Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiểịĩíẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íjíẺóẢírờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉĩệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEWuósiể2òẠvíẠóJíỉl/ịỉẻíWẤxítÂẠvítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀíRwFẨẠvíẼẸýẠwíÀẬxíĨôíÀẤẼíẺõẠíEwỡÀíế%R% ềíẼỵẠwíẼẦírwGríwẤxíẠvwỳítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íẼỵẠwí0ÊõẠví3ẸỳíẠốÀíỉìỉĩẽí wÃíVxòÀítẴrí2Dí$ẲẠvíẠvwxừEíỊọí 3$3ẻí wÃíRwỂíẼỳrwíWẤxítÂẠvítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀíRwFẨẠvíẼẸýẠwí%R% íẼỵẠwí$vÊJửẠíWÂẠví wFẨẠvírwỂíẼẸýíwẤxíẠvwỳẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểệxÀvírÁóẺẺẫixRuẠẼuẸiíẺẼJÁuẫiỈxsẼwéínoìEĨẹíwuxvwẼéíkìịEĨẹiíẺẸrẫi//rẽqóẢÉÊóẠvẼẸxẽỊẠ/suẺAẼẢE/ẠuỈẺ/ỉĩkỉ/ịịosỉịịĩmjỉẼmkokÁj-ẼẸÊr-ịììoooẽỹEviíóÁẼẫiịĩíẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íjíẺóẢírờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉĩiíỈxsẼwẫinoìiíwuxvwẼẫikìịií/ểệ/EểệEírÁóẺẺẫiERóEẼxẢẠiểRòríẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẠốÀíỉìỉĩítứÊíÁọíròríẺõẠíEwỡÀítổríẼẸFẠvẻíẼxũÊíqxựÊírỂóíÀẬxíỊỀẠvẻíÀẬxítỳóíEwFẨẠvíẼẸẢẠvíẼỵẠwẽí-ÕẠwéí3ẽ3ệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3wuẢí0ÊJưẼítỳẠwíẺẴíịjn/0T-33víẠvọJíỉj/ỉ/ỉìỉĩírỂóí3wỂíẼFẪẠvíRwyẠwíEwỂíỊứíỊxừríqóẠíwọẠwíQẤíẼxũÊírwyíỊọíÉÊJíẼẸýẠwítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀíRwFẨẠvíẼẸýẠwí%R% ẻíẼHíẠốÀíỉìỉĩírờEíẼỵẠwírwỵítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẠwÌẠvíẺõẠíEwỡÀírÃíẼxứÀíẠốẠvítỏẼíjíẺóẢẻíkíẺóẢísẢí4Q$SírờEíwÊJừẠítứíĨÊờẼẹíẺõẠíEwỡÀíĩíẺóẢísẢíwẤxítÂẠvírờEíwÊJừẠírwờÀíỊọí4Q$SírờEíwÊJừẠíÉÊJưẼítỳẠwírẲẠvíẠwởẠẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể$ốÀíỉìỉĩẻíẼẢọẠíẼỵẠwírÃíkníẺõẠíEwỡÀítỏẼíẼHíĩíẺóẢíẼẸDíÁũẠíếĩlíẺõẠíEwỡÀíÀẪxẻíịlíẺõẠíEwỡÀírẲẠvíẠwởẠíÁỏxíỊọílíẺõẠíEwỡÀíẠớẠvíwỏẠvềẽí3ẸẢẠvítÃẻím/oíwÊJừẠítứíẠvwỳíwẤxítÂẠvírờEíẼỵẠwíĨuÀíĨúẼíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀíjíẺóẢírwẢíịĩíẺõẠíEwỡÀíỊọíwÂíẺẨísIíẼwxítòẠwívxòíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉĩẻíqóẢívÂÀíịìíẺõẠíEwỡÀíẼwIríEwỡÀẻíịíẺõẠíEwỡÀítÂíÊẴẠvíỊọíỉíẺõẠíEwỡÀíÀOíEwỡÀẽíWÊJừẠíWõxí#ốẠvíỊọí3ẸxừÊí wẢẠvíAwẲẠvírÃíẺõẠíEwỡÀítứíẠvwỳítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíjíẺóẢẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3wuẢítòẠwívxòírỂóíẼẦívxẾEíỊxừrẻíròríẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẠốÀíỉìỉĩítứÊíÁọíròríẺõẠíEwỡÀítổríẼẸFẠvẻíẼxũÊíqxựÊírỂóíÀẬxíỊỀẠvẻíÀẬxítỳóíEwFẨẠvíẼẸẢẠvíẼỵẠwẽí2õẠíEwỡÀítFCrírwỂíẼwựírwẾíẼẸẮẠvíẠớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvẻíwẢọẠíẼwxừẠíròríẼwỂíẼỆríEwòEíÁKíẠwFírwGẠvíẠwởẠírẨíẺDítỂítxứÊíAxừẠíóẠíẼẢọẠíẼwIríEwỡÀẻíwÂíẺẨírẲẠvíqẴírwờẼíÁFCẠvẻíEwxưÊíEwớẠíẼyrwírwỵíẼxũÊírwờẼíÁFCẠvẻíĨớJísIẠvíqõẢíwẤíẠwôẠíwxừÊẻíwừíẼwẴẠvíqóẢíqýẻíẼuÀíẠwôẠẻíẼBíẸẨxẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTổríqxừẼírÃíịíẺõẠíEwỡÀítứíẠvwỳíĨuÀíĨúẼítòẠwívxòíwỏẠvíkíẺóẢẽíQũẠírỏẠwítÃẻísẢíẠốÀíỉìỉĩíẼwIríwxừẠítòẠwívxòíẼwuẢíqẤíẼxũÊírwyíÀẪxẻíẠwxứÊíẠẤxísÊẠvíAwồẼíAwuíwẨẠíẠwFíẺDíwÌÊíẼẸyíẼÊừẻíqõẢíỊừíÀẲxíẼẸFBẠvẽẽẽẻítĂxíwẰxíEwõxírwÊỡẠíwÃóíwẨẠíẠũẠírÃíl/ịĩíẺõẠíEwỡÀíAwẲẠvítỂítxứÊíAxừẠíẼẴxíẼwxựÊírỂóíwỏẠvíjíẺóẢẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể wÃíVxòÀítẴrí2Dí$ẲẠvíẠvwxừEíỊọí 3$3ẻí wÃíRwỂíẼỳrwíWẤxítÂẠvítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀíRwFẨẠvíẼẸýẠwí%R% íẼỵẠwí$vÊJửẠíWÂẠví wFẨẠvíẠwờẠíÀỏẠwẻíÉÊóẠítxựÀírwỵítỏẢírỂóí4Q$SíẼỵẠwẻíQóẠítxứÊíwọẠwíRwFẨẠvíẼẸýẠwí%R% íẼỵẠwíÁọírẢxíẼẸẮẠvíẠớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvíẺõẠíEwỡÀẻíEwòẼíẼẸxựẠírwÊẬxívxòíẼẸỳíẺõẠíEwỡÀívồẠíỊẪxíĨớJísIẠvíỊỀẠvíẠvÊJũẠíÁxừÊítỳóíEwFẨẠvíẼwuẢíwFẪẠvíẺõẠíĨÊờẼíwÌÊírẨẻíAxẠwíẼưíẼÊợẠíwẢọẠẻíAwóxíẼwòríròrívxòíẼẸỳíẼọxíẠvÊJũẠíqõẠítỳóẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTÂẠvíẼwBxẻíJũÊírợÊírwỂíẼwựíwẢọẠíẼwxừẠíqóẢíqýẻíẠwôẠíÀòrẻíẺDíwÌÊíẼẸyíẼÊừẻíẼẸÊJíĨÊờẼíẠvÊÂẠívẴrẽẽẽítựíẺõẠíEwỡÀísợẠíĨớJísIẠvítFCríẼwFẨẠvíwxừÊẻíẼỏẢíẠxứÀíẼxẠíỊẪxíẠvFBxíẺÍísỆẠvẻíẼHẠvíqFẪríẠớẠvíróẢívxòíẼẸỳíẺõẠíEwỡÀẻíẼxưẠíẼẪxíẠớẠvíróẢívxòíẼẸỳíAxẠwíẼưẽí3ÊJừẼítẴxíAwẲẠvírwỏJíẼwuẢíẼwọẠwíẼyrwẻíẠCíẼxũÊírwyẻíẺẴíÁFCẠvíÁọÀíõẠwíwFDẠvítưẠíÊJíẼyẠẻíẼwFẨẠvíwxừÊírỂóíẺõẠíEwỡÀí%R% ẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể2óÊíẼwõẢíÁÊởẠẻívxõxíẼẸýẠwírỂóírỂóíẼẦívxẾEíỊxừrẻíẼwọẠwíỊxũẠíwẤxítÂẠvítôíqẰíEwxưÊíẼwẴẠvíẠwờẼíAưẼíÉÊõítòẠwívxòítựírÃírốẠírGíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEÓÊẼwẢẸiể3wóẠwí3ẸẾrệ/EểệsxỊírÁóẺẺẫisẸuÁóẼusiểệẺẼẸẢẠvể3xẠíÁxũẠíÉÊóẠéệ/ẺẼẸẢẠvểệÊÁírÁóẺẺẫiẼxẼÁu-ẼwÊÀq-óẠs-ẺóEẢiểệÁxểệóíẼxẼÁuẫiklíẺõẠíEwỡÀísIíẼwxítòẠwívxòíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉỉiíwẸuữẫi/kl-ẺóẠ-EwóÀ-sÊ-Ẽwx-sóẠw-vxó-EwóẠ-wóẠv-ẺóẠ-EwóÀ-ẢrẢE-róE-ẼxẠw-ẠóÀ-ỉìỉỉ-ịmĩỉỉlẽwẼÀiểệxÀvíẺẸrẫi/Àusxó/ịỉì/ẠuỈẺ/ỉỉkỉ/ịìmsỉịịkỉjỉẼjmlkÁị-ẼẸÊr-ìlonnẽỹEviíóÁẼẫiịĩíẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íjíẺóẢírờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉĩií/ểệ/óểệsxỊểệẺẼẸẢẠvểệóíẼxẼÁuẫiklíẺõẠíEwỡÀísIíẼwxítòẠwívxòíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉỉiíwẸuữẫi/kl-ẺóẠ-EwóÀ-sÊ-Ẽwx-sóẠw-vxó-EwóẠ-wóẠv-ẺóẠ-EwóÀ-ẢrẢE-róE-ẼxẠw-ẠóÀ-ỉìỉỉ-ịmĩỉỉlẽwẼÀiểklíẺõẠíEwỡÀísIíẼwxítòẠwívxòíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉỉệ/óểệ/ẺẼẸẢẠvểệEírÁóẺẺẫiwuósiể2òẠvíẠóJíỉm/ịỉẻíWẤxítÂẠvítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíếvẮxíẼồẼíÁọíWẤxítÂẠvềíẼẸxựẠíAwóxítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉỉíếÁợẠíỉềẽíRÃíklíẺõẠíEwỡÀíỊọíwÂíẺẨírỂóíoíwÊJừẠẻíẼwỳíĨôẻíẼwọẠwíEwẴísIíẼwxítòẠwívxòíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíẼỵẠwíÁợẠíẠọJẽệ/Eểệ/sxỊểệ/ÁxểệÁxểệóíẼxẼÁuẫiWFẪẠvíWÃóéíníẺõẠíEwỡÀítỏẼí%R% íjíẺóẢíỊọíĩíẺóẢírờEíwÊJừẠiíwẸuữẫi/wÊẢẠv-wẢó-n-ẺóẠ-EwóÀ-sóẼ-ẢrẢE-j-ẺóẢ-Ịó-ĩ-ẺóẢ-róE-wÊJuẠ-ịmỉmĩlẽwẼÀiểệxÀvíẺẸrẫi/Àusxó/ịỉì/ẠuỈẺ/ỉỉkì/ịìmsỉịnjìịlẼkĩlmÁo-wwẽỹEviíóÁẼẫiịĩíẺõẠíEwỡÀíẼwóÀívxóítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íjíẺóẢírờEíẼỵẠwíẠốÀíỉìỉĩií/ểệ/óểệsxỊểệẺẼẸẢẠvểệóíẼxẼÁuẫiWFẪẠvíWÃóéíníẺõẠíEwỡÀítỏẼí%R% íjíẺóẢíỊọíĩíẺóẢírờEíwÊJừẠiíwẸuữẫi/wÊẢẠv-wẢó-n-ẺóẠ-EwóÀ-sóẼ-ẢrẢE-j-ẺóẢ-Ịó-ĩ-ẺóẢ-róE-wÊJuẠ-ịmỉmĩlẽwẼÀiểWFẪẠvíWÃóéíníẺõẠíEwỡÀítỏẼí%R% íjíẺóẢíỊọíĩíẺóẢírờEíwÊJừẠệ/óểệ/ẺẼẸẢẠvểệEírÁóẺẺẫiwuósiểRwxứÊíẠóJíịĩ/ịỉẻíWẤxítÂẠvítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% íwÊJừẠíWFẪẠvíWÃóíẼẦírwGrítòẠwívxòẻíEwớẠíwỏẠvíẺõẠíEwỡÀí%R% írờEíwÊJừẠíẠốÀíỉìỉỉítẴxíỊẪxíníẺõẠíEwỡÀíÁọéíRwÊẴxíẺờJísụẢírỂóíRẲẠvíẼJí3$WWíV1UU$íV#%QUẻíẼwỳíẼẸờẠí#óẢíQõẢẹí=GẼírwóẠwísớJírỂóíW3ằí$ẲẠvíẠvwxừEí3ớẠíWCEẹíRọíEwũíqẤẼí–í$ồẠvẻí3ẸọíỊẰírọíEwũíẼẾxíÁẮrírỂóíRẲẠvíẼJí3$WWí ÊẠíRẢữữuuẻíĨôíWFẪẠví wỀẠvẹíRọíEwũíwỏẼẻíRọíEwũíqẤẼí3óí#FíRẢữữuuírỂóíAẤíAxẠwísẢóẠwísỳrwíỊỆíẺõẠíĨÊờẼíẠẲẠví–íÁớÀí3óí#Fí3ớẠíWCEẹí=ốẠvíÀÊẴxírwÊóẻí=ốẠvísợÀíẼẰxírỂóíRẲẠvíẼJí3$WWí=3ăíWẢọẠví3ÊờẠí3ỀẠvẻíẼwỳíẼẸờẠí@wuí2óẠwẽệ/Eểệ/sxỊểệ/Áxểệ/ÊÁểệsxỊírÁóẺẺẫirÁẸiểệ/sxỊểệ/sxỊể

Thanh Trúc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết