Cập nhật:  GMT+7
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu653P2Thu7Iz4bq34bqn4buyNSzEkeG7skvEqWxk4bqx4buy4buNZmThurHhu7Lhu5nhuqHhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smvhurfhurPDoWThu7JrP+G6s+G7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPhu7JrLOG6s+G7suG7iGwuZOG6seG7skvEqeG6peG7rC/hurfhu7bhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i+G6tjY/NMOd4buu4buq4buIS+G7sOG7si3hu7JE4bqxO8ah4buyIy/hu7bhu7Yv4bu44bu04bu2JMWo4buyNcSRO2Thu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buyM8OzP+G7snc/ZOG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buyS8SpbGThurHhu7Lhu41mZOG6seG7suG7meG6oeG7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyNMSR4buyNeG7gWThurHhu7Iz4bq34bq14buyS8SpImThu7Lhu4hsP2ThurHhu7LhurbEkTvhurPFqOG7ssOTxqHhu7Lhu5nhurPDoWThu7Jr4bq34buNaGThurHhu7JrxKnDtDPhu7J3P2Thu7Iz4bq34bqn4buyNSzEkeG7skvEqWxk4bqx4buy4buNZmThurHhu7Lhu5nhuqHhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smvhurfhurPDoWThu7JrP+G6s8Wo4buy4buK4bq3ZeG7skvhu4Nk4bqx4buyM28z4buya8Sp4buNw61k4bqx4buyS+G7g2ThurHhu7IzbzPhu7JL4bq3w7PGoeG7smJp4bqz4buyYjtj4buya8Sp4buNw61k4bqx4buyNcSRO2Thu7I1IeG7sjNl4buyMmzhu4PhurPhu7JiO2Phu7Lhu5nhurPhuqMz4buyayzhurPhu7Lhu4hsLmThurHhu7JLxKnhuqXhu7Lhu5nhuqHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7JkKGPhu7Lhu7jhu7Thu7Ykxq/hu7JL4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buyYjtj4buy4buZ4bqz4bqjM+G7suG7mWfhurPhu7I1xJE7ZOG7sjNl4buyNeG7gWThurHhu7Iz4bq34bq14buy4bq2O+G7skrhu6Hhu7LDveG7gWThurHFqOG7sktM4buYxajhu7Lhu4rhurdl4buyeOG6t8Oz4buya+G6pTPhurfhu7JMd0R54buya+G6p2ThurfFqOG7smIhZOG6t+G7sjUsxJHhu7JKw63hu7JEw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG7mTvhu7Lhu4pLREvhu7Lhu5k74buyMzoz4buyZOG6sTtk4bq34buyYuG6s8OhZOG7suG7iWw/ZMav4busaz8yYjbhu7Jqa8ahYjZSw51jP8Sp4bqx4bqzZOG7pOG7uOG7i+G7l+G7sj9sa8SRw53hu67hu6xrxKnhu67hu6xrNOG7ruG7rOG6s2PhurHhu7JqxKkzUsOdLy8zxq8yP8SR4buJbD9k4bqxa8Sp4bqzxq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu2JCM9LyMqNOG7tuG7tCbhu7gm4bu2I2vhu7bhu7Y94bu2JiZi4bu2xq/huqnhu4vhurHDneG7si/hu67hu6wvazThu67hu6wva8Sp4buu4busa8Sp4buu4busazThu67hu6zhu4vhu65LxJE7ZOG7sjMuZOG6t+G7sjJs4buD4bqz4buyYjtj4buy4buZ4bqz4bqjM+G7rC/hu4vhu67hu6wvazThu67hu6wva8Sp4buu4busL2s/MmI24buuS8O14buyNSJs4buyZChj4buyNcOgZOG7smQ/xqHFqOG7smvhuqdk4bq34buy4buIbC5k4bqx4buyS8Sp4bql4buyM+G6t+G6pWzhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smvhurfhurPhuqNr4buy4bq3LOG6s+G7smQ+ZOG6seG7smThuqHhu7I0xJHhu7I04bqzxINk4buyMuG6s8OgZOG7suG7i+G6t+G7jzPhu7JrLOG7i+G7sjPDsz/hu7Jr4bq3aOG6s+G7smvhurPDoGvGr+G7ssO9PjPhu7Iy4bqz4bqja8Wo4buyLmThurfhu7Lhurfhu43DrWThurHhu7Izw7M/4buyNWlr4buyOuG7i+G7smvhurdd4buL4buyZOG6t+G6s+G6o2vhu7I1Z+G6s+G7suG7mTvhu7Jj4buNP+G7smLDsuG7suG7mcO1P+G7suG7iWw/xajhu7Jr4bqnZOG6t+G7sjUh4buyMuG6peG7smvhurfhurPhuqNr4buy4bq3LOG6s+G7smJnZOG7sjXDoGThu7Jr4bq3bOG7smThurcg4buL4buy4buZO+G7sjVo4bqz4buyauG6v2ThurHhu7Jk4bq3W2Thu7I0W2Thu7Lhu5ln4bqz4buya+G7g2ThurHhu7LhurHhurM64buya8Sp4bql4buy4bqxImThu7IlI+G7smvhu5/hu7I14buBZOG6scav4buyw73Do+G7smvEqeG6s8OjZOG7suG6q+G6tz/hurPhu7IzZeG7suG6t+G6s+G6o2zhu7Lhu4lsLuG7suG6t2Zk4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7i+G6t8OpZOG6scWo4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7JrxKnEkWThurHhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buya2fhurPFqOG7smThurdda+G7smI74buyM+G6t8Oz4buyNeG7h2ThurHhu7Lhu49k4bqx4buy4buL4bq3ZeG7suG7mTvhu7LhuqvhurcpM+G7suG7i+G6t28z4buya+G6t+G6s+G6o2vhu7Lhurcs4bqzxajhu7Lhu4Nk4buyNeG6pWThurfhu7I1aOG6s+G7smrhur9k4bqx4buyM8OzP+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7smvEqeG7jWcz4buya8OiZOG6t+G7suG6t8OiZOG6t+G7smvhurfhurPDoWThu7JrP+G6s+G7suG7mTvhu7Iy4bqzw6Bk4buyNeG7g+G6s+G7suG6q+G6t+G6teG7suG6tyBs4buyZOG6sTvGoeG7sjM7ZOG6seG7suG6q+G6tykz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o2vFqOG7smvhuqdk4bq34buyNSHhu7LhuqvhurPDoGThu7Jk4bqx4bq34bql4buy4buZZ+G6s+G7snc/ZOG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buya8SpbGThurHhu7Lhu41mZOG6seG7suG7meG6oeG7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyM2Xhu7Jqw7Thu7Lhurfhu4Xhu7JrxKlp4buy4bqr4bql4buL4buya+G6t2jhurPhu7Jk4bq3PGPhu7LhuqvhurcpM+G7suG7i+G6t28z4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Jr4bq34bqz4bqja+G7suG6tyzhurPhu7JrxKnhu41nM+G7smMpa8av4buyw70+M+G7sjLhurPhuqNr4buy4buJbD9k4buya1tj4buy4bq34buF4buya8SpaeG7suG6seG6s+G6v2ThurHhu7JqLmThu7Lhu5dsXWvFqOG7suG6q+G6s2Thurfhu7Lhu4vhurfhurXhu7Jq4buRP+G7sjPhurfhu5M/4buy4bqr4bq3MGThu7IzXeG7i+G7sjM6M+G7suG6t+G6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buy4bqrw6Fk4bq34buyY+G7jWZk4bqxxajhu7Lhurfhu4Hhu7I1IOG7i8Wo4buy4bq3LOG7smsiZOG6scavxq/Gr+G7suG7mOG6oeG7smJbbOG7sjQ74bqzxajhu7Iy4buD4buyamxk4bqx4buy4bqr4bqzZOG6t+G7suG7i+G6t+G6teG7smrhu5E/4buyM+G6t+G7kz/FqOG7smRbZOG6seG7sjNd4buL4buyMzoz4buyM+G6v2ThurHhu7Jr4bqzw6Fs4buyYz5kxajhu7LhurHhurPhu5Phu7Jk4buNZzPhu7Jk4bqx4bq5a+G7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7IzOjPhu7Lhu5ch4buy4buZNmThu7Iy4bqzw6Nkxq/Gr8av4buy4buK4bq3Omvhu7Iy4bqzw6Ns4buyayzhurPhu7IybOG7g+G6s+G7smI7Y+G7suG7meG6s+G6ozPFqOG7sjXhu4Fk4bqx4buyM+G6t+G6teG7suG6tjvhu7JK4buh4buyw73hu4Fk4bqxxajhu7Lhu4rhurdl4buyeOG6t8Oz4buya+G6pTPhurfhu7JMd0R54buya+G6p2Thurfhu7Iz4bq3xJHhu7LEqTxk4bqxxajhu7JrxKnhu41nM+G7smvDomThurfhu7LhurfDomThurfhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7I04bqzxINk4buyMuG6s8OgZOG7suG7i+G6t+G7jzPhu7JrLOG7i8Wo4buya+G6p2Thurfhu7JqYeG7smvhurPDoOG7i+G7smtvM+G7suG7iWw6ZOG7smvEqeG6s+G6o2vhu7Jr4bq3w7Qz4buy4bq34bqz4bqjZOG7smThurHhurfhurPDoWPhu7JrbTPhu7IzOjPhu7Lhu5koZOG7sjIuZOG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buyM8OzP+G7smvEqWxk4bqx4buy4buNZmThurHhu7Lhu5nhuqHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buy4buL4bq3w6lk4bqxxajhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smvhurfhurPDoWThu7JrP+G6s+G7sjPDsmThurHhu7Jk4bq34buN4buyM+G6t8Oz4buyNeG7h2ThurHFqOG7smvhurUz4bq34buyM8O0M+G7smvEqeG6s8OjZOG7suG6q+G6tz/hurPhu7IzOjPhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7sjpk4buy4buPZOG6seG7suG7i+G6t2Xhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7Izw7M/4buya+G6p2ThurfGr+G7skvhuqdk4bq34buyamHhu7Iz4bq3beG7smvEqeG6uWThurHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buya2zGocOhZOG7smvEqWzGoeG6oWThu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buyZOG6tyBk4buya+G6t+G7jzPhu7Izw7M/4buyM+G7h2ThurHhu7I14buBZOG6seG7suG7meG6oeG7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4bum4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buy4buXbMahw6Fk4buy4bqr4bqzw6Nj4buya8SpP8Wo4buyNTpk4bq34buy4bqx4bqzOuG7suG6t+G6s+G6o2Thu7JrxKksZOG6seG7sjXDo+G7sjPDs2ThurHhu7Iz4bq/xajhu7JrbOG7sjLhu4Phu7Lhu5k74buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7sjM6M+G7sjPDqmThurHhu7JrxKnDomThurfhu7Lhu4vhurfDqWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4bum4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7smttM+G7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7I14bqz4bqhbOG7smvhurPDoGvhu7IzOjPhu7Lhurfhu4Hhu7Iz4bq34buPP+G7smThu41nM+G7smvhurc2xJHhu7Lhu4lsxqHhu7JrxKnDomThurfhu7I1IeG7sjXhu41pM+G7suG7i+G6t8Oh4buyNGzGoeG6o2vigKbhu7LDvTpk4bq34buy4bqx4bqzOuG7sjM/xJHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buyM+G6t8Oz4buyNeG7h2ThurHhu7Lhu4vhurfDqWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyM8OzP+G7smvhuqdk4bq34buya8SpxJFk4bqx4buya+G6t2jhurPhu7LhurHhurM/ZOG7suG7iWw/xajhu7I14buBZOG6seG7sjPhurfhurXhu7JLxKkiZOG7suG7iGw/ZOG6seG7suG6tsSRO+G6s8Wo4buyw5PGoeG7suG7meG6s8OhZOG7smvhurfhu41oZOG6seG7smvEqcO0M+G7snd4w73hu7JLxKlsZOG6seG7suG7jWZk4bqx4buy4buZ4bqh4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPFqOG7suG7iuG6t2Xhu7JL4buDZOG6seG7sjNvM+G7smvEqeG7jcOtZOG6seG7skvhu4Nk4bqx4buyM28z4buyS+G6t8OzxqHhu7JiaeG6s+G7sjXhuqHhu7Jk4bqx4bq34bqlxajhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buya2fhurPFqOG7suG7iGwuZOG6seG7skvEqeG6peG7smvhurPDoOG7i+G7smtvM+G7sjPhurfDs+G7sjXhu4dk4bqx4buy4bq3ZmThu7JrxKnEkWThurHhu7Lhu5nhurPhuqMz4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4bqr4bq3P+G6s+G7sjM6M+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buyOmThu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smvhurfhurPDoWThu7JrP+G6s+G7puG7suG7iWw/ZOG7smtbY+G7sjUibOG7smvhu43hu7LhurfhuqPhu7Jr4bq34bq/ZOG6seG7suG7iWw/ZOG7smvEqSkz4buyZOG6tzxj4buy4buL4bq3bzPhu7Lhu5lv4buya+G6v2vhu7Iz4bq3xJHhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buyNMO04buyMjrEkeG7suG7mTvhu7IzLmThurfhu7IyOsSR4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4bum4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7smThurfhuqXhu4vhu7Jk4bq3O2ThurHhu7Lhu5k74buyNeG6s+G6oWzhu7Jr4bqzw6Br4buyNeG6s+G6oWzhu7LhurfDqT/hu7Ji4bqzw6Fk4buy4bq34buB4buyM+G6t+G7jz/hu7I1LmPhu7IyLsSR4buyMylr4buyYsOy4buy4buZ4bqh4buyY24/4buyY+G7jT/hu7IyIcSR4buyM8OyZOG6seG7smThurfhu43hu7I1LmPhu7IyLsSR4buyM+G6t8SR4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7sjPhurfhur9k4bqx4buy4bq3LGThu7Lhu4vhurdvM+G7suG7mW/hu7JqLmThu7Lhu5dsXWvGr+G7skvhurdo4bqz4buya+G6s8Oga+G7sjThurPEg2Thu7Iy4bqzw6Bk4buyxKlda+G7sjJda+G7smvhurfhu41oZOG6scWo4buy4buZw6Lhu7Lhu5kgxqHhu7Jr4bqnZOG6t+G7sjMiZOG7smThurHhurfhurPDoWThu7Iz4buPbOG7sjXDo+G7sjNl4buy4bq34buNZ2ThurHhu7I0MWThu7Izb+G7smvhurfDo+G7suG7meG6oeG7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHhu7IzOjPhu7Izw6pk4bqx4buya8Spw6Jk4bq34buyNFtk4buyNG9k4bqx4buyZOG6tzxj4buyNS5j4buyMi7EkeG7sj9k4buya8SRO2Thu7Jr4bq1ZOG6t+G7smMsZOG6seG7sjPhurfEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyNFtkxq/hu7Lhu5jhuqHhu7Jk4bq34buTZOG6seG7suG6q+G6s8OgZOG7smThurHhurfhuqXhu7Izw7M/4buya+G6p2ThurfFqOG7snc/ZOG7snjhurfhuqfhu7I1LMSR4buyS8SpbGThurHhu7Lhu41mZOG6seG7suG7meG6oeG7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyamHhu7IzZeG7suG7m+G7suG6q+G6s8OgZOG7sjXhur/hurPhu7Lhu5ln4bqz4buyeOG6t+G6tWThurfhu7Lhu4vhurfDs+G7suG7mTvhu7IzOjPhu7Iy4buHxajhu7Jk4bqxO2Thurfhu7Lhurfhu5Ns4buy4buJbD9k4buyNcOj4buyamdj4buy4bq34buF4buya8SpaeG7smvhuqdk4bq34buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7Jj4buHa+G7smrhur/hu7Jk4buH4bqz4buyNGxk4bqx4buyM13hu4vhu7Jr4bq34bqzw6Br4buya8SpxJFk4bqx4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqzxq/hu7JL4bqzZMWo4buyLmThurfhu6Thu7LhurbGr+G7mMavcOG7rC/hu4vhu64=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
2016-11-05 12:39:47

(QT) - Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 4/11/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao các phần quà và tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết