Cập nhật:  GMT+7
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG7p1B9JsOVVl3DlT81w5V9Jj/DqFvDleG6sT/Gr+G6o8OVfT/Gr+G6scOVw6lTTS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTkvDg+G6sEzDlS3DleG6sMSDW30mw5V7NeG6scOVPuG7qH3DlVhAfcOVPlB9JsOV4bqwxah9w5Xhu6fhu6rhuqPDlUtwUjrDleG7pz3hu4jDleG6sT8uw5XDqVPDlcOD4bq3Un0mw5XhurDEgy7hu4jDleG6sSF9P8OVw4PhurdSfSbDleG6sMSDLkzhu4jDleG6sTI6w5XEg8av4bqxw5XGr33DleG6seG6rcOhfSbDlTw/OsOVfSY/WcOVMn0mw5Xhu6db4bug4bqx4buIw5V7NeG6scOVfSbhuq1hOsOVVuG7nlvDleG6seG6tzY6w5VW4bql4buew5U+UH0mw5U8P1tZw4zDleG7p1B9JsOVfSbhuq3DlVbhuqXhu57DlTJ9JsOVVl3DleKAnD81w5V9Jj/DqFvDleG6sT/Gr+G6o8OVfT/Gr+G6scOVw6lT4buIw5VYUeG6scOV4buQw5TDlEfDleG6oz82w5VW4buq4bqjw5UmOuG7oFvDlVfDolbhu4jDlTw/Mn0mw5VWXcOVPyBWw5Xhuq86fT/DleG7rjDDlT8gVuG7iMOVfT86I+G6t8OVVlt9w5VZe8OVWOG7nn0mw5U/IFbDlVbhu55bw5VY4bukfSbhu4jDlVhROsOVPyBW4buIw5XhurHhur/DlT49w5Xhuq86fT/DlVZbfcOV4bqxP+G6qcOV4buYw5XhurE/xq/huqPDlX0/xq/hurHDlcOpU8Sow5XDsuG7oFbDlTw/W1J9w5VYXX0mw5UmXeG6o8OVP1tQfcOV4bqxP1B9P8OV4bqvOXvDlX0/xq/hurHhu47EqMOV4bunUHvDlcSROj1Ww5XEkTk6w5UyfSbDlcawJuG6t+G6uSV9w5XDsuG6rWF9JuG7iMOVw7I/4bqlw5XhurEuVj/DleG6tsOzxrDhu43DlcOpU8OVcFI6w5Xhu6c94buIw5UyfSbDlcOy4bqtYX0mw5XEkeG6tzrDlcSR4bu0w5XDqeG7oFbDlX0/4buqfcOV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3DlX1Q4bq5xKjDlXA4fcOV4buQ4buWw5V9VHvDleG6scSD4bqtOVbhu4jDlVY/4bqzfSbDleG6sTI6w5VYU8OVWEB9w5U+UH0mw5V9UOG6ueG7iMOVPD/hurfDlcSRYlbDlT80w5VWP+G6qeG7nsOVfeG6rTlWw5VY4buq4bqjw5XhurDEg8ave8OVfSZQ4bq5w5U/W+G7nn0mw5XEkVV9JsOV4bqxP0Dhu4jDlXtQw5VY4bu4e8OVw6nhurczfSbDlVY/NX3DlcSDNX3DlX0m4bqtYTrDlcSRUMOVJjfDlT7hu6rhurfDlVfhu6rhuqPDlVcs4bq3w5XEkSPDlcOp4bq3MjrEqMOVxrA/ZH0mw5VW4bugfcOV4buuNcOV4bqxP+G6peG6ucOVfTJ9JsOVJlV9w5Xhu65dw5U+xajhurfDlX1Ue8OVxJE5OsOVxJHhurV9JsOVWMav4bqxw5V9UOG6ucOVPD/hu6R9JsOVWC59P8OVfeG6rTlWw5U+In0mw5U/NMOV4bqwxIPGr3vDlcave8OV4bug4bqjw5XDo+G6t+G7nn0/w5V9VHvDlT5Qe8OVVj9bw5V9JuG6tzR9w5XhurEye8OVVuG7oMOV4bqxxIPhu7h9w5Xhuq8yfSbDleG6sD9RVj/DlXBTfcOVPuG6tzJ9w5VY4bqtw6FWw5Xhuq86fT/DleG6rzI6xKjDlcawVHvDleG7kOG7ouG7nMag4buIw5VW4bugVsOVfSbhuq3DlTJ9JsOVPlNbw5U+4bq34bq5PX3DlcSR4bq1fSbDlcSRWX3DleG6rzJ9JsOVw6lTw5VwUjrDlcOD4bq34bq54buIw5U/4bq34bq5PX3DlXBSOsOV4bunVH0mw5XhuqM/4bug4bqxw5U/Oj19w5XEg+G7nsOVxJHhurV9JsOV4bqxPzrhu7h9w5V9Pzrhu7h9w5XhurHEg+G6tcOV4bqjP+G6s8OVfVDhurnDlX3hu7h9w5VXOsOVVuG6rcOVWEB9w5U+4buq4bqjw5V9Jj86PeG6o8Sow5XhurDEg1t9JsOVPuG6s1bDlVY/YcOVWMOZ4bqxw5VWP1vDlVbhu6A6w5XhurHhu7h9w5XhuqM/4bq1w5U/w6HhuqPDlcSROTrDlX0m4bq34bq5PX3DlcSRIH0mw5VW4bql4buew5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5XhurE/LMOVVl3DleG6u8OVPDpAfcOVVj9bw5XEg8OafSbhu4jDlVjFqOG6ucOVPlDDlT5QfSbDleKAnHs5OsOVV2J9JuKAncOVfeG7uH3DleG6sVF7w5UmIDrDleG6sMWofcOV4bun4buq4bqjw5VWP1vDlVhAfcOVPuG6s1bDlVYyfSbDlX0/4buqfcOVezXhurHDlVbhu6A6w5XhurHhu7h9w5V7OTrEqMOV4bqwP0DDlT5Qw5XhurHhu7h9w5U+UH0mw5XhurDFqH3DleG7p+G7quG6o+G7iMOVP+G7nuG6ucOVWDU6w5VY4bugfT/DlVbhu6DDleG6sMWofcOV4bun4buq4bqjw5VY4bqtw6FWw5UmIDrDlVY/W8OVWEB9w5U/MnvDlX3hu57hurnEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5N4bqx4bue4buuPlnDleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOe+G7nsSDJjp9w4zhu5LhuqPDqcOV4bue4bq34bqxW+G7jk5N4bqxxINOTeG6sVdOTTp7JsOV4buePuG6seG7hOG7juG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7lOG7lsOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7mMOU4buQ4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44/4bqx4bqx4bqjw4wvL+G7ruG7nlvDo+G6t+G7nn0m4bqxxIM6xKjEkX0v4bqjW8SD4bqx4buePuG6ry/DlC/hurDEg+G6t1t9JsOj4bq34buefSY/OlnhuqMvV8SRKVd9xJE+w5VL4buYTMSoKeG6oybhu44vTk0v4bqjTk0v4bqxV05NL+G6scSDTk3hurHEg05N4bqxV05N4bqjTnd9JsOV4bunW+G7oOG6scOV4bqvY+G7nsOV4bqv4buefSbDlVfDon0mw5VWw6LDlVgkw5VY4bugfT/DleG7rlXhurHDleG6sTJ7w5VW4bugTS/hurFXTk0v4bqxxINOTS/hurHhu57hu64+WU7hu6dQfSbDleG6sMWofcOV4bun4buq4bqjw5V94bue4bq5w5VYU8OVVl3DleG7lOG7kMOVPzXDlcSROTrDleG7kOG7nOG7mMOVPD/hu7Dhurfhu4jDlcSR4busfcOVfSY/I8OV4bqxxIPhurfhurkjfcOV4bqxPzN9JsOVWOG7oH0/w5Xhu65V4bqxw5VW4bugw5XhurEye8OV4bqxxIPhu7h9w5XEkeG6tX0mw5VY4buq4bqjw5XhurDEg8ave8Sow5V3fSbDleG7p1vhu6DhurHDleG6scSD4bqtOVbDlT5Qe8OV4buu4buefcOVWFE6w5VXOj19w5VW4bql4buew5U+UH0m4buIw5V94bue4bq5w5U+UMOV4bqxxIPhuq3DoH0mw5Xhu67hu559w5VWMn0mw5XhurHhu6BWw5V7w5nhurHDleG6scSD4buqfcOVPDrhu7h7w5VWPzrDlT81OsOV4bqxxIPhuq3DoH0mw5VwNTrDlcawMn0mw5VXxah94buIw5VYUTrDleG7rjok4bq3w5Vw4buPxrDhu43DlcOpU8Sow5V3fSbDleG7p1vhu6DhurHDlX1dOsOVVuG7oMOV4bqxMnvDlVjhu6B9P8OV4buuVeG6scOVw6DDlVjFqOG6ucOVWCPhurfDleG6seG6rTg6w5V9Jlt94buIw5XEg+G7nsOVVj/DocOVfT8sfcOVPlDDleG7rjpA4bqxw5V9JuG7nuG6ucSow5XGsD86I+G6t8OVVlt9w5VW4bugw5XhurHEg1V7w5V9w5l9JsOVJuG7qH3DleG7ksOUw5U8JuG7iMOVVuG6t+G7nsOVVuG6p30mw5U+OX3DleG7rsOafSbDlVgo4buew5Xhuq/huqnEqMOVxrA/w5p7w5XhurFRW8OV4bqxP+G7uHvDlVYyfSbDlVR9w5XEkTo9VsOVPlB74buIw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5U+4buq4bqjw5V7NeG6scOV4bqxNsOV4buu4bq3Mn3DleG7ruG7oH3DlVbhu6DDleG6sTJ7w5VY4bugfT/DleG7rlXhurHDlVjhuq3DoVbEqMOV4bqwNsOV4buu4bq3Mn3DleG7ruG7oH3DlX1Q4bq5w5U+UMOVfT9kfSbDlX0m4bqtYTrDleG6oz/DosOVfWTDlVbhuqXhu57DlT5QfSbDlVjhuq3DoVbDleG6oz/DneG6o8OVPsav4bq5w5U/UH0mw5XhurHhuq04OsOVfSbhu57hurnDleG6sVE6w5Xhu65AfeG7iMOV4bqv4bue4bq3w5VYXcOVe+G7nn0mw5XEg+G7nsOVVj/DocOV4buu4bugfcOVxIM0OsOVe+G6t+G7nsOV4buuxq/hurHDlVbhuqnDleG6sT/huqnDlSYsw5V7UMOVfSbhuq1hOsOVV8WofcOV4bqxxINbfSbDlT5QfSbDlVfDmX3DlVci4buIw5XhuqM/4buofcOV4bqxOiN9w5XhurE/4bqr4buew5XhurHEg1LDlT5ROuG7iMOVfUDhurfDleG6sT86QOG6t8OV4bqxxIPhuqvDlcSRUFvDlXs5w5VW4bugw5U+4buofcOV4bqv4bue4bq3xKjDlXAye8OVVj/hurN9JsOV4bqxMjrDlVg6w5VWP8Ohw5XhurE/LsOVw6lTw5XDg+G6t1J9JsOV4bqwxIMu4buIw5XhurE/xq/hurnDlXvGr+G6ucOVVj8uw5Xhu67hu6B9w5VW4bugw5U/OiN9w5XhurHhuqvDlX0mNDrDlX3DneG6o8OVezXhurHDlSZdVsOVVj/DocSow5VwIMOVPD8yfSbDlTR9w5VQW8OVe2E6w5VWP1Bb4buIw5V9P+G6rX0mw5U8P+G7oFY/w5UmP8Odw5U+UTrDlXvhurfhu57DlcSDxq/hurHDlVgyfSbEqMOV4bqwOkB9JsOV4bueOsOVWF3DlSY6w6JW4buIw5XhurEye8OVVuG7oMOVPlB9JsOV4bqwxah9w5Xhu6fhu6rhuqPDlVhd4buIw5XhurHhuq04OsOVfSZbfcOVPlV74buIw5V74bq34buew5V9JuG7nuG6ucOVWDrDlTzhu7Rbw5U/QOG6scSow5XhurAyOsOVPzA6w5V7NeG6scOVVj8uw5XhurHhu7h9w5VwUX0/w5Xhuq/hu55bw5VW4bugw5VY4bugfT/DleG7rlXhurHDlVjhuq3DoVbDlX0/OiPhurfDleG6sT9Aw5XDjcOVVj8uw5V9XTrDjMOV4oCcw7Lhu6DDlVbhuqXhu57DleG7lC3hu5bDlSY64buew5VYLH0/w5VYXcSow5XDsj/hurN9JsOV4bqxMjrDleG6sT/hu57hurnDlX0/4bue4bq3w5VY4bqt4buew5U/UH0mw5XEg+G7nsOVVj/DoeG7iMOVxIM0OsOVe+G6t+G7nsOVfT/hurfDleG6uUDhurfDleG6oz/hu7B7w5XEkSPDlVY/W8OV4bqx4bqrfSbDlX0/UMSow5XGsD86I+G6t8OV4bqxP+G6qcOVw6Phurfhu6DDleG6oz9SOsOVJj86w5XEkVBbw5V7OkB9JsOVJjrGr+G6ueG7jsSow5XhurAyOsOVPlE6w5Xhuq05e8OV4bqxP2PDjMOV4bqwP0DDlVY/LsOVPD8yfSbDleG6r8Ohw5Xhu67hu6B9w5V9P+G7qHvDlVbhu6DDlVDDlcONw5XigJzDsj/hurfhurk9fcOVfVDhurnDlVY/4bqt4buew5XhurHhuqt9JsOVw6lS4bq5w5XEg+G7nsSow5XDsj/hurN9JsOV4bqxMjrDlVfFqH3DleG6scSDW30mw5V7NeG6scOVPlB9JsOVfT/huq19JsOVVuG6p30mw5V9P+G6rcOVfSbhuq1hOsOV4bqxP8WofcOV4bqxxINbfSbDlXs14bqxw5V9P1DEqMOV4buNxah9w5Xhuq8yfSbDlX3huq05VsOVVls6w5XhurHEgyB9JsOVVj9kw5XhurE7fcOVe1Dhu4jDlTw/Mn0mw5XhurHEg2E6w5VWP+G7pH0mw5VWP1vDlT5Qe8OVVH3igJ3EqMOVw7LFqOG6t8OV4bqxxINSw5U+YTrDlXs1VsOVe1FWw5VW4bql4buew5VWPy7DlT5Qe8OVPiJ9JsOV4bqxMjrDlcave8OVPlE6w5UmOmThu57DlTw/Mn0mw5UmOuG7nn3DlVY/w6HDleG7ruG6s+G7nsOVw6kyw5Xhu640w5V9UOG6ucSow5XDsl3DlT7hu6h9w5XhurEyOsOVPzA6w5UyfSbDleG7p1vhu6DhurHDjMOVfUDhurfDlX0m4bq3NH3DlVbhu6DDleG6sTJ7w5VWUX3DlTw6PeG6scOV4bqxP1lbw5XhurE/YTrDlSY64buefcOV4bqxPyzDleG6r+G7nlvDjcOVd30mw5XhurHEg1LDlT5hOsOMw5XigJzhu6U/Mn0mw5Xhu67hu55bw5UmOmHhu4jDlcSRLMOVVj/hurN9JsOV4bqxMjrDleG6scSD4bugfT/DleG6seG7qn3DlVc6PeG6scOV4bqxMnvDlVbhu6DEqMOVxrAm4bqtw5VXxah9w5U+UH0mw5V9UOG6ucOV4bq7w5XhurE/4bqpVsOV4bqxM+G6scOVVj/hurfhurk9fcOV4buuUlvDlcSRPcOV4bqxPzrhu7h9w5V9Pzrhu7h94buIw5Xhu65SW8OVxJE9w5V9JuG6tzR9w5XhurE/4bql4bq5w5Xhuq9SfcSow5Xhu6U/4bueOsOV4bqxP+G7oFbDlVY/IcOVWOG6rcOhVsOV4buuVeG6scOV4buuw5p9JsOVPuG6rTk6w5XhurHhu57hurnDleG7ruG7nsOV4bqxxIPDoMOVPuG7uH3EqMOV4bqwUTrDlcSRLMOVPuG6rTk6w5V9UOG6ucOVVuG7oMOVfT8ww5U8PzJ9JsOVe1VWw5XEkVBb4buIw5V9QOG6t8OVe1VWw5XhuqM/UjrDlVbhuqd9JsOVPD8yfSbDleG7ri7DlVY/QOG6seG7iMOVVl3DleG6sT8kw5XhurE/UsOV4bqxxIPDoMOVPlE6xKjDlcOyW33DlX1QW8OVfT8w4buIw5VWW33DlX1QW8OVMnvDleG6scSD4bqpfSbDleG6r1XhuqPDlX3DoMOVfSbhuq3DlVfFqH3DlVgj4bq3w5XhurFiw5UmOuG7oFbDleG6sT9Sw5XEkSPDleG6sWLDlX0/OuG7uH3hu4jDlVbGr3vDlcSDUMOV4buuVeG6scOVVuG7oMOV4buuw5p9JsOVWDo9feKAncSow5V3fSbDleG7p1vhu6DhurHDlVY/W8OV4buuOkDhurHDleG6sT/hu7h74buIw5Xhu67FqOG6ucOVJjphw5XhurE/4bq3w5V9P+G7quG6o8OV4bqxxIPhurd9JsOV4buuLH0/w5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5XhurHEg1t9JsOVPlB9JsOVPzh9w5Xhu5bDleG6scSDOj3hurfDlVg0fSYv4bqxP+G7oH0m4buIw5V7NeG6scOV4bqvM8OVJjrhu57DlVgsfT/DleG6sT/hurfDlX0/4buq4bqjw5U8P+G7oMOVPzh9w5XhurE/QMOVfT86I+G6t8Sow5XGsD86I+G6t8OVJjrhu57DlVgsfT/DlX0/4bqtw5Xhu559P8OV4bqiP+G7nn3DleG7j1R9JsOV4bqwP+G6t+G6uSN94buIw5XhurDEg+G7qH3DleG6sCx9P+G7iMOV4bqwxIPhu6h9w5XDs+G7oMOVcOG6t+G6ucOVViJ9w5V94bq3MjrDleG6sT/hu7h7w5V9Pzoj4bq3w5Xhu67DqMOVVuG7oMOVVj8sfT/hu4jDlVbhu6DDleG6scSDVXvDleG6sVR9JsOV4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPEqMOVxrAm4bqtYTrDlVfFqH3DlcOgw5VYxajhurnDlVY/O8OV4bqxP+G6s8OVPlB7w5VUfcOVfcWofSbDlVbhu55bw5VYYTrDleG6rzN9JuG7iMOVw6PhurfhurlA4bqxw5U8PzJ9JsOVWCTDlSY64buew5VYLH0/w5XEgzg6w5XEkVBbw5U/W1B9w5VWUn0/w5V9Jj/DqFvEqMOV4bqwxINbfSbDlT5QfSbDlVY/IcOVVl3DlXs14bqxw5U/NcOVPsWoe8OVxJFQW8OVP1tQfcOVVlJ9P8OVw6Phurfhu6DDlVjDmVbDleG7rjo94bqxxKjDlcWpNeG6scOVeyx9P8OV4buefT/DlX1Q4bq5w5V94bq3MjrDleG7mMOVWOG6qeG7nsOVVlt9w5VUfcOVPyBW4buIw5XEkcOhw5VY4bue4bq3w5Uze8OVPjrhu7h9w5V7OuG7uH3hu4jDleG7rjPDlXvhu7LDlSY6UMOV4bq5QOG6t8OVPD8yfSbDleG6sWLDlVY/VHvDleG6r11Ww5Xhu65SfcOV4bqxP8WofcOVfeG7uH3DleG6oz9SOsOVw6lA4bqjw5XEkVBbw5U/NcOVfSY/w6hbxKjDlcOzUDrhu4jDlVJ9P8OMw5XFqXHGsHDDleG6sOG6tmvGsA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

“Giải khó” nguồn điện cho hộ nghèo

“Giải khó” nguồn điện cho hộ nghèo
2014-10-23 06:35:29

(QT) - “Gia đình tôi mỗi tháng có sử dụng tiết kiệm lắm cũng phải mất 100- 200 nghìn đồng tiền điện. Bây giờ, được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng...

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp
2014-10-22 06:19:11

(QT) - Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, ở Gio Linh (Quảng Trị) hiện có gần 100 trang trại, gia trại ở vùng gò đồi gồm các xã như Gio An, Gio Hoà, Hải Thái, Linh...

Tỷ phú rừng trồng FSC

Tỷ phú rừng trồng FSC
2014-10-22 06:18:33

(QT) - Ông Hoàng Đức Doanh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, bình quân mỗi năm diện tích rừng trồng mới trên địa bàn tỉnh đạt 5.000 ha. Bên cạnh việc...

Chọn nghề phù hợp lúc nông nhàn

Chọn nghề phù hợp lúc nông nhàn
2014-10-22 06:03:07

(QT) - Gia trại tổng hợp của vợ chồng anh Nguyễn Trí Thế và chị Lê Thị Mến ở khóm 1, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) là một mô hình kinh tế mới ở vùng cát khô cằn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết