Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlPhu7XDg3nhu4tVSELDg3jhu4vhurrhu4BM4bur4bq+4buLeMO94buI4buLdOG7huG6uOG7i0Xhu4vhuqDDtMO94buLw7rhu5/hur7hu4s1eUbhu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZuG7hzRYWDHhu4Phu4st4buLVOG7j3Thu4vDuuG6rMO94buL4bq+eeG7jeG6ouG7i3jDveG7jeG7i+G6vuG6vOG7jcODeeG7i+G6vsO1w73hu4vDuuG7k+G7i+G6oOG6rOG7i3XDveG7rcOD4buLReG7i8ODeMO1TOG7i+G6vnnDveG7i8O64buf4buA4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur7DveG7qcOD4buLxKjDteG7i3RHw4N44buLw7pIxJB04buLS8O54bqi4buLw4N5SOG7i8So4bqww4N44buLc+G7j8OD4buLw4Dhu6vhur7hur/hu4sq4bur4buA4buLw4N5SOG7i+G7jEzDuUzhu41K4buNdcO94buL4buHJUzhu43Dg+G6ouG7jeG6vOG7g+G7i8OAeeG7j+G7i3R5cOG6vuG7i8SocOG6vuG7i8OAecO94buLxKhIxJDhur7hu4vhurrhu4Dhu43hu4tZxILDtcODeOG7i+G7jMODeeG7i+G7jOG6vuG6vuG7jeG6uMO54buA4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhuqDEgsO04bq+4buLw4rhu4bhur7hu4vhuqDhu4Dhu6PDg+G7i+G6oEjhu4Dhu4vhur554bu14buLReG7i+G6vuG6vHDDg+G7i8OK4buN4buA4buLw7rhuq7DquG7i1Phu7XDg3nhu4tVSELDg3jhu4vDuuG7k+G7i+G6vnnhu5XDg3jhu4vhur5Iw4N44buLc8ONw4N44buLbS1q4buL4bq+4bq8SEN04buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i8Sow4Lhu4vDuuG7t3R54buLdEbhu43hu4tU4buN4bqi4bq44buAdHnDveG7jeG7iy3hu4sxecODxILhuqLhu4sxw7nDg3nhu4tU4bq8xIJKw4Phu4vDg3lI4buL4bqgw7Xhu4vhuqLhuqzhur7hu4t04buPdHnhu4vDuuG7r+G7i8OAeeG7m8ODeOG7i8O64bu3w4N54buLw4pJdOG7i+G6osO0w4N54buLdEbhu43hu4t54bq24buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhuqDhu4Z04buLw4PDtUzhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY04buN4buA4buL4bq+4bq8cMOD4buLw7rhu5/hu4Dhu4vDg8O1TMOq4buLWSThurHhu4sqeOG7gEx2w4Phu4s1eeG7jcODeeG7izRCw4Phu4vDgHnDgsODeOG7i3jDveG7n+G7gOG7i8OKw4zhu4t5w7XDveG7i+G6oOG6sMODeOG7i8SoQ8O94buLdOG7j3Thu4t0eeG7o8OD4buLw4rhu4bhur7hu4vhur7hurzhu6nDg+G7i3nDtcODeOG7i3TDgsODeOG6v+G7izTDjOG7i0vhu4Dhu5/hur7hu4t5w73hu63Dg+G7i3RG4buN4buLVMOCw4N44buL4bqxw73Dg3nhu4tF4buLw7rhu5/hur7hu4s1eUbhu4t0w7XDg3jhu4vhuqDDteG6ouG7i3R5xILhu4t04buPdOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhur55RuG7i8OAeeG7j3Thu4tF4buL4bq+4buATOG7q8OD4buL4bq+4bq84bupw4Phu4vhurh54buRw73hu4vhurh54bufw4Phu4vDuuG7n+G7gOG7i8ODecO94bux4buA4buLeULDg+G7i8O64buv4buLeMO94buI4buLxKjhu7fhu4vhur7hurzhu7PDquG7i8Sow7Xhu4vDg3hIxJB04buL4bqgw7TDvcOq4buLVMOCw4N44buL4bqxw73Dg3nhu4t0R8ODeOG7i+G6uHnhu5HDveG7i3jDveG7iOG7i+G6uHnEgsODeOG7i8O64bqs4buLw7rhu6/hu4t5TOG7i8So4bq2w4N44buLw7pIxJB04oCm4buL4bq84buN4buLw4rhu6PDg+G6v+G7izV5w7nEguG7i8OCw4N44buLNELDg8Oq4buLVMOCw4N44buL4bqxw73Dg3nhu4t54buNTOG7i3Phu5/hur7hu4vDgE7hu4t04buh4buA4buL4bq+eUbhu4vDg8O1xILhu4vDgHnhu490w6rhu4vDg+G7q+G7gOG7i+G6uHnEgsODeOG7i8O64bqs4buLw4B5w4LDg3jhu4vhuqjDg+G7i8O64bu3w4N54buL4bq+eeG7teG7i3R54buATOG7rcOD4buLw4N44bqmw73hu4t4eeG7q+G7i3XDjOG7i3Phu7fhu4vhuqDDteG7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4tz4bu1w4N54buL4bq+eUhEw4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNXnhu5XDg3jhu4sxecODxILhuqLhu4sxw7nDg3nhu4tU4bq8xIJKw4Phu4tt4buLc8O1w4Phu4vEqMO14buLdcSC4buLbeG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhur55RuG7i+G6oHDhurjhu4t0w4LDg3jhu4vDuuG7k+G7i3R5xILhu4vhur554bufTOG7i3nDtcODeOG7i3TDgsODeOG7i3RG4buN4buLU+G7tcODeeG7i1VIQsODeOG7i+G6oOG7hnThu4vDg8O1TOG7i+G6vOG7n+G6vuG7i+G6osO0w4N54bq/4buLKnlIw4N44buLw7rDveG7seG7gOG7i+G7n8OD4buL4bq+SMSQw4N44buLReG7i1Phu7XDg3nhu4tVSELDg3jhu4vhuqDDteG7i3nhurbhu4vDuuG7k+G7i3Thuq7hu4vDukjEkHThu4vDusO94buv4bqi4buL4bq8QsO94buL4bq4ecSCw4N44buLw7rhuqzhu4vhurzhu5/hur7hu4vhur7huqThur7hu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vnlEw73hu4vDusO94buv4bqi4buLw4PDtUzhur/hu4vDmuG6ruG7i+G6oMO14buLw7rDveG7seG7gOG7i+G6oMO14bqi4buLdHnEguG7i3Thu4904buLdOG7oeG7gOG7i+G6vnlG4buL4buMTMO5TOG7jUrhu411TOG7i+G6vnnhu6nhuqLhu4vhur55cMOD4buL4bq+4bq84bq2w4N44buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7hurxww4Phu4vhur7hurzhu43Dg3nhu4t0eeG7gMODeOG7i8OA4bur4bq+4buLxKjDtcSC4buLdHnDveG7seG7gOG7i8OD4buNTOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlThu4Dhuqx04buLw7rhuqTDveG7i8O64buh4buA4buLeMO94buI4buN4buLauG7i8O64bqsw73hu4vDg3lI4buL4bqgw7Xhu4t04buA4bqsdOG7i8O64bq24buLw4pJdOG7i3jDveG7iOG7jeG7i2rhu4vDuuG6rMO94buL4bq+4buATOG7r8OD4buL4bq64buA4bqkdOG7i3jDveG7jeG7i8OAecO94buLw7rhuqzDveG7i8OAeeG7j3R54buLdOG6ruG7i27hu4vhur7hu4BM4buvw4Phu4vhur55RuG7i+G6uuG7gOG6pHThu4t4w73hu43hu4t04buCw4N44buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t0w4zhu4Dhu4vhur7hu4BM4buvw4Phu4vhur55RuG7i8OAeeG7j3Thur/hu4s14bq8xILDg3jhu4vDgHnDveG7i1Phu7XDg3nhu4tVSELDg3jhu4t0R8ODeOG7i8O64buNw4N44buLdOG6ruG7i27hu4vhur7hu4BM4buvw4Phu4vhur55RuG7i+G6uuG7gOG6pHThu4t4w73hu43hu4vhuqDDteG7i1TDgsODeOG7i+G6scO9w4N5w6rhu4s14bq84bq2w4N44buLWcSCw7XDg3jDquG7i+G7jMODeeG7i8OaSXTDquG7i+G6seG7mcOD4buLWcSCw7XDg8Oq4buLNeG7n8OD4buLNcO1w73hu4vEqMO14buLMXlIQ3Thu4s1SeG7i3Thu4LDg3jhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i3TDjOG7gOG7i+G6vuG7gEzhu6/Dg+G7i+G6vnlG4buLw4N5SOG7i8Oa4bu1w4N54buLJOG7gHDhur7DquG7izXhu5/Dg+G7izXhurxIRMODeOKApjVIQsODeOG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bqgw4x04buL4bqgSMSQw4N44buL4bq+eeG7teG7i+G6vOG6tOG7i+G6vMO1w4N44buLU+G7tcODeeG7i1VIQsODeOG7i+G6osO0w4N54buLeULDg+G7i3nhu5vDg+G7i8O64bqkw73hu4vhurh5SELDg3jDquG7i3Thu4LDg3jhu4vEqEPDveG7i+G6oMSQw73hu4vhur554bur4buLw7rhu4/hu4vDiuG7o8OD4buLw4N5w7Xhu4t0eeG7m8ODeOG7i8OAeeG7j3Thu4vDg8O1xILhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i+G6vnnhu6nhuqLhu4vDikl04buL4bqiw7TDg3nhu4t0ecSC4buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i8OaPeG6scOa4buL4bqxLSTDueG7jXjhu4DDueG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZiThu7d0eeG7i+G6vnnDveG7i8O64buf4buA4buLw4N4w7VM4buLai3EqcSp4bq74buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNeG6vOG7jcODeeG7i3nDtMODeOG7i3Phu43hu4vhu4fEqWvhu4t4w71E4buLa+G7ieG7g+G6u+G7i1nEgsO1w4N44buL4buMw4N54buL4buM4bq+4bq+4buN4bq4w7nhu4Dhu4st4buLMXnDg8SC4bqi4buLMcO5w4N54buLVOG6vMSCSsOD4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmVHnhu4DDg3jhu4vDgOG7q+G6vuG7i+G7h8SpbuG7i3jDvUThu4Phurvhu4tT4bu1w4N54buLVUhCw4N44buLLeG7i+G7jEzDuUzhu41K4buNdUzhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYyNihU4buLVMOgXSpY4buFL+G6uGY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

8 tấm vé đều đã có chủ nhân

8 tấm vé đều đã có chủ nhân
2014-11-02 08:32:43

(SGGP) - “Đội hình khủng và hùng hậu” của giải ATP World Tour Finals 2014 đã chính thức được xác định. Tomas Berdych, Kei Nishikori và Milos Raonic đã trở thành những chủ nhân...

Liên hoan phim Israel tại Việt Nam 2014

Liên hoan phim Israel tại Việt Nam 2014
2014-11-02 08:30:53

(SGGP) - Nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Israel, Đại sứ quán Israel phối hợp với Trung tâm Rạp chiếu phim quốc gia (Hà Nội) và BHD Star Cineplex ICON...

Gwyneth Paltrow thích món ăn Việt

Gwyneth Paltrow thích món ăn Việt
2014-11-02 08:30:34

(TNO) - Gwyneth Paltrow, từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính với vai diễn trong phim Shakespeare đang yêu, được cho là nguyên nhân làm tan vỡ mối tình vừa chớm của Chris...

B.Bình Dương thắng đậm CLB Phnom Penh Crown

B.Bình Dương thắng đậm CLB Phnom Penh Crown
2014-11-01 14:21:38

(TT) - Tối 31-10, chủ nhà B.Bình Dương đã giành quyền tranh ngôi vô địch Giải bóng đá các CLB sông Mekong - Toyota Cup 2014 khi thắng đậm CLB Phnom Penh Crown (Campuchia) 5-2...

Taekwondo giành HCV thế giới

Taekwondo giành HCV thế giới
2014-11-01 14:21:19

(TT) - Ngày 31-10, thông tin từ ông Vũ Xuân Thành trưởng bộ môn taekwondo, Tổng cục TDTT, cho biết ba VĐV nữ Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thùy Xuân Linh đã đoạt...

HLV Capello: “Messi giỏi hơn Ronaldo”

HLV Capello: “Messi giỏi hơn Ronaldo”
2014-11-01 14:16:26

(TTO) - Dù Ronaldo vừa vượt qua Messi để thâu tóm các danh hiệu La Liga mùa bóng 2013-2014 nhưng HLV lừng danh Fabio Capello vẫn cho rằng Messi giỏi hơn Ronaldo.

HLV Mourinho nhìn thấu M.C

HLV Mourinho nhìn thấu M.C
2014-11-01 14:15:51

(TT) - Chuỗi ngày u ám của Manchester City (M.C) vẫn tiếp tục khi họ để thua muối mặt 0-2 trên sân nhà trước Newcastle ở vòng 16 đội Capital One Cup diễn ra vừa qua.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết