Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6peG7sOG6qk/hu54p4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqom4bug4bum4bqq4bue4buqT8OD4bqq4bum4buixajhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu6J94bqg4bqq4buB4bug4buE4buk4bqq4oCc4bui4buA4bum4bue4bqq4bumw43hu6bhu6LigJ3huqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk9K4bum4bqqJuG7nuG7oOG7mCbhuqpP4buexajhuqpP4buu4bum4bui4bqqT+G7nilPw4Phuqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7nilP4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurTEqeG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqJD/hur7Dg+G6qsOTKOG6qsOZP0vhu6bhuqrDksONT+G6qk7hu6Dhu5Ym4bqqJD/hur7hu6bhuqom4buI4buk4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrDkuG7lOG6qiI/xKgm4bqqTy7hur7huqrhuqVY4bqqxKlY4bug4bqqWyzhuqpO4buw4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqTkgm4bqqTj9YT+G6qlvhu5ThuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqq4bum4buixajhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu6J9w4Phuqom4bug4bum4bqq4bue4buqT+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqomPyDGoOG7puG6qsOTLOG7puG7osOD4bqqTlnhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6TDg+G6quG7puG7iOG7puG7ouG6quG7puG7ouG7gk/hu57huqpP4buu4bum4bui4bqqT+G7nilPw4Phuqom4bueR+G7puG7ouG6quG7nuG7guG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqpP4bueKU/EguG6quG7icONT+G6qsOTO+G6qk/hu6jhu6bhuqpP4bue4bu24bqqKj7huqrDklfhu6bhu6Lhuqow4bqqTy7hur7huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Ip4bum4bui4bqqw5JKP+G6quG6p+G7nlDhu6bhu57huqo94bueLuG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqrDkuG7lOG6qiI/xKgm4bqqTy7hur7huqrhuqVY4bqqxKlY4bug4bqqWyzhuqrhu6bhu55L4bum4bqqw5Io4bu4T+G6qio+4bqq4bueKEDhu6bhu6Lhuqop4bum4buiw4Phuqou4bum4bui4bqq4bueWOG6qk8u4bq+4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqqTkDhu6DhuqrDkuG7gD3huqop4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7oj8g4buW4bum4bqqW+G7quG7puG7osOD4bqq4bukxajhu6bhu6Lhuqrhu6Q/VuG7puG6qk8u4bq+4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqJiXhu6Dhu5Y/4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qk/hu54pT8OD4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk/hu54pT+G6quG6sOG6p+G6p+G7qeG6p+G6tuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buE4bqq4bumKOG7tE/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqnLOG6qibhu57GoMOD4bqqJuG7guG7oOG6quG7qUfhu6bhuqpO4buE4bum4bqqKlbhuqpERcOKw4ov4bqlxKnhu6kt4bqn4bqn4bup4bqn4bqq4bum4bui4buGIOG6qkThurwvw4kvREJEQ+G6qk8u4bq+4bqq4bqlWOG6qsSpWOG7oOG6qlss4bqqW+G7lOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJeG7huG6qirFqOG7gCbhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6quG6p+G6p+G7qeG6p+G6qk/Gr+G6qsOS4buU4bqqIj/EqCbhuqrhu6Hhu54u4bqqJijhu7Thu6bhu6LhuqpO4buw4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqTkgm4bqqTj9YT+G6qlvhu5ThuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqq4bum4buixajhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu6J94bqqTy7hur7huqrhurpF4bqq4bum4bui4buCT+G7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpP4bueKU/huqpb4buG4bqqQ8OJw4nhuqpP4bueKU/huqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7nilP4bqi4bqqTuG7sOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qk5IJuG6qk4/WE/huqpb4buU4bqqT+G7ninhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pP4bqqTy7hur7huqrhurpF4bqq4bum4bui4buCT+G7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpP4bueKU/huqpb4buG4bqqQ0VE4bqqT+G7nilP4bqqw5Phur7hu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu5Thuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk/hu54pT+G6ouG6quG7ouG7oOG7hOG7pOG6qkPhurrhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqJuG7oOG7kj/huqpP4bueP0zhu6bhuqrhu6bhu6Lhu4JP4bue4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qk/hu54pT+G6qlvhu4bhuqrhurzhurrhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqJuG7oOG7kj/huqpP4bueP0zhu6bhuqpP4bueKU/huqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7nilPxILhuqrhuqnhu5ThuqoiP8SoJuG6quG7puG7hiDhuqpPLuG6vuG6quG6pVjhuqrEqVjhu6DhuqpbLOG6qsOTPuG6vuG6qiYl4buS4bum4bqqT+G7suG6qipA4bqqJeG7huG6qirFqOG7gCbDg+G6qsOS4buA4bum4bue4bqq4bui4bug4buA4bqqJuG7nj5P4bqqJiXhu4Lhu6bhu6LhuqpOV+G7oOG6qsOTKCPhu6bhu6LDg+G6qk/EqD3huqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWOG6quG6p+G6p+G7qeG6p+G6qsOSKOG7uE/huqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqomPOG6quG7pkfhu6ThuqpEQkLEkOG6qsOS4buY4bum4bqq4bum4bq+IMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu57hu4zFqOG6qsOSxq/Dg+G6qk7hu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqqw5rhu5gm4bqqJD/hu4ThuqrDkuG7gibhuqrDkijhu7hPw4Phuqpb4bug4buWT+G6qk5X4bug4bqqw5MoI+G7puG7osOD4bqqT8SoPeG6qk/hu54p4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqq4bqn4bqn4bup4bqn4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qiQ/4bq+4bqqT+G7qOG7puG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpOxKgm4bqqT0s9w4Phuqrhu57hu4Lhu6bhuqpP4bue4buYw4Phuqrhu6bhu54o4bqq4bumWOG7oOG6qsOTP+G7puG7ouG6quG7pFgm4bqqKlbhuqpP4bueKOG7suG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qk5X4bug4bqqw5MoI+G7puG7ouG6qk/hu6jhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5kw4bqqJuG7nj8g4buYJsOD4bqqT+G7nijhur7huqom4bueSybhuqoqPuG6qk7hu4Dhu6Thuqoq4buAJuG6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqTy7hur7huqpbUuG6qiYlUOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqw5nhu4bhu6ThuqLhuqpP4buo4bum4bqqJiU74bum4bui4bqqw5nDjT3huqrhu6ZY4bug4bqqw5M/4bum4bui4bqq4bui4bugfeG6vuG6qk/hu4BP4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqpOV+G7oOG6qsOTKCPhu6bhu6Lhuqom4bue4buMxajhuqom4bug4buSP+G6qk/hu54/TOG7puG6quG7puG7ouG7gk/hu57Dg+G6qk/hu54pT+G6qsOT4bq+4bum4bue4bqq4bum4bui4bue4buU4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpPO+G7puG7ouG6quG7pFgm4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4bum4bui4buG4bum4bue4bqq4buexajDjU/huqomJTvhu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bueKU/huqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrDkuG7guG7oOG6quG7nuG7qk/EguG6quG7qeG7oOG7lk/huqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqog4buSP+G6qk9KP+G6qk/hu54p4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu6bhu6LFqOG7guG7oOG6quG7puG7on3Dg+G6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pP4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4buo4bum4bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqW1Hhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqT+G7gE/huqpP4buy4bqqKkDhuqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqqw5JG4bqqT8av4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqW+G7lOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqT+G7nj9M4bum4bqqw5JKP+G6qiXhur7huqo94bue4buE4bug4bqqw5Lhu4Im4bqqw5Io4bu4T+G6qiYlUeG7puG7nuG6qsOSWOG6quG7puG7osWo4buC4bug4bqq4bum4buifcOD4bqqJuG7oOG7puG6quG7nuG7qk/huqom4bue4buMxajhuqpP4buAT+G6qk/EqD3huqrDkljhuqomKOG7suG7puG7ouG6qinhu6bhu6LigKbhuqrhu4ksT+G6qibhu6Dhu5I/4bqqw5Lhu4bFqOG6qibhu4LFqMOD4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqq4buk4buG4bqq4bqlWOG6qsSpWOG7oOG6qlss4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6qibhu7Thu6DhuqrDmeG7huG6qiZH4bum4bui4bqqTyjhu7bhu6bhu6LhuqpOV+G7oOG6qsOTKCPhu6bhu6Lhuqom4bue4buMxajhuqog4buSP+G6qk9KP+G6qk8u4bq+4bqqW1LhuqomJVDhuqpb4bug4buWT+G6qsOZ4buG4bukw4Phuqo94bueLE/huqpbLOG6qk/hu57FqOG6qiY84bum4bui4bqq4bumWOG7oOG6qsOTP+G7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqpb4bug4buWT+G6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7pOG7ruG7psOD4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4bum4bui4buG4bum4bue4bqq4buk4buG4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqrhu4A94bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqomJeG7huG6ouG6qibhu6Dhu5jhu6bhuqrhu57hu4bhu6bhu57huqrDmVfhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu57hu4494bqqT+G7gE/huqpP4bueKOG7suG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qk5X4bug4bqqw5MoI+G7puG7ouG6qsOTxajhuqpOWOG6qiQ/4buE4bum4bqqw5kw4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4bum4bui4buG4bum4bue4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4buexILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nj5P4bqqJuG7mOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qiQ/4bq+w4PhuqrDksag4bqqT+G7nj9M4bum4bqq4buexq/hur7huqomJVHhu6bhu57huqrDkljhuqpb4buG4bqqw5JY4bug4bqq4bum4buiIeG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qsOSRuG6qiI/xKgm4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlHhu6bhu57huqomJeG7guG7puG7ouG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bqn4bqn4bup4bqn4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qk/hu4BP4bqqw5nhu7Q94bqq4bue4buqT+G6qk/hu54p4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu6bhu6LFqOG7guG7oOG6quG7puG7on3Dg+G6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pPw4PhuqpP4bueKU/huqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3EgsSCxILhuqom4bue4buMxajhuqrDmuG7oMagP+G6quG7nlHhu6bhu57huqom4bueKU/Dg+G6qk/hu57hu6Dhu5g/4bqqw5nhu5bDg+G6qk/hu54p4bqqUCbhuqrDmuG7nuG7oOG6quG7gD3huqrDkyzhu6bhu6Lhuqrhu57FqMONT+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4buAPeG6qsOTLOG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqpb4buGxajhuqom4buePk/huqom4buY4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5ZPxILhuqrhuqfhu55Q4bum4bue4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4buew4Phuqog4buSP+G6qk9KP+G6qk5IJuG6qk4/WE/huqo94bue4buE4bug4bqqT8av4bqqT+G7gE/huqrDmcWo4buC4bug4bqqT+G7ninhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6quG7puG7hiDhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bueV+G6qirhu7LhuqomPyDGoOG7puG6qsOTLOG7puG7osOD4bqqTlnhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6TDg+G6quG7puG7iOG7puG7ouG6quG7puG7ouG7gk/hu57huqpP4buu4bum4bui4bqqT+G7nilPw4Phuqom4bueR+G7puG7ouG6quG7nuG7guG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqpP4bueKU/huqrDkkbhuqrDmeG7huG7pOG6quG7puG7hCDhuqoq4bug4bum4bue4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qk7EqCbhuqpPSz3Dg+G6qibhu6Dhu5I/4bqqTz5Pw4PhuqpOQOG7oOG6qsOSxqDhuqrDkuG7gibhuqog4buSP+G6qk9KP+G6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qsOS4buU4bqqJeG6vsOD4bqq4bukWCbhuqoqVuG6quG6p+G6p+G7qeG6p+G6qirhu4rhu6bhuqoq4buG4bum4bui4bqqTuG7sOG6qibhu6Dhu5Thu6bhuqrhu6Q/4bq+w4Phuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qk5J4bum4bui4bqqT8SoPcOD4bqqT+G7ninhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6quG7ouG7oOG7hOG6quG7nsWow41P4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qk/hu4BP4bqqw5nhu7Q94bqq4bue4buqT+G6qibhu57hu4zFqOG6qsOa4bugxqA/4bqq4oCcw5Lhu4Dhu6bhu57huqomJVbhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu57hu6Dhuqom4buS4bum4oCd4bqqw5NN4bum4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrigJzDmcWo4buC4bum4oCd4bqqTknhu6bhu6LhuqpPxKg9w4PhuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55Tw4Phuqrhu6Lhu4gg4bqqw5lG4bum4bui4bqqPeG7nlDhuqpb4buU4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7psOD4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qiopT8OD4bqqJuG7oOG7lOG7puG6qk7hu4JP4bqqW+G7huG6qsOZ4buG4buk4bqq4bum4bui4bue4bug4buS4buk4bqqJiXhu6rhu6bhu6Lhuqrhu57hu7Lhu6bhuqpPR+G7puG6qk7hu5bhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nilP4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7nuG7luG6qibhu55W4bum4bui4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqq4bum4bue4buG4bqq4bumKOG7tE/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bupUeG6qibhu57hu5jDg+G6qlvhu6Dhu5ZP4bqqw5Lhu5ThuqoiP8SoJuG6qk7hu7Dhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqT+G7ninhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqJiXFqOG7puG7ouG6qiY/IMag4bum4bqqw5Ms4bum4buiw4PhuqpOWeG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pMOD4bqq4bum4buI4bum4bui4bqq4bum4bui4buCT+G7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpP4bueKU/Dg+G6qibhu55H4bum4bui4bqq4bue4buC4bum4bui4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk/hu54pT+G6quG7puG7nkvhu6bhuqrDkijhu7hP4bqqKj7huqou4bum4bui4bqq4bueWOG6qk8u4bq+4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqpbUeG6quG7puG7mD/huqrDkijhu7hP4bqq4buAPeG6qsOTLOG7puG7ouG6qirhu5Dhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6ThuqrDkuG7gOG7puG7ouG6qsOaxqDhuqrhu6Lhu4Dhu6bhu57huqrhu6bDjeG7puG7ouG6qibhu4bhu6DhuqpP4bueUOG7puG7nsOD4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qk8h4bum4bui4bqq4bum4bueKOG6quG7gD3huqrDmT5P4bqqJuG7oOG7puG7nuG6qibhu55K4bum4bqqT+G7nsWo4bqqw5JY4bug4bqq4bum4buiIeG6quG6p+G6p+G7qeG6p8OD4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oDo94bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bumw4PhuqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqqw5JZ4bug4bqq4buk4bu04bug4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bueKU/huqokP+G7hOG7puG6qsOZMOG6qibhu57hu4zFqOG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqom4buePk/huqpP4buexKgmw4Phuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qsOSWOG7oOG6quG7puG7oiHhuqrhuqfhuqfhu6nhuqfhuqrhu6RYJuG6qk/hu4BP4bue4bqqJuG7nj5P4bqqT+G7nsSoJsOD4bqqw5rhu57FqOG6vuG6quG7nuG7qk/huqrhu57hu7Lhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bupPOG6vuG6qiQ/4bq+w4Phuqrhu6RYJuG6qipW4bqqTljDg+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qsOSRuG6qibhu6Dhu5Lhu6bhuqo94buexajhu6bhu6LhuqpO4bq+4bum4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqog4buSP+G6qk9KP+G6qj3hu57hu4Thu6DhuqpPxq/huqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqq4bum4buixajhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu6J9w4Phuqom4bug4bum4bqq4bue4buqT+G6qiYlxajhu6bhu6Lhuqpb4bug4buWT+G6qiLhu44m4bqqJuG7oOG7kj/huqpP4bueP0zhu6bhuqpP4bueKU/huqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpb4buG4bqqIuG7mD3huqrDmSjhu7Lhu6bhu6Lhuqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7nilP4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4bum4bui4buG4bum4buew4Phuqrhu6bhu55L4bum4bqqw5Io4bu4T+G6qio+4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nj9L4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6quG7puG7nijhuqDhuqrhu6Hhu57hu67hu6bhu6LhuqomKOG6qipW4bqqQ+G6vOG6quG7puG7ouG7hiDhuqpE4bq8L0NEL0RCRELhuqpPLuG6vuG6quG6pVjhuqrEqeG7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpb4buG4bqq4bub4buhxKnhu6Hhuqpb4buU4bqq4budPyDhuqrDklLhu6bhu57huqrhu6RG4bqqKlbDg+G6qibhu6Dhu5I/4bqqT+G7nj9M4bum4bqqT+G7nilP4bqqw5Phur7hu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu5Thuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqW+G7huG6qiLhu5g94bqqw5ko4buy4bum4bui4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk/hu54pT+G6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qsOa4buePyDhu5jhu6bhuqrhu6bhu67hu6bhu6LDg+G6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qiQ/4buE4bum4bqqw5kww4PhuqpO4buExajhuqpb4buW4bqqJTzhu6bhu6LhuqLhuqrhu6Hhu57hu67hu6bhu6LhuqomKOG6qkJD4bqq4bum4bui4buGIOG6qkQvRC9EQkRD4bqqTy7hur7huqrhuqVY4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqW+G7huG6quG6qeG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqqW+G7lOG6quG7nT8g4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bukRuG6qipWw4Phuqom4bug4buSP+G6qk/hu54/TOG7puG6qk/hu54pT+G6qsOT4bq+4bum4bue4bqq4bum4bui4bue4buU4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlvhu4bhuqpOWeG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pMOD4bqqIuG7mD3huqrDmSjhu7Lhu6bhu6Lhuqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7nilP4bqq4bui4bug4buE4bum4bui4bqqw5Phu4Ig4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qipA4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqq4bukSuG7pOG6quG7psWo4bumw4PhuqpP4buAT+G6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qj3hu55Z4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDmUs94bqi4bqq4bue4bq+IOG6quG7pOG7tOG7oOG6qsOS4buIIOG6qsOZ4buG4bqq4buh4bue4buu4bum4bui4bqqJijhuqpCROG6quG7puG7ouG7hiDhuqpDQy/hurgvREJEQ+G6qk8u4bq+4bqq4bqlWOG6qsSpWOG7oOG6qlss4bqqW+G7lOG6quG7nT8g4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bukRuG6qipWw4Phuqom4bug4buSP+G6qk/hu54/TOG7puG6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7pOG7ruG7psOD4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlss4bqqW+G7huG6qiLhu5g94bqqw5ko4buy4bum4bui4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqq4bum4bui4buCT+G7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpP4bueKU/huqpP4buePyDhu5Lhu6bhuqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqrhu57hu4bhu6bhu57huqpP4bueUOG7puG7nuG6qlvhu4bhuqpP4buu4bum4bui4bqqT+G7nilP4bqqW0fhu6bhuqom4bueKMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6E/IOG6qltLIMOD4bqqW+G7oOG7lk/huqpPSCbhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6ThuqpP4bueKeG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/huqrhu6bhu6Lhu55U4bq+4bqqw5JY4bug4bqq4bum4buiIeG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bqn4bqn4bup4bqn4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPSuG7puG6qsOSKOG7uE/huqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWow4PhuqpOV+G7oOG6qsOTKCPhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrDkljDg+G6quG7pOG7huG6qsOS4bug4buUP+G6quG7puG7hiDhuqrDksONJuG6qiXhur7huqog4buSP+G6qk9KP+G6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6TDneG7oOG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqomJcWo4bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqomPuG6qjDhuqom4bueKU/Dg+G6qiLhu4BP4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bum4bueP+G6qk9KP+G6qltS4bqqJiVQ4bqqW+G7oOG7lk/huqrDmeG7huG7pOG6qk8u4bq+4bqq4bukUeG7puG7nuG6qsOSxqDhuqpP4buI4bum4bqq4bum4bueSE/huqrDkijhur7huqol4bq+4bqqJD8g4buYJuG6qsOSUuG7puG7nuG6qk9K4bum4bqq4bue4buqT8OD4bqqTlnhuqoqP+G7puG7ouG6qsOa4bug4buY4bum4bqqJuG7nilP4bqq4buiUcOD4bqq4bueUeG7puG7nuG6qibhu54pT+G6quG7nuG7qk/huqrhu6bhu54o4bqqJuG7nuG7mOG6quG7puG7hsWo4bqqT+G7nsWo4bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqJuG7nj5P4bqqJuG7mOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqpb4bug4buWT+G6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5Lhu4Thu6ThuqrDkijhu7Lhu6bhu6LEguG6quG7nT/hur7huqrDksavw4Phuqrhu6bDneG6qsOZPk/huqomJeG6vj/huqrDk1fhu6DDg+G6qk5X4bug4bqqw5MoI+G7puG7ouG6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7pOG7ruG7psOD4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlss4bqqTyHhu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOaNOG6quG7pkfhu6bhu6Lhuqrhu6Thu5Thu6ThuqrDksag4bqqw5nhu4bhu6ThuqomVibhuqrhu57hu7Lhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qsOSKOG7uE/huqrhu6Lhu6Dhur7FqMSC4bqq4bqn4buy4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qsOS4buy4bum4bqqW1LhuqpPIeG7puG7ouG6qk9K4bum4bqqT0fhu6bhuqpPKeG6qlvhu4bFqOG6quG7puG7nj/huqpPSj/huqom4buePk/huqom4bug4bua4bum4bqqw5LGoOG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qsOS4buGxajhuqom4buCxajDg+G6qk974bqqT+G7gOG7puG6qk5Yw4Phuqrhuqfhuqfhu6nhuqfhuqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bueKU/huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqWyzhuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3Dg+G6qiYl4buA4bum4bue4bqqw5lG4bum4bui4bqqPeG7nlDDg+G6quG7nlHhu6bhu57huqom4bueKU/EguG6quG6qeG7oOG7lD/huqrhu6bhu4Yg4bqqTyHhu6bhu6LhuqpOP1hP4bqqT+G7gE/huqpP4buy4bqqKkDhuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqo94bue4buE4bug4bqqJuG7nuG6viDhuqrDklnhu6DhuqpP4buAT+G7nuG6qibhu54pT+G6qsOS4buGxajhuqom4buCxajhuqom4bue4buMxajhuqrhu54o4bu04bum4bui4bqqw5Lhu4A94bqqKeG7puG7ouG6quG7puG7nj/huqpPSj/huqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqrhu57hu6pPw4Phuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqqT+G7ninhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qj3hu57hu4Thu6DhuqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw5rhu6DGoD/huqomJeG6vuG7puG7ouG6qk5S4bqqw5LGoOG6qsOSVuG7oOG6qj3hu57Gr8OD4bqqT+G7nuG7oOG7mD/huqrDmeG7lsSC4bqq4bqnxq/huqrhu6bhu54o4bqqJuG7nuG7mMOD4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqT0gm4bqq4bui4bug4buE4buk4bqqT+G7ninhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT0rhu6bhuqom4bue4bug4buYJuG6quG7pOG7tOG7oOG6qibhu54+T+G6qk/hu57EqCbDg+G6qsOSxq/huqrDmeG7huG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6ThuqpO4bu0JuG6qio+4bqqPeG7nuG7oOG7lOG7puG6quG7nuG7huG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqom4bueLuG6qiYsT+G6quG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu55Q4bum4buew4Phuqrhu6LGrz3huqo94bueSuG7puG6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qiYlUeG7puG7nuG6qsOSWOG6qk8u4bq+4bqqw5JY4bug4bqq4bum4buiIeG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bqn4bqn4bup4bqnw4PhuqrDkuG7gD3huqop4bum4bui4bqqJlYm4bqq4bue4buy4bum4bqqIOG7kj/huqpPSj/huqpPLuG6vuG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlss4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qiZR4bum4bue4bqq4bueUeG7puG7nuG6quG7pOG7tOG7oMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4nhur7hu6Dhuqrhu4vhu4jhu6ThurIvPeG6tA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khi nhà báo ở giữa tâm dịch

Khi nhà báo ở giữa tâm dịch
2021-06-19 04:49:21

QTO - Đại dịch COVID-19 thực sự là một cuộc chiến. Nếu những y bác sĩ, các đơn vị bộ đội, biên phòng, công an đang căng mình trên tuyến đầu như những chiến...

Thay đổi tư duy tiêu thụ nông sản

Thay đổi tư duy tiêu thụ nông sản
2021-06-18 06:26:22

QTO - Không phải đến thời điểm COVID - 19 xuất hiện và kéo dài đến nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cũng như mọi mặt đời sống xã hội, nông sản Việt...

Văng tục gây tổn thương tâm hồn

Văng tục gây tổn thương tâm hồn
2021-06-12 05:48:41

QTO - Nhân lúc dư luận bàn tán xôn xao về câu chuyện một nghệ sĩ ưu tú (là hiệu phó của một trường đại học) văng tục trên mạng xã hội, tôi chợt nhớ đến câu...

Đối thoại để gần dân

Đối thoại để gần dân
2021-06-05 05:28:32

QTO - Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân là một yêu cầu trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành...

Cần chuyên nghiệp hóa công tác xã hội

Cần chuyên nghiệp hóa công tác xã hội
2021-06-04 04:45:03

QTO - Công tác xã hội (CTXH) là một ngành khoa học, một nghề mới ở Việt Nam mặc dù có nguồn gốc và lịch sử phát triển hơn một thế kỷ nay trên thế giới. Về...

Tin liên quan

Gợi ý