Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmU8zZ+G7qsOyxKnhurt74buq4bqxYeG6peG7quG7h2Hhu7bDocOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lU4bq04bq24bupVeG7qi3hu6rhurLEkWfhu6p7LGjhu6p7YWjhu4014bq14buqPmhk4bq14buq4bqz4bu24bq1OeG7qmfDoOG6tWHhu6p7YS5n4buqPiPDouG7quG6t2x74buqb2vhu7bhu6rDsj3hu43hu6rhu4Xhu7bhu6pn4buFw6LhurU54buq4bqzYsOh4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OeG7qjnDoeG7uMOi4buqfcOse+G7quG6v+G7qkfhu4bhu6rhu6lA4buq4bq0O+G6tTlS4buq4bqyxJFn4buqW2rhu7bhu6pn4buFMOG7quG6t+G6u+G7h+G7qlbhu6o+4bqj4buqe2Lhu6pb4bu44bq1YeG7qm9Aw6Lhu6pv4bu2w6Hhu6pvYuG7qmfhuqHhurVh4buqw7LEqeG6u3vhu6rhurPhu7hS4buq4buGYcOs4buqYWjhu43hurVh4buqw7Ji4bq1OeG7qm9Aw6Lhu6pn4buFxKnhur3hurU54buqZ+G7uGfhu6rDouG7tuG6teG7quG6s8SRZ+G7qnti4buqOcOh4bu4w6Lhu6pvQOG7qltd4buqfeG6reG7tuG7qnthw6zhu4fhu6o94bq1YVHhu6pnaOG6tTnhu6rhurcy4bq14buq4bqzI+G6tTnhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buqe2Lhu6o5w6Hhu7jDouG7qmfhu7hn4buqe8Oi4bq14buq4bqz4bqh4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lPw6zhu6pvw6E1e+G7qmcj4bqz4buqZ2Hhur3DoeG7quG6tyrhurU54buqw7JoY+G6tTnhu6rhurFhw6Hhu6p7YuG7qjnDoeG7uMOi4buqW+G7uOG6tWHhu6pn4buFMOG7qj7huqPhu6rhu4dhI2fhu6pY4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTnhu6pvQOG7qlvhuqHhurVh4buqe2HDo+G7qnti4bq1OeG7qm/DoTV74buq4bqzxJFn4buqZ2Hhu7jhurU5UuG7qk/huqPhu6rhu4dhw6zhu6phaOG7jeG6tWHhu6pvQOG7qnvhu4nhurU54buq4bq3QOG7quG6s8SRZ+G7qnti4buqOcOh4bu4w6Lhu6pHQeG7hkfhu6pn4buFMuG6teG7qlvhuqPhu7bhu6o+QOG6teG7qj7huqPhu6p7PeG6tWHhu6p74bu4w6Lhu6pvQOG7quG7h2EjZ+G7qsOd4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTlS4buq4bq0YcSp4bq1OeG7qlvDoTRo4buqW+G7uOG6tTnhu6pmw6rhu6pm4bu2aOG7qmFA4bq1YeG7qlvEkeG6tTnhu6rhu4dhw6zhu6phaOG7jeG6tWHhu6pvQMOi4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OeG7qmfhu7hn4buqe2Lhu6o5w6Hhu7jDouG7quG6t0Dhu6o54bqh4buew5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bqyxJFn4buqbzNn4buqw7LEqeG6u3vhu6pvQMOi4buq4bqz4bu4UeG7quG6teG6pcOh4buqZ8Oi4buqZ2HhuqHhu6pnYShn4buqZ8Oi4buqZ+G7uGdR4buq4bq14bqlw6Hhu6rhurVh4bqp4buqZ2HhuqHhu6p7YcOj4buqPiLhu6rDssOgaOG7qsOyw6FoUuG7quG7mcOh4buqe+G6peG7qnvDouG6teG7quG6s0Dhu6p7YTrhurU54buqZ2HEqeG6ueG6tTnhu57hu6rhu5nDoeG7qmdhLuG7jeG7qnvDouG6teG7qj7huqPhu6rDssSp4bq7e+G7quG6s+G7uOG7quG6s0Dhu6p7YTrhurU54buqw7LhuqVn4bue4buq4bq0YcSp4bq1OeG7qmdhxKnhurnhurU54buqb0Dhu6rDsuG6pWfhu6rhurFhYuG6tTnhu6o+4bu2w6Lhu6o5w6Hhur3hu6pbZOG6tTnhu6rhurU5YcSD4bu24buqb+G6u8Oh4buqb8OhNXvhu6p9N+G7qn1A4bq1OeG7quG6tWXDoeG7qmfhu4Uo4bq14buq4bq3YsOh4buqW+G6oeG6tWFR4buq4buHYcOt4bq1OeG7quG6s+G7tuG6tTnhu6pn4buFw6rhurXhu6rhurMqZ1Hhu6oh4bqz4buqIeG6s+G7quG6t+G7tsOi4buqWzPhurXhu6pn4bu4Z1Hhu6pbaGXDoVHhu6o5w6Em4bq1OeG7qnvDouG7qm9A4buqw7Jpe+G7quG7h2Ej4bqz4buqZ2Es4bq14buqZ2E2UeG7qn3hu7bhurVh4buqfWzhu6rhurU5xKnhur3DoeG7quG6sWHhu7h74buq4bq1YcSp4buqZ2EzU8OaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWpYuG7qsOCUuG7qlsk4buq4bq34buP4buqOcOhPcOh4buqbzThu6pvM2fhu6rDssSp4bq7e+G7quG6v+G7quG6s+G7uOG7qi7hu43hu6rhurdA4buqfcOi4buqOcOh4bq94buq4bq1OeG7i+G7qmfhu4XEqeG7tlHhu6p7YeG7uGjhu6pBUuG7uVLhu6rhurFhYuG6tTnhu6p7YeG6o2jhu6rhurU54buL4buqfcOt4buqPuG6o+G7quG6tWEqe+G7quG6tWHhur/hu6rhurVhw6E0aOG7quG6tyHhurVS4buqxali4buqW+G7uOG6tWHhu6pvQMOi4buqb+G7tsOh4buqe2Hhu7ho4buqb0Dhu6p9w6Lhu6rhurPhuqXhurU54buqZ+G7tuG7jeG7qn1Aw6Hhu6rhurUy4bq14buqOSzhu43hu6rDssSp4bq7e+G7quG6s+G7uFLhu6rhurbhu4/hu6p9w6Lhu6ou4buN4buqWyThu6pnYWjhu40zZ+G7quG7h2HDrHvhu6pbxKnDqnvhu6p7YWnhurU54buqZ+G7tlPDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurTDqcOh4buq4bqxYWXhu6p74buL4bu24buq4bq1OWE04buqOcOh4bu4w6Lhu6p74bql4buq4bq3MeG7quG6t0Dhu6p7YuG6tTnhu6pn4bu4e+G7quG7g2g94bq14buq4bq34buPUeG7qjnDoeG7uMOi4buqfcOse+G7qmHhuq174buqZsOh4bq1YeG7qm/hurvDoeG7qmFA4bq1OeG7qnthw6x74buqe+G7uOG7qmfDoOG6tWHhu6rhurFh4bu4e+G7qj7DoTVnUuG7quG7qSxo4buq4buHYT3DoeG7qnthaeG6tTnhu6rhurdpe+G7quG6tUDDouG7qnvhu4nhurU54buq4bq1YS5n4buq4bq1YS5n4buq4bq1OWFd4buq4bq34bq9w6Hhu57hu6rFqeG6peG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6t2l74buqe2Fp4bq1OeG7quG6tTlh4bqje2FR4buq4bq34bqhUeG7qj7EqeG6u+G6tTnhu6rhurFhw6Ez4bq14buqe+G7uHvhu6p7YuG7quG7h2Hhu7hn4buq4bqzNWfhu6pvQOG7qjnDoSjhurVS4buq4bq0YcSp4bq1OeG7quG6s8SRZ+G7qnvhu7jDoeG7quG7h2Hhu7hn4buqb0DDouG7qm/hu7bDoeG7quG6tWEqe+G7quG6tWHhur/hu6p74bql4buqW+G7uOG6tTnhu6pbNuG7quG6t0DhurPhu6oh4bqz4buq4bq3MuG6teG7quG6tWHEqeG7qmdhM+G7nuG7qsWp4bu4w6Hhu6rhu4dh4bu4Z+G7qm9Aw6Lhu6pv4bu2w6Hhu6ou4buN4buqZjHhu6rhu4dhPcOh4buqYWrhurU54buqe2HhuqNo4buqZmzhu6rDouG7uOG6teG7qmfhu4Xhu7h7YVHhu6rhurcy4bq14buq4bu44bq14buq4bqx4bqje2Hhu6rhurfDoTVn4buqe+G7i+G7tuG7qnthaeG6tTnhu6pn4bu24buq4bq1M2jhu6rDsmguZ+G7quG7h2Hhu7hn4buqW8OhNuG6s+G7qnvhu4vhu7bhu6rhurXhuqXhu6rhurdA4buqZmzhu6pn4buFa+G6tTnhu6rhu4dhI2dR4buqOWEiZ+G7qj7huqvhu6p74buL4bu24buqOcOh4bu4w6Lhu6pvw6Ey4bq1UuG7qsWp4bqn4bq14buq4bq1M2jhu6pb4bql4buq4bq3QOG7quG6s8SRZ+G7qmZs4buq4bq1YSp74buq4bq1YeG6v1Hhu6poY+G6teG7quG6tSrhurXhu6p74buL4bu24buq4bqzxJFn4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7jDouG7qm/DoTLhurXhu6rhurNoY+G6teG7qjnDoW7hu6rhurU04bq14buq4bq1M+G7h+G7quG6t+G6u+G7h+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6o5w6Hhur3hu6rhurU54buL4buqZ+G7hcSp4bu24buqZ2HhuqHhu6rhurcx4buq4bq1QMOi4buq4bqxYWLhurU54buqZ2E24buqZ2Fi4bq1OeG7qns94bqz4bue4buqw5IiZ+G7qm804buq4bq34buPUeG7qnti4buqOcOh4bu4w6Lhu6pb4bu44bq1YeG7qmHhuq174buqZsOh4bq1YeG7quG6t0Dhu6pm4bu2w6Hhu6rhurVhxKnhurU54buq4buHYT3DoeG7qnthJeG6tTnhu6p7YWnhurU54buqZ+G7tuG7quG6tTLhurXhu6pbP2fhu6pvQMOi4buqW+G6peG7quG6s8SRZ+G7qnthaWfhu6rigJxn4bqh4bq1YeKAneG7qls24buq4buHYeG7uOG6teG7qsOyImdR4buqYeG6p+G7tuG7qjnDoT3DoeG7nsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmU8o4buN4buq4bqzQFHhu6pnYeG7tuG7jeG7qm/huqHhu6o+4bqh4bq1YeG7qmfEg+G6tWHhu6rhurcq4bq1OeG7quG6tTlhXeG7qnvDouG6teG7quG6teG6pcOhUeG7qj7huqHhurVh4buqZ8SD4bq1YeG7qmZo4buN4buqw7IiZ+G7qm8u4bq14buqWzRR4buqPuG6oeG6tWHhu6pnxIPhurVh4buqWzPhurXhu6pn4buFxKnhur3hurU54buqOT/hu4fhu6o5w6Hhu7jDouG7qm/DoTLhurVR4buqPuG6oeG6tWHhu6pnxIPhurVh4buqYeG6qcOh4buqe2Fo4buNNeG6teG7qm9A4buqZ2E64bq1OeG7qmdhKuG6teG7qmfhu4Xhu7bDouG7qltlw6Hhu6p7w63hurU54buq4bq1YeG7tmhR4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurMg4buqLuG7jeG7qlsk4buqe2Hhuq3hurXhu6rhurPEkWfhu6o5w6E9w6Hhu6rhu4dh4bu44buH4buqZ2TDoeG7qmc14buq4bq1YS5nUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qeG7uOG6tTnhu6pmw6rhu6pnYeG7tuG7jeG7quG6s+G6rcOh4buqYUDhurVh4buqW8SR4bq1OeG7qj4jw6Lhu6rhurdse+G7qnvhu4vhu7bhu6p7YeG7tuG7quG6syDhu6pbNGjhu6pbJOG7qn3DoTfhurXhu6rhu4Xhu7bhu6pn4buFxKnhurt74buq4bqzP2fhu6p7w6LhurXhu6pn4buFMFLhu6rigJxB4bql4bu24buq4buF4bu24buqPiPDouG7quG6t2x74buqe+G6peG7qmdhNuG7qn3DreG6tTnhu6o+I8Oi4buq4bq3bHvhu6pbNuG7qjnDoT3DoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qsSp4bue4oCdUuG7quKAnEHhuqXhu7bhu6rhu4Xhu7bhu6p7YuG7qjnDoeG7uMOi4buqe2E64bq1OeG7qlvhu7jhurU54buqZsOq4buq4bq1YcSp4buqZ2EzUeG7qnthw6Phu6p7IeG6teG7qnti4buqfeG7uOG6s+G7quKAnFvDrOG6tTnigJ3hu6pbM+G6teG7quG6s+G6oeG6tWFR4buqe2rhu6rhurPhu7h7YeG7qj5j4buq4bqzIOG7quG6t0Dhu6rDssOi4bq1OeG7nuKAneKApuG7quG6tGFu4bq1OeG7qmZo4buN4buq4bq1OWHEg+G7quG6tcOi4bq14buq4bq14bq7Z1Hhu6o+ZOG6tTnhu6o+xJFnUeG7quG6tTlo4buN4buqYcOhNuG6s+G7qi7hu43hu6p74bql4buqZ2E24buqWyThu6rhurcy4bq14buq4oCc4bqzIeG6s+KAneG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pnLOG6s+G7qmfhu4XDoOG7qnvhu4vhu7bhu6rhurPEkWfhu6o+xJHhu6rhu4dhKOG6teG7qmHhuq174buqZsOh4bq1YeG7qnthaOG7jTLhurXhu6rhu4NoKOG7jeG7quG7h2Hhu7hR4buq4buDaF3hurXhu6rhu5Hhu6rhurcjw6Hhu6p7YeG7tuG7quG6syDhu6pvQOG7qsOyXeG6s+G7qmfhu4Xhur3DoeG7qj4m4bq1OeG7qm9o4bq1OVLhu6rhu6lr4bq1OeG7qmcjw6Lhu6pbQOG7qnthw6Lhu6pn4buFMOG7qmHEqVHhu6rhurFh4bql4buqPj3DouG7qj4m4bq1OeG7qnthw6DhurVh4buq4bq1YW7hurU54buq4oCcZy7hurPhu6o5xKnhurnhurU54buq4bqz4bq94oCd4buqe+G7i+G7tuG7qnth4bu24buq4bqzIFPhu6rhurLEkWfhu6pvM2fhu6rDssSp4bq7e+G7quG6tWHhuqnhu6pn4buFMuG6teG7quG6s+G7uOG7quG7hWTDoeG7qmYx4buq4bq3QOG6tWHhu6rhurVhxKnhurU54buq4bq1YW7hurU54buqbzNn4buqw7LEqeG6u3vhu6pn4buFw6LhurU54buqZyzhurPhu6phZOG6teG7qmYx4buq4buFLmfhu6rhurFh4bql4buq4buHYeG7tsOhUuG7quG6suG7tsOh4buq4bq2MsOaL+G7h8OZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi
2016-11-07 11:22:08

(NLĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lập ban soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho các môn thi THPT quốc gia, huy động tất cả thầy cô giáo giỏi trong cả nước cùng tham gia.

Nắm cơm ấm tình ngày lũ

Nắm cơm ấm tình ngày lũ
2016-11-07 10:58:58

(QT) - Cơn lũ đi qua, giữa muôn vàn khó khăn, thách thức, chính những nắm cơm nghĩa tình của chị em phụ nữ Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để người dân vùng...

“Treo” quyền lợi bảo hiểm y tế

“Treo” quyền lợi bảo hiểm y tế
2016-11-06 12:03:41

(SGGP) - Mặc dù Bộ Y tế đã có quy định về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, cũng như nêu rõ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y...

Thu hồi ngay 3 loại thuốc kém chất lượng

Thu hồi ngay 3 loại thuốc kém chất lượng
2016-11-06 12:03:01

(SGGP).- Ngày 4-11, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại thuốc không đảm bảo chất lượng, bao gồm: thuốc viên bao đường...

Có những ngày như thế

Có những ngày như thế
2016-11-06 10:57:55

(QT) - Đó là câu chuyện của những năm sáu bảy, sáu tám. Tôi là người lính “ăn cơm Bắc đánh giặc Nam”. Đi hết một vòng “Vĩnh Linh lũy thép” mới thấy đây là nơi “lửa chọi lửa”,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết