Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4bu5w6l1w6Lhuqvhuq3DonPhurnhuqrDosOB4bubdOG7l8OixKnDqnThu5XDomrhu5d1w6Lhu5fhu6Vqw6JBxqF04buXw6Jqw7rDouG7l3Xhurt0w6Jqw6p04buXw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6LhuqbhurB2dMOicuG7jXTDouG7l+G7pWrDosOBw6zhu7XDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDQOG6uXThu5XDonTDqeG6qsOi4bqnZC9iYcOibOG6sHlqw6JB4bq0w6LDgeG6u8ahw6LDgeG7uXnDomrEgsOpw6Ij4butw6Jq4buX4bq2asOiKcO5dOG7lcOiI8Op4bqqw6Ij4buX4bq5xqHDosSo4buddOG7l2HDouG7luG7scahw6JR4buXw4Dhuqrhu490w6Lhu5fhu6Vqw6LDgeG7n3Thu5fDouG7tsOAw6p04buVw6Ij4bu54bujw6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDosOB4bu5w6l1w6LDgeG7hXThu5XDonPhurnhuqrDosOB4bubdOG7l8OixKnDqnThu5XDomrhu5d1w6Lhuqvhuq3DouG7l+G7pWrDokHGoXThu5fDoiPhu5ZKQMOiw4Hhu7nhuqB04buVw6LDgcOA4bqq4buRdMOiSuG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDouG7l+G7pWrDosSp4butdOG7lcOi4oCc4bu04buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6Lhu5XGoeG6uXXDomvDg2rDouG6puG6u8OicUXDonThu4F04buV4oCdw6LhuqFATU1LQOG6o8OidOG7gXPDouG7l+G7pWrDouG6reG6peG6reG6rS3huq3huqXhuq3huqnDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tcahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDosSR4bqt4bql4bu14bqoOcOi4buXbcah4buV4buXw4E4w6JiZGXhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2rDocSpw6l14bu3w4DDqXThu5XDgeG7ucahw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6qeG6reG6pS/huqfhuq1la+G6qeG6p+G6peG6q+G6peG6qeG6pcOBYuG6rWLhuqty4bqrLcOBw4AtcsahdOG7ly1BbW1rQS3huqfDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6tSPhu7nDqXXDouG6q+G6rcOic+G6ueG6qsOiw4Hhu5t04buXw6LEqcOqdOG7lcOiauG7l3XDouG7l+G7pWrDokHGoXThu5fDomrDusOi4buXdeG6u3TDomrDqnThu5fDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXTDouG6puG6sHZ0w6Jy4buNdMOi4buX4bulasOiw4HDrOG7teG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuq3huqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWJkZeG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDTOG6vcahw6JrxqHDtHTDomrhurlqw6Lhu7Xhu5fDuXThu5XDouG7lEs2TCPDonThu5fDrHTDonPhurnhuqrDosOB4bubdOG7l8OixKnDqnThu5XDouG6puG6u8Oiw4Hhu7nDqXXDomrhu5d1w6Lhu5fhu6Vqw6JBxqF04buXw6LDgeG7ueG6sHdqw6J04buV4bq74bqqw6LhuqdlL2Iv4bqt4bql4bqt4bqpw6Itw6LDinThu5c4w6Ij4bqgw6JSxqF04buXw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu5dtdcOibMO6YcOi4bqr4bqtw6Lhu5fhu6Vqw6JBxqF04buXw6Jyd+G7tcOixJHDomrDusOi4buXdeG6u3TDomrDqnThu5fDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXTDouG6puG6sHZ0w6Jy4buNdMOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOiw4Hhu5fDgOG7sWrDomrhurlqw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiI+G7ucahw7TDgMOi4bu04buXdXThu5Vhw6Lhu5bDqsahw6JS4buBdOG7lWHDoinhu6F04buXw6JSxqF04buXYcOi4buUxqF1w6JSxqF04buXYcOiSsOpc8OiUuG7scOi4bqm4bq7w6Ij4bu0w6HDokzGsHThu5XDouG7luG6u8Oiw4Hhu7nhuqB04buVw6LDgcOA4bqq4buRdMOiSuG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDouG7l+G7pWrDosSp4butdOG7lcOi4oCc4bu04buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6Lhu5XGoeG6uXXDomvDg2rDouG6puG6u8OicUXDonThu4F04buV4oCdw6LhuqFATU1LQOG6o8OidOG7gXPDouG7l+G7pWrDouG6reG6peG6reG6rS3huq3huqXhuq3huqnDomzhurB5asOidOG7l8OsdMOic+G6ueG6qsOiw4Hhu5t04buXw6LEqcOqdOG7lcOi4bu14buXw4Nqw6LhuqbDg8Oi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G7luG7pWrDokHGoXThu5fDomrDqXPDonHhu4/DgcOiQcOCw6Jrw4N04buVw6Jz4bq54bqqw6Js4bqgdOG7lcOic8ODasOibOG7m2rhu5fDomzhu5HDomzDqnPDosSpw6p1w6Jqw7rDosOBxqHhu490w6LEqeG7scOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOhw6Ij4bu5dXThu5XDonThu4Fzw6Lhu5fhu6Vqw6LDgcah4buP4bu1w6LDgeG7l211YcOiauG6uWrDouG7l+G7pWrDokHGoXThu5fDokHDssOibOG6sHlqw6J04buXw7pzw6LDgeG6u8ahw6LDgeG7uXnDosOB4bu54bq0asOiw4HGoeG7j+G7tcOiccah4buRc8Oiw4Hhu7nDqcOi4bqm4bq7w6Js4bq5dOG7l8Oi4buVxqHhurnDosOBxqHDtXPDonThu4F04buVw6J04buX4buDc8Oiw4Hhur11w6JqdsOiQcO9w6Jq4buXdcOiauG6uWrDouG7t8OA4bqq4buPw4HDomzhu6N04buXw6Jsw63DgMOiw4HhurDDonHGoXThu5fDouG7teG7l+G7m8Oiw4Hhu5fhu41zw6Jq4buXdcOidOG7l+G6pHThu5XDouG7l+G7pWrDokHGoXThu5fDomrDusOi4buXdeG6u3TDomrDqnThu5fDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6J04buXacOBw6J04buX4bqwdOG7lcOiasO6w6LDgcahw7Vzw6J04buBdOG7lcOi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOiasOpdcOidOG7l2nDgcOibOG7kcOiauG6uWrDom1zw6Jqw7rDosOB4buX4buRw6Lhuqbhurt1w6Lhu5fhu6Vqw6LDgeG7ueG6sHh04buVw6Jq4buXw4Dhuqrhu410w6Lhu5d14buFasOiauG6uWrDosOB4bu54bqweHThu5XDoiPhu5bhu7Qjw6Jqw7rDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lcOiw73DouG7l8OA4bqqw7R0YcOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v2HDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4bu14buX4bupw6Lhu5d14buFasOiw4Hhur3GocOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu4Fzw6Lhu5fhu6Vqw6Lhuq3huqXhuq3huq3Doi3DouG6reG6peG6reG6qWHDoiPhu63Domrhu5fhurZqw6Ipw7l04buVw6Ijw6nhuqrDoiPhu5fhurnGocOixKjhu5104buXw6LDgeG6u8ahw6LDgeG7uXnDomrhu5d1w6Lhu5d2dMOi4bqn4bqr4bqlw6Lhu5fhu6Vqw6JBxqF04buXw6Ij4buWSkBhw6Ij4buW4bu0I8Oi4bqm4bq7w6JBxqF04buXw6LhuqbGoeG7jXTDomzhur3GocOi4buX4bulasOiasO6w6Lhu5d14bq7dMOiasOqdOG7l8OiceG7l8O6w6Jx4buX4buBdMOiasSCw6nDosOB4bufdOG7l2HDouG6pnfGocOiw4Hhu6104buVw6JB4bupw6LDgcahw7V0w6Lhu5d2dMOi4bqtYeG6qcOiw4Hhu5/Domzhu6t04buVw6HDokrDg8Oiw4Hhu5fhu5Fhw6LDgeG7ucOpdcOi4buX4bulasOixKnhu6104buVw6Jq4buXdcOi4buX4bulasOiQcahdOG7l2HDokHGoXThu5fDouG6psah4buNdGHDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6Lhu5fhu6Vqw6LEqeG7rXThu5XDomrhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6LDgcah4buPdOG7lcOiw4l04buXw6Jz4bqiw6nDouG7l8Oow6Jq4buXdcOi4buX4bulasOiQcahdOG7l8Oi4bqm4bq7w6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOi4buX4bulasOiQcahdOG7l8Oiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDomrhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6LDgeG7ueG6vcahw6Lhu5fDqMOibOG7o3Thu5fDouG7l+G6sHd04buVw6LDgeG6sHZ04buVw6Jyw6nGocOhw6HDocOiI+G7rcOiauG7l+G6tmrDoinDuXThu5XDoiPDqeG6qsOiI+G7l+G6ucahw6LEqOG7nXThu5fDomzhur/Domzhu6t04buVw6Lhu5fhurt04buXw6LhuqZ3xqHDouG7l+G7pWrDokHGoXThu5dhw6JBxqF04buXw6LhuqbGoeG7jXTDouG7tsOAw6p04buVw6Ij4bu54bujw6LDgeG7uXV04buVw6LhuqfhuqXDonThu4Fzw6Lhu7fDgMOpw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6reG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYmPhuq3hu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2rDocSpw6l14bu3w4DDqXThu5XDgeG7ucahw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6qeG6reG6pS/huqfhuq1la+G6qeG6p+G6peG6q+G6peG6q2LDgeG6q+G6p+G6p+G6p3LhuqUtw4HDgC1yxqF04buXLUFtbWtBLeG6rcOhcOG7teG7leG6tcOiw6lyw4Ey4bq1I+G7ucOpdcOi4bqr4bqtw6Jz4bq54bqqw6LDgeG7m3Thu5fDosSpw6p04buVw6Jq4buXdcOi4buX4bulasOiQcahdOG7l8OiasO6w6Lhu5d14bq7dMOiasOqdOG7l8OiceG7l8O6w6Jx4buX4buBdMOi4bqm4bqwdnTDonLhu410w6Lhu5fhu6Vqw6LDgcOs4bu14bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6reG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1YmPhuq3hurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg+G7luG7pWrDokHGoXThu5fDonThu5fDrHTDouG7l+G7pWrDosSp4butdOG7lcOi4oCcUuG6ucOi4bqow6l04buX4oCdw6J04buBc8Oi4buX4bulasOi4bqt4bql4bqt4bqtLeG6reG6peG6reG6qcOiLcOiw4p04buXOMOiI+G6oMOiUsahdOG7l8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINK4bqudOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiQeG6uXThu5XDonTDqeG6qmHDouG7luG7scahw6JR4buXw4Dhuqrhu490w6Lhu5fhu6Vqw6LDgeG7n3Thu5fDomzhur/DosOB4bu5w6l1w6Lhuq3DokHDgGnDgcOi4buX4bulasOixKnhu6104buVw6LigJxS4bq5w6LhuqjDqXThu5figJ3DonThu4Fzw6Lhu5fhu6Vqw6Lhuq3huqXhuq3huq0t4bqt4bql4bqt4bqpw6LhuqHhuqfDoWThuqXhuqXDoeG6peG6peG6pcOibOG7q3Thu5UvQcOAacOB4bqjw6Jq4buXdcOi4bqtw6Lhu5fhu6Vqw6JBxqF04buXw6Ij4bu54bqweHThu5XDoiPhu5ZKQMOiI+G7ucOtdMOi4buW4bqwdOG7lcOiTOG6vXVhw6Ij4bu0w6HDokzGsHThu5XDouG7luG6u8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcOJw4DDgeG7l3Xhu7nhurXEgyPhuqDDolLGoXThu5fDoy/hu7XEgw==

Tú Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng
2023-05-15 16:56:00

QTO - Hôm nay 15/5, UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) tổ chức lễ khánh thành Trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết