Cập nhật:  GMT+7
ểxỉìsÀòẼẼbíÉ4yÊÀúíễRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢw-ẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩkể/xỉễểÉìsÀòẼẼbíÉXúòtíễ3ọẢwìẢòKìĩm/ỉĩẽìRẦìÊẺGĐẢwìRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìề=Uẽ4ReặXệìUỏÃì%wẰsìTẾẢwìỈỏìsọsìÊxHìÊẺGĐẢwìRẦì=Uẽ4ReặXìsxỄìÊẺỳìxẦyìẢwxỵìuọẢxìwyọìÁứÊìẸẾôìÊxÍsìxyựẢìẢxyựẠìỈỂìẢồẠìĩịĩjẻìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìẢồẠìĩịĩkêì0xĂì4xỄìÊGBẢwìSxýẢxìÉxỄì4ẺởẢìXẤẢwìXỏìuứẢìtÍìỈỏìsxỷìuõÃìxẦyìẢwxỵêì0xĂìSxỄìÊỵsxì5R%TìÊỷẢxìXÃỏẢwì%òẠìÊxòẠìtÍìxẦyìẢwxỵìÊõyìuyửẠìsởẾì1ẾôẢwì4Ẻỵêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễểyẠwìsÀòẼẼbíySúẢÊúẺíìẼÊKÀúbíĨytÊxẹìỉĩịịÉJẻìxúywxÊẹìmknÉJẻíìẼẺsbí//sêròÃẸẾòẢwÊẺyêỈẢ/túẼÁÊÃÉ/ẢúĨẼ/ĩjlĩ/ỉĩjtĩỉĩĩójoÊkmịlÀó-ẠyẢxtẾs-ỉỉmlỉ-yẠw-lỉêAÉwíìòÀÊbíRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢw-ẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩkíìĨytÊxbíỉĩịịíìxúywxÊbímkníì/ễể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉSòÉÊyÃẢíễ0xĂìSxỄìÊỵsxì5R%TìÊỷẢxìXÃỏẢwì%òẠìỈỏìsọsìuõyìryửẾìtÍìxẦyìẢwxỵìÊõyìuyửẠìsởẾì1ẾôẢwì4Ẻỵì-ìÔẢxẹìX%ể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4xúÃìrọÃìsọÃìsỄòìRẦì=Uẽ4ReặXẽìẢồẠìĩịĩjẽìRẦì=Uẽ4ReặXìÊẬìsxHsìÊxÍsìxyựẢìuẤẢwìrẦẽìÀyẢxìxÃõÊẽìxyựẾìẸẾôìsọsìẢxyựẠìỈỂẽìwyôyìÉxọÉìÊẺưẢìsọsìÀỹẢxìỈÍsìÀòÃìuẦẢwẽìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSỆẢwìỈByìẼÍìÉxỂsìxẤyìỈỏìÉxọÊìÊẺyửẢìsọsìẢwỏẢxẽìÀỹẢxìỈÍsìÁyẢxìÊứẽìÊxỵìÊẺGCẢwìÀòÃìuẦẢwìÊyứÉìÊỂsìuGDsìÉxỂsìxẤyẽìÀÍsìÀGDẢwìÀòÃìuẦẢwẽìẼÂìẢwGCyìsĂìỈyựsìÀỏẠìỈỏìÊxẾìẢxỡÉìsỄòìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìuừẾìÊồẢwìẼÃìỈByìẢồẠìĩịĩĩêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễáBsìÊxÍsìxyựẢìẢồẠìĩịĩjẽìÊỷìÀựìÀòÃìuẦẢwìẸẾòìuỏÃìÊõÃìuõÊìmodẻìẼÂìÀòÃìuẦẢwìuyìÀỏẠìỈyựsìĐìẢGBsìẢwÃỏyìÊxúÃìxDÉìuẤẢwìÁxÃôẢwìỉllêịịịìẢwGCyêìSẴẢwìÊọsìÉxọÊìÊẺyửẢìuÂyìÊGDẢwìÊxòẠìwyòìrôÃìxyửẠìJốìxẦyìềRXặXệìÊyứÉìÊỂsìsĂìẢxyừẾìsxẾKửẢìryứẢìÊýsxìsÍsẻìÊỷìÀựìÀòÃìuẦẢwìÊẺÃẢwìuẦìÊẾẬyìÊxòẠìwyòìRXặXìÁxÃôẢwìjóẽĩldẽìÊỷìÀựìÀòÃìuẦẢwìÊẺÃẢwìÊẾẬyìÊxòẠìwyòìrôÃìxyửẠìÊxợÊìẢwxyựÉìÁxÃôẢwìjỉẽlodêì4yứÉìÊỂsìuẬyìẠByẽìÉxọÊìÊẺyửẢìwyọÃìtỂsìẢwxừìẢwxyựÉìềWT%%ệẽìẢờẢwìsòÃìsxợÊìÀGDẢwìẢwẾẤẢìẢxờẢìÀÍsêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễUứẢìẢòKẽìsôìẢGBsìsĂìỉêoomìsẪìẼĐìWT%%ẽìwẤẠìjóóìÊẺGCẢwìsòÃìuơẢwẽìkĩóìÊẺGCẢwìÊẺẾẢwìsợÉìỈỏìỉêịloìÊẺẾẢwìÊờẠìWT%%êì4ẾKửẢìẼyẢxìxẰsìẢwxừìẢồẠìĩịĩjìGBsìuõÊìxẪẢìĩẽĩóìÊẺyựẾìẢwGCyẻìÊÂÊìẢwxyựÉìGBsìuõÊìxẪẢìĩìÊẺyựẾìẢwGCyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSẴẢwìÊọsìsxồẠìẼĂsìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈByìsọsxìẠõẢwẽìuCyìẼÂẢwìẢwGCyìsĂìsẴẢwìÊyứÉìÊỂsìuGDsìẢờẢwìsòÃìxẪẢêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẬìsxHsìÊxÍsìxyựẢìuởKìuỄẽìÁỵÉìÊxCyìsxýẢxìẼọsxìÊẺDìsợÉìÊxGCẢwìJẾKưẢìsxÃìỉêỉjoêoỉmìuÂyìÊGDẢwìỈByìÁyẢxìÉxýìÊxÍsìxyựẢìsôìẢồẠìÁxÃôẢwìĩóêịịịìÊỷìuẤẢwẻìÊẺDìsợÉìẠẦÊìÀởẢìsxÃìĩêjjĩìẢwGCyìỈByìÊẬẢwìÁyẢxìÉxýìỉịịìÊỷìuẤẢwêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSọsìxÃõÊìuẦẢwìuừẢìẪẢìuọÉìẢwxỹòẽìxẾKìuẦẢwìẢwẾẤẢìÀÍsìJốìxẦyìsxồẠìÀÃìuCyìẼÂẢwìsxÃìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈByìsọsxìẠõẢwìuGDsìupKìẠõẢxêìUCyìẼÂẢwìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìÊxờẢìẢxờẢìẢwGCyìsĂìsẴẢwìÊyứÉìÊỂsìuGDsìsôyìÊxyựẢẽìẢờẢwìsòÃìxẪẢêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSọsìsxýẢxìẼọsxẽìsxGẪẢwìÊẺỳẢxìwyôẠìẢwxèÃìuGDsìÊxÍsìxyựẢìÁxọìÊÃỏẢìtyựẢìỈỏìÊGẪẢwìuÂyìuởKìuỄẽìuCyìẼÂẢwìsỄòìxẦìẢwxèÃìÊIẢwìrGBsìsôyìÊxyựẢẽìẢờẢwìsòÃẻìòẢìẼyẢxìJốìxẦyìÀẾẴẢìuGDsìuôẠìrôÃêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễáBsìÊỷìÀựìxẦìẢwxèÃìÊxúÃìsxẾpẢìẢwxèÃìuòìsxyừẾìẢồẠìĩịĩjìsẮẢìĩẽójdẽìÊỷìÀựìxẦìẢwxèÃìtờẢìÊẦsìÊxyửẾìẼÂìsẮẢìÁxÃôẢwìỉnẽoĩdêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSẴẢwìÊọsìrôÃìỈựìỈỏìsxồẠìẼĂsìÊẺủìúẠìuGDsìupKìẠõẢxẻìrôÃìuôẠìtẾKìÊẺỳìsọsìtỵsxìỈỂìÊẺDìwyỀÉìJốìxẦyìỈỏìÁỵÉìÊxCyìÉxọÊìxyựẢẽìwyôyìẸẾKứÊẽìÊxẴẢwìÊyẢìỈừìsọsìỈợẢìuừẽìỈỂìỈyựsìrõÃìÀÍsẽìJờẠìxõyìÊẺủìúẠìỈỏìÀyưẢìẸẾòẢìuứẢìẸẾKừẢìÊẺủìúẠêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ýẢxìuứẢìẢòKẽì1ẾÓìRôÃìÊẺDìÊẺủìúẠìắyựÊì%òẠìỈỡẢìuẦẢwìuGDsìỉỉịìÊỷìuẤẢwẽìxẨìÊẺDìÊẺÍsìÊyứÉìsxÃìmoêịỉỉìÀGDÊìÊẺủìúẠẽìỈByìÁyẢxìÉxýìlịẽmịlìÊỷìuẤẢwẽìxẨìÊẺDìwyọẢìÊyứÉìsxÃìlnêkoóìÀGDÊìÊẺủìúẠìỈByìÁyẢxìÉxýìkoẽkolìÊỷìuẤẢwêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễTẾKìÊẺỳìÊỷìÀựìJốẽìÉxGCẢwẽìÊxỵìÊẺợẢìuõÊìÊyưẾìsxẾpẢìJốẽìÉxGCẢwẽìÊxỵìÊẺợẢìÉxỆìxDÉìỈByìÊẺủìúẠìuõÊìlndêìSẴẢwìÊọsìÊẾKưẢìÊẺẾKừẢẽìÉxẮẢwìsxÂẢwìẠòìÊỀKẽìẠõyìtờẠìỈỏìẠẾòìrọẢìẢwGCyìuGDsìupKìẠõẢxêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSẴẢwìÊọsìuỏÃìÊõÃẽìÊỡÉìxẾợẢẽìẢờẢwìsòÃìẢwxyựÉìỈỂìsxÃìẢwGCyìÀỏẠìsẴẢwìÊọsìÉxẮẢwẽìsxÂẢwìÊựìẢõẢìJốìxẦyìuGDsìÊxÍsìxyựẢìÊxGCẢwìJẾKưẢêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ%xyựẠìỈỂìẢồẠìĩịĩkìuGDsìRẦì=Uẽ4ReặXìJọsìuỵẢxẹì0xọÊìÊẺyửẢìÊxỵìÊẺGCẢwìÀòÃìuẦẢwìÀyẢxìxÃõÊẽìxyựẢìuõyẽìxyựẾìẸẾôẽìrừẢìỈỊẢwìỈỏìxẦyìẢxỡÉìẢxổẠìxẾKìuẦẢwìỈỏìẼÌìtỂẢwìxyựẾìẸẾôìẢwẾẤẢìÀÍsìÉxỂsìỈỂìÉxỂsìxẤyìỈỏìÉxọÊìÊẺyửẢì#4-ặXẻìÊyứÉìÊỂsìuẬyìẠByìÊÃỏẢìtyựẢẽìÊxÍsìxyựẢìẸẾKứÊìÀyựÊìsọsìÁxờẾìuẦÊìÉxọìÉxọÊìÊẺyửẢìWT%%ẽìẢờẢwìsòÃìsxợÊìÀGDẢwìẢwẾẤẢìẢxờẢìÀÍsẻìÊxÍsìxyựẢìuởKìuỄẽìÁỵÉìÊxCyìsọsìsxýẢxìẼọsxìòẢìẼyẢxẽìÉxỀsìÀDyìJốìxẦyìuÂyìỈByìẢwGCyìsĂìsẴẢwẽìẸẾòẢìÊờẠìuCyìẼÂẢwìẢwGCyìẢwxèÃẽìẢwGCyìwỗÉìÁxĂìÁxồẢẽìÊxẾìẢxỡÉìÊxợÉẻìÊõÃìẠẴyìÊẺGCẢwìẼÂẢwìòẢìÊÃỏẢẽìÊxờẢìÊxyựẢẽìÀỏẢxìẠõẢxìuửìÊxÍsìxyựẢìẢwỏKìsỏẢwìÊÂÊìxẪẢìsọsìẸẾKừẢìsỄòìÊẺủìúẠêêêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ0xọÊìryửẾìsxỷìuõÃìÊõyìxẦyìẢwxỵẽì0xĂì4xỄìÊGBẢwìSxýẢxìÉxỄì4ẺởẢìXẤẢwìXỏìwxyìẢxỡẢẽìuọẢxìwyọìsòÃìỈỏìryửẾìtGẪẢwìẢxỊẢwìẢẨìÀÍsìsÂìwộẢwìỈỏìÁứÊìẸẾôìuõÊìuGDsìsỄòìẢwỏẢxì=Uẽ4ReặXìÊẺÃẢwìẢồẠìĩịĩjêìUẤẢwìÊxCyìuừìẢwxỵìÊÃỏẢìẢwỏẢxì=Uẽ4ReặXìÊyứÉìÊỂsìÊỡÉìÊẺẾẢwẽìẸẾKứÊìÀyựÊìỈByìẸẾKứÊìÊờẠìsòÃẽìÀyẢxìxÃõÊẽìÁxÃòìxẰsìỈỏìxyựẾìẸẾôìÊẺÃẢwìsxỷìuõÃẽìuyừẾìxỏẢxẽìẸẾKứÊìÀyựÊìÊẺÃẢwìxỏẢxìuẦẢwìÊxúÃìÉxGẪẢwìsxờẠì“UÃỏẢìÁứÊẽìÁOìsGẪẢwẽìuẬyìẠByẽìÉxọÊìÊẺyửẢ”ìêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễXÃỏẢìÊxyựẢìxựìÊxÂẢwìsxýẢxìẼọsxẽìÉxọÉìÀẾỡÊìuửìÉxọÊìÊẺyửẢìuẤẢwìrẦìsọsìKứẾìÊÂìsỄòìÊxỵìÊẺGCẢwìÀòÃìuẦẢwẽìẢờẢwìsòÃìsxợÊìÀGDẢwìxÃõÊìuẦẢwìsỄòìsọsìuỵẢxìsxứìÊẺẾẢwìwyòẢìsỄòìÊxỵìÊẺGCẢwẻìÊxỀsìupKìÊõÃìỈyựsìÀỏẠìrừẢìỈỊẢwẽìsxỀìÊẺẰẢwìÊõÃìỈyựsìÀỏẠìẠByẻìẸẾòẢìÊờẠìẢờẢwìsòÃìsxợÊìÀGDẢwìsẴẢwìÊọsìuGòìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìắyựÊì%òẠìuyìÀỏẠìỈyựsìĐìẢGBsìẢwÃỏyìÊxúÃìxDÉìuẤẢwìỈỏìrôÃìỈựìẸẾKừẢẽìÀDyìýsxìxDÉìÉxọÉìsỄòìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìsFẢwìẢxGìxẨìÊẺDìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìỈừìẢGBsìuỀẢwìxõẢìxẮòìẢxỡÉìÊxỵìÊẺGCẢwìÀòÃìuẦẢwìÊẺÃẢwìẢGBsể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4xỀsìupKìuỏÃìÊõÃìÀòÃìuẦẢwìsĂìÊẺỳẢxìuẦìÊòKìẢwxừìsòÃẻìupKìẢxòẢxìsxẾKửẢìuẬyìẼÂẽìxyựẢìuõyìxĂòìsẪìẼĐìỈỡÊìsxợÊìỈỏìuẬyìẠByìsxGẪẢwìÊẺỳẢxẽìÉxGẪẢwìÊxHsìuỏÃìÊõÃẻìxÃỏẢìÊxyựẢẽìÉxọÊìÊẺyửẢìxựìÊxÂẢwìòẢìẼyẢxìJốìxẦyìròÃìÊẺỆẠẽìÊÃỏẢìtyựẢẽìuòìtõẢwìỈỏìẢờẢwìsòÃìÁxôìẢồẢwìÊyứÉìsỡẢìsỄòìsọsìẢxĂẠìuÂyìÊGDẢwẽìẢxợÊìÀỏìuÂyìÊGDẢwìKứẾìÊxứìỈỏìẢwGCyìtờẢìÊẦsìÊxyửẾìẼÂẻìÀỏẠìÊÂÊìxẪẢìẢỊòìsẴẢwìÊọsìsxồẠìẼĂsìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈByìsọsxìẠõẢwẽìsẴẢwìÊọsìÊẺủìúẠẽìrỳẢxìuơẢwìwyByìỈỏìỈỳìẼÍìÊyứẢìrẦìsỄòìÉxỂìẢỊẽìÊồẢwìsGCẢwìÉxẮẢwẽìsxÂẢwìÊựìẢõẢìJốìxẦyêêêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉÒẾÊxÃẺíễXÃỏyì%xẾẢwể/ÉễểtyỈìsÀòẼẼbítẺúÀòÊútíễểẼÊẺÃẢwễ4yẢìÀyưẢìẸẾòẢẹể/ẼÊẺÃẢwễểẾÀìsÀòẼẼbíÊyÊÀú-ÊxẾẠr-òẢt-ẼòÉÃíễểÀyễểòìÊyÊÀúbí4ẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢwẽìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩjíìxẺúvbí/ÊẺyúẢ-Áxòy-ẢxyúẠ-ỈẾ-ÀòÃ-tÃẢw-ẢwẾÃy-sÃ-sÃẢw-Ỉò-Jò-xÃy-ẢòẠ-ĩịĩj-ỉnjoỉoêxÊẠíễểyẠwìẼẺsbí/Ạútyò/ỉĩị/ẢúĨẼ/ĩjịĩ/ỉịmtmỉkịjljÊĩmĩỉÀỉị-tẾsỈyúÊ-ịịloêAÉwíìòÀÊbíRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢw-ẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩkíì/ễể/òễểtyỈễểẼÊẺÃẢwễểòìÊyÊÀúbí4ẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢwẽìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩjíìxẺúvbí/ÊẺyúẢ-Áxòy-ẢxyúẠ-ỈẾ-ÀòÃ-tÃẢw-ẢwẾÃy-sÃ-sÃẢw-Ỉò-Jò-xÃy-ẢòẠ-ĩịĩj-ỉnjoỉoêxÊẠíễ4ẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢwẽìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩjể/òễể/ẼÊẺÃẢwễểÉìsÀòẼẼbíxúòtíễXẴẠìẢòKìỉk/ỉẽì4xỄìÊGBẢwìSxýẢxìÉxỄì0xõẠì$yẢxìSxýẢxẻìRẦìÊẺGĐẢwìRẦì=U-4ReặXìUỏÃì%wẰsìTẾẢwìsxỄìÊẺỳìxẦyìẢwxỵìÊẺÍsìÊẾKứẢìÊÃỏẢìẸẾÂsìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢwẽìẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩjêì0xĂìSxỄìÊỵsxì5R%TìÊỷẢxìXÃỏẢwì%òẠìtÍìÊõyìuyửẠìsởẾì1ẾôẢwì4Ẻỵêể/Éễể/tyỈễể/ÀyễểÀyễểòìÊyÊÀúbíUÃỏẢìÁyửẠìÊẺòìsỄòìRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÀỏẠìỈyựsìÊõyì1ẾôẢwì4ẺỵíìxẺúvbí/tÃòẢ-ÁyúẠ-ÊẺò-sẾò-rÃ-ÀòÃ-tÃẢw-ÊxẾÃẢw-ryẢx-Ỉò-Jò-xÃy-ÀòẠ-Ỉyús-Êòy-ẸẾòẢw-ÊẺy-ỉmjkkkêxÊẠíễểyẠwìẼẺsbí/Ạútyò/ỉĩị/ẢúĨẼ/ĩỉlị/kotlỉjknĩnÊỉmjkkkÀịêAÉwíìòÀÊbíRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÊẺyửẢìÁxòyìẢxyựẠìỈỂìÀòÃìuẦẢw-ẢwGCyìsĂìsẴẢwìỈỏìJốìxẦyìẢồẠìĩịĩkíì/ễể/òễểtyỈễểẼÊẺÃẢwễểòìÊyÊÀúbíUÃỏẢìÁyửẠìÊẺòìsỄòìRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÀỏẠìỈyựsìÊõyì1ẾôẢwì4ẺỵíìxẺúvbí/tÃòẢ-ÁyúẠ-ÊẺò-sẾò-rÃ-ÀòÃ-tÃẢw-ÊxẾÃẢw-ryẢx-Ỉò-Jò-xÃy-ÀòẠ-Ỉyús-Êòy-ẸẾòẢw-ÊẺy-ỉmjkkkêxÊẠíễUÃỏẢìÁyửẠìÊẺòìsỄòìRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìÀỏẠìỈyựsìÊõyì1ẾôẢwì4Ẻỵể/òễể/ẼÊẺÃẢwễểÉìsÀòẼẼbíxúòtíễXẴẠìẢòKìỉn/ỉĩẽìUÃỏẢìÁyửẠìÊẺòìsỄòìRẦì=òÃìuẦẢwẽì4xGẪẢwìryẢxìỈỏìặốìxẦyìtÃì4xHìÊẺGĐẢwì%wẾKữẢì4xỵìXỏìÀỏẠìÊẺGĐẢwìuÃỏẢìÀỏẠìỈyựsìỈByì5R%TìÊỷẢxì1ẾôẢwì4ẺỵìỈừìsẴẢwìÊọsìÊẺủìúẠẽìrỳẢxìuơẢwìwyByìỈỏìỈỳìẼÍìÊyứẢìrẦìsỄòìÉxỂìẢỊìẢồẠìĩịĩỉìÊẺưẢìuỵòìrỏẢìÊỷẢxêì0xĂìSxỄìÊỵsxì5R%TìÊỷẢxìXÃỏẢwì%òẠìÊyứÉìỈỏìÀỏẠìỈyựsìỈByìuÃỏẢêể/Éễể/tyỈễể/Àyễể/ẾÀễểtyỈìsÀòẼẼbísÀẺíễể/tyỈễể/tyỈễ

Hoài Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết