Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhu6TGoeG6tGxGQ+G6suG7hWzhu4Dhu7nhu5lGbOG7uUfDkmzhu6V44bqybE5N4bqy4bu3bMWoQWzhu4TGoeG6smxG4bu5QXbhurJs4bqy4bu5QXbhurJsRuG7uXds4bu3QeG6uEFsTuG6oOG6suG7uWzhu7jhu5dsOuG6tOG6suG7t8OtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrGg54bu24bu2NmlsLWxhQkFsbi1ubuG7hWzhurDhu7Ns4bquw5Rs4bqyQXnhurZsb21s4bqy4bud4bq2bE7huqDhurLhu7ls4bu44buXbDrhurThurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsw6Es4buoOeG7pi5s4bun4bqq4bqy4bu3bOG6suG7uXXhurJsxahBbOG7hMah4bqybGHhu7lBduG6smzhurLhu7lBduG6smxG4bu5d2zhu7dB4bq4QWzGsOG7m2zFqUHhu7PhurJs4buC4buTbEbhu5dBbDdHxqHhurLhu7dsRuG7guG7iOG6uuG6suG7t2zDs20tbm3hu4VsxrDhu4jhurrhurLhu7dsYeG7gnThurJsN0dC4bunbCzhu7fhu7lB4buz4bqybGhhNmzhu7jhu5dsOuG6tOG6suG7t2lmbGHhurhBbMWpS2xO4buVbOG7p+G7uUHhu5NsTkdBbOG7p0nhurLhu7ds4bqy4bu34buI4bq6QWzFqXLhurJsN0fGoeG6suG7t2wsQeG6suG7uWzhu6fDgmzGsEPhurLhu7ds4bun4bu5w4FsLOG7t0fDkuG7s+G6smxh4bu5QXnhurJsLOG7uXLhurLhu4Vsw6PDkmxOQXbhurJs4bukRGzhu6bhu7nDgeG6suG7uWxG4buC4bqg4buFbOG7puG7ucOMbEbhuqDhu6fhu7lsw6PDkmzhu6Xhu5PhurJsYeG7gkfhurLhu7ds4buIw4nhurLhu7dsO+G7oUZsRuG7gnXhurJsYcSQbOG7hkdC4bunbOG6pUF5Rmws4buT4bq24buDbMawQ+G6suG7t2zhu6fhu7nDgWzhu7jhu5VsYeG7ueG6oGw/4bu5QXdG4buFbOG7pMOBbEbhu7nhu4hsYeG7gkfhurLhu7ds4buIw4nhurLhu7dsxq/GoeG6suG7t+G7hWxh4buC4buIw4rhurLhu7ds4bul4buT4bqybMWocuG6smxOdeG6smxh4buCR+G6suG7t2zhu4jDieG6suG7t+G7g2zhu6dJ4bqy4bu3bOG6sOG7m+G6suG7uWzGsOG7l+G6tGzhu6fhu5nhu6ds4bulROG7hWzhu6Xhu5PhurLhu4Vs4bqy4bu34buV4bqy4bu5bGHhu4JH4bqy4bu3bOG7iMOJ4bqy4bu3bOG7p0nhurLhu7dsxrDhuqrhurLhu7dsxrDGoeG6tGzhu4ZH4buT4bqybOG6ruG7ueG7meG7p+G7uWzhu4ZHQuG7p2xGd2xO4buVbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxaly4bqybDdHxqHhurLhu7dsLEHhurLhu7lmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu5dBbOG6sOG7s2zhuq7DlGzhurJBeeG6tuG7hWxG4bqi4bqy4bu5bDdHxqHhurLhu7dsLEHhurLhu7lsxrDhu5ts4buA4bu54buZRmzGsEThurLhu7ds4bun4bu5QXfhurJsxanhuqDhu6fhu7lsLMONbOG7p+G7iOG6ukFs4bu44buXbDrhurThurLhu7ds4bqy4bu54buf4bq2bOG6rnZHbOG7t+G6pkFs4bun4buZ4bunbOG7p3Phu4Bsw4zDkmzGsMah4bqy4bu34buFbOG7p+G7ucOB4bqy4bu5bOG7hkfDknjhurLhu4Vs4bun4buZ4bunbEbEkGzhu6fhu7nEqOG7p2zhu6fhu7nDgeG6suG7uWxG4buC4bqgbMOT4bubbOG7uURB4buFbOG6suG7uXLhurJsxaly4bqybOG7p+G7meG7p2zFqXLhurJsRkThu6dsRuG7guG6tOG6suG7t2xG4bqi4bqy4bu5bOG7p0nhurLhu7ds4bun4bu5R+G6suG7t2xG4buTw5Js4bu3w4Lhu4Bs4buExKjhu6dsxrDDvWzhurDhu5PhurJsRuG6rOG7k2xG4bu54bqq4bqy4bu3bMawQXnhu4BsTuG7lWzhu7nDgOG6suG7uWzGoeG6suG7uWxOeGzhurZERmw3R8ah4bqy4bu3bCxB4bqy4bu5bOG6tnfhurJs4bqu4bu54buZ4bun4bu54buFbEbhu7ly4bqybEbhu7lBeeG6smxO4buVbOG6sOG6oOG7p+G7uWxG4bu5QXnhu4BmbDtFQWzhurLhu7nhu5Vs4bu54buV4bqy4bu34buFbOG6ruG7ueG7meG7p+G7uWzhu4Thu5fhurLhu4Vs4bun4bqq4bqy4bu3bEbDkmzFqUds4bqw4bqg4bun4bu54buFbMWpR2xG4bu5R8OSeOG6smxO4buVbOG6tkVBbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxaly4bqybOG7ueG7m8OSbOG6sOG7lWzhurZERmzGsOG7l0Fs4buExKhsRuG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG7uUF5R2zhu6fDjOG7k2zFqUds4bqw4bqg4bun4bu5bDdHxqHhurLhu7dsLEHhurLhu7lmbDtFQWzhurLhu7fhu4jhurpBbMWpcuG6smw3R8ah4bqy4bu3bCxB4bqy4bu5bOG7ueG7m8OSbOG7p+G7ueG7leG6tGzGsMOC4bqybOG6tuG6pkFsxalHbOG6ruG7ueG7meG7p+G7uWzhu6Xhu5/hurLhu7ds4bqyw41s4bun4buI4bq6QWxO4buVbOG7p8ahbEbhu4Lhu5lBbEZB4bq2ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu6ZJ4bqy4bu3bOG6suG7t+G7lcOS4buFbOG7uURBbEbhu7nGoeG6tGzhu4ZHQuG7p2xGd2zigJzhu6TGoeG6tGxGQ+G6suG7hWzhu4Dhu7nhu5lGbOG7uUfDkmzhu6V44bqybE5N4bqy4bu3bMWoQWzhu4TGoeG6smxG4bu5QXbhurJs4bqy4bu5QXbhurJsRuG7uXds4bu3QeG6uEFsTuG6oOG6suG7uWzhu7jhu5dsOuG6tOG6suG7t+KAneG7hWzhu7nhurThu5dGbMawROG6suG7t2zhurLhu5/hurZsRuG7guG6tOG6suG7t2zhuq7hu7lH4bqq4bqybOG6ruG7ucSQbOG7p+G7ueG7iMOJ4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWzhuq7DlGzhurJBeeG6tmxvbWzhurLhu53hurZsTuG6oOG6suG7uWzhu7jhu5dsOuG6tOG6suG7t2zGsOG7iOG6vOG7p2zDoSzhu6g54bumLmzhu6fhuqrhurLhu7ds4bqy4bu5deG6smzhurDhu5VsxahBbOG7hMah4bqybEbhu7lBduG6smzhurLhu7lBduG6smxG4bu5d2zhu7dB4bq4QeG7hWzGsOG7iOG6vOG7p2xGxJBs4bun4bu5xKjhu6dsRuG7l0FsN0fGoeG6suG7t2wsQeG6suG7uWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7l0Fs4bu5REFsRuG7ucah4bq04buFbOG7p+G7meG7p2zhu6fhu7lHw5J24bqybOG7t0Hhu5Ns4bq2REZs4bqwdOG6smzhurJN4buTbOG6ruG7uXDhurLhu7dsxrDhuqDhurLhu7ls4bqy4bu5TeG6suG7t2zhu7dB4buZbEbhu4LhuqBs4bqyxJBBbOG7pXVGbE54bMaw4bqg4buTbOG7p+G7uXNGbMaw4bqg4buTbOG6tuG7l+G6tOG7hWzhu6fGoeG6suG7uWzhu4ZH4buT4bqybOG7p8OM4buTbMWoQWzhu4TGoeG6smxO4bqg4bqy4bu5bOG7uOG7l2w64bq04bqy4bu3bMaw4bubbEbhu7lHbOG7uUhGbOG7hEts4buGR+G7k+G6smxGcuG6tmzhu6fDjOG7k2zGsOG6quG6suG7t2zGsMah4bq0bOG7peG7l+G6smzhu6XDqGxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7iOG6uOG7p2xO4buVbOG7hkdC4bunbEZ34buFbOG7hkfhu5NsxrDDgmzGsOG7m2zhu7fDguG7gGzhu4Dhu7l04bqybE7hu5XhurRs4buES2zhu4Dhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bquQeG6suG7uWxGd2wtbMOT4bubbOG7uURBbOG7p8OM4buTbOG7p8ahbOG6suG7iOG6uOG7p2zhurLDgkFs4bun4bu5R+G6suG7t2xO4buVbEbhuqLhurLhu7lsN0fGoeG6suG7t2wsQeG6suG7uWzhurLDgkFs4buCQXbhurLhu7dmbGHhu7nhu6nhurRs4bul4buVbD/hu5NG4bu54bup4buCQeG6suG7qWw7R+G6sOG6sOG7qeG7gmw74buT4buCQeG6suG7hWxh4buC4buIw4rhurLhu7dsxrDhu5dBbMWpQXnhurJsw6Es4buoOeG7pi5sRuG7l0Fs4bqlQXlGbCzhu5Phurbhu4VsTuG7rWzGsOG7seG7gGzhu6fDjOG7k2xO4bqg4bqy4bu5bOG7uOG7l2w64bq04bqy4bu3bOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu6fhu7nhuqJs4bulQcO9R2xG4buC4buI4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6tGzhu4RLbEbhu7nhu5XhurLhu7ls4bun4bqq4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbE5BeeG7p2zhu6XGoeG6tGxGQ+G6smxO4buVbOG7gOG7ueG7mUZs4bu5R8OSbMWpQWzhu4TGoeG6smxG4bu5QXbhurJs4bqy4bu5QXbhurJsTuG7lWxO4bud4bqybOG7ucOC4buTbMOKbOG6pUF5Rmws4buT4bq2bE7hu5VsRuG7gnbhurJsRuG7uXds4bu3QeG6uEHhu4Vs4bq24buVbOG7p+G6pOG6smzhurDhu5Vs4bq2REZsTsOBbMWpw41s4bu54bq04buV4bqybOG7ucah4bq0bOG7p8OM4buTbOG7uXlsxrDhu5Nsxanhu5fhurLhu7ds4buEQeG6suG7uWzhu7nhuqbhu6dsxrBE4bunbMaw4buZ4bq0bE7hu5Vs4buGR+G7jGzhu6Xhu5lHbMaw4buI4bq84bunbOG7t8OA4bqybOG7t0FNbMOKbOG6pUF5Rmws4buT4bq2ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xhR8OSbOG6suG7uUF24bqy4buFbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buZ4bunbOG7pcah4bq0bEZD4bqybE7hu5Vs4buA4bu54buZRmzhu7lHw5Js4bu3QeG7mWxG4buC4bqgbMWoQWzhu4TGoeG6smxO4bqg4bqy4bu5bOG7uOG7l2w64bq04bqy4bu3bOG7p+G7iuG6suG7t2zGsOG7k+G6suG7t2zhu4Dhu7nGoUFsxrBCQWzhurbhu6FGbE7hurhBbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zDgUZs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurLhu4VsRuG7ueG7meG7p+G7uWxG4bu5xKjhu6ds4bundOG6smzhu4Dhu7nGoUFs4bu3QcahQWzhu4ZHw5J3RmzhurLhu7nhu4hs4buZ4buAbOG6sEvhu6dsRkps4bun4buZ4bunbOG7ueG6tOG7l0ZsxrBE4bqy4bu3bOG7gOG7ueG7mUZsRuG7gkHDveG6smzhuq5B4bqy4bu5bEZ3bC1sw5Phu5ts4bu5REHhu4VsTnPhurJsxrB4bEbhu7lI4bunbMaww7rDkmzhu4Dhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bqy4bu3R0PhurJs4bqy4bu5cuG6smzhurBL4bunbMaww71sxrDhu5nhu4BsxKjhurLhu7dsw5J2R2zhu6d0R2zhurbhurhBbMaw4buhRmzhu4Lhu5NsRuG7guG6tOG6suG7t2zhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2zhu4ZHxqHhurJs4bqw4buM4buFbE5z4bqybMaweGzDk3LDkmzFqUvhurLhu7ds4bun4bu5QXfhurJs4bqw4buI4bq84bunbOG7hkfGoeG6smzhurDhu4xsRsSQ4bqy4bu3bOG7ueG6vOG7gGxO4bqg4bqy4bu5bOG7uOG7l2w64bq04bqy4bu3bE7hurhBbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bq2w43hu6dsRkF2R2zFqeG7lUFs4bu54buX4bqyZmZmbOG6pUF54bunbOG7gOG7ueG7mUZs4bu5R8OSbOG7t0Hhu5lsRuG7guG6oGzFqUFs4buExqHhurJsTuG7neG6smzhu7nDguG7k2xO4buVbEbhu7lBduG6smzhurLhu7lBduG6smxG4bu5d2zhu7dB4bq4QWzhu4Dhu7nGoUFsxrDhu4jhurzhu6ds4bquQcO94bq2bOG7hOG6tOG7mUbhu4Vs4buA4bu5xqFBbMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2xO4buVbEbEkGzhu6fhu7nEqOG7p2xG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smzhuq53bOG7ueG6tOG7l+G7p+G7uWzhu4ZHxqHhurJs4bqw4buMbMWpR2zhurDhuqDhu6fhu7ls4buleOG6smxOTeG6suG7t+G7g2xG4buC4bq04bqy4bu3bMaww4Js4buA4bu5xqFBbOG7p8OCbMWpS2zhu6Xhu5nhurRs4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG6ruG7ueG7meG7p+G7uWzFqUds4bqw4bqg4bun4bu54buFbOG6ruG7ucahbOG6suG7neG6suG7t2zGsMOC4bqybEZBd+G7gGzFqUds4bqu4bu54buZ4bun4bu5bE7hu5Vs4bqud2zhu7nhurThu5fhu6fhu7lsRuG7l+G6tGzhu6fhuqrhurLhu7ds4bud4bqybE5BeeG7p2zhurDhu5Xhurbhu4Vs4bunROG6suG7t2zGsEPhurLhu7dsRuG7guG7meG7p+G7uWzhurLhu7lBeeG6tmzhu7dBTeG7k2zGsMOJ4bqybE7huqBs4bun4bu5xKjhu6ds4bqy4bud4bqy4bu3bE7hu5Vs4bunROG6suG7t2zGsEPhurLhu7ds4buEw4psRuG7l0Fmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrDvhu5JAbOG7kizDrS/hu4DDrA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Liên hoan phim Israel tại Việt Nam 2014

Liên hoan phim Israel tại Việt Nam 2014
2014-11-02 08:30:53

(SGGP) - Nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Israel, Đại sứ quán Israel phối hợp với Trung tâm Rạp chiếu phim quốc gia (Hà Nội) và BHD Star Cineplex ICON...

Gwyneth Paltrow thích món ăn Việt

Gwyneth Paltrow thích món ăn Việt
2014-11-02 08:30:34

(TNO) - Gwyneth Paltrow, từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính với vai diễn trong phim Shakespeare đang yêu, được cho là nguyên nhân làm tan vỡ mối tình vừa chớm của Chris...

B.Bình Dương thắng đậm CLB Phnom Penh Crown

B.Bình Dương thắng đậm CLB Phnom Penh Crown
2014-11-01 14:21:38

(TT) - Tối 31-10, chủ nhà B.Bình Dương đã giành quyền tranh ngôi vô địch Giải bóng đá các CLB sông Mekong - Toyota Cup 2014 khi thắng đậm CLB Phnom Penh Crown (Campuchia) 5-2...

Taekwondo giành HCV thế giới

Taekwondo giành HCV thế giới
2014-11-01 14:21:19

(TT) - Ngày 31-10, thông tin từ ông Vũ Xuân Thành trưởng bộ môn taekwondo, Tổng cục TDTT, cho biết ba VĐV nữ Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thùy Xuân Linh đã đoạt...

HLV Capello: “Messi giỏi hơn Ronaldo”

HLV Capello: “Messi giỏi hơn Ronaldo”
2014-11-01 14:16:26

(TTO) - Dù Ronaldo vừa vượt qua Messi để thâu tóm các danh hiệu La Liga mùa bóng 2013-2014 nhưng HLV lừng danh Fabio Capello vẫn cho rằng Messi giỏi hơn Ronaldo.

HLV Mourinho nhìn thấu M.C

HLV Mourinho nhìn thấu M.C
2014-11-01 14:15:51

(TT) - Chuỗi ngày u ám của Manchester City (M.C) vẫn tiếp tục khi họ để thua muối mặt 0-2 trên sân nhà trước Newcastle ở vòng 16 đội Capital One Cup diễn ra vừa qua.

Người đưa thi ca vào sân khấu

Người đưa thi ca vào sân khấu
2014-11-01 14:15:23

(SGGP) - Những năm trước, tại trụ sở Hội Sân khấu TPHCM (5B Võ Văn Tần, quận 3), đối diện với CLB TDTT Phan Đình Phùng, người ta thường bắt gặp một người nhỏ nhắn (so với soạn...

Giáo sư Hoàng Minh Giám - một nhà văn hóa lớn

Giáo sư Hoàng Minh Giám - một nhà văn hóa lớn
2014-11-01 14:14:32

(SGGP) - Ngày 31-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Văn hóa nước ta.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết