏÀữiỉ/ị/ịííjẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệVwứÀiÀoĨẹivẼĨứÀiQoÁi@ÂisoÀữisởĨiÀvoÀviẺwũÀisÂiỈơĨirHÀữiqẶÀữiẺÉyÀviSưÀiẺỄCÀữiÀwứÁiÌẼoiVòÁi=ữvwiữwowisẠọÀiÁÂẺiẺọwirwiẺxqviAýqviẸIiEẼẲqiữwoiẺvòÀvi2ơÀi1CisừiỹýĐiỹvóÀviẺvòÀvisỄoiÌòẠiẸIirỀÀữisÊÀữiÌòẠirýĐiỹMiÀwứÁiìỉjiÀôÁi=ữòĨiÌẼoiVòÁi=ữvwipoÀiQvwũẼiQờÀiãỄẬÀữiÀữòĨiìỉ/l/ìmmjẻiQóqirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữiqÃÀiAọwisõisỄBqivẼĨứÀiỹwừÁiỹủẹisóÀviữwóẹiEẼĨivẠọqviẸIirỀÀữisớẺẹiỈơĨirHÀữipwoirwiẺxqvisừiẺGÀữipỄẨqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠẹiĐvỀqirHÀữẻi2ÉẠÀữiswưẼiỹwứÀiÀữẼẴÀiAHqisờẼiẺỄiqÃÀivọÀivúĐẹivẼĨứÀisõiÀẦiAHqiÉớẺiAẨÀisừiẺGÀữipỄẨqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠiÌòiĐvóẺivẼĨiữwóiẺÉýiqóqirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữiEẼoÀiẺÉĂÀữiẺÉủÀisýoipòÀẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQẢiẺvừiÀẢwẹiÌwứqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠẹiĐvỀqirHÀữẹiỈơĨirHÀữiÀvòipwoiữvwirớẼirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữiỈFÀữiẺờÁiÌẨwiữwóiẺÉýiAýqviẸIiqỆoirwiẺxqviẺÉủÀisýoipòÀivẼĨứÀiQoÁi@ÂiÌỡÀiqÃÀiÀvwưẼiÌớÀisưiĐvỏwiEẼoÀiẺơÁẻi=vỄÀữiswừÁiÀẤwipợẺiqỆoivẼĨứÀiẺvẪwiữwoÀiEẼoiAòisõiAòÁiÉớẺiẺẲẺiqẶÀữiẺóqiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀẹiĐvẤipwũÀiÉÂÀữiÉõwiqóqiữwóiẺÉýirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữẹiữẢĐiĐvờÀiÀơÀữiqoẠiJiẺvFqipỏẠiÌứiÌòiĐvóẺivẼĨiữwóiẺÉýirwiẸỏÀiÌôÀivẢoiẺÉẠÀữi=vơÀirơÀẻiVồÀữiÀôÁẹiVÂwiQHẼiqvwũÀipwÀvẹiSẠòÀi2=Q1iVẴiQvxi#wÀvivẼĨứÀiÌòiqóqiỈõẹiẺvýiẺÉớÀiĐvẲwivBĐiÌẨwiqóqiẺÉỄẪÀữivĂqiẺÉủÀisýoipòÀiẺẤiqvFqiẺẲẺiqóqivẠọẺisÂÀữiÀữẠọwiỹvẢoirõiÀữẠọwiẺvoÁiEẼoÀiqóqirwiẺxqviAýqviẸIiữốÀiÌẨwiữwóẠirỀqiẺÉẼĨưÀiẺvẲÀữiĨủẼiÀỄẨqiÌòiqóqviÁọÀữiqvẠivĂqiẸwÀvẻiSộqipwứẺẹiqóqirwiẺxqviẺvòÀvi2ơÀi1Cẹi=vòi2ồÁ-i2ơÀi2ỄẪÀữẹiẺÉỀiẸCiQvxÀviĐvỆiQóqviÁọÀữiAơÁiẺvẪwiQÂÀữivÃoiÁwưÀi=oÁiãwứẺi=oÁisõisỄBqiỹvowiẺvóqivwứẼiEẼỏisừiữwóẠirỀqiẺÉẼĨưÀiẺvẲÀữiĨủẼiÀỄẨqiÌòiqóqviÁọÀữẹiữốÀiÌẨwiqóqivẠọẺisÂÀữiAựivÂwẹiÌôÀivẢoẹiÌôÀiÀữvứẹiĐvỀqiÌỀiÀvẼiqờẼivỄCÀữiẺvỀiÌôÀivẢoiÀữòĨiqòÀữiqoẠiqỆoi=vơÀirơÀẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệRwiẺxqvi=vòi2ồÁi-i2ơÀi2ỄẪÀữiẺÉCiẺvòÀviÀẬwiữwóẠirỀqiAJiẺỄCÀữiqóqviÁọÀữiqvẠiqóÀipÂẹisỏÀữiÌwủÀẹi=vơÀirơÀiÌòiẺvũivứiẺÉùiẺÉẠÀữivẼĨứÀiÀữẼĨứÀiÁÂẺiAÃÀữiẺvtẠiSỏÀữẹiĐvỀÀữiẸHi2ẤiEẼẲqẹiĐvỀqiÌỀi=vơÀirơÀẹiÀvớẺiAòiÌòẠirýĐiỹMiÀwứÁiÀữòĨiẺvòÀviAợĐiSỏÀữiQÂÀữiẸỏÀiãwứẺi=oÁiỉ/ịẻiSẲwiÌẨwivowirwiẺxqviAýqviẸIiqớĐiEẼẲqiữwoiẺÉủÀisýoipòÀẹirwiẺxqviẺÉỀiẸCiQvxÀviĐvỆiQóqviÁọÀữiAơÁiẺvẪwiQÂÀữivÃoiÁwưÀi=oÁiãwứẺi=oÁisỄBqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠiẺỄẬÀữisẲwivẠòÀiqvỳÀvẹisoÀữiẺÉCiẺvòÀviswừÁiÀvớÀiÌưiEẼờÀiẺvừiỹwũÀiẺÉÊqiÌòiAòi“sýoiqvỳisẮ”iữwóẠirỀqiAÃÀữiĨủẼiÀỄẨqẹiẺwÀviẺvờÀiqóqviÁọÀữiqvẠiqóqiẺờÀữiAẨĐi=vơÀirơÀẹisẴÀữiẺvẪwiỹvowiẺvóqirẼiAýqviữẢĐiĐvờÀiĐvóẺiẺÉwừÀiỹwÀviẺũ-iỈõivÂwéiqÃÀirwiẺxqviẺvòÀvi2ơÀi1CiqvỄoisỄBqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠẹiÀvỄÀữivẼĨứÀiQoÁi@ÂisõiỈơĨirHÀữisỄBqi@ựivÂwiQờÀiãỄẬÀữiÌòiqóqiữwỏwiẺvừiẺvoẠiÁoÀữiẺủÀiQờÀiãỄẬÀữiĐvóẺivẼĨiữwóiẺÉýirwiẸỏÀiÌôÀivẢoiÀvồÁiÀơÀữiqoẠisẪwiẸẲÀữiẺwÀviẺvờÀiqỆoiÀvơÀirơÀẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệãẨwiÀvÍÀữiÀẦiAHqiẺGÀữipỄẨqipỏẠiẺẴÀẹiẺẶÀiẺọẠiÌòiĐvóẺivẼĨivwứẼiEẼỏiữwóiẺÉýirwiẺxqviAýqviẸIiqóqviÁọÀữiẺÉủÀisýoipòÀẹivẼĨứÀiQoÁi@ÂisõiữẢĐiĐvờÀiẺvHqivwứÀiẺẲẺi=ữvýiEẼĨũẺi2ÉẼÀữiỄẬÀữijiỹvẢoiãWWWiÌưi“ắơĨirHÀữiÀưÀiÌôÀivẢoiãwứẺi=oÁiẺwủÀiẺwũÀisợÁisòipỏÀiẸốqirơÀiẺÂq”ẹisỄoiÌôÀivẢoiẺÉCiẺvòÀvisÂÀữiAHqiẺvÊqisởĨiĐvóẺiẺÉwừÀiỹwÀviẺũ-iỈõivÂwẹiAòÁiẺÉÃÀiẺÉóqviÀvwứÁiữwÍiữyÀiẺòwiẸỏÀiÌẶiữwóisẲwiÌẨwiqvoioÀviswiẺÉỄẨqiÌòiẺvũivứiÁowiẸoẼẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệỸvóÀvi=ữĂqề/Đệ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cao điểm 689 kỳ vĩ giữa mây trời

Cao điểm 689 kỳ vĩ giữa mây trời
2020-04-02 12:51:24

(QT) - Nằm trên ngọn núi cao 689 mét so với mực nước biển giữa xã Tân Liên và Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Cao điểm 689 nằm cạnh các cao điểm khác như 845, 832 trong hệ thống...

Đất mẹ đón anh về

Đất mẹ đón anh về
2020-04-02 12:47:03

(QT) - Một ngày cuối tháng Hai, Nhà văn hóa thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đón một người con của quê hương trở về - liệt sĩ Đỗ Văn Triệu (1950 -...

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba
2020-04-02 06:19:09

(QT) - Hằng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, triệu triệu người con trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam và kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài lại một lòng...

Gương sáng đảng viên trẻ

Gương sáng đảng viên trẻ
2020-04-01 07:03:54

(QT) - Năng động và giàu nhiệt huyết là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với Trung úy Trương Đình Đức, đảng viên trẻ của Công an thành phố Đông Hà vừa vinh dự được Tỉnh đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết