Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhu7bDuuG6vOG7mzDhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5sz4bqmd+G6vOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bub4bql4buMxanhurzhuqbhu5vhuqlPQ+G7m8OSw43hurzhuqbhu5vDieG6sMOS4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG6qOG6suG6uuG7m8OJUuG7m+G7n+G7neG7o3It4buf4bud4buf4bujw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Hhu7jhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhurzDulDhu5vhu6N1L+G7oy/hu5/hu53hu5/hu6PDs+G7m+G7tsO64bq84bubMOG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bubLeG7mzPhuqZ34bq84bubw5PDueG7ueG6rOG7mzwjM0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bqsSeG6qOG7m+G6vOG6puG6rEPhu5vDksON4bq84bqm4bubw4nhurDDkuG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vDiVLhu5vhu5/hu53hu6NyLeG7n+G7neG7n+G7o8Oy4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2MuG6qeG6qeG6peG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bubw5JE4bq84bqs4bubI+G7pcOK4bubMuG7p+G6vOG6rOG7mzzDleG6vOG6pm/hu5vDouG6rOG6vuG7m+G7uOG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rOG7mzwjM0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bub4bqpT3nhurzhu5s84buMUOG7m0HGoOG7m+G6rEnhuqjhu5vhurzhuqbhuqxDw7LDtC9N4buRw7TDksO64bu34bq4w4Dhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhurrDuk/huqbhuqjhurxu4bufTeG7oOG7m8O64buMw5LDisah4buRw7TDkk/hu5HDtMOSQeG7kcO04bqo4bq64bqm4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7ucOy4bu3w7rDik7hu4zDuuG6vOG6psOST+G6qMOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7neG7oS9wdEHhu5/hu6NzcXLhu590w5Lhu6NxcHRxceG6uOG7o8OyRU3huqbGoeG7my/hu5HDtC/DkkHhu5HDtC/Dkk/hu5HDtMOST+G7kcO0w5JB4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpT+G7mEvhurzhuqbhu5vhu7bDuuG6vOG7mzDhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5sz4bqmd+G6vOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7myPhu6nhurzhuqbhu5vDmeG6vOG6rOG7m8OJ4bqsw7nhuqjhu5tO4buMw7nDkuG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5vhu7bDuuG6vOG7mzDhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5sz4bqmd+G6vOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vDiVLhu5vhu5/hu53hu6Ny4bubLeG7m+G7n+G7neG7n+G7oy3hu5vFqOG6vOG6rG7hu5s8w7LhuqnDtC9N4buRw7Qvw5JB4buRw7Qvw5JP4buRw7Qvw5LDuuG7t+G6uMOA4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqq4bq84bqs4bubw4HhurDhurzhu5vDkuG6rMO54bq84bqm4bub4bujL+G7n+G7neG7n+G7o8Oz4bub4bu2w7rhurzhu5sw4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bubM+G6pnfhurzhu5vDk8O54bu54bqs4bubw4HGsOG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhu6Phu5/hu5vhuqxJ4bqo4bub4bq84bqm4bqsQ8Oz4bub4bqsSeG6qOG7m8OS4bqsxanDisOz4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G7onjhurzhu5vDgeG6tOG7m8OS4bqs4buz4bq64bubw5JPw7rhu5vhurxJ4bqo4bubQeG7jOG6vOG6puG7m+G7o3V04bub4bu3w7nDiuG7m+G7ucO5w4rDs+G7m8OB4bq24bubw7nhurzDs+G7m8OSxKjhu5vDkk9C4bq84bqs4bubw5Lhuqzhu4xJ4bu54bub4bq4xJDhurzhuqzhu5vhu6LGoOG7ueG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bub4bq84bqmd+G6vOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5vDkk9C4bq84bqs4bubPCMzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G7oMOA4bq64bub4bug4bqgw5LDs+G7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m07hu4zDuuG7m+G7o3J04bub4bq84bqm4bqsQ+G7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSw43hurzhuqbhu5vDk0fhu5vhu59zceG7m+G6vOG6puG6rEPhu5tO4buMUOG6sMOS4bubPCMzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G7t8O64bq84bub4bqs4bul4bq84bqsb+G7m+G7n+G7o+G7m8OBSsOS4bub4bqm4bqow7nhurrhu5vDk8O5w5LDs+G7m8OJ4bqsxanDiuG7m8OTw7nDksOz4bub4bqsSeG6qOG7m+G6vOG6puG6rEPhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bubw4HhurbDs+G7m+G7t8O64bq84bub4bqs4bul4bq84bqs4bub4bujc+G7m8OJ4bqww5Lhu5vhurjhu4zDveG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu2w7rhurzhu5sw4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bubM+G6pnfhurzhu5vDk8O54bu54bqs4bub4bui4bul4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6uuG7mOG7jOG7m+G6qeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw5JPxqDhu7nhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bub4bu3w7rhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu6Phu6Phu5vDieG6sMOS4bub4bq44buMw73hurzhu5vDk8O64buM4bub4bqm4bqow7nhurrhu5vDk8O5w5LDs+G7m+G7o3V14bub4bq84bqm4bqsQ+G7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vDgeG6tOG7m+G6q+G7tjNA4bubw5JE4bq84bqs4bubw5JP4bqo4bq04bq84bubw4nhuqzDuuG6qOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzDsuG7m+G7tuG6ruG6vOG7m+G7ueG7p+G6vOG6rOG7m8OB4bq+w7Phu5vDgcaw4bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6uuG7m8OS4buO4bu5w7Phu5vDgXlQ4bubw4Hhu5Dhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDueG6uuG7m8OTw7nDkuG7m8OS4bun4bqo4bubw4lS4bub4bqs4buGTcOz4bub4bqm4bqow7nhurrhu5vDk8O5w5Lhu5vhuqbhuqjhu5zDuuG7m+G7n+G7m8OJUuG7m+G6rOG7hk3hu5s8IzNAw7Phu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bubw5LhuqjhurBN4bub4bu5RuG6vOG6puG7m0F34bq84bub4bui4bul4bubw4FG4bq84bubw4FH4bu54bub4bqm4bqoxanhuqjhu5tO4buMUOG6sMOS4bubw4nhuqzhuqjhurDhu4zhu5vhurzhu6fhuqjDs+G7m8OSR+G7m+G7ucO5w4rDs+G7m8OJ4bqo4bqw4bq84bub4bq84bqm4bqsQ+G7m+G7ueG7kMO64bub4bu5RuG6vOG6puG7m0F34bq84bub4bqs4bux4bq84bqm4bubw5LhuqzDueG6vOG6psOy4bubI+G7reG7ueG7m+G7t+G6qOG6ssOSw7Phu5vDgcaw4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6uuG7mOG7jOG7m+G6qeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw5JPxqDhu7nhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m8OBR+G6qOG7m8OS4bqsw4rhu6fhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nhuqxE4bubw4Hhu6fDiuG7m+G6puG6qMWp4bqo4bubTuG7jFDhurDDkuG7m8OJQ03hu5vDkuG6rMSo4bqo4bub4bq6ScOS4bubw5NH4bub4buiw5Thu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5tN4bqs4buU4bu54bubw5Lhu6dNw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpT8OK4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bub4bu54buA4bq84bub4bq44bun4bqo4bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vDiVLDs+G7m+G7tsO64bq84bubMOG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bubLeG7mzPhuqZ34bq84bubw5PDueG7ueG6rOG7m8OTxILhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vDksOU4bu54bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6uuG7mOG7jMOz4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vDieG6sOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqsw7Phu5vhurxJ4bqo4bubQeG7jOG6vOG6puG7m+G6puG6qOG7jk3hu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m8OST8ag4bu54bubPCMzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhuqbhuqjDueG6uuG7m8OTw7nDkuG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vDgeG6tuG7m+G7ouG6tuG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OST+G7mOG7iuG6vOG6puG7m8OS4bqs4buM4bub4bqsSOG6qOG7m8OBeMOS4bub4bui4bul4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G6usOU4bu54bubw4Hhuqrhu7nhuqzhu5vDk+G7muG7m0HDlOG6vOG6puG7m8OBeMOS4bubT+G7luG6vOG6puG7m8OB4bq04bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m+G7ucO54bu54bubQcag4bubw7nhurzhu5vDgcaw4bub4bu5eE3hu5tO4buMUOG6sMOS4bubw4FD4bq84bqs4bub4bu54bqs4buQ4bubw5JP4buY4buK4bq84bqm4bubw4F54buM4bubw5Lhu5jDsuG7myNI4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qMOz4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m+G7ucO54bu54bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G6puG6qMO54bq64bubw5PDucOSw7Phu5vDieG6rMWpw4rhu5vDk8O5w5Lhu5vDgeG6tOG7m8OS4bqs4buz4bq64bubw5JPw7rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7t8O5w4rhu5vhu7nDucOKw7Phu5vDgeG6tuG7m8O54bq84bub4bui4bul4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vDkuG6rOG6qOG6suG6vOG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqm4bqsQ+G7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vhu6Lhurbhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m+G7uUbhurzhuqbDs+G7m+G6puG6qMO54bq64bubw5PDucOS4bubw4nhurDDkuG7m+G6uOG7jMO94bq84bub4bu54buQw7rhu5s8IzNA4bubw5JE4bq84bqs4bub4bui4bq24bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5tO4buMxanhurzhu5vhurhR4bubw4F4w5Lhu5vDgcO64bqow7Phu5vDkuG7peG6qOG7m+G6vOG6puG7jFDhuq7hurzDs+G7m8OJ4bqsw4rDueG6vOG6puG7m8OTxanhurzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ej4bq04bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhurjhu5hK4bq84bqmw7Phu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vDiVLhu5vhu5/hu53hu5/hu6Phu5st4bub4buf4bud4bufcsOz4bub4bu2w7rhurzhu5sw4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bubM+G6pnfhurzhu5vDk8O54bu54bqs4bubw4nhuqjhurDhurzhu5vhurzhuqbhuqxD4bubPCMzQMOz4bub4bqp4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vDkk/GoOG7ueG7mzwjM0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vDksOU4bu54bub4bu3w7nhurrhu5vDk8O5w5Lhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zDs+G7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G6rOG7mOG7iOG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubM+G6puG6rEPhu5tO4buMUOG6sMOS4bubI+G7p+G6qOG7m+G6rEnhuqjhu5vDkkThurzhuqzhu5sjxanhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4bq4eeG6vOG7m8OS4bqs4buU4bub4buD4buBPj7Ds+G7m8OB4bq24bubT8O64bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bu34bqo4bqy4bq84bubTeG6rMO5TeG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bu5xqDhu7nhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G6rEpN4bub4bui4bulw4rhu5tO4buMUOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bub4bu54bqs4buM4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5vDkkThurzhuqxv4bub4bu3w7rhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5vDieG6rOG7jFDhurDhurzhu5vDieG6rOG6quG7ueG6rOG7m8OS4bqs4buM4bub4bqs4buOw5Lhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG6vOG7m+G6uOG7mErhu7nDs+G7m8OJ4bqww5Lhu5vhuqxKTeG7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OKw7Phu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5w7rDiuG7m+G7ueG6rHjDkuG7m+G6uOG7mErhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bub4bq84bqsd+G6vOG7m+G6uMag4bu5b+G7m8OS4bup4bq84bqm4bub4bu54buYxKjhurzhuqbhu5vhuqbhuqjDueG6uuG7m8OTw7nDkuG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vDgeG6tsOz4bubTuG7jMO64bq84bubw5J34bq64bub4bqm4bqow7nhurrhu5vDk8O5w5Lhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5tBxqDhu5vDueG6vOG7m8OBxrDhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uXhN4bub4bu54bq+4bubw5Lhuqzhu7Phurrhu5tO4buMUOG6tuG6vOG7m+G7uXhN4bubTuG7jFDhurDDkuG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OST+G7mOG7iuG6vOG6puG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buYw7Phu5vDgeG7mErhu7nhu5sz4bqs4bul4bub4bq84buY4buI4bu54bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OBeMOSw7Phu5vhu7nhuqzDiuG7m8OS4bqs4buM4bqu4bubw4F4w5Lhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vOG7m8OSROG6vOG6rOG7m8OB4bq04bub4bqm4bqoxanhuqjhu5tO4buMUOG6sMOS4bub4buieOG6vOG7m8OB4bq24bubw7rhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m8OTw7rhu4zhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6rEjhuqjhu5vDgXjDksOz4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDgeG6vuG7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7ucO54bu54bubQcag4bubw7nhurzhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vhurjhu5hK4bq84bqmw7Phu5vDieG6rMOKw7nhurzhuqbhu5vDk8Wp4bq8w7Phu5tBQ+G7ueG6rOG7m+G7osOUw7Phu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G6uuG7p+G6qOKApsO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5E84bul4bub4bqpT8O64bq84bqmw7QvTeG7kQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021
2021-01-19 17:02:00

(QTO) - Chiều nay 19/1/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực...

Khoai từ mất mùa, rớt giá

Khoai từ mất mùa, rớt giá
2021-01-19 16:26:06

QTO - Vụ sản xuất khoai từ năm 2020, người dân các xã miền Tây huyện Gio Linh đã trồng được 200 ha, hiện đang thu hoạch. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết