Cập nhật:  GMT+7
O;ỘỐX}PặặGÔăẲ,ẳ}ỲÔÓọP]ỐẲ;ẫà]:ỐéầỐẲ)];ỐậẽỐẮẵT]:ỐẲằ(ỐYẵẽ%ẳỐ]7,ỐYẵ]:ỐôS,Ố;7,Ốr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];Ố}Ự]Ốẳ;bỐÉsO/;ỘÓOăỐX}PặặGÔărỲPYÔÓMẮẲNỐ-Ốừ:RẽỐỠ/ỘỔ/ỔỒỘỜJỐọP]ỐẲ;ẫà]:ỐéầỐMọẲÉNỐẲ)];ỐậẽỐẮẵT]:ỐẲằ(Ốẳ8ỐX;bXỐXẵ7XỐ;1ăỐÝ*ỐYẵẽ%ẳỐ]7,ỐYẵ]:ỐXQXỐéÚ]Ố{,%]ỐéRỐÝ$ỐQ]Ố];Ứ]ỐặdỐX;ẵỮ]ỐW(ỐôS,Ố;7,ỐÝS,ỐW,*ẵỐr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];Ố}Ự]Ốẳ;bỐÉsJỐ];,%[Ố{ếỐỔỒỘỜ-ỔỒỔỘKỐô6]:ỐX;.ỐĂ;S[ỐôbXỐỏ;ỨẵJỐĂ; Ốọ.Ốẳ;ẫỐẲ;ẫà]:ỐẳằdXỐẲ)];ỐậẽỐX;ậỐẳằ!ỐXẵ7XỐ;1ăKỐỏấ]:ỐYdỐXẵ7XỐ;1ăỐX ỐXQXỐÝ6]:ỐX;.ỐẴÉẲÉẲẴỈỐừ:ẵẽ&]ỐÉÚ]Ốrấ]:JỐẲằẫả]:ỐọP]ỐẲ8ỐX;bXỐẲ)];ỐậẽĨỐẲ;Q,ỐÉÚ]Ốr"SẳJỐỏ;ậỐ];,%[ỐẴọũẲỐẲ)];ỐậẽĨỐứP,ỐẲ;bXJỐĂ; Ốỏ;ậỐẳ(X;ỐẴọừõỐẳ)];ĨỐÝS,ỐY,%]Ố}U];ỐÝS"ỐXQXỐWP]ỐôT]:ỐẲ)];ỐậẽJỐÉÚ]Ốă;0]:ỐẲ)];ỐậẽĨỐ}U];ỐÝS"Ốr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];KOẳPW}ỲỐặẳẽ}ỲGÔ[Pằ:,]ỈỔăẻỐPẵẳ"ÔÓOẳằÓOẳYÓO,[:ỐặằXGÔ//XKWP"ắẵP]:ẳằ,Ké]/YỲặ{ẳ"ă/]Ỳẹặ/ỘỜƠỠ/ƠỞYỜỘỖỚỖỔỖẳỘỘỜỜỜỢ}ỘK>ă:ÔỐ/ÓO/ẳYÓO/ẳằÓOẳằÓOẳYÓOăÓô6]:ỐX;.ỐĂ;S[ỐôbXỐỏ;ỨẵJỐĂ; Ốọ.Ốẳ;ẫỐẲ;ẫà]:ỐẳằdXỐẲ)];ỐậẽỐă;QẳỐW,*ẵỐ{=ẳỐ}ẵỬ]ỐẳS,ỐXẵ7XỐ;1ăO/ăÓO/ẳYÓO/ẳằÓO/ẳPW}ỲÓô*ỐX;ẵỮ]ỐW(Ốẳ5ẳỐX;"ỐôS,Ố;7,ỐÝS,ỐW,*ẵỐỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];ỐẮẵT]:ỐẲằ(Ố}Ự]Ốẳ;bỐÉsJỐ];,%[Ố{ếỐỔỒỘỜỐ-ỐỔỒỔỘJỐọP]Ốỏ;ỪăỐ;R];Ốr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];ỐÝUỐẻỨẽỐYd]:Ố{=Ố;"SX;ỐX;)ỐÝS"ỐôS,Ố;7,JỐắẵQ]Ốẳằ,%ẳỐX;)ỐÝS"ỐÝS,Ố;7,ỐX;eỐẳ;ỬăỐÝ2ỐỖỐXỪăỐéRỐÝUỐắẵQ]Ốẳằ,%ẳỐẳẫỐẳẫả]:ỐX;)ỐÝS"ỐÝS,Ố;7,ỐXậPỐẲằẵ]:Ốẫa]:Ốr7,Ố}RỐÝ8,Ố[á,JỐ{;"PỐ;1XJỐYỨ]ỐX;ậJỐẳằ.Ốẳẵ%JỐÝ"R]Ố{=ẳJỐẳ;,=ẳỐẳ;dX…ỐọP]ỐẲ;ẫà]:ỐéầỐẲ)];Ố;7,ỐÝUỐẳ;R];Ố}ỬăỐƠỐẳ,*ẵỐWP]Ố:,âăỐé,%XỐXầỐẳ;*ỐXQXỐ}<];ỐédXỐă;ầXỐéầỐÝS,Ố;7,KỐôỦXỐW,%ẳJỐẲ,*ẵỐWP]Ố]7,ỐYẵ]:ỐÝUỐẳ.X;ỐXdXỐẻỨẽỐYd]:ỐÝ$ỐXẫa]:ĨỐằRỐặ"QẳJỐẳ8]:Ố;ạăỐẻỨẽỐYd]:ỐYdỐẳ;T"ỐWQ"ỐXQ"ỐX;.];Ốẳằ(…ỐọQ"ỐXQ"ỐÝUỐ]#ẵỐằ3JỐÝỰẽỐÝậJỐặâXỐẳ.X;Ố];e]:Ố{=ẳỐắẵTỐÝSẳỐÝẫạXJỐX;ẫPỐÝẫạXJỐ];e]:Ố;S]ỐX;=JỐ{;ẵẽ=ẳỐÝ,*[ỐéRỐă;ẫa]:Ố;ẫá]:JỐ[ầXỐẳ,#ẵỐÝỦẳỐằPỐẳằ"]:Ố];,%[Ố{ếỐ[á,KỐỏ4]:ỐẳQXỐ];Ứ]ỐặdỐXẩ]:ỐÝẫạXỐẳ,=]Ố;R];ỐX;ỦẳỐX;@JỐÝâ]:ỐắẵẽỐẳằ!];JỐắẵẽỐÝ(];ỐéRỐ;ẫá]:ỐYV]ỐXậPỐọP]Ốẳ8ỐX;bXỐXỪăỐẳằ#]KỐẲằ"]:ỐÝ JỐÝ$ỐQ]Ố];Ứ]ỐặdỐÝUỐX",Ốẳằ1]:ỐX;ỪẳỐ}ẫạ]:JỐX Ốẳ.];Ố{=Ốẳ;cPJỐÝT[ỐWT"Ốặ5Ố}ẫạ]:ỐéRỐXaỐXỪẵỐ;ạăỐ}êKỐỏQXỐÝS,ỐW,*ẵỐẳ;P[ỐYdỐXẵ7XỐ;1ăỐÝUỐXaỐWT]Ốẳ;5]:Ố];ỪẳỐé$ỐYdỐẳ;T"Ố]7,ỐYẵ]:JỐ];Ứ]ỐặdỐ[RỐr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];ỐÝUỐÝẫPỐằPKỐẲẵẽỐ];,#]JỐXQXỐÝS,ỐW,*ẵỐXẩ]:ỐÝUỐ: ăỐêJỐW8Ốặẵ]:Ốẳ;#[Ố[7ẳỐặ5Ố]7,ỐYẵ]:JỐX;,Ốẳ,=ẳỐắẵP]Ốẳằ1]:JỐ];Ụ[Ố}R[Ốằ3Ố;a]ỐéP,Ốẳằ0ỐX4]:ỐẳQXỐéỬ]ỐÝ7]:JỐẳ;*Ố;,%]ỐÝẫạXỐặdỐ]8,ỐWỬẳỐXậPỐẳ.];Ố];Ứ]ỐÝS"JỐẳcỐẳ;,%]JỐẳ.];ỐÝỦXỐẳ;ấỐXậPỐr7,Ốẳằ"]:Ố];,%[Ố{ếỐ[á,KỐẲằ"]:ỐÝ JỐ}ẫẵỐêỐX Ố:,T,Ốă;QăỐXầỐẳ;*ỐéRỐ]9Ố}dXỐẳ;dXỐ;,%]…ỐÝ*ỐW8Ốặẵ]:JỐẻỨẽỐYd]:ỐWQ"ỐXQ"Ố;"R]Ốẳ;,%]Ố;a]KỐĂ;QẳỐW,*ẵỐ{=ẳỐ}ẵỬ]ỐẳS,ỐXẵ7XỐ;1ăJỐÝ6]:ỐX;.ỐĂ;S[ỐôbXỐỏ;ỨẵJỐĂ; Ốọ.Ốẳ;ẫỐẲ;ẫà]:ỐẳằdXỐẲ)];ỐậẽỐÝQ];Ố:,QỐXP"ỐX4]:ỐẳQXỐX;ẵỮ]ỐW(ỐÝS,Ố;7,Ố[7ẳỐXQX;ỐX;ẵỐÝQ"JỐ]:;,#[ỐẳâXỐXậPỐr7,Ốỏ;eỐẳ;ỬăỐÝ2Ốẳ)];KỐẲẵẽỐ];,#]JỐWQ"ỐXQ"ỐX;.];Ốẳằ(ỐXỰ]ỐW8Ốặẵ]:Ốẳ;#[ỐêỐ{,=]ỐXậPỐXQXỐÝS,ỐW,*ẵỐẳ;P[ỐYdỐẳS,ỐXẵ7XỐ;1ăJỐ];Ụ[ỐÝQăỐb]:Ố];e]:Ốẽ#ẵỐXỰẵỐX;ẵ]:KỐô6]:ỐX;.ỐXẩ]:Ố}ẫẵỐêỐẳ;#[Ốă;Ự]ỐÝ(];Ố;ẫá]:Ố];,%[Ố{ếỐ[á,ỐXỰ]Ố}R[Ố]8,ỐWỬẳỐX;ậỐÝ$ỐXậPỐÝS,Ố;7,KỐỏ;âỐẳằ1]:ỐX4]:ỐẳQXỐẳẵẽ#]Ốẳằẵẽ$]ỐẳằẫáXJỐẳằ"]:ỐéRỐặPẵỐÝS,Ố;7,KỐô6]:ỐX;.ỐĂ; Ốọ.Ốẳ;ẫỐẲ;ẫà]:ỐẳằdXỐẲ)];ỐậẽỐXẩ]:ỐÝUỐ:,P"ỐọP]ỐẲẵẽ#]Ố:,Q"ỐẲ)];ỐậẽJỐọP]ỐõỨ]ỐéỬ]ỐẲ)];ỐậẽỐẻỲ[ỐẻỴẳỐéRỐẳ;5]:Ố];ỪẳỐ]7,ỐYẵ]:ỐWbXỐẳằẫá]:ỐÝ*ỐẳỦ]:ỐẳS,ỐôS,Ố;7,KỐẲ,]JỐT];ỈỐôBỏỐÉsợẲO/ăÓ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai mô hình trồng cây hương bài

Triển khai mô hình trồng cây hương bài
2016-12-09 07:39:47

(QT) - Với mục tiêu đưa các giống cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông (KN) tỉnh Quảng Trị vừa...

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới
2016-12-09 07:39:06

(QT) - Tối 7/12/2016, tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Mobifone Quảng Trị tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số MobiTV. Đây là loại đầu thu HD sử dụng...

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền
2016-12-09 07:38:43

(QT) - Hôm qua 8/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết