Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4busdOG6uOG7rXPDqcOCb+G7scOpc0PDgOG7rXPDqcOCdeG7neG6pMOpw7V1cOG6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG6ukLDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcOC4bun4butdOG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqr4bqnOyHhuq3DqS3DqeG7rHThurjhu61zw6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOp4butaeG6vsOp4buracOpw6rDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq04bu1w6nhu610deG7n+G6pMOp4buTdXDhu63DqXTDueG7rXTDqcOCdeG7neG7rcOpw4J14buj4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7quG7qjIhw6nDguG7p+G7rXThurXDqeG7q+G6pOG7s+G7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPEkOG7rXPDqeG7rcOBw6nhu6tFw7ThurXDqcOCw7Lhu63DqcOC4bqo4bq+4bq1w6nDtOG7teG7rXPDqXR14buj4butw6l04bujw4LDqeG7scO54butdOG6tcOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nDguG7tcOCw6nhu7F4dcOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOp4buTQ8ODw7TDqXN1Z+G7r+G6tcOp4buracOpw7R0w4HDqeG7kUVnw6nhurrhurjhu61zw6nDtHTEqcO04bq1w6nDgnXhu63DqcO0w7Lhur7DqcO04bqqZ8Opw7Rv4bqww6nhuqrhur7hurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4but4bq1w6nhu6x0buG7rcOp4buRbuG7reG6s8Opc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdHXhu5/huqTDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/hurXDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6ktw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG6umnDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshdEPDg+G7rXPDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF0Z+G7rXTDqS7DgOG7reG6tcOp4buS4bu5dcOpw4LhurJDxILhu61zw6nhu5Lhu7l1w6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Op4bq24bqkw7Phu63DqcO0dOG6puG7rXPhurXDqeG7kuG7t+G7rcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOUw4lnw6nhu6l04buN4bqkw6nhurbhuqThu7XDtMOpw4Lhu6PDqeG7qmfDqeG7qmfhur7hurfDqeKAnMOU4bqs4butc8Op4buJ4but4bq1w6nDtOG6rOG7rXPDqcSC4bq1w6nDtOG6rOG7rXPDqeG7q2nhu7HigJ3DqeG6uuG6oHXDqeG7rHRu4butw6nhu5Fu4but4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7qHThu7Phu61zw6nDtHThu6fDqcO04bqs4butc8Op4buT4bu34butc8Op4buT4bu5dcOp4bq64bq44butc8Opw7R0xKnDtMOpw4Jn4bq+w6nhurThuqbhu61zw6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqeG7k0PhuqLhu61zw6nDtXXhu53hu63hurXDqcO04bu5w4LDqeG7seG7tcO0w6nhu5Nww6lzdeG6uMOpc8O54butw6nDtXXhu53hu63DqcO0Q8OA4butc+G6tcOpw7XhuqLDqcO0w711w6nDtOG6qmfDqSFBw6nhurbhuqThu7XDtOG6tcOpIXRDw4Phu61zw6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdGfhu610w6kuw4Dhu63DqcO0d+G7rcOpw4J0w7Phu7HDqeG7q2vhu61zw6lzdeG6puG6sMOp4buT4bquw6nhu5Phu7fhu61zw6nDtWnhu6/DqeG7kW7hu63DqcOC4bu5w7TDqTpnw6nhu6jhu7PDqcSCw6nhu610deG7n+G6pMOpw7XDrOG7rcOp4buraeG7rXPDqcO04bqqZ8Opw4rhu4vDqUfDqcOV4bqk4butc+G6tcOpR8Op4busc+G7r8Op4bqndOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPhuq3DqcO1auG7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqcO04bqow6nDgnRw4bq1w6nDgnR14bujw4LDqcOCdEXDtMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qcOCZ8O14bur4buZw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhu7Fn4bqyc3Xhu63hurfhur3hurDDisOpZ+G6pMOC4buvZeG6q+G6qcOC4bqy4bqr4bqpw4Lhu5Hhuqvhuql14buxc8Op4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bq24bqkZ+G7rXPDguG6snXDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq54bq7w6ov4bq/4buF4buR4bq/4bq7w6rhur3DquG6v+G6u8OC4bq74bq/4buD4bq94buF4buH4bur4bq7w6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF0Q8OD4butc8Op4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nDgmvhu61zw6nhurbhuqRpw6nDtHThu6/DqeG7kW7hu63DqcO1w6zhu63DosOpw4zhu610w6nhu610buG7rcOp4bq6w7LDgsOpw7ThuqThu61zw6nDtG/hurDhuqkv4bqw4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpL8OCZ8O14bur4buZ4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bus4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhur3hurXDqcOC4bu1w4LDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpIeG6skPhuqLhu61zw6kuxanDqeG6tuG6pGfhu63DqcOUdMO64butdMOpw4LhurLhu6XhurXDqSF0Q8OD4butc8Op4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nhurrhu5/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOCw611w6nhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlMOJZ8Op4bupdOG7jeG6pMOpw5TDrOG7rXPDqcOUw4lnw6kydeG7ocOC4bq1w6nhurLhu7d1w6k6dHfhu61zw6nDlHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nhuqfDleG7ucOpw5R04bunw6l04bqk4bq+w6nDleG7ucOp4buT4bu5dcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOC4bun4butdOG6reG6tcOp4buS4bu34butw6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8OpIXThuqTDsuG7rcOp4bqndOG6pOG6vuG7oeG7rcOpVEPhuqDhu61zw6lUdmfhuq3DosOp4buS4buj4butw6nDgnRo4butc8OpZi/hur3hurnhurvhu4XhurXDqSF0Q8OD4butc8Op4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nhu610w7Lhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7kuG7uXXDqcOC4bqyQ8SC4butc8Op4buS4bu5dcOp4bq6w7Lhu63DqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6tuG6pMOz4butw6nDtHThuqbhu61zw6nhuqfhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlMOJZ8Op4bupdOG7jeG6pMOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhu6pnw6nhu6pn4bq+4bqtw6LDqUfhu610w6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nigJzhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlMOJZ8Op4bupdOG7jeG6pMOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhu6pnw6nhu6pn4bq+w6nhu5NE4butc8Opw7R0buG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4rhu4vDqUfDqeG7rHPhu6/hurXDqUfDqcOV4bqk4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq74bq/w6nDtcOs4butw6nhu6tp4butc8Op4bqnw7R0deG7o+G7scOpc8Oz4butw6lm4bq5w6PDqeG7q2nDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO1aeG7r8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOpOmfDqeG7qOG7s+G6rcOiw6nhu5LhuqJ1w6nhurThu7Xhu61zw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO1aeG7r8Op4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOpOmfDqeG7qOG7s8OpxILDqcO0aMO0w6nDtcOs4butw6nhu6tp4butc8Opw7R34butw6lza+G6sMOp4butdHXhu5/huqTDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nhu63hu53hu63DqcOC4buzdcOpw7Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqeG7kuG7t+G7rcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOUw4lnw6nhu6l04buN4bqkw6nhurbhuqThu7XDtMOpw4Lhu6PDqeG7qmfDqeG7qmfhur7DqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOpw4rhuqThu7Xhu61zw6nDtcOs4butw6nhu5Nww6nigJzDtOG6rOG7rXPDqeG7ieG7reG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nEguG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nhu6tp4bux4oCdw6nhurrhuqB1w6nhu5Fu4butw6nhu5Nww6lzdeG6puG6sMOp4busdG7hu63DqeG7kW7hu63igJ3DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Jww6nigJzDtOG6rOG7rXPDqeG7ieG7reG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nEguG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nhu6tp4bux4oCdw6nhurrhuqB1w6nhu5Fu4but4bq1w6nDtHThu6fDqcOCw7rhu610w6nhurJ14bud4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u2bhurXDqSF0Q8OD4butc8Op4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nDtOG6rOG7rXPDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlMOJZ8Op4bupdOG7jeG6pMOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhu6pnw6nhu6pn4bq+w6nhu5Phu4vDqeG7keG6pOG6vsOpw4LhurLDucOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtGjDtMOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXThurXDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4butdEPDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nigJzhu5Lhu7fhu61zw6l0aeG7rXTDqcO04bqs4butc8Op4bqwdOG6qMOp4but4bq4w6nDtXXhu53hu63DqcO0Q8OA4butc+KAneG6tcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6nigJwhdOG7s+G7reG6tcOpw7XDrOG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO0dsOpw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqeG7sWfDqcOC4bqm4bq+4oCd4bq1w6nigJwhQcOpw4JFw6nhurbhuqTDrOG7rcOpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcOC4bqyw7LDgsOpw4JFw6nDgnThu7Phu63hurXDqcO1w6zhu63igJ3hurXDqeKAnCFBw6nDgkXDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu5ND4bqi4butc8Opw7V14bud4butw6nDtOG7ucOCw6nhu7Hhu7XDtOKAneKApsOi4bqzw6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6k04buLw6nhu5Phu69p4butw6lHw6nDleG6pOG7rXPhurXDqUfDqeG7rHPhu6/DqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhur/DqeG7k8ODw4Iv4bq74bq94bq5w6nhu6tDw4PDgsOp4buT4buvaeG7rcOp4bq6deG7neG7rcOpw4LhuqTDs+G7rcOpw4LhurJn4bq1w6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HhurXDqeG6sHRow4LDqeG6tuG6pGfhu61zw6nhu5ND4bqi4butc8Opw7V14bud4but4bq1w6nDtOG7ucOCw6nhu7Hhu7XDtOG6s8Op4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOpVOG7uXXDqeG7qlQ64busw6nDiuG7i8OpR8Op4busc+G7r+G6tcOpR8Opw5XhuqThu61zw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG6u8Op4bup4buxw6nDtOG7s+G7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nigJxI4butdMOp4bq0aOG7rXPDqeG7k0PhuqLhu61zw6nhurbhuqThu53igJ3hurPDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bq9w6nDtOG7ieG7rcOp4butdGnDqeKAnOG7sGh1w6lv4buxw6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4butc3TDqOG7r8Opw4LhurLhu53hu63DqcO1deG7neG7rcOpc3XhuqB14oCdw6nhurrhuqB1w6l0w4Dhu63DqeG6u+G7g+G6ucOp4butc2nhur7DqcO04buz4butc+G6s8Op4bupdMOs4buvw6nhurRow4LhurXDqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nDtGjDtMOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqXThu7l1w6nhurp14bud4butw6nhurB04bqow6nhu63hurjDqeG7rXN0w6jhu6/DqeG7k3DDqcOC4bqyZ+G7r8Opw4Jr4butc8Op4bq74bq5w6nDtOG7r+G7rcOpw7V3w6lzdeG7teG7rXPhurXDqeG6vcOpc3Xhu6Phu61zw6nhu61D4bqgw7TDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc+KApuG6s8Op4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOpNOG7i8Op4buT4buvaeG7rcOpR8Opw5XhuqThu61z4bq1w6lHw6nhu6xz4buvw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtHR14buj4butw6nhu5Hhu6XDtHTDqeKAnOG7rHNp4bq+w6nDlHThuqrDqeG7rXTDssOCw6nDimfhu6104oCd4bq1w6nigJzhu6xzaeG6vsOpw4J0RMOp4buDw6nDgsO54butdMOp4butc+G6pOG6vuG7oeG7reKAncOpw7Vq4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63hurXDqeG7kXjhu63DqeG6uuG7ocOp4bq0deG7rXThurXDqeG6sHRow4LDqeG6tuG6pGfhu61zw6nDtG7hur7DqcO04bu1deG6tcOpw4J04bqkw6lz4buv4buxw6nhurJow7TDqcOCdMOsdcOp4bq0deG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nEgsOp4bupdOG6pMOp4bq6RcO0w6nhu5Fu4butw6nDtEPhurPDqcOC4bqy4bu34butc+G6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6u8OiZuG7geG6ucOpw7Ru4bq+w6nDimfhu6104bqzw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4bq64buhw6nhurR14butdMOp4bq74bq54bq14buBw6nhu6nhu7HDqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu6t14bud4butw6nDgnThu7Phu63hurPDqcOC4bqkw6nhurTDiWfDqeG7geG6teG7gcOp4bup4buxw6nhu5ND4bqi4butc8Op4bu14butc8Op4buR4buP4butw6nhu61D4bqgw7TDqcOCRcOpw7R0w6zhur7hurPDqcOC4bqyw4PDqXN14bqm4bqww6nhu4Xhu4HDqeG7rXNp4bq+w6nDtOG7s+G7rXPDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7rXRpw6nDgnXhu53huqTDqXTDg+G6sMOp4bq64buhw6nhurR14butdOKApuG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Jww6nDgnTEqeG7scOp4buTQ8OD4buxw6nDgnThu53hu7HDqcOCw7nhu610w6nhurbhuqRu4butw6nhu5Fu4butw6nhurppw6nhu5NDw4PDtMOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDgnXhu63DqcOCQ8SC4butc+G6tcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpw7Thuqzhu61zw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4bq64bq44butc8Opw7R0xKnDtMOpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcO1deG7neG7rcOpc3XhuqB1w6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vn4bq1w6khdEPDg+G7rXPDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF0Z+G7rXTDqS7DgOG7rcOpw7Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOp4buS4bu34butw6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8Opw5TDiWfDqeG7qXThu43huqTDqeG6tuG6pOG7tcO0w6nDguG7o8Op4buqZ8Op4buqZ+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu61zw611w6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4bq6b8OCw6nhurrDrMOp4bura+G7rcOp4bur4bu5dcOp4buT4buj4butw6nDgsOy4butw6nDtGjDtMOpw7XDrOG7rcOp4buraeG7rXPDqcOKZ8Opw4rhu7N14bq1w6l0xqHhu6/DqeG7q2jhu610w6nhu5Nww6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtGjDtMOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6nhu610Q8Op4oCcIXXhu6PDgsOpdHjDtMOp4butw4B1w6nDtXXhu53hu63DqXN14bqgdeKAneG6tcOp4oCcIWfhur7DqeG7qeG7leG7r8Opw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPigJ3hurXDqeKAnOG7rG7hu61zw6nDtUPhuqDDtMOp4buZ4buxw6nDguG6oHXDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPigJ3hurXDqeKAnEDDqcO1aOG7rXTDqeG7scO5w6nhu63DgHXDqcO1deG7neG7rcOpc3XhuqB14oCd4oCmw6kh4bqy4buv4butc8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurtm4bq1w6khdEPDg+G7rXPDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF0Z+G7rXTDqS7DgOG7rcOpw7Thuqzhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Phu7l1w6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6lzdcOs4butc8Op4buRw63hur7DqcO0dOG7r8OpdHjDtMOp4bq0deG7rXTDqeG7h8Opw4J14bujw4LDqXR4w7TDqeG6uuG7n8Opw7R04bqqw6nhu5Phu5/DqcO0dOG6qsOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6ln4butw6nhu6114butdMOpw7V14bud4butw6lzdeG6oHXDqeG6umnDqcOCaMO0w6l0w611w6nDtOG6qmfDqeG7sWfDqcOC4bqm4bq+w6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6l0eMO0w6nhu5ND4bqi4butc+G6s8Opw7TEqcOCw6nDgnbDtMOpw7R04buvw6nhur3DquG7gcOp4buZ4buxw6l0eMO0w6nhurR14butdOG6s8Opw7Rv4bqww6nhurB0aMOCw6nDqsOi4buF4buF4bq9w6lBw6nDtWjhu610w6nhu7HDueG6tcOp4buD4buFw6l04bu54bqww6nhurThurhnw6nDtHThu6/DqcO0aMO0w6nhu5nhu7HDqXR4w7TDqeG6tHXhu610w6nhu5Phu7fhu61zw6nDtWnhu6/DqeG7kW7hu63DqcOC4bu5w7TDqTpnw6nhu6jhu7PigKbhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqeG7rXThurjhu61zw6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7ThurXDqSF0Q8OD4butc8Op4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDleG7ucOpIUPDqeG7q+G7oeG7rXTDqcOV4bu5w6nhu5Phu7l1w6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8Opw4Jr4butc8Opw7Vq4butc8Op4bupdOG7meG7rcOp4bq6w7nDqeG7k+G7i8Opw7R2w6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nDgnR1w6nhu5PhuqRnw6nigJzDleG7ucOp4buT4bu5dcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcO0dOG6pOG7rXPDqeG6tETDtMOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4but4buz4butc8Opw4J04buz4butw6nhu7HhuqB14oCdw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4bq94bq54bq74buHLeG6veG6ueG6veG6ueG6s8Opc3XDrHXDqcOCdEPEguG7rXPDqTLEkMOpR8Op4buQw7rhu610w6nDtOG6qmfDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6nhu5Lhu69p4butw6nDtHThu6/DqcOCw7LhurDDqcOCdHDDqeG7kuG7r2nhu63DqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhu5Lhu7fhu63DqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlMOJZ8Op4bupdOG7jeG6pMOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhu6pnw6nhu6pn4bq+w6nhurrDucOp4buT4buLw6nDtHbDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tEXDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4buxdeG7n+G7rcOp4but4bqmdcOp4bq6acOp4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOp4buxacOpIXRDw4Phu61zw6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdGfhu610w6kuw4Dhu63DqeG7q2nDqcOVw7rDqcOCdEPDqeG7kuG7r2nhu63DqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurppw6nhu610deG7n+G6pMOpw7Vq4butc8Op4bupdOG7meG7reG6tcOpc3Vv4bq+w6nhu6l04buZ4butw6nhu6l0aMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6nhu5JEw7TDqeG7kuG7peG7rXThurXDqSHhurJD4bqi4butc8OpO+G6pG7hu63DqeG6tEXDqcOC4bun4butdOG6t8OpIeG6suG7ieG7rcOpw4LhurLEgsOp4buTcMOp4bq0aOG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63hurXDqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqeG7seG7s8OpdMO54butdMOpdHjDtMOpw7Thuqjhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrU8Oz4butw6lmw6nhu63hu4nhu7HDqXPEqeG7rcOpw7V2w6nhurrhuqB1w6kh4bqyQ+G6ouG7rXPDqTvhuqRu4butw6nhurRFw6nDguG7p+G7rXThurXDqeG7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOp4buSRMO0w6nhu5Lhu6Xhu610w6nhu5Phu4vDqcO0dsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nhurRo4butc8Op4bupdeG7o+G7reG6tcOpw7TDrHXDqcOCdeG7o+G7rcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6l0eMO0w6nDtOG6qMOp4bqwdOG6qMO0w6nhurrhuqjDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqXN1w6zhu61zw6nhu5HDreG6vsOp4bq6acOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOpw4LDrXXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqeG7k8Otw4LDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw7Rn4buvw6LDqSHEkMOp4bq7L+G6uy/hur3hurnhur3hurnhurXDqeG7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOp4buSRMO0w6nhu5Lhu6Xhu610w6nhu5NDw4PDtMOpw7Rv4bqww6nDguG6suG7neG7rcOp4bqwdG7hu63DqcO04buz4butc8Op4butdMOy4butw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6khdXDhuqTDqeG7k+G7r2nhu63DqcOC4bqyQ8SC4butc8OpIXVw4bqkw6nhu5Phu69p4butw6nhur/DquG6tcOpIeG6suG6pOG7rXPDqeG7k+G7r2nhu63DqeG7heG6v+G6vcOp4bqnw4J04bqk4bu5w7TDqcOV4bu5w6nDlFQ7LsOpw4Lhu6fhu6104bqtw6nhurrhuqB1w6nhu63DgcOp4burRcO0w6nhurB0b+G7rcOp4buTb+G6pMOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nDguG7tcOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buvw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqpw4Jnw7Xhu6vhu5nDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG7sWfhurJzdeG7reG6t+G6veG6sMOKw6ln4bqkw4Lhu69l4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurbhuqRn4butc8OC4bqydcOi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hurnhurvDqi/hur/hu4Xhu5Hhur/hurvDquG6vcOq4bq/4bq7w4Lhurvhur/hu4Phur3hu4Xhu4fhu6vhur3Dosaw4bqwc2XDqS/huqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6nhu5JEw7TDqeG7kuG7peG7rXTDqXThuqRv4butw6nhu6vhuqThur7hu6Hhu63DqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nhu7HhuqB1w6nDgsOtdcOpIXVw4bqkw6nhu5Phu69p4butw6nhur/DqsOiw6nDjOG7rXThurfDqVQhLuG6qS/hurDhuqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bu1w4LDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw7TDicOp4butdG7hu63DqeG6tuG6pG7hu63DqeG6tEXDqcOCw611w6kh4bqyQ+G6ouG7rXPDqS7FqcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buq4bqow7TDqeG6tuG6pG7hu63DqeG6veG6tcOp4bqyZ8Opw4LhurJD4bqi4butc8OpZ+G7rXTDqeG7k0PDg8O0w6nDtG/hurDDqcOC4bqy4bud4butw6nhurB0buG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhurrhu5/DqeG7rXTDsuG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4LDrXXDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqcO0w4DDqeG6tMSC4bq1w6nDgsSQw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G6u8Op4butdMOy4butw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDgsOtdcOpIeG6skPhuqLhu61zw6k74bqkbuG7rcOp4bq0RcOpw4Lhu6fhu610w6LDqeG7qmnDqXN1aOG7r8Op4bq6deG7neG7rcOp4bq24bqkbuG7rcOp4bq0ReG6tcOpZ+G7rXTDqeG7q+G6pOG7s+G7rcOpw4pow7TDqeG7k+G7peG7rXTDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqXN1w6zhu61zw6nhu5HDreG6vsOp4bq6acOp4butc3R14bud4butw6nDtEThuqTDqeG6tGjhu61zw6nhu6l14buj4but4bq1w6nDtMOsdcOpw4J14buj4butw6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqXR4w7TDqcO04bqow6nhu6tpw6l0Z3XDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG6tOG7r+G7rXPDqXRp4butdMOiw6nhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G6v+G6tcOpw4LEkMOpw4J0RcO0w6nDguG7o8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpc3XDrOG7rXPDqeG7kcOt4bq+4bq1w6l04bqkb+G7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4but4bq1w6ln4butdMOp4butdMOy4butw6nDgnRv4bq+w6nhu610deG7n+G6pMOpw4LhurJn4butc8Opw4J0deG7o8OCw6nDteG7pcOp4bqwdOG6qMO0w6nhurrhuqjDqcO0dOG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqcSCw6nDtGjDtMOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw7R34butw6nDtOG7t+G7rXPDqeG7qeG7n+G7rXThurXDqeG7sWfhu61zw6nhurpow7TDqeG7rWvhu61zw6LDqS5n4bqkw6nhu610deG7n+G6pMOpw4LhurLhu4nhu63DqcOC4bqyxILDqeG6uuG6oHXDqeG6tOG6pOG6vsOp4butc3TFqcOp4bqwdMOsdcOp4buraeG7scOp4bq0Z+G7r8Op4buTcMOpw7TDrHXDqcOCdeG7o+G7rcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6l0eMO0w6nDtOG6qMOpw7R2w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0dOG7r8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5HDreG6vsOpw4LhurLhu6/hu61zw6lzdeG6oHXDqcOCdHXhu6HhuqTDqeG7reG7uXXDqeG7keG6pOG7rXPhurXDqXN14bqm4bqww6nhu61zQ+G6onXDqXR4w7TDqXR1cOG6pMOpw7VpdcOp4butdGfhu610w6nhurppw6l0w63hu63DqcO0dOG7o8Op4bq0RcOpw7Thu7fhu61zw6nhu6nhu5/hu610w6nDtWrhu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCw7rDtHTDqXTDg+G6sMOp4butdHXhu5/huqTDqcO0dETDtMOp4but4buJ4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDtOG6rOG7rXPDqeG7seG7ucOCw6l0eMO0w6nDtOG6qOG6tcOpZ+G7rXTDqcO1xKnDgsOpw4Jn4bq+w6nhurpp4buvw6nhu61zdHXhu53hu63DqcO0ROG6pMOp4oCc4buw4buzw6l0w7nhu610w6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqXN1w6zhu61zw6nhu5HDreG6vsOp4bur4buAw6nDgnThuqThur7hu6PDgsOpw7XEqeG7reKAncOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q0fhu610w6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nigJzhu6rhuqbDtMOpb+G6vuG6tcOp4bq6w7nDqcOCdHXhu6PhuqTDqeG7qXXhu610w6nhu61zdHXhu6Hhu7HDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butc3R14bud4butw6nDtEThuqThurXDqeG7reG7neG7rcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6lza+G6sMOpw4J0b8OCw6nDtcOtdcOp4bq6w7nDqcOCdHXhu6PhuqTDqcOCw7rhu610w6nhu6l0w6zDqcOCdHXDosOp4buodOG7s+G7rXPDqeG7rcOs4butw6nhu6t34butc8Opw4LhurJD4bqgw7TDqcOCdG/DgsOpw7XDrXXhurXDqcOC4buzdcOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu6vEqeG7rXPDqeG7rXN04buZw6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63DqeG7k3bhu61zw6lzduG6sMOpw7Thuqpnw6nhu5Phu7fhu61zw6nDtHTDuuG6tcOp4buT4bu34butc8Op4buT4bu5deG6s8Opw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7k+G7n8Opw7RDw4Dhu61zw6nDtHR1w6nDgnXhu6PDgsOp4buTcMOpw4J04buz4butc8Op4bq24bqkZ8OpVOG7uXXDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7qHThu69nw6l0eMO0w6nDtOG6qmfDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqeG6umnDqcO1xKnDgsOpw4Jn4bq+w6nhurpp4buvw6nDtHThu6PDqcOCw63hu6/DqeG6smfDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6LDqeG7knDDqXThu69p4butw6nDgnR14buh4butw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7seG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7k+G7neG7scOpw4Lhu7N1w6nDtOG6rOG7rXPDqcO0aMO0w6nDgnRp4butdMOp4bq6deG7neG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgkHDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nhu5Phu4vDqcOCdETDtMOpw4rhuqThur7hu53hu63DqeG7k+G7neG7scOp4buTcMOpdOG7r2nhu63DqcO0dOG7p+G7rXTDqcOCxJDhu61zw6nDtHR1w6nDgnXhu6PDgsOp4butdHnDqcO04bqqZ8Op4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDosOpMmnDqeG6suG7t3XDqeKAnOG7sOG7s8OpdMO54butdMOpdMOBw6nDguG6ssODw6lzdcOs4butc8Op4buRw63hur7DqeG7q+G7gMOpw4J04bqk4bq+4bujw4LDqcO1xKnhu63igJ3DqeG7k0PDg8O0w6lo4bqww6nhu5Hhuqjhu61zw6nhurppw6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7reKAncOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy5n4bqkw6nigJzhu7Dhu7PDqXTDueG7rXTDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opc3XDrOG7rXPDqeG7kcOt4bq+w6nhu6vhu4DDqcOCdOG6pOG6vuG7o8OCw6nDtcSp4but4oCd4bq1w6nhu5LDrXXDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqeG7kkTDtMOp4buS4bul4butdMOpw7Thuqzhu61zw6nDgkHDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nhu5Phu4vDqcO0dsOpw4J04bud4buxw6nhu610deG7n+G6pMOp4bq0aOG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63DqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqeG7seG7s8OpdMO54butdMOpdHjDtMOpw7ThuqjDqWjhurDDqeG7keG6qOG7rXPDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4bq6aeG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpc3XDrOG7rXPDqeG7kcOt4bq+w6nDgsOtdcOpIeG6skPhuqLhu61zw6k74bqkbuG7rcOp4bq0RcOpw4Lhu6fhu610w6nhu610Q8Op4oCc4buw4buzw6l0w7nhu610w6l04bu1w6nhurB0duG7rXPDqeG7rUHDqcOKZ+KAncOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7h8Oiw6nhu7Dhu7PDqXTDueG7rXTDqeG7rWnhur7DqeG7q2nDqeG6tGjhu61zw6nhu6l14buj4butw6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw4LhurLhu6/hu61zw6lzdcOs4butc8Op4buRw63hur7DqcO0aMO0w6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nhurpCw6nhu6l0w7rDqcOCRcOpw4LDreG7r8Opw7R04buvw6l0eMO0w6nhurp14bud4butw6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buvw6nDguG6suG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOpw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7rXNp4butdMOp4bq24bqkbuG7rcOp4bq0RcOpw7TDgMOp4bq0xILDosOpLOG7t3XDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4oCcU3Vow6nDguG6suG7meG7r8Op4buTZ8Op4but4buJ4butc+KAncOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7g8Op4bq64bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nDgsO6w7R0w6l0w4PhurDDqeG7rXR14buf4bqkw6nDgmjDtMOp4buR4bqo4butc8Opw4LhurLhu53hu63DqcO04bqs4butc8Op4bux4bu5w4LDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6LDqeG7sOG7s8OpdMO54butdMOp4oCcU3Vow6nDguG6suG7meG7r8Op4buTZ8Op4but4buJ4butc+KAncOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpaOG6sMOp4buR4bqo4butc8Op4bq6aeG7r8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOpw7Row7TDqeG7q+G6oOG6sMOpdHjDtMOp4bq6deG7neG7rcOp4bq0xanDqeG6tuG6pGfhu63DqeG7kUXDqcO14bulw6nhu7Fn4butc8Op4burw611w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J0RcO0w6nDguG7o8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7heG6tcOp4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6nhu5JEw7TDqeG7kuG7peG7rXTDqcO04bqs4butc8Opw4JBw6nhu61zdHXhu53hu63DqcO0ROG6pMOp4buT4buLw6nhu5Phu5/DqcOK4bqkb8OCw6nhurppw6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpc3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7qHThu69nw6lTdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63hurXDqSHhurJD4bqi4butc8OpO+G6pG7hu63DqeG6tEXDqcOC4bun4butdMOpw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurRo4butc8Op4bupdeG7o+G7reG6t8Op4oCcVOG7ocOpw4J04bu14butc8Opw4LhurLDg8Op4bur4buAw6nDrOG7r+G6tcOp4bupdXDhu7HDqcOC4bqyZ+G6tcOpw4J04buZ4buvw6nhu5HDvXXhurXDqcO1aOG7r8Opw7Ro4buvw6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqeG6umnDqcOCdEPDqeG7qeG7gMOpw4LhurJD4bqi4butc8Opw7XEqeG7reKAncOp4bq6acOpw7TDrHXDqcOCdeG7o+G7reG6t8Op4oCcIXR14bujw4LDqcO14bulw6nDtcSp4butw6nhurThuqbhu61zw6nDgnVw4bqkw6nhu6t14bud4butw6lH4buow6nDtWl1w6nhur3hurXDqcO1xKnhu63DqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqeG7jeG7rcOpdHXhu6Hhu63DqeG6umnDqeG6usOy4butw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtWfhu63DqeG7k+G7neG7seKAneKApsOpLmfhuqTDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4butw4HDqeG7q0XDtMOp4butc3R14bud4butw6nDtEThuqThurXDqeG7k3Xhu5/huqTDqcO0dOG7p+G7rXTDqeG6uuG6oHXDqeG6tEXDqeG6sHTDrOG7rcOpw7V14buh4but4bq1w6lzduG6sMOp4buAw6nDtUHDqeG6tOG6pOG7rXPDqcO04bqqZ8OpVOG7uXXDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7qHThu69nw6l0eMO0w6nhu610acOpw4LhurJD4bqi4butc+G6tcOp4bq0aOG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63hurXDqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhu5NDw4PDtMOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nhurppw6nDgnTDicOp4butc3R14buh4buxw6nDgnRp4butdMOpw7Thu7Phu61zw6LDqSHDrXXDqVThu7l1w6nDgnR1w6nhurRo4butc8Op4bupdeG7o+G7reG6tcOpw7TDrHXDqcOCdeG7o+G7rcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6l0eMO0w6nDtOG6qOG6tcOpw4LhurJn4butc8Opw4J0deG7o8OCw6nDteG7pcOpdOG6pG/hu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7rcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4XhurXDqeG7keG7r8Opw5Xhu7nDqcOUVDsuw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6nDgkHDqcO0dETDtOG6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4bq0aOG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63hurXDqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqeG7rWnhur7DqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqcOVZ+G7rcOpw4JBw6nDtHREw7TDqXThu7l1w6nDgnR1w6nhu5No4butdMOpc3Vow6nDtGfhu6/DqeG6umnDqcOC4bqyZ+G7r8Opc3XDrHXDqeG7rXRvw4LigKbhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4busdHXhu5/huqTDqeG7reG7ieG7scOp4burdeG7neG7rcOpw4LhuqjDtOG6tcOp4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6nhu5JEw7TDqeG7kuG7peG7rXTDqeG7k0PDg8O0w6nDleG7ucOpw5RUOy7DqcOC4bun4butdMOpw4Jr4butc8Op4buRZ+G7rXTDqXR14buh4bqkw6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOpw4J0dcOp4buT4bqkZ8Opw7TDgMOp4bq0xILDqeG6umnDqeG7rXThurjhu61zw6nDtWrhu61zw6nhu6l04buZ4but4bq1w6lzdW/hur7DqeG7qXThu5nhu63DosOpR+G7rXTDqeG7q2nDqeG7seG7ucOCw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nDgm/hu7HDqXNDw4Dhu61zw6nhurRo4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6l0eMO0w6nDgsOy4bqw4bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurppw6nhu61zdHXhu53hu63DqcO0ROG6pMOp4bq0aOG7rXPDqcOCw63hu6/hurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nDtHThu6/DqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Op4bq6QsOpw4LhurJn4butc8Opw4Lhu6fhu610w6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqcOCdMSp4butc8Op4burw4N1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurbhuqRu4butw6nhurRF4bq1w6nhurbhuqThu7XDtMOp4bqwdHfhu61zw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRp4butdMOp4buq4buv4butc+G6tcOpw5Xhu7nDqcOUdOG7p8OpdOG6pOG6vsOpw5Xhu5LDlTrDqcOC4bun4butdOG6t8Op4buodOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu61zw611w6lzdWfhu63DqeG7qXRB4bq1w6l0dXDhu7HDqeG7rXPhuqThur7huqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqkw6nDguG6suG7neG7rcOp4buxa8OCw6nDguG6ssOy4butw6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nhu7Fnw6nDguG6puG6vuG6tcOp4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdGnhu610w6nhu6rhu6/hu61z4bq1w6kuxanDqeG6tuG6pGfhu63DqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqyZ8Op4buS4bu5dcOp4buSa8O0w6nhu610deG7oeG7scOp4bqwdHfhu61zw6nDtHThu7Xhu61zw6nhu7Fnw6nDguG6puG6vsOp4bq6acOpw4Lhu7l1w6nhurB0w63hu7HDqeG6pzrDlOG7sCHhuq8hOuG6reG6tcOp4bqnOnR34butc8OpOsOU4buwIeG6ryE64bq1w6nDleG7ucOpw5R04bunw6l04bqk4bq+w6nDleG7ucOp4buT4bu5dcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOC4bun4butdOG6rcOpw4LEkOG7rXPDqeG7rXNp4bq+4bq1w6nDgsSQ4butc8Opc3XhuqLDqeG7k+G7tXXDqeG7sWvDgsOp4bq64bqgdcOp4bqyb8OCw6nhu610deG7n+G6pMOpdHVw4buxw6nhu61z4bqk4bq+w6LDqTJDw4PDgsOp4bq24bqkZ8Op4bux4bqk4buz4butw6nhurpp4butw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOpc3Vn4butw6nhu61n4but4bq1w6nDgnTDicOpw4J0aMO0dOG6tcOp4buSw611w6nhuqbhur7DqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdGnhu610w6nhu6rhu6/hu61zw6nDtOG6rOG7rXPDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nhu5Lhu7l1w6nhu5Jrw7TDqeG7rXR14buh4buxw6k6w5Thu7Ah4bqvITrDqeG7k+G7i8Op4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7q3Xhu6HDguG6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurJnw6nhu6l0aOG7scOp4bqwdGjDqeG7rXR14buf4bqkw6nhurrhuqjDqWjhu63DqeG7seG6pGfDqcO1aOG7reG6tcOp4bq6w7Lhu63DqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7sWfDqcOC4bqm4bq+4bqzw6nDtGjDtMOp4bq64bqow6nDteG6pOG7s+G7rcOp4burw7LhuqThurXDqXN1Z+G7rcOp4burw7Lhu63DqcOCdEPDgOG7rXPDqeG7scOtdeKApuG6qS/hurDhuqvhuqnDgmfDteG7q+G7mcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4buxZ+G6snN14but4bq34bq94bqww4rDqWfhuqTDguG7r2XhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6tuG6pGfhu61zw4LhurJ1w6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6ueG6u8OqL+G6v+G7heG7keG6v+G6u8Oq4bq9w6rhur/hurvDguG6u+G6v+G7g+G6veG7heG7h+G7q8Oqw6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUaMO0w6nhu5Phu7V1w6nDgkPDg+G7rXPDqcO04bqs4butc8Opw4Jn4butc8Op4bq6w7LDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu7Hhu7nDgsOp4bq64bqow6lo4butw6nhurrDsuG7rcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOp4buxZ8Opw4LhuqThu4DDqeG7sWnDqeG7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRp4butdMOp4buq4buv4butc8Opw7Thuqzhu61zw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtHR14buj4butw6nhurTFqcOp4buS4bu5dcOp4buSa8O0w6nhu610deG7oeG7scOpOnR34butc8Opw7R04bu14butc8Op4buxZ8Opw4Lhuqbhur7DqeG6umnDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nDguG6snXhu6HDgsOp4bqwdGjDosOpw4zhu610w6nhu610buG7rcOp4bq6w7LDgsOpw7ThuqThu61zw6nDtG/hurDhuqkv4bqw4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpL8OCZ8O14bur4buZ4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bus4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhurvhurXDqcOC4bu1w4LDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpVHjDtMOp4bq6deG7oeG7rcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPhurXDqeG7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRp4butdMOp4buq4buv4butc8Op4bq64bufw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDgsOtdcOp4buS4bu34butw6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8OpIWfhu7HDqSF0Z+G7rXTDqeG6p3ThuqThur7hu6Hhu63DqVRD4bqg4butc8OpVHZn4bqtw6nhurrhuqB1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5Lhu7l1w6nDguG6skPEguG7rXPDqeG7kuG7uXXDqTrDlOG7sCHhuq8hOsOiw6nDlOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDgsOtdcOp4buS4bu34butw6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8OpIWfhu7HDqSF0Z+G7rXTDqeG7k+G7o+G7rcOpw4J0aOG7rXPDqeG6u+G6vS/hur3hurnhurvhur/hurXDqeG7ksOtdcOp4bqm4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXRp4butdMOp4buq4buv4butc8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nDgnThu5nhu6/DqXR4w7TDqVR4w7TDqeG6unXhu6Hhu63DqUfhu63DqeG7rXXhu610w6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOiw6nhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7h+G6tcOpZ+G7rXTDqeG6uuG7n8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4LDrXXDqeG7kuG7t+G7rcOpw5V14bud4butw6nhurB0d+G7rXPDqcOVZ8Op4buqdeG7rcOp4bqndOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buSZ+G7qeG6suG7s+G7rXPhuq3DqeG7qXThu6/DrOG7rXPDqeG6u8Op4but4buJ4buxw6nDgnTDucOp4bq64bufw6nhu610w7Lhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7seG6oHXDqcSCw6nhu5Lhu7l1w6nhu5Jrw7TDqeG7rXR14buh4buxw6k6w5Thu7Ah4bqvITrDqcO0dOG7r8Op4buT4buj4butw6nhu61n4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R04bunw6nDgsO64butdMOp4bqydeG7neG7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurtm4bq1w6nhu5LDrXXDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF0aeG7rXTDqeG7quG7r+G7rXPDqcO04bqs4butc8Opw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0xanDqeG7kuG7uXXDqeG7kmvDtMOp4butdHXhu6Hhu7HDqTrDlOG7sCHhuq8hOsOp4buT4buLw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqeG7k2/huqTDqcOC4bqyZ+G7rXTDqcOCdGnhu610w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7g8Opw7R04bqk4bq+4bud4butw6lo4butw6nhurppw6nDquG6vcOp4bq64bqow6lo4but4bqzw6nDtcSpw4LDqXN14bq4w6nhu4fDqsOp4buT4bu1dcOpw4JDw4Phu61zw6nhurrhuqB1w6nDgmfhu61zw6nhurrDssOCw6nDgnThuqTDqXN14bq4w6nhu4Xhurnhu4fDouG6ueG6v+G7heG6teG7gcOp4bq6deG7neG7rcOpK8Op4buD4buF4bq14bq5w6rhu4fDqsOpc8Op4buwISFUw6nhuqczNeG6reG6tcOpw6rhu4PhurXDqsOp4bupc8Op4buxZ8Opw4Lhuqbhur7DqeG7k2jhurXDqeG6vcOi4buF4buH4bq9w6nhurp14bud4butw6nhu7AhIVTDqeG7q+G7r8OtdcOp4bux4bqgdcOp4bqnOzrhuq3hurXDqeG6v+G6teG7gcOp4bupc8Op4buxZ8Opw4Lhuqbhur7DqeG7qOG7mcOCZ+G7sXXhu63DqeG7kcOt4butc8Opw7Xhu7nDguKApsOpw7Thuqzhu61zw6nhu610deG7n+G6pMOpw4Jn4butc8Op4bq6w7LDguG6tcOpw4JpdcOp4burdeG7oeG6pMOp4bupdGjDtMOpw7R2w6nhu6t14bud4butw6nhurbhuqRn4but4bqzw6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7reG6tcOpw7XEqcOCw6lzdeG6uMOpw6rhurnDqsOp4bq64bqow6nDteG6pOG7s+G7rcOp4burw7LhuqThurXDqXN1Z+G7rcOp4burw7Lhu63DqcOCdEPDgOG7rXPDqeG7scOtdeG6s8Op4buTb+G6pMOpw4LhurJn4butdMOpw4J0aeG7rXTDqcO04buz4butc8Op4bq94bq/w6nhurrhuqjDqeG6usOy4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhurrDssOCw6nhu6t14buh4bqkw6nhu61B4bq1w6nhurB0aOG7r8Opw4LhurJodcOp4bqwdOG7leG6sMOp4bq74buBw6nhurrhuqjDqeG7qXRndcOpw4J0aMO04bq1w6nhurrDsuG7rcOpw7R04bqk4bq+cOG7reG6tcOpw4Jp4butc8Opw4LhurLhurjDqeG7q27hu7HDqeG6tMOs4butw6nDguG6smh1w6nhurB04buV4bqw4bqzw6nhur/DqeG6uuG6qMOp4bq6w7Lhu63DqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqcOC4bqyaHXDqeG6sHThu5XhurDDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6usOyw4LDqXThu69n4butc8Op4buR4buL4bqzw6nhu4HDqeG6uuG6qMOp4bq6w7Lhu63DqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7seG6tcOp4but4bu5dcOpw4LDreG7rXPDqeG7qXThu7Phu61zw6nhurLDvcOp4butc+G6pOG7t+G7rcOpc+G7tcO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqeG7rXThurjhu61zw6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7ThurXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurtmw6nhu5LDrXXDqeG6puG6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF0aeG7rXTDqeG7quG7r+G7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nDleG7ucOpIUPDqeG7q+G7oeG7rXTDqcOV4bu5w6nhu5Phu7l1w6nDlXXhu53hu63DqeG6sHR34butc8Opw4Jr4butc8Opw7Vq4butc8Op4bupdOG7meG7rcOp4bq6acOpw5Xhu7nDqcOUdOG7p8OpdOG6pOG6vsOpw5Xhu7nDqeG7k+G7uXXDqcOVdeG7neG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDguG7p+G7rXTDqcOCa+G7rXPDqXN1b+G6vsOp4bupdOG7meG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1Thu69p4butc8OpIXXhu6Phu63DqS7FqeG6qS/hurDhuqs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cao điểm 689 kỳ vĩ giữa mây trời

Cao điểm 689 kỳ vĩ giữa mây trời
2020-04-02 12:51:24

(QT) - Nằm trên ngọn núi cao 689 mét so với mực nước biển giữa xã Tân Liên và Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Cao điểm 689 nằm cạnh các cao điểm khác như 845, 832 trong hệ thống...

Đất mẹ đón anh về

Đất mẹ đón anh về
2020-04-02 12:47:03

(QT) - Một ngày cuối tháng Hai, Nhà văn hóa thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đón một người con của quê hương trở về - liệt sĩ Đỗ Văn Triệu (1950 -...

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba
2020-04-02 06:19:09

(QT) - Hằng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, triệu triệu người con trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam và kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài lại một lòng...

Gương sáng đảng viên trẻ

Gương sáng đảng viên trẻ
2020-04-01 07:03:54

(QT) - Năng động và giàu nhiệt huyết là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với Trung úy Trương Đình Đức, đảng viên trẻ của Công an thành phố Đông Hà vừa vinh dự được Tỉnh đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết