Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9K4bq9deG6peG7l+G7m+G6ucO64bqlxJHhuqnhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l+G6peG6rOG7q3XhuqXhuqzhurlC4bqlTMOC4bql4bq7deG6pVXhu5dpdeG6pcah4bq9deG7l+G6pWrhu6XhuqVrxqHDuuG6pcah4but4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqV14buXxqHDqMO64bqlxqHhuqBC4buRdeG6peG7luG7m8O64bqlU+G7m3XGocSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq8j4bq7deG7l+G6pXXhurlC4bql4bqtxJEvY8Oh4bqlPeG7r+G6pWvGoeG6smvhuqVLxqHhu5vhurnhuqXDgcOy4bqlTGl14bqlw4HDguG6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqg4bql4bqj4buWSyPDo+G6peG7t8ah4bur4bub4bqlxqHDveG7t+G6peG6rHjhu5vhuqXGoOG7reG7m+G6pVPGoOG7tlXhuqXGoeG6oELhu5F14bql4buW4bubw7rhuqVT4bubdcah4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlc+G7meG6pWrhur114bql4buX4bub4bq5w7rhuqXhuqzhu6t14bql4bqs4bq5QuG6pUzDguG6peG6u3XhuqVV4buXaXXhuqXGoeG6vXXhu5fhuqVq4bul4bqlbMO64bqlI+G7s+G6peG7luG7m+G6ucO64bqlbOG7n2vGoeG6pWvGoeG6snXhu5fhuqVyxqHDuuG6u3XhuqXGoOG6vXXhuqXhu7jhuqDhu6tr4bql4bqjUkB7w6PhuqXDgOG6veG7m+G6pcOAQcO94bqla8ahw7rhuqXGoeG7reG6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bqlcsah4bqgQsO1w4DhuqXDgOG7i8OAw6HhuqVyxqHDueG6pXLGoeG7h3XhuqXhuqnhuqXhuqrhu4HhuqXhu5bhu5vDuuG6peG7uOG6oOG6uXXhu5fhuqXhuqzhur3huqXhu5bhu5vDuuG6peG6uHXDoeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhu5bhu5vDuuG6pVPhu5t1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVl4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYsSR4bqp4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu54bqg4bq5deG7l8OAQeG7m8Og4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqvhuqnhuqcv4bqt4bqnZGzhuqvhuq3huqdiZeG6p+G6p8OA4bqr4bqtZGRzxJEt4bq5xqHhurnhu5stdeG7l+G6uXXGoeG6uXXhu5dqw7rDoHHhu7fhu5fDouG6peG6uXPDgDPDokrhur114bql4buX4bub4bq5w7rhuqXEkeG6qeG6p+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buX4bql4bqs4burdeG6peG6rOG6uULhuqVMw4LhuqXhurt14bqlVeG7l2l14bqlxqHhur114buX4bqlauG7peG6pWvGocO64bqlxqHhu63huqXhu7fGocSC4bqldeG6puG6pXXhu5fGocOow7rhuqXGoeG6oELhu5F14bql4buW4bubw7rhuqVT4bubdcahw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6JixJHhuqnDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvPUHhurnDuuG6peG6rOG7q3XhuqXhuqzhurlC4bqlbMOC4bql4bq7deG6pVXhu5dpdeG6pcah4bq9deG7l+G6pWrhu6XhuqVrxqHDuuG6pcah4but4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqV14buXxqHDqMO64bql4bqq4buB4bql4buW4bubw7rhuqXhu7jhuqDhurl14buXw6HhuqXhu5bhu5vDuuG6peG6uHXhuqUt4bql4bq+dcahOeG6pVXDoD3DoMagxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcOq4bub4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pXPhu5nDoeG6pT3hu6/huqVrxqHhurJr4bql4buWSyPhuqXDgMah4bupdeG7l+G6peG7ueG6oOG6ueG6pcag4but4bub4bqlU8ag4bu2VeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhu5bhu5vDuuG6pVPhu5t1xqHhuqVq4bq9deG6peG7l+G7m+G6ucO64bql4bqs4burdeG6pWvGocO64bqlYmPhuqXGoeG7reG6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bqlcsah4bqgQsO1w4DhuqXDgOG7i8OAw6HhuqVyxqHDueG6pXLGoeG7h3XhuqXhu7PhuqXGoeG6ueG7m+G6peG6quG7geG6peG7luG7m8O64bql4bu44bqg4bq5deG7l8Oh4bql4buW4bubw7rhuqXhurh14bql4bqs4bq5QuG6peG6rHjhu5vhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXDgeG7q+G6pcOA4bubw7R14bqlxJHhuqnhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l8Oh4bqldHbhu5vhuqXGoeG7reG6peG6rOG6uULhuqXhuq1k4bqlw4BB4bub4buR4bqg4bqlbeG7sXXhu5fDoeG6pcOAxqF54bub4bqlxqHDqnXhuqXhuqzhurlC4bql4bqrZOG6pcOAxqHhurt14buXw6HhuqVz4buB4bub4bqlw4HhuqDDrcOA4bql4bqnw6Hhuqk1L8OAxqHhurt14buXw6HhuqXDgeG7q+G6pXPhu4Hhu5vhuqXDgeG6oMOtw4DhuqV14bq9QuG6pW3hu5PhuqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSC4bql4bu54bqg4bq/deG6pXND4bql4bu54bqgw4nDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7uOG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVsw4LhuqXhurt1w6HhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlbGl14bqlbeG6tsO9a+G6pWrhur114bql4buX4bub4bq5w7rhuqXhuqzhu6t14bqlbeG7k+G6pcOAw4LhuqXDgEHDgmvhuqXDgOG7m8O14bu34bqldOG6oOG6ueG6pWrhu6XhuqXhu5fhu5vhu6t14buXYeG6pW3hurbDvWvhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pcOAxqHhurl04bql4buX4bub4bq54bqlw4Dhu4vhu7fhuqXGoeG6oMOtdeG6pVLGoFI94bqla8ah4buHdeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVq4bulw6DhuqUj4bq54bqg4bqlYuG6pcOAxqHhurt14buX4bql4bqs4bq5QuG6peG6rOG7q3XDoeG6pWrhurl14bql4bu54bqg4bq/deG6pXND4bqlbMOC4bql4bq7deG6pWvhuq7hurnhuqXGoeG7reG7m+G6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bql4buz4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pWrhu4PDgOG6pW3DrOG6oOG6pcOAxqHhuqDhuqXGoeG7seG7m+G6peG6rOG7q3XhuqXhu5fhu6tr4bqlY+G6p+G6p8Og4bqn4bqn4bqn4bqlbeG7sXXhu5cvw4DGoeG6u3Xhu5cvxqHhu63huqVrxqHDuuG6pW3DtXXhuqVyxqHhu5vhuqXDgMah4bqg4bqlbeG6ruG6pcOB4bur4bqlw4Dhu5vDtHXhuqXhuq1k4bqlw4BB4bub4buR4bqg4bqlbeG7sXXhu5cvxqHhu63DoOG6pSPhu6vhuqXhuqzhu6t14bqlw4DGoeG6oOG6pcah4bux4bub4bqlw4BB4bq2eGvhuqXDgMaheeG7m+G6pcahw6p14bql4bqs4bq5QuG6peG6q2ThuqXDgMah4bq7deG7l8Oh4bqlauG6uXXhuqXhu7nhuqDhur914bqlc0PhuqVsw4LhuqXhurt14bqla+G6ruG6ueG6pcah4but4bub4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqVrd+G6pcOB4buz4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6peG6qm/DgOG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqXGoeG7reG6pXLGoeG6u2vhuqXhuqzhurlCw6DhuqVMw4LhuqXhurt14bqlVeG7l2l14bqlxqHhur114buX4bqlauG7peG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXDgMah4bqg4bqlc+G7geG7m8Oh4bqla8ah4buh4bqla8ahw7rhuqV04bq2w7114bql4bqs4burdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pcOAxqF54bub4bqlxqHDqnXhuqXhuqtk4bqlw4DGoeG6u3Xhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rzzhu5vhu5Fr4bqlbeG6tsO9a+G6peG6rOG6uULhuqXhuqzhu6t14bqla8ah4buHdeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVq4bul4bql4bqseOG7m+G6pXPhu4Hhu5vhuqXDgeG6oMOtw4DhuqXDgMahw63hu7fhuqXDgMOqw7rhuqVt4bubw7ThuqDhuqVy4bub4buRdeG6pcOAxqHhuqDhu4t14bqlc8O94bub4bqla8ahw7rhuqXGoeG7reG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlcsah4bqgQsO1w4DhuqXDgOG7i8OAw6HhuqVyxqHDueG6pXLGoeG7h3XhuqXDgOG7m8O14bu34bqla+G7i3XhuqV14buX4bqg4buxdeG6peG6rOG7q3XhuqVs4buZ4bqlbOG6vXXhu5fhuqVt4buT4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoeG6pcOA4buHdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fDoeG6pWvhur/hu5vhuqXDgMah4bub4buRdeG6pW154bub4bqlw4Hhu6t14buXw6HhuqXhu5fDueG7t+G6peG7t8ahw6x14bql4buX4bub4bq/dOG6pXXhu5fGocOow7rhuqVqw7R14bql4bqs4bqmdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fhurjhuqDDgMahw7pBw6Lhuq89xqHhurl1xqHhuqXGoOG6v+G7m8SDL+G7t+G6rw==

Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng
2023-05-15 16:56:00

QTO - Hôm nay 15/5, UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) tổ chức lễ khánh thành Trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết