Cập nhật:  GMT+7
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoSTEqHDEgsSoxJBwJMSQw4Lhu4Jw4buMREfhu4JDcOG7kOG6uuG7gkRwYuG7kuG7reG7gkNwxJHDleG6uHBDeeG7jHDhu4Z54buQcOG6ouG7qeG6onDhuqJMcOG7juG7ksaw4buCcOG6oOG7qeG7hHDhuqJEReG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7ocahXcOM4buGcOG7gsawVXByxakvci9zcXNyw7RwJMSocCVE4bq6cEThu5JVcCTEqHDEgsSoxJBwJMSQw4Lhu4Jw4buMREfhu4JDcOG7mSQmJOG6q+G7lXDhu5Dhurrhu4JEcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onBDeeG7jHDhu4Z54buQcOG6ouG7qeG6onDhuqJMcOG7juG7ksaw4buCcOG6oOG7qeG7hHDhuqJERXDhu4JE4bu14buCcMOD4bq44buMcFThu5Lhu7Xhu4JwxJHhu7Xhu4JwZFDhu5Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu5DGsOG6oOG7gOG6rnDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buGxrDDlUPEkOG7guG7j3Phu4xUcMaw4buS4buQ4buE4buhxqHhu5fhu5DDlcah4buX4buQw4PGoeG7l8SQ4buGQ3DDlMOV4bqibeG7oS8v4bqi4buR4bqgxrDhu4Thu47hu5LGsOG7gkPhu5DDlcSQ4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnF0L3Xhu6fDg3Nyxal1c3V14buQcsO6deG7p8O64bun4buAcuG7kcOK4buMQ+G7oXAvxqHhu5cv4buQw4PGoeG7ly/hu5DDlcah4buX4buQw5XGoeG7l+G7kMODxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhu4jhu4JwJMSQw4Lhu4Jw4buMREfhu4JDcCVQxrBw4bq+RMOB4buScGLhu5Lhu4rhuqJw4buQ4bqkcDbGsOG7hHAk4but4buEcOG7kHbhu4JDcOG6ouG7nE7hu4JDcOG7kOG7kuG7ueG7gnDhu5DDlcawcOG6oMSQw4Lhu4JwQ8SQTcSQcFLhu6vhu4Rw4bqgxrDhu4JwxILDguG7hi1w4bus4buCROG7j3DGr+G7gkRwYuG7kuG7teG7guG7ly/hu4zGoeG7ly/hu5DDg8ah4buXL+G7kMOVxqHhu5cv4buQxrDhuqDhu4Dhuq7GoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahOHbhu4Zwc3FzccO0cCQmJOG6q3Dhu5Dhurrhu4JEcMSC4buvcOG6okTGoHDEgsSo4buCQ3Dhu4J34buGw7Rw4buMROG7teG7gnDhu5BF4bqiRMO0cMSC4bup4buCRHBDxJDhu6lww5Thu6nhu5BwxILhu5jhu4JDcOG7kMOJ4buCRHBEw4nhu4JEcOG7kMOVw4Lhu4JwRMawxJBw4buQ4buSVeG6pOG7gnDhuqDEkMOC4buCcEPEkE3EkHDhuqDEkOG6qOG7gsO0cMSC4but4buEcFLhu6tw4bq+4bq44buMcOG7kEROxJBw4buQRMaw4buGcOG7huG7nOG7ksO0cOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gnDhu5Dhu4rhu5Bw4bqi4bup4bqicOG7gkTEkOG6rOG7hnBS4buWcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4bqgxJDDguG7gnDhu4xER+G7gkPhu5FwOErEkHDhuqBB4buQcOG7gOG7q3DhuqDhu63hu4RwUuG6rHBSUeG7gkNw4bqiRHfhuqJw4bqiRMagcOG7juG7klXhuqbhu4LDtHDGsOG7gnDhu4LEkOG7gkRw4bqgxJDDguG7gnBDxJBNxJBw4buO4buS4buK4bqicEPEkMaww7Vw4bqixqDhu4JDcOG6ouG7inDhuqJMcMOUw5Nw4bqiREXhu4JEcOG7kMOV4bq4cFLhu6twVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7guG6puG7gnDhuqDEkMOC4buCcOG7jERH4buCQ3Dhu5Dhu4Thu6vhu4Jww4Phu7Xhu4JwUlHhu4JDcOG7huG7seG7gkThu5FwaeG7qeG6onDhu4BB4buMw7RwxILhu7fhu5Jw4buQw5XGsOG7gkRw4buQROG7q+G7gkRw4bqiw4zhu4JDcOG7pXDhuqJE4buSVcOC4buCcOG7qeG7gnBS4burcHThu6dwUuG7lnDhu6nhu4Jw4buAxJDDguG7gnDhu47hu5LGsOG7gnDEguG6pOG7gnDhu4bGsHDhu5Dhu5hVw7Rw4buQROG7knBDxJBRcOG7kMaw4buCQ3BSQeG7kHDFqXFy4buRceG7p3RwUsSQw4Lhu4Jw4buGxrBw4buQ4buYVXDhu5BK4buCQ3BET+G7jMO0cEPhu7nhu4JwdHNw4bq+Q3Dhu4bGsHDhu5Dhu5hVcMSC4bupw7Rw4buQw5XDguG7gnDhu6dxdcO0w7pw4bq+Q3DhuqLhu7nhu4Jww5TGsHDhur5Ew4zhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocSRw5Xhu4Thu4JDcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4bqiROG7iuG7gkNw4bqg4buSw4zhu4Jw4buAQeG7ksO0cEPEkMaw4buCcOG7gEHhu4Jw4buQROG7nEzhu4JDcOG7huG7scSQcFLhu6twROG7q+G7gkNwQ8SQ4butcMSC4buvcOG6oHfhu5BwQ8SQUXBycXVwUuG7lnBSTcSQcOG7kMOV4bq4cEPEkOG7qXBE4bur4buCQ3BERsawcOG7gkTEkOG6puG7knDhu5DhurpwxILhu4jhu4JD4oCmcF3hu5JVcMSCxKjhu4JDcEPhu7nhu4JwdOG7kXFxcXDhu4Dhu5xP4buQcOG6ouG7qeG7gnDhuqDEqMO0cOG6okTEkOG6pOG7gnDDlOG6vHDhuqLhu5Thu4JDcEThu6vhu4JDcOG7kMOVduG7hnDhu4Dhu5xP4buQcOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu5DEkOG6rOG7gnDhu4xE4buKxJBwRE/hu4xw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkPDtHDhur5Ed+G6onDhu4xE4buW4bqicERB4buScOG7juG7kuG7rXDhu5BExJDDguG7gnDhu5DGsMSQcFLhu6tw4buQw4nhu4Zw4bq+xJDhuqThu4Zw4bqi4bui4buScOG7guG7seG7guG7kXDEkcOV4buE4buCQ3Dhu4xER+G7gkPDtHDhuqJE4buK4buCQ3AlOWciKnAtcHLFqXDEguG7r3Dhu5BE4bur4buCRHDhu4BB4buMcFLhu6tww4Phu5JVcOG7kMOVw4lw4bun4buncOG6okThu4rhu5Bw4bqi4buKcMSC4bq44buCRMO0cHRxcOG7kEpw4buQ4buS4bu54buCcOG7kMOVxrBw4bqiTHDEgsSo4buCQ3BSTcSQcEThu6vhu4JDcOG7kMOVduG7hnDhuqLhu6nhu4Jw4bqgxKjDtHDhuqJExJDhuqThu4Jww5Thurxw4buQRMaw4buGcEPEkMawcMSC4bqocOG6vsSQ4bqo4buGcMOU4buE4bup4buQcOG6okR54buQcOG6okThurRw4buCQ+G7nE7EkMO0cOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu5DEkOG6rOG7gnDhu47hu5LGsHDhu4Dhu7HEkHDhuqDEkMOC4buCcEPEkE3EkMO0cMSC4bucTuG7gkNw4buGR+G7gnDhu4Dhu4rEkHDhu4bDk8O0cOG7gkN24buCcOG6okR54buCcOG7kMOJ4buCRHDhu5DDleG7seG7gkNwVOG7kuG7t+G7kMO0cOG7gkRB4buMcOG6ouG7reG7gkRw4buQw5Xhu6nEkHDhu4xE4bqw4buMcOG7gkR44buGcMSC4but4buGcOG6oOG7reG7hHBExJDhuqzhu5Jw4buO4buS4butcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkNww4PhurjhuqJEcOG6oOG6rOG7gkRw4buQw5XDguG7gnDhu5Dhu5JV4bqk4buCcOG6oMSQ4bqk4buCcEPEkE3EkHBS4burcOG7gsSoxJBwxILhurjGsOG7kXDhuqtE4bupcOG7kEThu6vhu4JEcOG6osOM4buCQ3B1cOG6okThu5JVw4Lhu4Jw4bup4buCw7RwdHBS4buWcOG7qeG7gnDhu5BKcOG6okThu6LhuqJw4buGw4zEkHBDxJBNxJBw4bqiROG7hHDhu4JD4bucTsSQcOG6vkThu6nhuqJwxILEkHDhu4Lhu5xN4bqicOG7gkPhu4Thu6vEkHDhu5DDleG7qcSQcOG7jEThurDhu4zDtXBUUHDhu4xE4bux4buQcEThu6vhu4JEcOG6okRF4buCRHBzdMO6cFLhu5Yvc8Wpxalw4buQw5Xhu5xO4buCQ3BET+G7jHBU4buS4bu34buQw7Rw4buCREHhu4xw4bqi4but4buCRHDhu5DDleG7qcSQcOG7jEThurDhu4zhu5FwXeG7klVwxILEqOG7gkNw4buCQ+G7kuG7iOG7gnDhu4Dhu6DhuqJw4buQw5XDguG7gnDhu6fDuXDhu5DhurpwxILhu4jhu4JDw7RwQ+G7ueG7gnB0cXFw4buQ4bu34buCcEPhu7Hhu4Rw4bqi4buU4buCQ3Dhu4JExJDhuqbhu5Jw4buCROG7knBV4bqk4buScOG7jETDgeG7hnBDxJDhu5jhu4xwxILDknA4ROG7teG7gnDDg+G7teG7gnDhuqDhurhw4buQRMSQw4Lhu4Jw4buQxrDEkHDhu5DDlcOC4buCcMSC4bq4xrBw4bqg4bur4buCcOG7kOG6uuG7gkRwSuG7gnDEguG6uOG7gkRw4bqi4buSxKjhuqJww5Thu4rhu4JDcFLhu6twREtw4buQw5VPcOG7gOG7oOG6onDhu4Dhu5xP4buCQ3DhuqDhu63hu4RwUuG6rHDhuqDEkMOC4buCcEPEkE3EkHDhuqLGoMawcOG7guG7nE3huqJw4bqg4bux4buCcDbhu6vhu4TigKbhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhu7Hhu5BwxILhu5xP4bqicOG6vuG6pOG7kHDhu47hu5Lhu61w4buQw5XDguG7gsO0cOG6oMOC4buCcOG6ouG7seG7gkRww5Thu6Bw4buQQeG7jHDhu5DDleG7kuG7gkNw4buA4buv4buCRHDEguG7seG7hMO0cMSCxJDhuqbhu5JwROG7q+G7gkRw4bqixqDGsHAm4but4buCQ3DGoFXDtHAkxKhwJUThurpwROG7klVwJCYk4bqrcOG7kOG6uuG7gkRw4bqiR+G7gnDhuqJGcMOU4bugcOG7juG7ksaw4buCcOG7kOG7teG7hnBET+G7jHDhu5Dhu6nhuqJwUuG7q3BES3Dhu5DDlU9w4buQReG6okRw4bqi4bug4bqicOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicOG6okxw4buO4buSxrDhu4Jw4bqg4bup4buEcOG6okRFcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcFLEkOG6rOG6onDhu5Dhu5JVw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCw7Rw4buMROG7reG7gnDhu6nhu4JEcOG6vuG6uOG7jHDhu5BETsSQcOG6ouG7qeG6onBE4buE4bux4buQcMSCxKjhu4JDcOG6osagxrBw4buA4bug4bqicOG7gOG7nE/hu4JDcCQmJOG6q+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJHhu7HEkHDhuqDhu5JKxJBwQ3nhu4xw4buGeeG7kMO0cOG6okThurpwROG7klVwJCYk4bqrcOG7kOG6uuG7gkRwUuG7q3DEguG7scSQcMODxJDhuqzhu4Jw4buA4buv4buCRHDEguG7seG7hHDhuqLhu6nhuqJw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gnDhuqDhu6nhu4Rw4bqiREXDtHDhu4xERuG7gkNwUsSQw4Lhu4JwxILhu69w4buQw5XGsOG7hHDEgkrEkMO0cOG6okTEkMawcMOU4bqycOG7gkTEkOG6puG7knDhur7EkOG7gkRw4buCQ0TEkOG6rOG7hsO0cEPEkOG7rcSQcOG7jEThu6nhu4xwxILhuqhw4buQxJDhuqThu4xw4buQ4buW4bqicOG7guG7teG7gkNw4bqixrDhu4RwRMSQ4bqs4buScOG7juG7kuG7rXDhu4xE4buKxJBwRE/hu4xw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buQRMOM4buCQ3Dhu5DEkOG7gnDhu5Dhu5JVw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcFLhuqZw4bqi4bup4bqicEThu4Thu7Hhu5BwxILEqOG7gkNw4bqixqDGsHDhu4Dhu6DhuqJw4buA4bucT+G7gkNwJCYk4bqrcOG7kOG6uuG7gkRw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kEROxJBwQ8SQxrDhu4Jw4buQTcSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHGr+G7gkRwYuG7kuG7teG7guG7ly/hu4zGoQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021
2021-01-19 17:02:00

(QTO) - Chiều nay 19/1/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực...

Khoai từ mất mùa, rớt giá

Khoai từ mất mùa, rớt giá
2021-01-19 16:26:06

QTO - Vụ sản xuất khoai từ năm 2020, người dân các xã miền Tây huyện Gio Linh đã trồng được 200 ha, hiện đang thu hoạch. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết