Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNU/hu5gkw6Hhu4LDouG7qWfhu5nhu5nGoV3DoWHhu5Rn4but4butw7PDoW7Ds+G7n8Ozw6Fvw7rhu5fDoeG7sMah4buXw6Lhu5nhu4XGoWE0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNTLhu67hu67GoDPDoS3DoeG7hHjDoeG7sMah4buXw6Lhu5nhu4XGocOh4bqg4bu5w6LDoeG6oOG7teG7p+G7r8Oh4burdsOiw6Hhu5Rn4but4butw7PDoWZrw6Hhu69v4bq5dsOh4buv4bub4buVw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7hcOi4buXb8Ohb8OzanbDoeG7mMOiw6Hhu5jDs27DosOh4buVeMOiw6Hhu4fhu5vhu5duw6HhuqPDoOG6ocOjLeG6o8Og4bqhxIPDoeG7l2/hu7Xhu5duw6FP4buYJMOh4buZ4bu54buXbsOh4buFw6Lhu5dvw6FNw6Lhu4fDs8ahw6Hhu4LDouG7qWfhu5nhu5nGocOh4bqg4buB4buXw6Hhu4NvxqHDoeG7sWThu5duw6Hhu5Rn4but4butw7PDoW7Ds+G7n8Ozw6Fvw7rhu5fDoeG7sMah4buXw6Lhu5nhu4XGoTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buu4bux4buL4buXw6Hhu6/hu6XDocOC4busw6Ey4buu4bq5xILDoeG7hsOi4buXw6Hhu5Zvw6IzIMOh4buTb8Ozw6Hhu63GocOh4but4bql4buXb8Oh4buwxqHhu5fDouG7meG7hcahw6HhuqDDucOzw6Hhu5Rn4but4butw7Mgw6FP4buYJMOh4buCw6Lhu6ln4buZ4buZxqHDoeG7l+G7m8OzXcOhYeG7guG6qcOhb8Oiw7PDoWbEqXbDoeG7meG6p8Oh4buD4bq9dsOh4buvb8O9w6Hhu69v4bu14bun4buXbsOhb+G6reG7l27DoeG7l2/hu7Xhu5duw6Fv4bujw6Hhu7Hhurvhu6/DoeG7k2/huqXhu4PDoeG7l2/DonYww6Hhu4Lhu7HDs+G7reG7r8Ozw6Lhu5fGocOh4buZ4bqnw6Hhu4Phur12w6Hhu69vw73DoeG7leG6reG7l2/DoeG7lcOsw6HhuqDDucOzw6Hhu5PhurTDoeG7r292w6rhu6/DoeG7seG6u+G7r8Oh4buvceG7r8Oh4buXb+G7teG7l27DoeG7g8OqdsOh4bq7xILDoeG7meG6rcOzw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7g+G7m8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buvb+G7t8Oh4buT4bq0w6Hhu5di4buXbsOh4buvb3bhur3hu5fDoeG7k2/Ds+G7ieG7r8Oh4buXb+G7tcOh4buUZ+G7reG7rcOzMMOh4buG4bqt4buXw6Hhu63DrMOhbsSR4bupw6Hhu7Hhurvhu6/DoeG7l2/Ds8SpdsOh4buTb+G7m8Oh4buTb2Lhu5fDoeG7k2/Ds8OhZnHDs8OhZuG6vXbDoeG6oMO5w7PDoeG7lGfhu63hu63Ds2EwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTThu6/DouG7h+G7mWfDoeG7reG7r8SC4buZZylh4buVw6Lhu7Fuw7Phu5dd4bqj4bupw4PDocOiduG7r8ahYTU04buv4buxNTThu6/hu4U1NMOz4buVbsOhw6Lhu5nhu68pYWHDoeG6osOz4buF4buvbylhxIPhuq/DoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqj4bq14bqzYcOh4but4bux4buDKWHDoW/hu6/hu6/hu6ldLy/hu4fDosah4burdsOi4buXbuG7r+G7scOzMOG6oOG7ly/hu6nGoeG7seG7r8Oi4buZ4butL8OgL+G7ruG7sXbGoeG7l27hu6t2w6Lhu5dub8OzZ+G7qS/huqDhu4V64buZ4buCKsOg4buUMOG7keG7qW5hLzU0L+G7qTU0L+G7r+G7hTU0L+G7r+G7sTU04buv4buxNTThu6/hu4U1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNU/hu5gkw6FNw6Lhu4fDs8ahw6Hhu4LDouG7qWfhu5nhu5nGocOhLcOh4bqo4buXb13DocOC4buoNC/hu6k1NC/hu6/hu4U1NC/hu6/hu7E1NC/hu6/DouG7h+G7mWc1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNU/Ds2rhu5fDoeG7sMah4buXw6Lhu5nhu4XGocOhZsOi4buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu4Lhur12w6Hhu69vw73DocODduG6u+G7r8Oh4butY+G7g8Oh4buXb+G6u+G7r8Oh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs8Oh4bqg4bqnw6Hhu61j4bupw6Hhu6/DucOzIMOh4buXb8OzxKl2w6Hhu5Nv4bqpw6Hhu5di4buXbsOhw6Lhu5dvw6Hhu63DrMOh4buZ4bqtw7PDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG6oMOz4buXb8Oh4buFw6Lhu5dvw6Hhu5Vz4buvw6Hhu5nhur3hu5fDoeG7l8OAw6LDoeG7k2/Ds8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r2/hu7XFqeG7l27DoeG7l+G6p8SCw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4Nw4buXbsOh4buHccOh4bqg4bqnxqHDoWbhur12w6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6oeG6rzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buWb+G6p8Oh4buD4bq94buVw6Hhu6t24bq54buXw6HhurHhurPDoeG7r3Z0w7PDoeG7l+G6p8SCw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu6/Ds+G7ieG7r8Oh4buZc8Oh4buv4bu54buXbsOh4bux4bq74buvw6Hhu5V2ceG7l8OhZuG7tcOiw6Hhu5Rn4but4butw7PDoeG6oMSpw6Hhu5B24bqgZ+G7l+G7r3bhu63DoeG6oOG6p8ahw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoMOg4bqvMMOh4buu4bqtw7PDoW7Ds+G6qcOzw6Fuw7PDosahw6Fvw4B2w6FOw6Lhu5Xhu6ln4buxw6Hhu67hu7HGoeG7qW/EgiDDoeG7lGfhu63hu63Ds8OhZuG6q8Oh4buZ4bqn4buVw6Fv4bqn4buXbsOh4buvb8O9w6Hhu4PDvcOiw6Hhu5B24bqgZ+G7l+G7r3bhu60gw6Hhu4XGocOhTcOi4buHw7PGocOh4buCw6Lhu5fhu5fDouG6oMOi4buxxqHDoeG7heG7geG7l8Oh4buFY+G7ryDDoeG7g2/Dosahw6Fm4bqpxqEww6Ek4bqnw6Hhu5Nvw7PDoeG7r+G7scOq4buXw6Fm4bq7dsOh4buDb+G7tcOiw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7r2934buDIMOhT+G7mCTDoeG7gsOi4bupZ+G7meG7mcahw6Fm4bqrw6Fm4buJ4buXw6FuxJHhu6nDoWZy4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6nDoU3hu7HDouG7l+G7k8Oh4buww7Phu5Hhu5PDosOi4bux4buFIMOh4buTb8Ozw6Fm4bubw6Fmw6Lhu5duw6Hhu4Xhu4Hhu5fDoeG7hWPhu6/DoeG7hsOi4bux4buDZ+G7mcah4buXw6Igw6Fma8OhZsSpw6Hhu5dub+G7j8Oh4buV4bu14bun4buXw6Hhu5Rn4but4butw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7ruG7scOi4buXbsOhTsahw6Lhu5kw4buDxqHhu5XDoeG7heG7geG7l8Oh4buZ4bulw7PDoU/hu5gkw6Hhu4LDouG7qWfhu5nhu5nGoV3DoWHhu65ww7PDoW/hu5/Ds8Oh4buww7Phu5Hhu5PDosOi4bux4buFw6Hhu5Xhu7Xhu6fhu5fDoeG7lGfhu63hu63Ds8Oh4bqgw7nDs8Oh4buZ4bquw6Hhu4XGocOh4buxZOG7l27DoeG7hsOi4bux4buDZ+G7mcah4buXw6LDoWbhuqvDoeG7g+G7m8Oh4buHw6LDoeG7g+G6vXbDoeG7r2/DvcOh4buX4bu1w7nhu4PDoeG7l27GoeG6p8Ozw6Hhu5fhu4vhu5fDoW/huqvEgsOhZmvDoeG7lGfhu63hu63Ds8Oh4butw6Lhu5duw6Hhu5B24bqgZ+G7l+G7r3bhu63DoeG7lXPhu6/DoeG7l2Lhu5Uww6Hhu5Jvw7PDoWbhu5vDoeG7sMOz4buR4buTw6LDouG7seG7hcOh4buv4bux4bqpw6Hhu5nhu6XDs8Oh4buxZOG7l27DoeG7rcOsw6Fuw7PhuqnDs8Oh4burdsSC4buJ4buvw6Hhu6/hu43hu5dvw6Hhu6/hu7Hhuq3hu5duw6Hhu5fhuqfEgsOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4fDosOhb8ahxJHhu4PDoeG7h3Hhu5fDoeG7r2/huqXhu5duw6Fma8Oh4buUZ+G7reG7rcOzw6Hhu4Phu5vDoeG7r29rw6Hhu7HDosOh4but4bq54buXMMOh4buucMOzw6Hhu4fDs+G7ieG7r8Oh4bux4buhw6Fuw7PhuqXDoeG7r+G7seG7j8Ohb+G6p+G7l27DoeG7r2/DvcOh4buDw73DosOh4buQduG6oGfhu5fhu6924butw6HhuqDhuqfDoeG7k2/Ds8Ohb+G7o8Oh4buH4buPw6Hhu5Rn4but4butw7PDoeG7meG6p+G7lcOh4buDb8OixqHDoWbhuqnGoSDDoeG7r3DDs8Oh4buHw7Phu4nhu6/DoeG7g8OqdsOh4bq7xILDoeG7r2/DquG7r8OhZsSR4buDw6Hhu4fDs2rhu68ww6Hhu5Rn4but4butw7PDoeG7g+G7m8Oh4buvb2vDoeG7meG6p+G7lcOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buXb8OA4buXbsOhZsOzxKl2w6Hhu5XhuqfDoeG7g+G6peG7g8Oh4buD4bq9dsOh4buvb8O9w6Hhu5Nv4bql4buDw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7meG6p+G7lcOhZuG7teG7p+G7g2EwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rk/huqjGoMOh4buWTlYm4buK4buWNC/hu6k1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!
2024-07-12 05:20:00

QTO - Trong những anh chị, đồng nghiệp dưới “mái nhà chung” Báo Quảng Trị thân thương đã đi vào “miền mây trắng” xa xôi tính từ ngày lập lại tỉnh đến nay...

HLV Mourinho nhìn thấu M.C

HLV Mourinho nhìn thấu M.C
2014-11-01 14:15:51

(TT) - Chuỗi ngày u ám của Manchester City (M.C) vẫn tiếp tục khi họ để thua muối mặt 0-2 trên sân nhà trước Newcastle ở vòng 16 đội Capital One Cup diễn ra vừa qua.

Người đưa thi ca vào sân khấu

Người đưa thi ca vào sân khấu
2014-11-01 14:15:23

(SGGP) - Những năm trước, tại trụ sở Hội Sân khấu TPHCM (5B Võ Văn Tần, quận 3), đối diện với CLB TDTT Phan Đình Phùng, người ta thường bắt gặp một người nhỏ nhắn (so với soạn...

Giáo sư Hoàng Minh Giám - một nhà văn hóa lớn

Giáo sư Hoàng Minh Giám - một nhà văn hóa lớn
2014-11-01 14:14:32

(SGGP) - Ngày 31-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Văn hóa nước ta.

Triển lãm thủ công mỹ nghệ Nhật Bản

Triển lãm thủ công mỹ nghệ Nhật Bản
2014-10-31 06:53:34

(TNO) - Vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ vùng Tohoku, Nhật Bản là tên của cuộc triển lãm sẽ được khai mạc vào ngày 31.10, giới thiệu nhiều tác phẩm được tạo ra ở vùng đất bị tàn phá...

Dàn giao hưởng nổi tiếng thế giới đến VN

Dàn giao hưởng nổi tiếng thế giới đến VN
2014-10-31 06:53:23

(TNO) - Trong buổi họp báo hôm qua 30.10 tại TP.HCM, Ban tổ chức chương trình Kỷ niệm 25 năm đêm nhạc cổ điển Toyota 2014 cho biết điểm nhấn của đêm nhạc năm nay là dàn giao...

Á hậu Nguyễn Thị Loan thi Hoa hậu Thế giới

Á hậu Nguyễn Thị Loan thi Hoa hậu Thế giới
2014-10-31 06:52:55

(TNO) - Hôm qua 30.10, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cấp phép cho Hoa hậu biển của Hoa hậu VN 2010, Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc VN 2013 Nguyễn Thị Loan (ảnh) đại diện VN thi Hoa...

Tin liên quan

Gợi ý