Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6NhSMO0beG7n8SD4bqw4bu34buf4buPxIPhu49xxIPDrMO5w7TEg2nhurvhu5/Eg2nFqcO0xIPDvcO1Y+G7n8O1xIPhu5/hu4/hu7PDueG7n8SDw73DteG7s8SDw73DtG7hu5/Eg8O94bqsOS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjdsOV4buL4bqrw63Do2E3w43hu4Hhu5/EgzrDtG/DvTjEgy3Egzrhu7HEg2nDtcO54buf4buPxINpw7Xhu5nEg8OV4buhY+G7n+G7j8SDw53DteG7mcSDSGRpw7XEgy5t4bufxIPhurBjxIPhuqvhu5/DtcSDw4zFqcSD4buiZOG7n8O1xINJw4Dhu6vhu5/hu4/EgzfDvcO1deG7n8SD4buaw7Rs4bufxINWw7XDgOG7qWk0xIPhurJlxIPDnXjDtG/hu7PEg0LDtDTEg8OdeMO0b+G7s8SDVsO14buh4buf4buPNMSDV+G7s8SR4buf4buPxIPDnXjhu5k4xIPDrGXEg+G6sMOA4buxw73Eg3fhu7PhuqvEg2jhuqvhu6HEg+G7m8O1cMSD4bubw7XDqeG7nzTEg+G7j8O04bqr4bufxIPhu5vDteG7p8SDw6zDs8SDaMO0beG7n8SD4bqw4bu34buf4buPxIPhu49xxIPDrMO5w7TEg+G6sMO64bufxINp4bq74bufxINpxanDtMSDaOG6q+G7ocSDw6zhu6vDtMSD4butxIN2w7Xhu5HhuqvEg8Od4buB4bq0xIPDteG7s+G6tG/hu5/Eg8OdeMO0b+G7s8SDVsO14buh4buf4buPxIPDvXjhu63Eg8O9w7Vj4bufw7XEg+KAnOG6sOG7t+G7n+G7j8SDw6zhu4fDvcSDecO64buf4buP4oCdNMSDw6zhu4vhu6PEg+G7nWTDtMSDw73DtG7hu5/Eg8O94bqsxIPhu6PFqcO0xIPhu5/DqeG7ozU5w73huqto4bud4buLxIN5w73hurThu53hu4tbw6Phu6Phuqt44buPw7Thu58y4bq3duG6ssSD4bqr4buzw73hu6HDo2E5w714YTnDvcOtYTnDtOG7o+G7j8SDeXhpW8OjLy9pNWjhuqvhu6F34buz4bqr4buf4buPw714w7Q14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6seG6teG6teG6ty/hurXhuq3DreG6r+G6r+G6r+G6seG6t+G6seG6rcO94bqt4bqnw6Lhuq/hurXhu53hurE1xqF24buPw6PEgy9hOS/DvcOtYTkvw714YTnDvXhhOcO9w61hOXZhScO14buZxIMubeG7n8SDacO1w6nhu6PEg3lwacSD4bqww4Dhu6vhu5/Eg2nhu4HhurTEg+G7j8O0w7rhu5/hu485L3ZhOS/DvcOtYTkvw714YTkvw73huqto4bud4buLYcOdeOG7oeG7n+G7j8SDacOp4bufxIPhu5/DtWPEg+G7m8O14bqr4buf4buPxIPDvXjhuqvhu5/hu4/Eg2lx4bufxIPDvcOAxrDDtMSD4bujY+G7s8SDecaw4bufNMSDacO14buZxIMubeG7n8SD4bubw7MyxIPigJw64bu34buf4buPxIPDrOG7h8O9xIPhu59j4bq0xIPDvXjDgOG7qWnEg8Os4buB4bq0xIPhu5vDteG6uWnEg+G7n+G7j8O1w7Rvw73Eg+G7neG6ueG7ozTEg8Os4buHw73Eg2nhurvhu5/Eg2nFqcO0xIPDvXjGsMSDeXPDtMSDw6xiNMSDacO14buVxINpcMSDecO04bujxIPhu6Phu7Phuqs0xINpc8SDw61kw7TEg+G7o3JpxINp4bqr4buhxIN34buzYsSDw6zhu4Phu7PEg+G7n+G7j8OA4burw7Q0xINo4buh4bujxIPDrGThu5/Eg3lww73Eg+G7nWTDtMSDeeG6q+G7s8SDacO1w7Rt4bufxIPDvXjhuqvhu5/DtcSD4buf4bq74bujxIPhu53huqvEg+G7ncO0b8O9NcSD4buew7XDtG7hu7PEg+G7m8O1w7TEg+G6sOG7scSDacO1w7nhu5/hu4/Eg8O9dcO0xINpxJHhu6PEg8O9w7Xhu4fhurTEg2nDtWLhu5/Eg+G7n8SR4bufNMSD4buj4buzw7rhu5/Eg+G6sOG6oMO9xINoczXEg+G7ouG6q+G6tMSD4buj4bq54bufxIPDrMOA4buxacSDecODxIPDrOG7peG7n+G7j8SD4bqww7Rs4bufxINpQeG6q8SD4buPw7ThuqvEg8Os4buT4bufw7U0xINpw7Xhu5Hhu5/DtcSDd+G7s+G6tG7hu580xIPDrOG6vWnEg2jDtG/DvcSD4budY8SDw6zDgOG7sWnEg8OV4bulw7TEg+G7nsONxIPDteG7s+G6tG/hu5/Eg3fhu7Phuqvhu5/Eg8O94buB4bujxIPhu4/DtOG7tXbEg8Os4buvNMSD4bqw4buxxINpw7XDueG7n+G7j8SDw711w7TEg8OsZcSD4bqw4bqu4buf4buPxIPDvcO04bufNMSDacO14buZ4buzxIPhu5vDtXDEg+G7nWPhu6PEg8Op4bufxIPhurBjxIPDvcO1Y+G7n8O1xINpdeG7n+G7j8SDacO14buhxIPDrG3hu5/Eg8O1deG7o8SD4buf4bqr4bq04oCdNcSDWeG6q+G7s8SDw7XGsOG7n8SD4bqx4bq3xIPhu5/DqeG7o8SDaeG7g+G7n8SDaeG7t8SD4bud4buFdsSD4buf4buPw7XDtG92NMSDw6xt4bufxIPhu5/huqvhurTEg+G6sOG7scSDacO1w7nhu5/hu4/Eg2nDteG7mcSDLm3hu5/Eg8OsZcSD4buP4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhuq3huq/huq/DteG6q8SDeOG6ouG7n+G7j8SD4bub4buL4buhxIPhu53huqvDtMSD4buPw7Thu4Hhu6PEg8O14buh4bujNMSD4bujxanDtMSD4bufw6nhu6PEg8Osw4DhuqvEg+G6sGPhu6HEg+G7m8O14bqrw7TEg8O9w7ViacSD4bqx4bqv4bqvLeG6scOi4bqvw7Xhuqs0xIPDvXjhu7Phu5/hu4/Eg2jhu5Phu5/DtcSD4bujxanDtMSDw7XhuqvEg+G7nWXDtMSDw714bOG7n8SD4bqz4bqvxIPDvXjDtG/hu7PEg8Osw7nhu5/hu48zxIPhurLhu4HhurTEg8Otw4Phu5/hu4/Eg+G6sMOA4bur4bufxIPDgMaw4bujxINp4buB4bq0xIPhu53hu4Hhu6PEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw63DtG/hu5/Eg8O94buRacO1xIPDtcaw4bufxIPhurfDteG6qzTEg+G7o8Wpw7TEg+G7n8Op4bujxIPDgMaw4bujxIPhuqfhuq/Eg+G6sGThu5/Eg2nhu4HhurTEg+G7j8O0w7rhu5/hu480xIN2w7Xhu7lpxIPhurDhu7nEg+G7n8O14buzxINp4buD4buzxIPDvXjDueG7n+G7j8SDeOG6ouG7n+G7j8SDaUHhuqvEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxIPDrOG7meG6q8SDdsO1w4DGsOG7n+G7j8SD4bqwY8SD4bubw7Xhu7PEg+G6sMODacSD4bud4buB4bufxINp4buF4bufNcSDSXDEg+G6sMO64bufNMSD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6seG6tzTEg+G6sOG7scSDacO1w7nhu5/hu4/Eg2nDteG7mcSDw714w7nhu5/hu4/Eg8O9w7Vs4bujxIPhurXhuq/DteG6q8SDaeG6q+G7ocSDeeG7s8SDw73DtMOz4buzxIPDrMO0buG7n8SD4bqwY8SD4buf4buzdcO0xIPDouG6r8SDaeG7oeG7n8SDaHHEg+G7neG6q8O0xIPhurBj4buhxIPDrOG7g+G7s8SD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6seG6tTXEg8OMw7PEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7ocSD4bufw6nhu5/hu4/Eg3nhu7Phu4fDvcSD4bud4bqr4buhxIPDrOG7peG7n+G7jzTEg+G6sOG7scSDacO1w7nhu5/hu4/Eg2nDteG7mcSD4buj4buz4bqrxIPhu6Ni4bq0xINpY+G6tDTEg+G7o2LhurTEg+G6suG7tWnEg8Os4buHw73Eg+G6sGPEg+G6suG7i8SDw73EkcO0xIPDrMOzxIPhurDhu4Xhu5/Eg2nDteG7s+G6tMOz4bufxIPhu4/FqcSD4bubw7XDtMSDw73DteG7s8SDw7Xhu6FkacO1xIN44bqi4buf4buPNcSDw53DteG7i+G7ocSDw73hu5Hhu5/DtcSDw73hu6Fi4bufxINpQeG6q8SDacO14buZxIMubeG7nzTEg8O9eOG6q+G7n+G7j8SDw714ZMO0xIPDveG7p+G7n+G7j8SDw7Xhu7F2xIPhu59j4bq0xINpw7Xhu6HEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg8O9w7Xhu7PEg+G7m8O14buhxJHhu5/hu4/Eg+G6pcSDw73huqzEg8Osw7nhu5/hu4/Eg+G7o8Wpw7TEg+G7n8Op4bujxINpw7Xhu6HEg+G7j8O04bqrxIPDrOG7k+G7n8O1NcSDw5144bqr4buf4buPxIPDvXhkw7TEg8O9ZOG7ocSD4bqww7RvacSD4budY+G7o8SDw73DtcOA4bur4buf4buPxIPhurLhu7PhurRs4bufxINpw7Xhu6HEg+G6s+G6r8SD4bud4bqr4buhxIPDrOG7peG7n+G7j8SD4bqwY8SD4bqx4bqv4bqvxIPhu53huqvhu6HEg8Os4bul4buf4buPxIPDvcO14burw7TEg+G6sOG7ucSD4butxIPDrOG7meG6q8SDdsO1w4DGsOG7n+G7jzTEg+G6sOG7qcO0xIPhu6PhuqBpxIPhu53DgMaw4buf4buPxIPhu6fhu5/Eg8Os4buZ4bufw7XEg8O94bqixIPhurMt4bq1xIPDvXjDtG/hu7PEg8Osw7nhu5/hu48v4buf4buPw4Dhu6vDtC/DvcO1YuG7n+G7jzXEg+G7jsO04bqrxIPDrOG7k+G7n8O1xINpw7Xhu5nEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu53hu4Phu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIPDleG7pcO0xIPhu57DjcSDw7Xhu7PhurRv4bufxIPDnXjDtG/hu7PEg1bDteG7oeG7n+G7j8SDaXXhu5/hu4/Eg+G7n8O14buF4bufxIPhu51jxIPhu4/DtOG6q8SDw6zhu5Phu5/DtcSDw73DtGzhu7PEg2jDtMOz4buzxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg3bDteG7oeG7n+G7j8SDw714Y+G7ocSDw73DtcO0xIPDrOG7s+G6q8SDecSR4bufxIPhurLhu7Phu4fDvTTEg+G7m8O04bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7j8O0c8O0NcSDVeG7n+G7j8SD4bue4buP4buz4bq0w7Lhu5/EgzrDqeG7n8SDw43hu6Hhuqvhu58tScO1QcSDw73hu5lpw7XEg8OV4bulw7TEg+G7nsONxIPDteG7s+G6tG/hu5/Eg8OdeMO0b+G7s8SDVsO14buh4buf4buPxIPDveG7h+G7o8SDw73hurlpxIPhu5/hu4/hu7HDtMSD4bubw7Xhu4vhu58yxIPigJzDleG7s+G6tG/hu5/Eg8OdeMO0b+G7s8SDVsO14buh4buf4buPxINpcMSDeOG7h8O9xIPhu5/DtcO0buG7s8SDw7Xhu6XEg+G7nWPhu6PEg+G7m8O04bufw7XEg8O9bcSD4buPw7Rzw7Q0xIPhu5/DtcOA4buf4buPxIPDveG7h8O9xINpxJHEg+G7o3LDtMSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw6xu4buzxIPhu5vhu5Hhu5/DtcSDdsO14bu5acSD4bqw4buxxINpw7XDueG7n+G7j8SDacO14buZxIMubeG7n8SD4bqwbsSD4budceG7n+G7j8SDd+G7s+G6tG3DvcSDw73hu4Hhu6PEg2jDtG3hu5/Eg3lzw7TEg8OsYsSDw73DtWPhu5/DtcSDw73DtG7hu5/Eg8O94bqs4oCdNcSDw5XDmeG7nuG7jsSD4buc4buW4buew5XEgy3Eg+G7nuG7jlJJxIM6IzkvdmE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nuôi bồ câu Pháp hiệu quả cao

Nuôi bồ câu Pháp hiệu quả cao
2014-10-26 00:11:44

(Dân Việt) - Từ cuộc sống nghèo khổ, chàng thanh niên Lê Thanh Hùng (khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã làm giàu nhờ nuôi bồ câu Pháp. Anh Hùng cho...

Làng có hộ nghèo thấp nhất xã

Làng có hộ nghèo thấp nhất xã
2014-10-23 06:37:07

(QT) - Trong một lần đến làng Tân Lập (Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tôi rất ấn tượng khi nghe ông Loát, một người cao tuổi của làng khoe: Làng ngư của ông có “hộ...

“Giải khó” nguồn điện cho hộ nghèo

“Giải khó” nguồn điện cho hộ nghèo
2014-10-23 06:35:29

(QT) - “Gia đình tôi mỗi tháng có sử dụng tiết kiệm lắm cũng phải mất 100- 200 nghìn đồng tiền điện. Bây giờ, được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng...

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp
2014-10-22 06:19:11

(QT) - Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, ở Gio Linh (Quảng Trị) hiện có gần 100 trang trại, gia trại ở vùng gò đồi gồm các xã như Gio An, Gio Hoà, Hải Thái, Linh...

Tỷ phú rừng trồng FSC

Tỷ phú rừng trồng FSC
2014-10-22 06:18:33

(QT) - Ông Hoàng Đức Doanh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, bình quân mỗi năm diện tích rừng trồng mới trên địa bàn tỉnh đạt 5.000 ha. Bên cạnh việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết