Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG7m0A7WVXhu5bhuqRpw4xU4bqkVcOaVeG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG6u+G7muG6uFXhu5bDgeG6pFXGoOG7msOUJOG6pMag4bumS+G6pCPhu5pVxqDhuqRV4buWxqDhu6DhuqTGoOG7pkvhuqQ84bui4bqkS8OZ4bqkTMONJOG6pMag4bua4buQJOG6pE3hurgk4bqkSiZV4buWw4HhuqRV4buoVeG6pFQo4bq4xIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bqu4bqi4buV4bubw4PhuqQt4bqkw63hu5bhurx94bqkQi/huqzhuqwv4bqo4bqm4bqsRMOB4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPS7huqThu5tAw4pU4bqkxrDhuqQ9w5XhuqR74buA4bqk4bubQCRV4buW4bqk4bq74bua4bq4VeG7luG6pOG6osagJH3hu5BV4bqk4bq74buaw5rhuqRo4buaVcagw4HhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pOG7m0Dhu57Dg+G6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPcOB4bqkVeG7luG6vH3huqThuqov4bqs4bqsL+G6qOG6puG6rETDgeG6pD1Aw4pU4bqkPeG7msOV4bu24bqkVcag4buKVeG6pOG6quG6pE5U4bqkxqDhu6ZL4bqkI+G7mlXGoOG6pD0u4bqk4bubQDtZVeG7luG6pGnDjFThuqRVw5pV4bqk4bubQCRV4buW4bqk4bq74bua4bq4VeG7luG6pDxY4bua4bqkPUDhu5rhu5Ak4bqkS8agLFXhu5bhuqRV4buoVeG6pFQo4bq4w4HhuqRN4bq4JOG6pEomVeG7lsOB4bqkUsag4buoVeG7luG6pE3hu5rhuqRV4buWw5rhurzhu5rDgOG6pOG6s8ag4bue4bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqThu5vGoOG7nuG6pGjDmuG6uFXDgeG6pOG7m0A74buyVeG7luG6pOG7m0DDilThuqTGsOG6pD3DleG6pHvhu4DhuqThu5tAJFXhu5bhuqThurvhu5rhurhV4buW4bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bu54bqk4oCcw6LDnT3huqRV4bq8feG6pD1A4buOVeG6pE3hu57hurjhuqRK4bq8VeG6pHvhu4DhuqRLw5nhuqRVxqDhu5rDlCThuqROVOG6pE3hurhV4buW4bqkTeG7rOG6pD0k4buu4bua4bqkxqDhu6ZL4bqkVMOMVOG6pFXDmlXhuqRLw5nhuqQ9QOG7muG7kCThuqRLxqAsVeG7luG6pFXhu6hV4bqkVCjhurjDgeG6pE3hurgk4bqkSiZV4buWw4HhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkTeG7muG6pFXhu5bDmuG6vOG7msOA4bqk4bubQMOaVeG7luG6pE3DmeG6pEvDmeG6pOG6quG6pE5U4bqkTTvDnUvhuqThu5bhu5rhurjhuqRN4buiVcag4bqkTU5U4bqkU+G7jlXhuqRSxqDhurpU4bqkSuG7kFXGoOG6pD3DiuG7muG6pD1Aw4pUw4DhuqTDrcagKVXhu5bhuqQ9QDtZVeG7luG6pMagw53hu7bhuqRSxqDhurpL4bqkUsag4buoVeG7luG6pE1OVOG6pFPhu45V4bqkPUDDilThuqRSxqDhurpU4bqkVeG7jlXhuqQ9QMOKVOG6pEvGoDvhurjhuqRV4buCVOG6pEDGr+KAncOAxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0vDgErhurjDmuG7uCThurhV4buWPUDhu5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqxEQkIvQkVMROG6rOG6qELhuqbhuqbhuqY94bqs4bqsQ+G6rOG6rEVT4bqsw4BR4bu24buWw4LhuqQv4bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu7bhuq7hu5tAO1lV4buW4bqkacOMVOG6pFXDmlXhuqThu5tAJFXhu5bhuqThurvhu5rhurhV4buW4bqkS8OZ4bqkS+G6ukvhuqTGoOG7pkvhuqQj4buaVcag4bqkVeG7lsag4bug4bqkxqDhu6ZL4bqkPOG7ouG6pD1A4bua4buQJOG6pEvGoCxV4buW4bqkTeG6uCThuqRKJlXhu5bDgeG6pFXhu6hV4bqkVCjhurjEgi/hu7bhuq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxIIvPeG6uEpTTuG6ruG6s+G7qOG6pOG6tyrhu5rhuqThu5vGoOG7nuG6pOG7m8agKn3DgeG6pOG6s8agP+G6pFXGoOG7muG7kFThuqRTWOG7tuG6pFTEqCThuqThu5bhu5rhurrDmuG6pFNYVeG6pOG7m0A7WVXhu5bhuqRpw4xU4bqkVcOaVeG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG6u+G7muG6uFXhu5bhuqRLxqDDmuG6pMag4bq4fcOB4bqkU1jhu7bhuqRLw5nhuqQ94buuVeG7luG6pCPhu6rhuqThuqpE4bqkS8ag4bq6JMOB4bqkS+G6ukvGoOG6pE1JfeG6pFLGoMOa4bq+VeG7luG6pOG6qOG6pD0kw4xV4bqkS8OZ4bqk4bqq4bqkS8ag4bq6JOG6pHvhu5pV4bqkVeG7lsag4bug4bqkPOG7ouG6pFPhu5zhuqRMw5rhuqRN4bq4JOG6pOG7qlThuqRT4bq84bqkS8ag4bq6JOG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bq74bua4bq44bqk4bq34bq+w5rDgeG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bq1JH3huqThu5vhurzhu5rhuqQ84bq84bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqThu5nGoOG7muG6pOG7m8Oa4bq8VcOA4bqk4oCcw63hu5bhurx94bqk4bqqL+G6rOG6rC/huqjhuqbhuqxEw4HhuqRLw5nhuqRE4bqkS8ag4bq6JOG6pFPhurzhuqTDreG7liR94buYVeG6pMOt4buW4bumS+G6pOG7lSRdVcag4bqkw63GoDvDgeG6pOG7m0DDjFXhuqThu6Xhu5rhu5A94bqk4bubKlXhu5bDgeG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG7lSThu6pL4bqk4bq34buiVcagw4HhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG6u+G7muG6uOG6pOG6vSR9w4HhuqThur3DmuG6vFXhu5bhuqThurvhu5rhurjhuqThur0kfcOB4bqk4bubQMOMVeG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pGjDmlXhu5bhuqRLw5nhuqQ9QOG7muG7kCThuqRLxqAsVeG7luG6pE3hurgk4bqkSiZV4buW4bqkPOG6vOG6pFXhu6hV4bqkVCjhurjhuqRSxqDhu5rhuqTGoOG7pkvhuqQ9w4rhu5rhuqQ9QDtZVeG7lsOA4bqk4bubQDtYS+G6pE3DmcOB4bqkVcag4bq84bqkPUA7WVXhu5bhuqRN4buA4bqkTTvDnUvhuqThu7bGoCbhuqTGoCR9Vcag4bqkSz/hurjhuqThuqrhuqROVOG6pMag4bumS+G6pCPhu5pVxqDhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkSuG6usOa4bqkPeG7olXGoOG6pD1Aw4pV4buW4bqkIyxL4bqkUsagxahO4bqkVeG6vH3huqRLP+G6uOG6pEvhurpL4bqkS8ag4bq6JOKAncOB4bqkS+G7qOG6pOG7m8agKn3huqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3huqQ9xqDhu45Uw4DhuqThu5tA4bq4w5rhuqRN4buu4bua4bqkPMOU4bqkPMONVeG6pE3DlOG6pFXhurx9w4HhuqThu6hV4buW4bqk4bq94buw4bqkxqEw4bqk4bq34bua4buOVcOB4bqk4bqzxqDhu5rhuqRLJkvhuqQ9QCThu7JV4buW4bqk4bqzxqDhu5rhuqRLJkvhuqQxVeG6pD3DmuG6vFXhuqQ84buQ4bqkI+G7mlXGoOG6pD3GoCFL4bqk4bu2xqDhu4hU4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bu54bqk4oCcxqHhurgk4bqkUsag4bua4bqkVcag4buKVeG6pE07w51L4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqke+G7gOG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG6u+G7muG6uFXhu5bhuqThuqLGoCR94buQVeG6pOG6u+G7msOa4bqkaOG7mlXGoMOD4bqkS8OZ4bqkUsagw5rhur5V4buW4bqk4bqo4bqm4bqkS8ag4bq6JOG6pFTDjFThuqRVw5pV4bqkVeG7lsag4bug4bqkxqDhu6ZLw4HhuqThurPGoOG7muG6pEsmS+G6pDFV4bqkPcOa4bq8VeG6pDzhu5DhuqQj4buaVcag4bqkPcagIUvhuqThu7bGoOG7iFThuqRN4buA4bqkSyjhuqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pFXGoElV4bqkPOG7muG7jlXhuqQ8w5ThuqRLV+G6pCPhu7LhuqRN4buS4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uMOB4bqkU+G6vFThuqRAxq/DgOG6pOG7lSThurjhuqThu7gk4bq64bqkPUDhu6JVxqDhuqR74bq6S+G6pFThu5pVxqDDgeG6pOG6s8ag4bua4bqkSyZL4bqkMVXhuqQ9w5rhurxV4bqkPOG7kOG6pCPhu5pVxqDhuqQ9xqAhS+G6pOG7tsag4buIVOG6pFXhu4JU4bqkTTvDnUvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqThu5tAO1lV4buW4bqkacOMVOG6pFXDmlXhuqThu5tAJFXhu5bhuqThurvhu5rhurhV4buW4bqkS8OZ4bqkxJDhuqQ9QDtZVeG7luG6pMagw53hu7bhuqRLw5nhuqRMw40k4bqkxqDhu5rhu5Ak4bqkVeG7qFXhuqRUKOG6uMOB4bqkTeG6uCThuqRKJlXhu5bDgeG6pD1Aw5pV4buW4bqkTcOZ4bqkROG6pEvGoOG6uiThuqTGoOG7pkvhuqRLxqAkVeG7luG6pOG6rOG6pFNY4bu2w4HhuqThuqzhuqRLxqDhurok4bqkxqDhu6ZL4bqkU1jhu7bhuqRSxqDhurpLw4DhuqThur3hu5rhu5BV4bqkPcOK4buaw4HhuqRV4buWJH3hu45V4bqkVcagSVXhuqR74bq+feG6pEDhurjhuqQ94buiVcag4bqkPUDDilXhu5bhuqQ9QOG7jlXhuqQ8xKhV4bqkTeG6uFXhu5bhuqRNO8OdS+G6pOG6s8ag4bua4bqkSyZL4bqkMVXhuqQ9w5rhurxV4bqkPOG7kOG6pCPhu5pVxqDhuqQ9xqAhS+G6pOG7tsag4buIVOG6pEsqVeG7luG6pEvhurpL4bqkVeG7luG6vFXGoOG6pEvGoCxL4bqkVeG7hlXhu5bhuqR74bq6S+G6pFThu5pVxqDDgeG6pFPhurxU4bqkQMav4oCdw4DhuqThu5vhu5pVw4HhuqThur5VxqDhu7nhuqThu5vhu5fDo8Ot4bqk4bub4budxrBkw63Egi/hu7bhuq4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
2016-11-05 12:39:47

(QT) - Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 4/11/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao các phần quà và tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại...

Khởi công nhà đại đoàn kết

Khởi công nhà đại đoàn kết
2016-11-04 08:21:09

(QT) - Hôm qua 3/11/2016, UBMTTQVN huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Thú,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết