Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bu2w5Xhu7fGocOT4bqmw5Lhuq7GocOiw5Lhu6fhurrhuqTGoeG6rU5Cbcah4bq14bqmd+G6usahQXfDksah4bqm4bq8w7nhurrGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7nOG7ksSow5PGoeG6uOG7mOG7t8ah4bu54buWxqHDk+G6vMO64bq6xqHDk+G6psOSxqHhurrhuqR24bq6xqFPw7rhu7fhuqbGoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu6Phu53DtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O04bu24bqm4bqs4bqww5LGoeG6unXhu6DGoeG7nXQv4budL+G7o+G7m+G7o+G7nW/GoeG7tsOV4bu3xqHhuq3huqbDkuG6rsahw5ND4bq64bqmxqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4bqmSOG6rMah4bq64bqk4bqmQsahw5NJ4bq64bqkxqFF4bquw5PGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PhuqbDkuG6rsah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7o+G7m2/GocOTTuG6rOG6suG6usahReG6pnXhuqzGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMah4bucw5XGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PhuqbDkuG6rsah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7o+G7ncah4bucw7nGocOTw5Lhu6DEguG6usah4bu54buSw4zhurrhuqRvxqFF4bqmw4HhurrGocOT4bqm4buSSuG6uuG6pMah4bu54bq8deG6uuG6psah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMah4bq6SEzGocOT4bqmw5Lhuq7GocOTRsOTw7PGoeG6teG6psOKxqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqHhuqnhu7Qy4bu4xqHDk0PhurrhuqbGoSnhurzDueG6uuG6pMahMnXhurjGoeG7ueG7lsah4bqmSOG6rMah4bq64bqk4bqmQsOzw7UvTMO0w7XDk3Xhu7XDicOBxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bq4dU7huqThuqzhurpt4bujTOG7nsahdcOSw5Phurzhu5fDtMO1w5NOw7TDtcOT4bu5w7TDteG6rOG6uOG6pMahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t8Oz4bu1deG6vE3DknXhurrhuqTDk07huqzDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu5vhu58v4buhc+G7ueG7o+G7nXLhu6Fy4buh4buhw5Phu51w4buhc3Dhu6HDieG7ncOzxJBM4bqk4buXxqEvw7TDtS/Dk+G7ucO0w7Uvw5NOw7TDtcOTTsO0w7XDk+G7ucO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6teG6psOKxqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqHhuqnhu7Qy4bu4xqHDk0PhurrhuqbGoSnhurzDueG6uuG6pMahMnXhurjGocOT4bux4bq64bqkxqHhu7Xhu6vhurrhuqTGoUXhuqbDgeG6usah4bu3w5R1xqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqHhuqnhu7Qy4bu4xqHDk0PhurrhuqbGocOiw5Lhu6fhurrhuqTGoeG6rU5CxqHhu7fhuqbhurzGoeG7o8ahw5N5TMahw5PhuqbhurLGoeG7nMO5xqHhu6HGoeG7t8O6xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu7fDisahw5PhuqbDueG6uuG6psahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7nsOSd8OTxqFP4bup4bu3xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PhuqbDkuG6rsahLcah4bum4bq64bqmbcah4bqtTnjhurrGoeG6rcOS4bug4bqw4bq6w7UvTMO0w7Uvw5Phu7nDtMO1L8OTTsO0w7Uvw5N14bu1w4nDgcO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDLGsOG6uMah4buj4bub4buj4bubb8ah4bu2w5Xhu7fGoeG6reG6psOS4bquxqHDk0PhurrhuqbGoUHhu5LEqOG7t8ah4bu0SMah4bqtw7nhuqzGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psah4bqk4bqsdeG6vMah4bu54buWxqHDk+G6vMO64bq6xqHDk+G6psOSxqHhurrhuqR24bq6xqFPw7rhu7fhuqbGoeG7o8Oz4buh4buh4bubxqHDk0PGoUFH4bq64bqkb8ahKUAy4bu4xqHDk0PhurrhuqbGoeG6pOG6rHXhurzGoeG7o8OzdHDhu5vGocOTQ8ahQUfhurrhuqTDs8ahIOG6rsOTxqFNw5Lhu6dvxqHDk0nhurrhuqTGocOT4bqmw5LGoeG6ukjhuqzGoUFCdcahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGocOTQ+G6uuG6psah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7o+G7m8ahQeG7pcOTxqHhu5/Ds+G7o+G7neG7n29wxqHDk0PGoUFH4bq64bqkb8ah4bu14bur4bq64bqkxqHhu53hu5/hu51vcsSpxqFP4bq8xqHhu5zhu4rhuqzGoeG7ueG7lsahw5PhurzDuuG6usahTOG6psO6TMahw4nhurbhurrhuqZvxqHDk8aw4bq64bqkxqHhu51xxKnGoU/hurzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXRuxqFPRsahw5PhuqbDksah4bq6SOG6rMahQUJ1xqFF4bqm4buE4bq64bqkxqFF4bqyxqHDk+G6rOG6sOG6usahT8agxqHhu7nDleG6uuG6pMahQXfDk2/GoeG7nknGoU9GxqHhu5Lhu4rhu7fGoUHhu6XDk8ah4bujw7Phu5tz4bufxqHDk0PGoUFH4bq64bqkb8ah4bu14bur4bq64bqkxqHhu53hu5t0b3HEqcahT+G6vMah4buc4buK4bqsxqHhu7nhu5bGocOT4bq8w7rhurrGoUzhuqbDukzGocOJ4bq24bq64bqmb8ahw5PGsOG6uuG6pMah4bud4bujxKnGoU/hurzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXTDs8ahMsaw4bq4xqHhu6Phu5vhu6Phu51vxqHhu7bDleG7t8ah4bqt4bqmw5Lhuq7GocOTQ+G6uuG6psahTOG6pnfhurrGoUF3w5LGoeG6puG6vMO54bq6xqHDk+G6psO54bq64bqmxqHhurrhuqbhuqzhurbhurjGoeG7nMOVxqHDk+G6psOSxqHhurrhuqR24bq6xqFPw7rhu7fhuqbGoeG7tEjGoeG6rcO54bqsxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoeG6pOG6rHXhurzGocOJw7nGoeG7o8Oz4bufc+G7ncahw5NDxqFBR+G6uuG6pMah4bucw7nGoSlAMuG7uMahw5ND4bq64bqmxqHhuqThuqx14bq8xqHhu6PDs3Ry4bubxqHDk0PGoUFH4bq64bqkw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QOG6ssahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NGw5PGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMah4bucw5XGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pHbhurrGoU/DuuG7t+G6psahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bqk4bqsdeG6usahw5Phu4rhuqxvxqHhu7bDleG7t8ah4bqt4bqmw5Lhuq7GocOTQ+G6uuG6psahQeG7scOTxqFOdcah4bq4SMOTxqFPRsah4bqk4bqs4bun4bqsxqFM4bqmw7pMxqHhu7fhuqbDlMah4bug4bquw5LGoeG6uuG6puG7km3GoeG6rcaw4bq64bqkxqHhu7fhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PhuqZ14bq64bqmxqHDk051b8ahReG6rOG6suG6uMahw5NOdcah4bu34bqmRuG6uuG6pMahw5PhuqZ3w5PGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pHbhurrGoU/DuuG7t+G6pm/GoUzhuqZ34bq6xqFBd8OSxqHhuqbhurzDueG6usahw5PhuqbDueG6uuG6psah4buc4buSxKjDk8ah4bq44buY4bu3xqHhu7nhu5bGocOT4bq8w7rhurrGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pHbhurrGoU/DuuG7t+G6psah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7o+G7ncOzxqHhuq15TMahw5NOw5LhurrhuqTGoUzhuqZ24bq6xqHDk+G6qOG7t+G6pm/GoU7DucahT+G6vMO6w5PGoeG7nMO5xqFBw7rhurrhuqbGoeG6pOG6rMO6xqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG7oOG6rsOSxqHDk0bGocOTw7rhu7fGoUFI4bq64bqkxqHDicO54bq4xqHhu6fhurrhuqbGoeG6puG7kkrhurrhuqTGoUHhuq7hurrGocOTxrDhurrhuqRvxqHhuqThuqzhu6fhurjGoeG6uuG6pMOSR+G6usahw5PhuqbDksah4bq64bqkduG6usahT8O64bu34bqmxqHhurrhuqbDucah4bq64buS4buK4bu3xqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6um/GoeG6uuG6pnfDk8ahw4nDucah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu7nhu5bGocO64bq6xqHhurjhu4rhuqzGoUzhuqbDusOTxqFP4bqs4bq64bqmw7PGoeG6reG6rOG6rkzGocOTw5Xhu7fGoUHDveG7oMah4bq44bul4bq64bqmxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGoeG6psONxqHDk07EqMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhurpITMahw5PhuqbDkuG6rm/GoeG7t+G7p+G6rMah4bu3w7rhu7fhuqbGocOT4bqmw5TGocOTw5Xhu7fGoeG6psO54bq64bqmxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGocOT4bqmw5Lhuq7GocOT4bqm4buE4bq64bqkxqFNw5J1xqHhu5zhuqzhurbhu7fGoUFJ4bqsxqHhurjhu4rhuqzGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahw5Phuqbhu5jhu7fGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psahT8O64bu34bqmb8ahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8ah4buc4bqwxqHDk+G6psOS4bquxqFB4bqyxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG6ukhMxqHDk+G6psOS4bquxqHhurrhu6nhurjGoeG7teG7qcOTxqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsb8ahw5Phu5bGoeG6pOG6rMO64bu3xqHhu7fhuqZ3TMah4bqmw7nhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6pkR1xqHhu5zDlcahw5PhuqbDkuG6rsahQeG7jOG6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6puG7peG6uuKApsO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7ThurXhuqbDusOTxqHhu7XhuqzhurLDksah4bu34bqmQ8ahQeG7peG6vMahw5Phu6XhuqzGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkJvxqHhurXhuqbDisah4bu24bqmw5TGocOTQuG7t+G6psah4bqp4bu0MuG7uMahw5ND4bq64bqmxqEp4bq8w7nhurrhuqTGoTJ14bq4xqHhu6DEgsOSxqHhu7d4w5LGoeG7tsOV4bu3xqHhuq3huqbDkuG6rsahw5ND4bq64bqmxqHDicO54bq4xqHDk0bDk8ah4bucdeG6rMahw5NO4bq+xqHDk+G6pnXhurjGoeG6uOG7ksOSxqHhu7fhuqbhurzGoeG6qeG7tDLhu7jGocOTQ+G6uuG6psahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu5zhuqzhurbhu7fGocOJeUzGoeG7ueG7lsahw5PhurzDuuG6usahw5PhuqbDksah4bq64bqkduG6usahT8O64bu34bqmxqHhurrhuqbDucah4bq64buS4buK4bu3xqHhu5zDucah4bu34buE4bq64bqkxqHDk8O64bu3xqFNw5Lhu6fhurrGocOJUMahw5PhuqbDkuG6rsahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGocOTQ+G6uuG6pm/GoUzhuqZG4bqsxqHhuqbEqEzGoeG7t+G6puG7scOTxqHhu7fhuqbDg8ah4buc4buK4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w4zGoU3DknXhurpvxqFBw4zhurrGoeG7nEJvxqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahQeG6ssahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NGw5PGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMah4bucw5XGoUHhu5LEqOG7t8ah4bqk4bqsdeG6vMOzxqHhuq3huqzhuq5MxqHDk8OV4bu3xqHDicO54bq4xqHDk0bDk8ah4bu34buE4bq64bqkxqHDk8O64bu3xqHDk8OS4bugxILhurrGocOTTsOS4bug4bqw4bq6b8ahTOG6pknGoeG7teG6rOG6ruG6usahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8ah4buc4bqwxqHDk+G6psOS4bquxqHhu7fhuqbhurzGoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzGoeG7nMO5xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurpvxqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsxqHDk+G6psO64bq8xqHhuqRLxqHhu7fDuuG7t8ah4buc4buS4buK4bq64bqkxqHhurjhu6nhu7dvxqFB4bqwxqHhu57DknfDk8ah4bu3w5R1xqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t8O64bu3xqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU/DuuG7t+G6psahw5PhuqbDkuG6rsah4bu3w5R1xqEy4bqmw7nGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ahw5PhuqbDgeG6vMahTOG6puG7ksOM4bq64bqkxqHhu7fhuqZ24bq4xqHigJzhur/huqrGoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzGoeG6uMO5xqFM4bqmw5Xhu7fGoeG7nMOV4oCdw7PGoeG6rXlMxqHDk07DkuG6uuG6pMahQcO94bugxqHhurjhu6XhurrhuqbGoeG7t+G7p+G6rMah4bu3w7rhu7fhuqbGoeG6psO54bq64bqmxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqZvxqFP4bupTMah4bue4bquTMahTcOS4bugxqHDk07huqrhurrhuqbGocOTScah4bu34bqm4buY4bu3xqHhu7VIxqHhurjDuuG7oMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMah4bucw5VvxqHhu5524bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGoUFI4bqsxqHhurrhuqThu5DGoeG7t8O64bq6xqHhu7VIb8ah4bq64bqmduG6usah4buc4bqsxILhurrGoeG6pOG6rOG7huG6rMah4bu34bqmw5Lhu6DEguG6usah4bq44buE4bq6b8ah4bu3w4rGoUzhuqbDveG6uMah4bu34bqmd8OTxqFB4bul4bq8xqFB4buY4bu3xqHDk07hurzhurrhuqTGoU/DuuG6uuG6pMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7uEJMxqHhurrDueG7oG/GoeG7tEjGocOTTuG7kkrhurrhuqTGoeG7tEjGoeG6rcO54bqsxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqZvxqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqHhuqnhu7Qy4bu4xqHDk0PhurrhuqZvxqHhu7bDleG7t8ahw5NO4buSSuG6uuG6pMah4bu2w5Xhu7fGoeG6reG6psOS4bquxqHDk0PhurrhuqbGoUHFqcahw5Phu7HhurrhuqTGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhu7l14bq64bqmxqHhuqbhuqzhurbDksahw5PhuqbhuqzGoUHDknVvxqHhu7Xhu6vhurrhuqTGoUXhuqbDgeG6um/GoeG6pOG6rHfhu6DGoUXhuqbDgeG6usah4bu34bqm4bq8xqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMb8ahw5N5TMahw5PhuqbhurJvxqHhu7fDusah4bq64bqmduG6usahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NGw5PGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psahT8O64bu34bqmxqFM4bqmw7pMxqHDicOSecOTxqHDk+G6psOS4bquw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bqtTnjhurrGoeG6rcOS4bug4bqw4bq6w7UvTMO0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021
2021-01-19 17:02:00

(QTO) - Chiều nay 19/1/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực...

Khoai từ mất mùa, rớt giá

Khoai từ mất mùa, rớt giá
2021-01-19 16:26:06

QTO - Vụ sản xuất khoai từ năm 2020, người dân các xã miền Tây huyện Gio Linh đã trồng được 200 ha, hiện đang thu hoạch. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết