Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG7o+G7rCJQxJFdIjw4UMSR4bu4N1BnYSVQOF3huqVQKiI4XVAq4bq/4bqpOFvhu5YvXVLGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4burP8avKuG7oMag4buY4bu34buz4buh4buUUC1QROG7g1Dhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UMSR4bu4N1BnYSVQ4bqrXeG6u1DEkV1l4bqxJVBn4buqOVA4XSIpZVDDrShlUMSRxINQOF3hur9QKiJQxJFjZcOtKTjDlFAlXShQJuG6sVAqIjhdUCrhur/huqk4W1Bn4buqUDfhu4ElUCbhurFQXTnhu7DEkVAm4bqxOFtQxJFdPlA24buDJeG7kFDEkGM5OFtQJmHDlFDDrShlUMSRxINQKiJQxJFjZcOtKThQXeG7uGVQOF3hur9QNV3DozhbUMSRXT5QxJFdxq/DrVAm4bq3IlAm4bq/4bqnJeG7kFDDvSI4XVA4W10iPDdQZylQJeG7rCJQxJFdIjw4UMSR4bu4N1BnYSVQOF3huqVQKiI4XVAq4bq/4bqpOFtQJeG6vcavUDhb4bq/4bqlIlDhu7ddQMSRUDbhu6pQN+G6scSRUMSRXSBQKuG6u1AmIj44UF0wOF3hu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoEfhu6o5UMSQXShQJV0iKDhQxJFd4buBUOG7seG7scOUUDhb4bq/4bqlIlDhu7ddQMSRUCVhUMSR4bu4N1BnYSVQxJFd4bu24bqrUCQ64buQUOG7oSg4UDhWN1BTUVFRw5RQJV0iKWVQJcavOVDEkWNlOFtQJDA4XVAl4bq9xq9QOFvhur/huqUiUOG7t11AxJFQJuG7rlA24buqUFLhu6RSUCU3UOG6rVA4xq83UGfhu6pQUsOa4bumw5RSUCU3UOG6rVA4ZuG7kFDEkGM5OFtQNV0iUCZhw5RQN+G6scSRUMSRXcSDOFtQNSFQZ+G7qjlQOFY3UFNRUVJQ4bqtUDjhur/DoiVQxJHGr1AlXTlQxJFd4bu2w61QJV0iKWVQJcavOVA4xq83UMSRXcavOF1QOCIhOFBS4bumUMSRZeG6tyJQxJFjZThbUCQwOF1QJuG7sMSRUFLDmVVQJTfDlFDhuq1QOGZQNuG7qlBSw5pUUCU34buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDEkF0/OVA4W+G7qjhdUMOtUMSRKMOUUMSRMDhdUMSRY+G7sDhbUMSRXSIoZVBnIlAlXeG7tsSRUCoiOF1QKuG6v+G6qThbUOG6rVDEkWMsUD83w5RQZGXDrVAqIjhdUCrhur/huqk4W1DEkV0+UMSRXeG7tuG6q1Alw6EiUOG6rVDEkWMsUCrhur/DoiJQw5pQxJFl4bq3IlBnPThQJcOhOFAlxq854buQUOG7oeG7tMOtUDbhu6pQOFtlw60hOFA4XeG7tDhQNV0iKDhQxJEwOF1QxJFj4buwOFtQJV0iKWVQJcavOVAl4bq9xq9QxJFdxq84XVA4IiE4UEciPMSRUOG7t8avN1BdIjw4UMSRXeG7tuG6q1Bd4bq1OFA4XSIpZVBkOVBnw6IiUCVdZSM4UGJlxIMlUMSRKOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagRGbGr1A24buqUMSRXeG7gyVQ4bqrXSM3UGPhu7bEkVBbIuG7qmVQJcavOGkiUGfhu6pQJV3hu7bEkVAm4buwN1Al4bu4OFDEkV0iKMSRUCVdOVAl4bq1UMSRXT7hu5BQxJBj4buBOFtQNuG7qlDEkV3hu4MlUOG6q10jN1AlXeG7gcavUDhdIillUCVd4bu2xJFQJuG7sDdQJeG7uDhQJV05UGThu4NQxJFWOFtQxJFj4bq/4bqtOFtQJeG6vcavUCXhurVQxJFdPuG7kFBDIiE4W1AlXWXEgyJQJWU4W1Al4bu24bqrUDhdIillUGcixJHGrzciOOG7kFDhu7coZVA34bqzIlAkZsavUFY4UCVhUFJQNsOtUGRmxq/DlFBSUGJl4busUMSRY+G7gThbUGfhu6pQUlBiZeG7rFAlXWXEgyJQxJFdMFDEkWMsUGQuUCbhur/huqclUMSRXSE3UDVdOeG7rDhbUFvhu7g4UFRRUVA1JcavNsOUUDfhurHEkVBkxINQJV3hu7bEkVAm4buwN1DEkcSDxJFQZ+G7qlAl4buoJVBnIsSRxq83IjhQJeG7uDhQxJFdIijEkVAlXTlQZOG7g1DEkVY4W1DEkWPhur/huq04W+G7kFDhu6E+UOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjhQxJHhu7g3UGdhJcOUUCXhu7g4UCThurdQZGU4W1AkZsavUFY4UOG6q13hurtQOOG7qsOtUGfhu6o5UDVdI2VQ4bqrXeG7uDhQXVg4W1A4W+G7qsOt4buQUOG7o2FQVFBbIsavIlAmOeG7sDhQ4busOF1QXeG6v+G6rThbUCYoOFDEkeG7uDdQZ2Elw5RQZOG7gSVQNV3huqE/UGfhu6pQxJFjIFDEkWU84buO4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqAtUOG7qSLGryJQJjnhu7A4UMSRXcavIlA4W106OOG7jlDhu6Hhu7TDrVA24buqUFsixq8iUCY54buwOFBiZcavOFDEkWPDoDhbUDhd4bu2xJFQZzBQxJFdxq8iUDhdIlAl4bu4OFAm4bq/4bqnJVAlZThbUCXhu7bhuqtQJuG7uMOtUCbhur1QJV3hu7bEkVAqIjhdUCrhur/huqk4W1AmPlDhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UMSRxIPEkVBnKVAl4bu0OFA4WThbUGfhu6pQJV0iKWVQJcavOcOUUF0wOF1QxJFd4buqOF1QJeG7qCVQJeG6tVBiZcavOFA34bqxxJFQJeG7qCVdUCbhu7jDrVAm4bq9UGfhu6pQNV3huqE/UDfhu7A4XeG7kFDhu53hu6pQNztQN8avOFtQxJFdxq8iUCXhu7g4UCbhur/huqclUFY4UGXEgzhbUCbGr1Aq4buwOFtQJeG7qCVQNjnhu7AiUMSRXeG7gyVQ4bqrXSM3w5RQJuG6vVBnKVBkxINQNuG6v+G6pzhbUGfhu6pQJeG7tDhQJsSDIlBnKVAlXeG7tsSRUDbhur/huqc4W+G7kFDhu7ddZjhbUCVd4bu2xJFQKiI4XVAq4bq/4bqpOFtQN+G7qlAk4buqUDc7UDfGrzhbUMSRXcavIlBdxq/DrVAkMVDEkV0iKGVQNuG7qlAm4buwN8OUUCXGrzhpIlBn4buqUGRXxJHhu5BQ4buh4bu0w61QNuG7qlA4XWY4W1AlXeG7tsSRUGJlxq84UMSRY8OgOFtQZzBQWyLDqeG6q1DEkeG7sDlQxJEoUCThu6o5w5RQN8Ojw5RQaeG6v+G6tThbUGfhu6pQN+G7qGVQJV05UMSRXcavIlA4XSLhu5BQ4bu3KGVQJuG6v+G6pyVQOGXDoyJQKuG6v+G6qThbUCbhu7jDrVAm4bq9w5RQNsOpJVBkIjhdUGPGr8OUUMSRXcavIlA4XSJQZC5QJeG7tDhQOFk4W1BULVTDlMOaUDVbUGfhu6pQJV0iKWVQJcavOVA1XTnhu6w4W1DDmlFQJTfhu5BQ4buh4bu0w61QNuG7qlDEkSIpOFAmKVAlXTlQZOG7g1Dhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UMSRxIPEkVDEkeG7uDdQZ2ElUCXhur3Gr1DEkWMsUGTGr2VQOOG7qsOt4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqAtUOG7qSLGryJQJjnhu7A4UFNQOFY3UCbhu7hlUCbhuqUi4buOUOG6rFBbIsavIlAmOeG7sDhQOOG7qsOtw5RQxJFdPlAlXeG7tsSRUGfhu6pQxJEiOF1QxJFd4bu4OFDhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UDhdxq84XVA4XeG7tsSR4buQUOG7o10iKWVQJcavOVAl4bq9xq9QxJFjLFDEkVY4W1Bj4bu2xJFQOF3Grzhdw5RQOFY3UCbhu7hlUMSRVjhbUFPDmlAlN8OUUDhWN1DEkV3hu4FQU1DEkVY4W1BSU1AlN+G7kFDhu6kixq8iUCY54buwOFA44buqw61QJeG7uDhQJV05UCQ6UCTDqVBkZsavUDc7UGfhu6pQVjhQKlk3UCbDqThbUCXhu6glXcOUUCbhur1QJeG7qCVQOF1hN1DEkV3hu4ElUFY4UDhd4bq/UCVd4bu2xJFQJuG6v+G6pThbw5RQJV3hu7bEkVAm4buwN8OUUCVd4bu2xJFQJDo5w5RQZyLEkcavNyI4UGfhu6pQNV054buoOFtQJV3hu7bEkeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagLVDhu6kixq8iUCY54buwOFDEkSIpOFAqQMOtUMSRXTBQZ+G7qlAqQMOtUMSRXTDhu45Q4bupIsavIlAmOeG7sDhQOOG7qsOtUCVdIillUCXGrzlQ4bqrXeG7qMSRUMSRYyI+OFA4XcavOF1QxJFj4bqtUDbhu7AiUGfhu6pQxJEiKOG6q1DEkeG6uyVQJV05UCYoOFA4VjdQUuG7plDEkWXhurciw5RQZMavZVAmYVA1XcOjOFtQxJFWOFtQOGbGr1A4XeG6vzhbUDVdxIMiUDbhur/huqc4W1Bp4bq/4bq1OFtQZz04UMSRIijhuqtQxJHhurslUOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjhQJV05UCYoOFBT4bumLVRRUMSRZeG6tyLhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7o+G6tVDEkV0+UDdlxIM4UOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjhQxJHEg8SRw5RQxJFd4buBJVBWOFDhuqtd4busIlAm4bu4w61QJuG6vVAlXeG7tsSRUCbhu7A3w5RQJcavOGkiw5RQZFfEkcOUUDUuN+G7kFDEkF3hu4ElUFY4UCVd4buBxq9QOF0iKWVQJuG7sDdQOF3hur9QxJFdMcSRw5RQJeG7qMOUUMSRY+G7gThbw5RQZGbGr8OUUCXhu6glUDY54buwIlAmQGXDlVA4XSIpZVAlxq84aSJQOF3hur9QZGbGr8OUUCXhu6jDlFAlZcavw5RQOFtdIWXDlFBkw6Hhu5Dhu5Dhu5DDlVA4XSIpZVBkV8SRUDhd4bq/UMSRXTHEkVAkw6HDlFDEkWPhu4E4W8OUUFvGrzjDlFBjxq9lUCopOOKAplBn4buqUDhdIillUDUuN1A4XeG6v1DEkV0xxJHDlFBkZsavw5RQNsOhOFtQJuG6oVDEkWPhu4E4W8OUUFvGrzjigKZQ4budIThQJeG7sDhdUCoiOF1QKuG6v+G6qThbUCbhu7jDrVAm4bq9UGfhu6pQJeG7tDhQJsSDIsOUUDjGrzdQOGZQ4bqtUCbhurFQxJFl4bq3IlA44buqw61QJeG7uDhQxJFA4bqrUDZlw608OFDEkV0+UCrhurslUMSRXT5QxJFdxq854buQUOG7tyE4UMSRQOG6q1Al4buoJVA3w6M4UCVhUMSR4buoJVAq4bq7OFtQxJFWOFtQJV0iKWVQJcavOVA4XeG6v1AkYThbUGPhurfDlFAkYThbUCVdZcOtKTjDlFAl4bu4ZVA2w6M4W8OUUCThurUiUDbhurEiw5RQaeG7qlAm4bq1OMOUUGnhu6pQNTrhuqvDlFBp4buqUDY8JV3igKZQ4bud4buoJVBkM1Dhu7dbw6NQR1Y4UMSQZeG7tjjhu5Yv4bqrxqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vết xước khó phai

Vết xước khó phai
2016-11-07 11:22:19

(NLĐ) - Một câu chuyện buồn mang tính chất bạo lực vừa xảy ra trong môi trường giáo dục ở TP Đà Nẵng. Một đứa trẻ lớp 3 bị cô đánh vào vai vô tình xước má. Phụ huynh xông vào...

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi
2016-11-07 11:22:08

(NLĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lập ban soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho các môn thi THPT quốc gia, huy động tất cả thầy cô giáo giỏi trong cả nước cùng tham gia.

Nắm cơm ấm tình ngày lũ

Nắm cơm ấm tình ngày lũ
2016-11-07 10:58:58

(QT) - Cơn lũ đi qua, giữa muôn vàn khó khăn, thách thức, chính những nắm cơm nghĩa tình của chị em phụ nữ Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để người dân vùng...

“Treo” quyền lợi bảo hiểm y tế

“Treo” quyền lợi bảo hiểm y tế
2016-11-06 12:03:41

(SGGP) - Mặc dù Bộ Y tế đã có quy định về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, cũng như nêu rõ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y...

Thu hồi ngay 3 loại thuốc kém chất lượng

Thu hồi ngay 3 loại thuốc kém chất lượng
2016-11-06 12:03:01

(SGGP).- Ngày 4-11, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại thuốc không đảm bảo chất lượng, bao gồm: thuốc viên bao đường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết