Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6r+G7jOG6tOG7mOG7luG6vFPhu5jhurTEqMOJxKjhurRQ4buUVUXhurRL4bq4VOG6tEDhurpU4bq04buR4buUJcSo4bq04buU4buo4buW4bq0xKjhu5Q6xKjhurRT4bq+U+G7mC3hurTDusONQOG6tFF74bq0QOG7tuG7nOG6tFHhu5bDlSPhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssODw4Dhu5Phu5fhuqDhurQt4bq0aOG7mOG6uD7hurThuqgv4bqk4bqkL+G6psOC4bqkQuG7ueG6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG6sUVU4bq0S+G7hFPhu5jhurThu6fhurRA4buM4bq04buTI+G6vFPhu5jhurThu5fhu7bhu5zhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRR4buQ4bq04buI4buM4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG6tFDhu5RVReG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurThu5Hhu5QlxKjhurThu5Thu6jhu5bhurTEqOG7lDrEqOG6tFPhur5T4buYLeG6tMO6w41A4bq0UXvhurRA4bu24buc4bq0UeG7lsOVI+G6tMOA4buR4bq54bqxaC3Dumbhu5dm4bqg4bq04bqs4bq0QOG7lMOJU+G7mOG7ueG6tELhurRA4buUw4lT4buY4bq0SlThurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurThu4Vp4bq74bqxIOG6tEDhurjhu5bhurRA4bu2WOG6tEDhu5TFqFPhu5jhurThu7QjReG6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG6s+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurThurUjUeG7oOG7li/hurnhurhT4bq04buTI8avxKjhurQo4bq44bq0QOG7sOG6tMSo4buUOsSo4bq0Z0xK4buW4buyTEXEqEzhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq0QOG7sOG6tMSo4buUOsSo4bq0QOG7tkVU4bq04buY4buWSD7hurTEqOG7lDpT4buY4bq0U+G7lMONU+G6tEDGr0DhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurTEqOG7lFThurTEqMOJxKjhurThu5TDmcSo4bq0KOG7lsOSU0HhurThurcs4bq0UeG7kOG6tMSoVeG6tEvhurrhu5bhurRK4buWw5VT4bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq04bqvRVPhurThu5cjPsOSU+G6tOG7mOG7lsOJVOG6tOG7l+G7olPhu5ThurQqPuG7ueG6tOG7lVnhurThu6fhurRA4buM4bu54bq04buVWeG6tGjhu5hU4bq64buW4bq0KCXhurQo4bq44bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG7ueG6tEvhu65T4bq0KOG7nOG6tFHhu5bDklPhurThu7QjRVPhurTEqCRT4buY4bq0QFThurhT4bq0QOG7lMOU4bq0xKjDicSo4bq04buUw5nEqOG6tCjhu5bDklNB4bqiQEXhu4hRTOG6tOG7uEA+UUx24bqyUkXhu7bhu5jhu5ZT4bu14bqm4buyPOG6tEUjQFThurLDg+G6okDhu7bDg+G6okBKw4PhuqLhu5ZS4buY4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEHhu4hFVOG7tCNFU+G7mEDhu7bhu5ZBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6pELhuqjhuqgv4bqoREpCw4LEkOG6qsOC4bqq4bqmQOG6pOG6pOG6quG6pOG6pEJR4bqkQeG7oOG7suG7mOG6suG6tC/Dg+G6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6okDhu7bDg+G6okBKw4PhuqLhu7LDg+G7l+G7tkVU4bq04buY4buWSD7hurTEqOG7lDpT4buY4bq0U+G7lMONU+G6tEDGr0DhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRQ4buUVUXhurRL4bq4VOG6tEDhurpU4bq04bqs4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tMSo4buUVOG6tMSow4nEqOG6tOG7lMOZxKjhurQo4buWw5JT4bq0UVbhu7LhurRLxq/hu5bhurRAP1hT4buY4bq0PuG6tEDhu4zhurRA4buUxahT4bq04buI4bq8U+G6oi/hu7LDg+G6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6oi9AReG7iFFMw4PDulbhu5bhurRT4buYI+G7qFPhurRA4bq44buW4bq0QOG7tljhurTEqCpF4bq04bqx4buu4bq04bu0I0VT4bq04bq5WOG7suG6tEDDicSo4bq04bu0I8avxKjhurRA4buM4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq0w4Dhu4Vp4bq74bqxIOG6oOG7ueG6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG6s+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurThurUjUeG7oOG7luG6tEvDiuG6tDw9xKjhurRA4buW4buMU+G6tEDhu5ThurhT4buU4bq0xKjFqFPhu5jhurRKLOG6tMOJU+G6tOKAnGhHU+G7mOG6tMSoRVThurRT4bq+U+G7mOG6tFEsxKjhurRL4bq4VOG6tEDhurpU4bq0KMONQOG6tFF74bq0QOG7tuG7nOG6tFHhu5bDlSPhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUi3hurThurHhu5Q/4buuU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0QOG7lMag4bq0S+G7lsOUUuG6tEDhurrhu5bhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurFFVOG6tEvhu4RT4buY4bq04bun4bq0QOG7jOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4oCd4bq04buY4buWReG7luG6tEtU4bq6U+G6tOG6psOC4bqk4bqqLeG6psOC4bqkQkHhurThurHDicSo4bq0UOG7lFVF4bq0S+G6uFThurRA4bq6VOG6tOG7keG6ueG6sWgtw7pm4buXZuG6tOG6rOG6tEDhu5TDiVPhu5jhu7nhurRC4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEDhurrhu5bhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurFFVOG6tEvhu4RT4buY4bq04bun4bq0QOG7jOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4bq04buI4buAQOG6tEtJI+G6tEA74bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pOG6quG6tCjhurjhurRQ4buMQOG6tEDhu5Q9xKjhurQo4bq4VOG6tMSoI8av4buW4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pEJB4bq04buX4buUxahT4buY4bq04bu0I0XhurRKLOG6tMOJU+G7ueG6tEvDiuG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tMSoxahT4buY4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu5Q/4buuU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0U0dT4buY4bq0xKhFVOG6tFPhur5T4buY4bq0USzEqOG6tMSo4buUVOG6tOG6pMOC4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG6tCjhu5bDklPhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurFFVOG6tEvhu4RT4buY4bq04bun4bq0QOG7jOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4bu34bq0xKjhu5Q/4buuU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0S+G6uFThurRA4bq6VOG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tCjhu5bDklPhurQow41A4bq0UXvhurRA4bu24buc4bq0UeG7lsOVI+G6tFDhu5RVReG6tOG6rOG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRK4bq4U+G7lOG6tMSo4buUVOG6tEvGr+G7luG6tEA/WFPhu5jhurRR4bq44bq0PuG6tEDhu4zhurRA4buUxahT4bq04buI4bq8U+G6tCjhurjhurRQ4buUVUXhurRC4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tErhurhT4buU4bq0xKjhu5RU4bq0S8av4buW4bq0QD9YU+G7mOG6tFHhurjhurThu7jhu5ZT4buU4bq0KOG7lsOSU+G6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG6sUVU4bq0S+G7hFPhu5jhurThu6fhurRA4buM4bq04buTI+G6vFPhu5jhurThu5fhu7bhu5zhu7fhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tEDDjeG7suG6tOG7lCNIU+G6tCjhu47hurRA4bu2RVPhu5jhurRA4buU4buW4buMQOG6tOG7iOG7nOG6tEDhu5QsxKjhurThu5ThurhT4buU4bq0KMONQOG6tFF74bq0QOG7tuG7nOG6tFHhu5bDlSPhu7fhurTEqOG7lD/hu65T4buY4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRA4buURVLhurThu7QjRVPhurThu5TDmcSo4bq0QMON4buy4bu54bq0U+G7mOG7lOG7lsOSU+G6tMSoOiPhurRA4bq64buW4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq0SuG6uFPhu5ThurTEqOG7lFThurThuqTDguG6tOG7mOG7luG6vFPhu5jhurQo4buWw5JT4bq0KOG6uOG6tOG6pMOC4bq04bu44buWU+G7lOG6tCjhu5bDklPhurQ/I+G6tEA94bq0xKgqReG6tFDhu5RVReG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurRC4bq0QOG7lMOJU+G7mOKApuG6tGjhu5QhU+G7mOG6tFDhu4xA4bq04bu0I+G6vOG6tOG7iD9WxKjhurRLSSPhurRT4bq4PuG6tEvDiuG6tEDhu5Thu5bhu4xA4bq0UcON4buy4bq0Sz9YxKjhurRT4buOU+G6tEDhurxT4buY4bq0xKjhu67hurThu4jhurxT4bq0KOG7juG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurQow41A4bq0UXvhurRA4bu24buc4bq0UeG7lsOVI+G6tFJFU+G7mOG6tEDGoFPhu5ThurThu5TDleG6tEDhu5TGr1Phu5jhurTEqOG7lFThurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurFFVOG6tEvhu4RT4buY4bq04bun4bq0QOG7jOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24bucQeG6tOG7l+G7tlRT4buY4bq04bu0I8OJ4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRA4buULMSo4bq04buU4buWw5VT4bq0SizhurTDiVPhu7nhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurFFVOG6tEvhu4RT4buY4bq04bun4bq0QOG7jOG6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4bq0S8OK4bq0Ulfhu5bhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bDiVThurThu7g/4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq04bu4RVPhu5jhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tEDhu7YsxKjhurRA4buW4buM4buy4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG6tErhuro+4bq0KOG7juG6tOG7keG6ueG6sWgtw7pm4buXZuG6tMSo4buUVOG6tMSow4nEqOG6tOG7mOG7luG6vFPhu5jhurQo4buWw5JT4bq0xKgqReG6tEDhu7Y/V1Phu5hB4bq0aOG7lFfhurQow40+4bu54bq0xKjDicSo4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG6tCjhu5bDklPhurRLw4rhurRLP1jEqOG6tFNHU+G7mOG6tMSoRVThurRQ4buW4buMU+G6tEDhu5Q6xKjhurQo4bq44bq0UCLhurRT4bq+U+G7mOG6tEDhu5QsxKjhurThu5ThurhT4buU4bq0KOG7juG6tFHhu55T4buU4bq0KCzEqOG6tOG7keG6ueG6sWgtw7pm4buXZuG6tFLhu6pA4bq0xKjDicSo4buU4bq04buI4bq44buW4bq04buI4bq8U+G6tCjhurjhurTEqOG7lEhA4bq0UT9YU+G7mOG7t+G6tOG7mOG7luG6vFPhu5jhurQo4buWw5JT4bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tOG7iOG7lsOSU+G6tOG7uFThurpT4bq04buY4buWw4lU4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurThu7Lhu5Qk4bq04buUWOG7suG6tMSow4nEqOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0S+G7quG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurQo4bq44bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurTEqMOJxKjhurRQ4buUVUXhurRL4bq4VOG6tEDhurpU4bu34bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tMSoxahT4buY4bq0QMOJxKjhurRQ4buUw4lS4bq0KOG6uOG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tCjhu47hurRR4bueU+G7lOG6tCgsxKjhurThu5HhurnhurFoLcO6ZuG7l2bhurRT4buYRT7hurRA4bq64buW4bq04buy4buUw5pT4buY4bq0UOG7lMOJUuG6tMSoKkXhurRT4buU4bq44bq0QOG7tj9XU+G7mEHhurThurcs4bq0w4lT4bq0xKgmU+G7mOG6tEvDiuG6tOG7lOG7rOG6tEDhu7ZY4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRA4bu2RVPhu5jhurRA4buU4buW4buMQOG6tOG7iOG7nOG6tOG7keG6ueG6sWgtw7pm4buXZuG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEvhurrhu5bhurTEqOG7lFThurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurRA4buULMSo4bq04buU4bq4U+G7lOG6tCjhurjhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurRQ4buUw4lS4bq04buX4bu2P1dT4buY4bq04bqxRVThurRL4buEU+G7mOG6tOG7p+G6tEDhu4zhurThu5Mj4bq8U+G7mOG6tOG7l+G7tuG7nOG6tEvDlOG6tOG7mFXhu7LhurThu7Lhu5RJU+G6tFNHU+G7mOG6tMSoRVThurTEqOG7lEhA4bq0UT9YU+G7mOG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurTEqCZT4buY4bq0U+G7lD/hurRT4bq+U+G7mOG6tFEsxKjhurRQ4buUw4lS4bq0xKjhu5QhReG6tOG7iMOVU+G7lOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFHhu55T4buU4bq0KCzEqOG6tOG7keG6ueG6sWgtw7pm4buXZuG6tMSoKkXhurRT4buU4bq44bq0QOG7tj9XU+G7mEHhurThu5fhurrhu5bhurRR4buQ4bq04buI4buM4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG7ueG6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG6sUVU4bq0S+G7hFPhu5jhurThu6fhurRA4buM4bq04buTI+G6vFPhu5jhurThu5fhu7bhu5zhurRLw4rhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRA4bu2RVThurThu5jhu5ZIPuG6tMSo4buUOlPhu5jhurRT4buUw41T4bq0QMavQOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tMSo4buUVOG6tOG6pEThurThu5TDmcSo4bq0KOG7lsOSU+G6tFDhu5RVReG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurThuqzhurRA4buUw4lT4buY4bq0KOG6uOG6tOG6pEPhurThu5TDmcSo4bq0KOG7lsOSU+G6tFDhu5RVReG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurRC4bq0QOG7lMOJU+G7mOG7t+G6tFDhu5RMU+G6tEDhu5Q/WVPhu5jhurTEqMOJxKjhurThu5TDmcSo4bq0KOG7lsOSU+G6tEvhurpA4bq0UOG7jEDhurThu7Qj4bq84bq04buUw5nEqOG6tEDDjeG7suG6tDwjSEDhurThu7jhu4DEqOG6tCjhurjhurThu5jhu5bhu6Thu5ZB4bq04buX4buWU+G7ueG6tOG6vFPhu5Thu7XhurThurNx4bqx4bq0w7rhurtj4buX4bqiL+G7ssOD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi công nhà đại đoàn kết

Khởi công nhà đại đoàn kết
2016-11-04 08:21:09

(QT) - Hôm qua 3/11/2016, UBMTTQVN huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Thú,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết