Cập nhật:  GMT+7
lĂôỏữẬợỊỊểọIắẮỈẬxọmỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏữĂỹỈỉỉỉỏÌẼẮỏẬpẮỏỊẺẪÃl/ĂômlIỏữẬợỊỊểọI&xợvọmắắ}ỏ-ỏ&ỘỏÔĐẪÃỏÃẮỡẪĂỏÔyỏwrỏỈÓỏẦỹỈỏwrỏỊẺẪÃỏẬpẮỏÔỂẮỏẪÃOỄẮỏỬẼỏỊợĨỏữĂẮỹẪỏỈĂtẪÃỏẦẲữĂỏỈẰẪĂỏồ-ốỏỈÌOỂữỏWợẪỏ>pữĂỉỏ>ÊỈỏữĂẮỹẪỏỈĂtẪÃỏwOFữỏwởẪĂỏÃẮởỏẬỡỏÍĨởỏẨợỘỏẨtẪỏữMợỏỈĂưỘỏỈÌDỏạợĨẬBỏỬxẪỈBỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmlỈợửẬxỏỊỈỘẬxểọẨợÌÃẮẪíốIỒỏợĨỈBọmlỈÌmlỈvmlẮẨÃỏữẬợỊỊểọẬ?ẨợÃxọỏợẬỈểọọỏĂỊIợữxểọõọỏửBÌvxÌểọôọỏĂỘIxÌẬẮẪẦểọọỏBẪữẬẮữẦểọÌxỈĨÌẪỏỊĂBỐ?ẨợÃxjỈĂẮỊỉỊÌữkọỏỊÌữểọĂỈỈIí//IĂẮxẪửợẪữĨỉỈĨBẮỈÌxỉÔẪ/ỈẮợẪỘBẪ/?ẨợÃxdẮxỐỉợỊIỒiắĂĨẨửẪợẮẬ?Vểổơõớơỗọ/ml/Iml/Ỉvml/ỈÌmlỈÌmlỈvmlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmỮởữỏữưĨỏỈĂMỏỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏsẪỏẨÒẪÃỏửỡẪỏỈĂtẪÃỏÍĨỔỏĂỆẪỏÔỡẪÃỏữMợỏdợÌxẬợỏ-ỏQẪĂíỏãxĨỈxÌỊl/Iml/Ỉvml/ỈÌml/ỈợửẬxmắÌtẪÃỏỈợỘỏGỏỈÌứẪỏẨGỏẨỡẪịỏỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏửĨÊữỏIĂqẮỏỈĂtẪÃỏWợẪỏ>pữĂỏwÀỏỈẮỹIỏỈLữỏẪĨẸẮỏĂẮỏÔĐẪÃỏỈÌợẪĂỏÔyỏÔỡBỏỈÓỏẦỹỈỉỏỢẮỏữNẪÃỏẪÃĂÂỏỬẼỏỊỵỏữĂỆẮỏỈũẪỏữẸẪÃỏvẼẪỏvứIỏẪÃợỘỏỈÒỏwưĨỏwÀỏỈẶẨỏẦẮỹẨỏửỡẪỏỈĂtẪÃỉỏ{ĂOẪÃỏữĂùẪÃỏữCỏẬẺẮỏữĂỆẮỏỈẺữỏwÊỏẪỡBỏữqỏẨỡỏÔựẪỏẬỡỏẨÊỈỏỈĂỹỏỈÌứẪỏỈĂứẪỏỈÌĐẪÃỏÍĨởỏẨÓữỏẪĂOỏGỏỈÌứẪỏÌợỏÍĨủẪỏÃúIỏWÓữỉlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmdỂẮỏẬẺẮỏữĂỆẮỏẪỡỘịỏỬẼỏwrỏẦĂẸẪÃỏỈĂÀỏÃủỘỏwOFữỏẦĂCỏẦĂsẪỏữĂBỏĂỡẪÃỏIĂDẪÃỏẪÃỌỏỊẺỏwẸẪÃỏÔỡỏữĂỆẮỏỈứIỏỈÌĨẪÃỏữMợỏWợẪỏ>pữĂỉỏãBẪợẬvBỏÔựẪỏỒẸẪÃỏỒởBỏửỷẪỏữởẪĂỏỈÌởẮịỏữDẪỏ{ợẪẮỏữĂẮỹẨỏẬÂẪĂỏửỷẪỏữởẪĂỏIĂqẮịỏẪĂOẪÃỏIĂBẪÃỏwÊỏẦĂẸẪÃỏỈẺỈỏữMợỏĂợẮỏữưĨỏỈĂMỏẪỡỘỏẦĂẸẪÃỏẦĂCỏữĂBỏĂỡẪÃỏIĂDẪÃỏẪÃỌỏWợẪỏ>pữĂỏIĂBẪÃỏỈEợỏÔỡỏẪÃsẪỏữĂúẪỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmỮNẪÃỏIĂqẮỏỈĂẸẪÃỏữqẨỏữĂBỏỬẼỏửGẮỏĂĐỏỈĂẮỹĨỏẨÊỈỏẪĂpữỏỈÌOGẪÃỏGỏẦĂĨỏÔỌữỏÃẮÕợỏỊủẪỏẪĂOỏVxữBịỏãĨẮỏỮBỊỈợỏỈÌOỂữỏwủỘỉỏ&ĐỏữĂẴỏữDẪỏửẮỹỈỏvỌợỏÔỡBỏẪĂÕẪÃỏIĂợỏẬxBỏửẮỷẪỉỏ{ĂOẪÃỏwủỘỏữNẪÃỏẦĂẸẪÃỏIĂqẮỏẬỡỏỊGỏỈÌOỄẪÃỏữMợỏĂĐịỏửGẮỏwởỏửẮỷẪỏẨỡỏẦĂẸẪÃỏẨÊỈỏỈÌĨẪÃỏIĂBẪÃỏữtẨỏwẰữĂỏỈĂỌữỏỈĂẶỏữNẪÃỏẪĂOỉỉỉỏwẮỏữỡỘỏẨỡỏỈĂẮỹĨỏỈÌủĨỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọm{ĂOẪÃỏữNẪÃỏẨợỘỏỬẼỏÔựẪỏữDẪỏữCỏạxIxỉỏWẺẮỏÔỂẮỏẪĂÕẪÃỏẪÃOỄẮỏỘỷĨỏửCẪÃỏwởỏwýIịỏữĂùẪÃỏợẮỏỈĂẰữĂỏạxIxịỏửGẮỏữưĨỏỈĂMỏẪỡỘỏẪẾẮỏỈẮỹẪÃỏữĂỆẮỏỒũĨỏÔỡỏsẪỏÔpỉỏ{ĂOẪÃỏữĂẰẪĂỏẪĂỄỏữởẮỏwưĨỏữMợỏợẪĂỏỈÌBẪÃỏẨÊỈỏỈẶẪĂỏĂĨẺẪÃỏẬỷẪỏỈĂợẨỏÃẮợỏwởỏIĂpỈỏÃCữịỏỬẼỏẨỂẮỏỒĨỘỷẪỏỈĂMẪÃỏwOFữỏẨỡẪĂỏẬOỂẮỏữMợỏWợẪỏ>pữĂịỏwẮAĨỏẨỡỏẪĂÕẪÃỏẪÃẸẮỏỊợBỏỈũẪỏữẸẪÃỏữMợỏĂĐỏÔựẪỏwợẪÃỏẬBợỘỏĂBợỘỏỈẶẨỏữởữĂỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọm&ẶẪĂỏqẪĂỏẬtẪÃỏwĐẪÃỏẪĂũỈỏữĂẰẪĂỏẬỡỏữqẪĂỏẺẪÃỏẦẰẪĂỏỈÌĨỘAẪỏĂẶẪĂỏÍĨợỘỏữứẪỏữqẪĂỏ{ợẪẮỏÌỆẮỏẬÁỏẦĂẮỏạxIxỏwởẪĂỏwưĨỏỈĨẪÃỏẬOỂẮỏWợẪỏ>pữĂỉỏWẮAĨỏwCỏữĂBỏỈĂũỘỏ{ợẪẮỏÔỡỏữởữỏwẼẪÃỏwÊẮỏữMợỏợẪĂỏwợẪÃỏÌũỈỏửỹỏỈtữịỏÔỡỏạxIxỏữĂẰẪĂỏẬỡỏẪÃOỄẮỏwrỏẬỡẨỏỊẺẪÃỏẬpẮỏĂẮỏÔĐẪÃỏÔỡỏỈẮỹIỏỈĂỷẨỏỊÓữỏẨpẪĂỏữĂBỏẪĂÕẪÃỏwẸẮỏữĂủẪỏỊtIỏÍĨƠỏẪÃrỏữMợỏỬẼỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmỬũỘỏẪĂẮỷĨỏẦĂẸẪÃỏỈĂÀỏẦĂEợỏẬũIỏữĂBỏẨỡẪỏỈÌẶẪĂỏvẮẠẪỏỘỹĨỏẦyẨỏữMợỏẪÃOỄẮỏỬẼỉỏăỌỏỘỹĨỏẦyẨỏwưĨỏỈẮỷẪỏỈĂĨÊữỏÔAỏ&pữĂỏẦĂẸẪÃỏẨpẪĂỏẪĂOẪÃỏẦĂẮỏwrỏữưẨỏữỄỏỈÌBẪÃỏỈợỘịỏẬủĨỏvưẪỏĂĐỏữNẪÃỏỊỵỏỈẶẨỏÌợỏữởữĂỏIĂũỈịỏÔỡỏĂợẮỏọữJỏIĂũỈọỏwCỏwrỏwỹẪỏGỏIĂJỈỏộôỏÔỡỏớõỏjỬxẪvỈẪxÌkỏẦĂẮỹẪỏẪÃOỄẮỏỬẼỏữĂBởẪÃỏÔởẪÃỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọméỹĨỏẦyẨỏỈĂÓỏĂợẮỏỈĂĨÊữỏÔAỏãBẪợẬvBỏ-ỏẪÃẸẮỏỊợBỏwOFữỏẦỖỏÔĐẪÃỏẪĂũỈỏữMợỏĂĐỉỏáỏãxợẬỏ>ợvÌẮvịỏãBẪợẬvBỏwOFữỏẨÁẪĂỏvợẪĂỏẬỡỏẪÃẸẮỏỊợBỏẬỂẪỏữMợỏỈÌứẪỏwũĨỏẪĂEỉỏắÌứẪỏẪỡỘỏợẪĂỏwrỏữĂÓẪÃỏỈEỏwẮAĨỏwCỏÔỂẮỏĂợẮỏỈẶẪĂỏĂĨẺẪÃỏvÓỈỏwẮÀẨỏĂEẪÃỏsẪỏẦĂẸẪÃỏỈĂÀỏỈẮẪỏwOFữỉỏ>ÊỈỏẬưẪỏGỏIĂJỈỏổõỏÔỂẮỏữJỏvÓỈỏwẮÀẨỏÔỡBỏẪÃợỘỏÔẲỏỈÌẰỏỈĂMỏỈĂỡẪĂỏỢẪvxÌỊxẪịỏÔỡỏẬưẪỏĂợẮỏGỏIĂJỈỏớõỏÔỂẮỏIĂợỏỊỎợỏửCẪÃỏữĂÁữĂỏẦĂĨẪÃỏỈĂỡẪĂỏữqỏẨyỈỏjữqỏốỏẬưẪỏwAĨỏGỏỈOỏỈĂỹỏwẺẮỏẨúỈkỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmỮĂỆẮỏỈÁỏẪĂOẪÃỏĂẸẨỏẪợỘỏỬẼỏẬpẮỏÃúIỏẨợỘỏ-ỏwẮAĨỏẨỡỏĂĐỏwrỏỈĂẮỹĨỏGỏỈÌứẪỏÌợỏÍĨủẪỉỏdỡỏÔứẪỏẨợỘỏẨÊỈỏẬưẪỏẪÕợỏẬpẮỏẨẴẨỏữOỄẮỏÔỂẮỏĂĐỏGỏIĂJỈỏớơỏẦĂẮỏữưĨỏỈĂMỏÔỡBỏỊủẪỏỈĂợỘỏẪÃOỄẮỏdợÌxẬợỏÔỂẮỏĂợẮỏIĂợỏvÓỈỏwẮÀẨỏẬẮỷẪỏỈẮỹIỏwrỏẬỡẨỏỈĨẪÃỏẬOỂẮỏỈĂMỏỈĂỡẪĂỏỢẪvxÌỊxẪịỏwxẨỏÔAỏữĂẮỹẪỏỈĂtẪÃỏẪÃĂýỈỏỈĂGỏữĂBỏỬẼỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọm<ưẪỏẪỡỘỏwỹẪỏẬOFỈỏãBẪợẬvBỏÌỆẮỏẬÁỉỏỢẪĂỏÌỆẮỏẬÁỏữNẪÃỏIĂqẮịỏửGẮỏẪỹĨỏẦĂẸẪÃỏữCỏửỡẪỏỈĂtẪÃỏÍĨỔỏĂỆẪỏÔỡẪÃỏữMợỏdợÌxẬợịỏữỎợỏÔỡBỏỈÓỏẦỹỈỏÃưẪỏẪĂOỏwrỏẦĂyIỏẬpẮỏÔỂẮỏỬẼịỏÔỡỏợẪĂỏỊỵỏỈÌGỏỈĂỡẪĂỏỈÊẮỏwẼỏÔẶỏĂợẮỏữỆỏĂÊẮỏửEỏẬHỏẦĂẸẪÃỏỈĂÀỏỈẮẪỏwOFữỏữMợỏẨẶẪĂỉl/ImlIỏữẬợỊỊểọIỬBvỘọmlỈợửẬxỏỊỈỘẬxểọẨợÌÃẮẪíốIỒỏợĨỈBọmlỈÌmlỈvmắĂtẪÃỏẦẲữĂỏỈẰẪĂ||ỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏỈẶẨỏữởữĂỏ“IĂởỏwỷ”||ỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏữĂẴỏữDẪỏữBẪỏwOỄẪÃỏỈĂtẪÃ||WÓữỏÔỡỏỬẼỏWỡBỏ{ĂợỏỈĂtẪÃl/Iml/Ỉvml/ỈÌml/ỈợửẬxmắỉd!


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Bạc nhược Hà Lan

Bạc nhược Hà Lan
2012-06-14 05:15:44

TTO - Hà Lan vẫn chưa chính thức bị loại sau hai trận thua nhưng cửa đi tiếp của họ quá hẹp, hẹp hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim. Dẫu có thắng Bồ Đào Nha trận cuối thì Hà Lan...

Chelsea chính thức bổ nhiệm Di Matteo

Chelsea chính thức bổ nhiệm Di Matteo
2012-06-14 05:15:28

TTO - BLĐ Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Roberto Di Matteo vào cương vị HLV trưởng đội bóng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ba ngày với đạo diễn David Worth

Ba ngày với đạo diễn David Worth
2012-06-13 08:40:43

TT - Những thủ pháp và nghệ thuật đạo diễn từ các bậc thầy của nghệ thuật thứ bảy: John Ford & George Stevens đến Tony Scott & Alfonso Cuaron... sẽ được đúc kết, phân...

Thiếu từ biên kịch thiếu đi

Thiếu từ biên kịch thiếu đi
2012-06-13 08:40:29

TT - Sáng 12-6 tại Đài truyền hình TP.HCM (HTV) đã diễn ra tọa đàm Giải pháp chất lượng kịch bản phim truyện truyền hình với sự tham dự của đông đảo biên kịch trong Nam ngoài...

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ
2012-06-13 08:39:50

TTO - Gần 23g, màn hình lớn vừa đóng lại, đạo diễn Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - NSND Trần Văn Thủy, 73 tuổi vẫn thoăn thoắt chạy vội lên sân khấu, cầm mic nói lớn: Xin cám ơn các...

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm
2012-06-13 08:39:36

TTO - Chỉ có một cửa là phải thắng Hy Lạp mới sống lại hi vọng vào tứ kết. Ở thế cùng đường, Czech đã làm nên chuyện. Dưới đây là bài bình luận của HLV Trần Minh Chiến.

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi
2012-06-13 08:39:22

TTO - Ba Lan khó có thể trình diễn một diện mạo tốt hơn như khi họ gặp Nga. Nga dường như cũng vậy, những gì hay nhất họ đã lộ quá sớm ở trận CH Czech. Nga và Ba Lan, họ chỉ có...

Đêm của sự chính xác

Đêm của sự chính xác
2012-06-13 08:39:09

TTO - Lượt đấu thứ hai của bảng A diễn ra vào tối 12 và rạng sáng 13-6 không có nhiểu bất ngờ. Nhờ đó, những bạn đọc tham dự cuộc thi "Cá ảo thắng thật" cũng dễ dàng đưa ra đáp án đúng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết