Cập nhật:  GMT+7
ỳÒÃẠFỖẦVVủÀỰọỌWỖIÀỵ9ẨỌẠÒỠFẠỔÒỌẠỚÒŨẠ“FẬỚẠỄU”ẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠHÊWẠHẦỌỳ/ÒÃỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰẩIẦGÀỵậỌ%ẦẠWÒẬỚÓẠẮẠ*#ẦẠỬXẦvẠaRỚÓẠẦỚẠÒX:LỚẠọỮỌLXẠnÒỜỚÓẠHCẠ*ẨỜẠFXUFẠHỌKXẠWỮẦẠGÊXẠÒỌLXẠỖ#ẦẠHBỜẠFÒỌJƠẠHỜẪWẠWẨỌẠVBỚẠHSỌẠ*ỦỌẠƠUWẠỚÓỸŨỌẠW#ỚÓẠỖẨẠFẬỚẠỄUẠFỴẦẠọỮXỚÓẠWẼƠẠỔ(ẠWÒXỀWẠọẨỌẠỚÓX:ĨỚẠ*ẨẠẽRỌẠWỮỸŨỚÓẠyọêừẽọývẠWÒXUFẠòỨẠọêừẽọẠWỐỚÒẠoXBỚÓẠọỮÔẠ*ÕẠỚÓỸŨỌẠỚẨ:ẠÒ@ẦẠÓỌYỰẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌẠFÒX:MỚẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWvẠỚÒỀỚẠÒẨỚÓẠWỮDƠẠWỮỌLXẠHTỚÓẠỮTỌẠ“ỄỌJỚẠƠÊW”wỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵỳỌƠÓẠFỖẦVVủÀGWÒXƠỄẠGÒỌGIẠỌaIỚWIỮÀẠVW:ỖIủÀ&ỌGWÒửẠÂẤẢỰ?ữẠÒIỌÓÒWửẠẶẶẮỰ?ữÀẠVỮFủÀ//FwỄẦỜỬXẦỚÓWỮỌw*Ớ/GIVỔWỜỰ/ỚI&V/ĂẮÃĂ/ÃẢẴGẲẢẴẶẰÃẰWÂẶẴỖẰ-WÒwỘỰÓÀẠẦỖWủÀ9ẨỌẠÒỠFẠỔÒỌẠỚÒŨẠ“FẬỚẠỄU”ẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠHÊWẠHẦỌÀẠ&ỌGWÒủÀÂẤẢÀẠÒIỌÓÒWủÀẶẶẮÀẠ/ỵỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởỲẠ*ỌLFẠỚẨ:ẠHCẠHỸƯFẠaRỚÓẠẦỚẠÒX:LỚẠọỮỌLXẠnÒỜỚÓẠỖẨƠẠỮQwẠọÒIỜẠỔJWẠỖXỀỚẠFỴẦẠFỤẠỬXẦỚẠFÒ@FẠỚDỚÓvẠ*ỌLFẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỚÒŨẠF=XẠFẬỚẠỄUẠọỮXỚÓẠWẼƠẠỔ(ẠWÒXỀWẠọêừẽọẠÓỌYỰẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠFÒX:MỚẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠỖẨẠFỢẠWÒỀWwẠởỌLFẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠHỸẦẠWỌKỚẠFÒỜẠỚÓỸŨỌẠỚẨ:ẠFỶỚÓẠỖẨẠFỢẠWÒỀWwẠởẨẠ*ỌLFẠỚÓỸŨỌẠỚẨ:ẠƠÊWẠỖỌĨỚẠỖẪFẠVẦXẠHỢẠFỶỚÓẠHỸƯFẠ?ẬFẠHÔỚÒẠỖẨẠHYỚÓwẠọÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠWỮỜỚÓẠƠĐWẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠ*SỚẠỖẨẠƠUWẠỖỜẪỌẠWÒỴẠWỲFẠỰÒ@FẠWẪỰwẠởÕẠWÒJẠỔÒỌẠFỢẠỚÒXẠFẾXẠFÒX:MỚẠHÚỌẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠÒẦ:ẠFÒX:MỚẠỚÒỸƯỚÓẠỬX:KỚẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWvẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠWÒỸŨỚÓẠFỜỌẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠFỢẠFÒX:ĨỚẠƠRỚẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠỖẨẠFÒÙẠ“ỄÊXẠ*ỎX”wỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọÒIỜẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠ*ỲẠ*ỌLFvẠỬXẦẠỚÓỸŨỌẠỬXIỚẠÓỌỦỌẠWÒỌLXvẠÒỠẠƠỦỌẠỚÒŨẠỚÓỸŨỌẠỚẨ:ẠÓỌYỰwẠêÓỸŨỌẠGẼỚẠWỌỚẠ*ÕẠỚÓỸŨỌẠHỸƯFẠÓỌỦỌẠWÒỌLXẠỖẨẠFẬỚẠỄUẠọỮXỚÓẠWẼƠẠỔ(ẠWÒXỀWẠọêừẽọẠ*ẨẠHCẠW#ỚÓẠỚÒỀỚẠỖẨƠẠÓỌYỰẠFÒỜẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌẠỔÒẬFwẠáỜẠWỌỚẠWỸỨỚÓẠỚĨỚẠẮẠỚÓỸŨỌẠHCẠHỸẦẠFÒỜẠ*ÔẠ“FẬỚẠỄU”ẠHỢẠWÚỚÓẠFUỚÓẠÃẶÃẠWỮỌLXẠHTỚÓẠHMẠFÒX:MỚẠHÚỌẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠW#ẠHÊWẠ*ỸŨỚẠVẦỚÓẠHÊWẠỨwẠêÓỸŨỌẠỚẨ:ẠÒ@ẦẠỖẨƠẠHỸƯFvẠỚJXẠỔÒRỚÓẠVỈẠWỮBẠỖẪỌẠWỌKỚwẠọX:ẠỚÒỌĨỚvẠVẦXẠWÒŨỌẠÓỌẦỚẠGẨỌẠÒ@ẦẠÒÌỚẠỚÒỸỚÓẠỔÒRỚÓẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFẦƠẠỔJWvẠHSỌẠWỸƯỚÓẠHCẠFĐWẠỖỌĨỚẠỖẪFẠỖXRỚẠ*ỦỌẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠHCẠWỌỚẠWỸỨỚÓẠÓỌẦỜẠWỌKỚẠFÒỜẠƠÕỚÒwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵòẦXẠỔÒỌẠFỤẠỬXẦỚẠFRỚÓẠẦỚẠ*ẨỜẠFXUFvẠ*ÔẠ“FẬỚẠỄU”ẠHỢẠHCẠỰÒBỌẠỚÒŨẠỚÓỸŨỌẠWÒẼỚẠWỮBẠỖẪỌẠVSẠWỌKỚẠHCẠỚÒỀỚẠFỴẦẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠWẪỌẠ?CẠọỮỌLXẠởẼỚwẠọX:ẠỚÒỌĨỚẠ*ÊỚẠHKẠƠÊXẠFÒSWẠỨẠHẼ:ẠỖẨẠ*ỌLFẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠFBẠWỌỚẠỚĨỚẠHCẠỄÔẠỖ#ẦẠ*ẨẠV=Ạ*ỌLFẠỚẨ:ẠFẾỚẠHỸƯFẠFBỚÒẠỄẬỜẠHMẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌẠHỸƯFẠỄỌJWvẠW#ẠHỢẠỚĨXẠFẦỜẠWỌỚÒẠWÒẾỚẠFBỚÒẠÓỌẬFwẠêJXẠFỤẠỬXẦỚẠFRỚÓẠẦỚẠỔÒRỚÓẠ*ẨỜẠFXUFẠỔÔỰẠWÒŨỌvẠVSẠWỌKỚẠFỴẦẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠFỢẠWÒMẠHCẠỔÒRỚÓẠHỸƯFẠWỮBẠỖẪỌwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaRỚÓẠẦỚẠÒX:LỚẠọỮỌLXẠnÒỜỚÓẠVẦXẠHỢẠỰÒẬWẠHỌẠWÒRỚÓẠỄẬỜẠÓ$ỌẠHJỚẠFRỚÓẠẦỚẠFẬFẠ?CvẠWÒÔẠWỮÊỚẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚẠỔÒX:JỚẠFẬỜẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠFÒỴẠHUỚÓẠỚĨXẠFẦỜẠFBỚÒẠÓỌẬFẠWỮỜỚÓẠ*ỌLFẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFẬFẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌwẠàẼ:ẠỔÒRỚÓẠỰÒBỌẠỖẾỚẠHẾXẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỮỤỌẠ*ẨỜẠFBỚÒẠ“WỌKỚẠƠÊWvẠWỀWẠƠẦỚÓ”ẠỔÒỌẠỚÒŨẠ“FẬỚẠỄU”ẠÓỌYỰẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌwẠẽỦỌẠFẬFÒẠHẼ:Ạ*ẨỌẠỚDƠvẠaRỚÓẠẦỚẠÒX:LỚẠởỒỚÒẠẻỌỚÒẠHCẠỔÒỨỌẠWSẠ*ỲẠẬỚvẠỔÒỨỌẠWSẠỄÔẠFẦỚẠ*ẨẠỄĐWẠWẪƠẠÓỌẦƠẠọỮẾỚẠởỌJWẠọÒXỀỚẠyẮĂẠWXÚỌývẠWỮYẠWẪỌẠWÒÔẠWỮÊỚẠ9JỚẠoXẦỚvẠÒX:LỚẠởỒỚÒẠẻỌỚÒvẠHMẠHỌKXẠWỮẦẠ*KẠWUỌẠ“ẻ#ẦẠHBỜẠFÒỌJƠẠHỜẪWẠWẨỌẠVBỚ”wẠọỮỸỦFẠỔÒỌẠỄÔẠỄĐWvẠHSỌẠWỸƯỚÓẠỚẨ:ẠỖẨẠFẬỚẠỄUẠHÔẦẠFÒỎỚÒẠ?CẠởỒỚÒẠẹÒĨwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaỶỚÓẠW#Ạ*ÔẠWÒJẠFẬỚẠỄUẠỚẨ:vẠọÒXỀỚẠỬXIỚẠỄỌJWẠ*ẨẠƠỸƯỚẠFỴẦẠRỚÓẠẩTẠởDỚẠẻẨỚÓẠyẲÂẠWXÚỌývẠWỮYẠWẪỌẠWÒRỚẠẹÒIẠaẬWvẠ?CẠởỒỚÒẠẹÒĨvẠÒX:LỚẠởỒỚÒẠẻỌỚÒvẠẮẠ“VÚẠHP”ẠHMẠWÒJẠFÒÊỰẠ*Ầ:ẠWỌKỚẠỚÓẼỚẠÒẨỚÓwẠàJỚẠWÒẬỚÓẠẶ/ĂẢÃẴvẠRỚÓẠẻẨỚÓẠỚÒŨẠọÒXỀỚẠỖẨƠẠÒTẠVỤẠFÒX:MỚẠƠUWẠỰÒẾỚẠGỌLỚẠWỎFÒẠHÊWẠW#ẠHÊWẠVBỚẠ?XÊWẠVẦỚÓẠHÊWẠỨwẠọÒXỀỚẠHCẠỖẨƠẠÓỌBẠƠUWẠỄUẠÒTẠVỤẠỮTỌẠHỸẦẠFÒỜẠRỚÓẠẻẨỚÓvẠỔ;Ạ*ẨẠỖẨƠẠÓỌBẠỖXRỚẠFÒ%ẠỔ;ẠFỴẦẠ*ƯẠFÝỚÓẠẴẠỚÓỸŨỌẠFỜỚẠFỴẦẠRỚÓwẠòẦXẠHỢvẠọÒXỀỚẠGÝỚÓẠ“VÚẠHP”ẠFỢẠHỸƯFẠỄẬỚẠỖXRỚẠƠBỚÒẠHÊWẠFỴẦẠRỚÓẠẻẨỚÓẠFÒỜẠƠUWẠỚÓỸŨỌẠỔÒẬFẠ*ỦỌẠÓỌẬẠẲẰẰẠWỮỌLXẠHTỚÓwẠẽUWẠWÒŨỌẠÓỌẦỚẠVẦXvẠV=Ạ*ỌLFẠỄẪỌẠỖUwẠaRỚÓẠẦỚẠÒX:LỚẠởỒỚÒẠẻỌỚÒẠHCẠHỌKXẠWỮẦẠ*ẨẠỖẨƠẠỮQẠ*ỌLFẠHSỌẠWỸƯỚÓẠỚẨ:ẠỖ#ẦẠHBỜvẠFÒỌJƠẠHỜẪWẠWẨỌẠVBỚẠFỴẦẠRỚÓẠẻẨỚÓwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵẹÒRỚÓẠFÒỐẠỨẠoXBỚÓẠọỮÔẠƠẨẠỚÒỌKXẠWỐỚÒẠỔÒẬFvẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠWÒỌJXẠÒỌMXẠỄỌJWẠFỶỚÓẠW#ỚÓẠỄÔẠỖ#ẦẠWỌKỚẠỔÒỌẠỚÒŨẠ“FẬỚẠỄU”ẠỖẨƠẠÓỌYỰẠWÒỴẠWỲFẠFÒX:MỚẠHÚỌẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWwẠêDƠẠĂẢĂÃvẠWẪỌẠỰÒỸŨỚÓẠoX,ỚÒẠọÒỌLỚvẠWÒÔẠ?CẠẩỜẨỚÓẠẽẦỌvẠWỐỚÒẠêÓÒLẠ)ỚvẠỄẨẠêwọwẻwẠyVỌỚÒẠỚDƠẠÃẤẲÂýẠHCẠỖẨƠẠHỤỚẠWSẠFẬỜẠRỚÓẠẻĨẠẩỜẨỚÓẠởỒỚÒẠọÒĐỚÓẠ-ẠFRỚÓẠFÒ@FẠHÔẦẠFÒỎỚÒẠFỴẦẠỰÒỸŨỚÓẠỚẨ:wỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵ9ẨẠẻwẠFỶỚÓẠWỌỚẠWỸỨỚÓẠRỚÓẠọÒĐỚÓẠỖẨẠFẬỚẠỄUẠHÔẦẠFÒỎỚÒẠỚĨỚẠHỸẦẠFÒỜẠRỚÓẠÃẢẢẠWỮỌLXẠHTỚÓẠỚÒŨẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠFÒX:MỚẠHÚỌẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠ*ỸŨỚẠWÒẨỚÒẠHÊWẠỨẠ*ẨẠFÊỰẠÓỌÊ:ẠFÒ@ỚÓẠỚÒỀỚẠỬX:KỚẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWwẠọX:ẠỚÒỌĨỚvẠVẦXẠHỢẠRỚÓẠọÒĐỚÓẠỔÒRỚÓẠỖẨƠẠỚÒ%ỚÓẠ*ỌLFẠỄẨẠẻwẠỚÒŨẠƠẨẠFÒỌJƠẠHỜẪWẠỖXRỚẠVSẠWỌKỚẠỄẨẠHỸẦwẠaỶỚÓẠỚÒỸẠỄẨẠẻwvẠƠUWẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỔÒẬFẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚẠỰÒỸŨỚÓẠỚẨ:ẠFỶỚÓẠHỸẦẠFÒỜẠRỚÓẠọÒĐỚÓẠẰĂvẴẠWỮỌLXẠHTỚÓẠỚÒŨẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠFÊỰẠÓỌÊ:ẠFÒ@ỚÓẠỚÒỀỚẠỬX:KỚẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠỚÒỸỚÓẠọÒĐỚÓẠỔÒRỚÓẠỖẨƠẠƠẨẠFỞỚẠHMẠƠÊWẠFBẠÒTẠVỤẠÓSFẠFỴẦẠỚÓỸŨỌẠỚẨ:vẠHTỚÓẠWÒŨỌẠFÒỌJƠẠHỜẪWẠỖXRỚẠVSẠWỌKỚẠỚỢỌẠWỮĨỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÒX:MỚẠHÚỌẠƠỲFẠHỎFÒẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠÒẦ:ẠFÒX:MỚẠỚÒỸƯỚÓẠỬX:KỚẠV$ẠGỲỚÓẠHÊWẠỖẨẠỚÒXẠFẾXẠFÒỎỚÒẠHẬỚÓẠFỴẦẠỚÓỸŨỌẠGẼỚwẠêÒỸỚÓẠ*ỌLFẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌẠ*ỂỚẠỰÒBỌẠFÒỠỚẠ“ỚÒŨẠỚÓỸŨỌẠỬXIỚ”ẠFÒỜẠWÒÊ:ẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỔÒRỚÓẠW=ẠWỌỚẠỔÒỌẠHJỚẠFỤẠỬXẦỚẠFRỚÓẠỬX:KỚwẠàÉFẠỄỌLWẠỖẨẠƠUWẠVSẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỨẠFẬFẠ*ÝỚÓẠỬXĨẠ*SỚẠWÒỌJXẠỔỌJỚẠWÒ@FẠ*ẨẠỔ(ẠỚDỚÓẠWỮỜỚÓẠ*ỌLFẠW=ẠƠÕỚÒẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFẬFẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒwẠởẨẠFỶỚÓẠỔÒRỚÓẠWÒMẠỰÒỴẠỚÒỀỚẠỚÒ%ỚÓẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠÒỌLỚẠỚẦ:Ạ*ỂỚẠFỞỚẠỬXẬẠỰÒ@FẠWẪỰwẠêÓỜẨỌẠỮẦvẠỰÒỸỤỚÓẠỰÒẬỰẠ*ẨẠWÒẬỌẠHUẠFỴẦẠFẬỚẠỄUẠHỸƯFẠÓỌẦỜẠWỮẬFÒẠỚÒỌLƠẠÒỸỦỚÓẠGỂỚẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỔÒỌẠWÒ=FẠÒỌLỚẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠỚÒỌKXẠWÒŨỌẠHỌMƠẠFỶỚÓẠWỮỨẠWÒẨỚÒẠỮẨỜẠFBỚẠ*ẨẠ*RẠWÕỚÒẠWẪỜẠỮẦẠẬỰẠỖ=FẠỔÒỌJỚẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỰÒBỌẠỖ=ẦẠFÒỠỚẠÓỌBỌẠỰÒẬỰẠỔÒẬFwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÒỸẦẠỄẦỜẠÓỌŨẠ*ỌLFẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFẬFẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠHSỌẠ*ỦỌẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠỬXĨẠỖẪỌẠƠẦỚÓẠỚÒỌKXẠỮỴỌẠỮỜẠỚÒỸẠWÒJwẠởỦỌẠỚÒỌKXẠỚÓỸŨỌvẠW=ẠƠÕỚÒẠƠẦỚÓẠÒTẠVỤẠHỌẠỖẨƠẠWÒÕẠ“ƠÝẠƠŨ”ẠỔÒRỚÓẠỄỌJWẠỄĐWẠHẾXẠW#ẠHẼXvẠƠẨẠ“ỚÒŨẠỚÓỸŨỌẠỬXIỚ”ẠỖẨƠẠÓỌYỰẠWÒÕẠỚÒỸẠFÒỤỌẠWỮỞẠƠẦ:ẠỮỴỌwẠẽẦ:ẠỚÒŨẠỮỴỌẠFÒÔXwẠàMẠWÒẬỜẠÓỪẠ“ỚYWẠWÒĐW”ẠỚẨ:vẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠFẾỚẠWỮẦỚÓẠỄÔẠFÒỜẠƠÕỚÒẠỚÒ%ỚÓẠỔỌJỚẠWÒ@FẠ*ẨẠỔ(ẠỚDỚÓẠFỤẠỄBỚẠHMẠFỢẠWÒMẠW=ẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFẬFẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚvẠWỮẬỚÒẠỮỤỌẠ*ẨỜẠỚÒ%ỚÓẠWÕỚÒẠÒXSỚÓẠƠẦỚÓẠỚÒỌKXẠỮỴỌẠỮỜẠỚÒỸẠỰÒBỌẠỚÒŨẠỬXẦẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠWỮXỚÓẠÓỌẦỚwẠởẨẠỬXẦỚẠWỮỠỚÓẠÒỤỚẠWÊWẠFBvẠỚÒ%ỚÓẠỚÓỸŨỌẠHỸƯFẠÓỌẦỜẠWỮẬFÒẠỚÒỌLƠẠỖẨƠẠFẬFẠWÒỴẠWỲFẠÒẨỚÒẠFÒỎỚÒẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌẠỰÒBỌẠWỀỚẠWÕỚÒvẠWỀỚẠWẼƠẠHMẠƠẦỚÓẠHJỚẠỚỌKƠẠWỌỚẠFÒỜẠỚÓỸŨỌẠGẼỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ)XWÒỜỮÀỵọÒỌĨỚẠnÒỜỚÓỳ/ỰỵỳGỌ*ẠFỖẦVVủÀGỮIỖẦWIGÀỵỳVWỮỜỚÓỵọỌỚẠỖỌĨỚẠỬXẦỚửỳ/VWỮỜỚÓỵỳXỖẠFỖẦVVủÀWỌWỖI-WÒXƠỄ-ẦỚG-VẦỰỜÀỵỳỖỌỵỳẦẠWỌWỖIủÀĂẠFẬỚẠỄUẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓẠỖỒỚÒẠẬỚẠWÝẠ*ÕẠVẦỌẠỰÒẪƠẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌÀẠÒỮIOủÀ/Ă-FẦỚ-ỄỜ-?Ầ-ỄẦ-ỖỜỚÓ-ỖỌỚÒ-ẦỚ-WX-*Ọ-VẦỌ-ỰÒẦƠ-ỖỌIỚ-ỬXẦỚ-GIỚ-GẦW-GẦỌ-ÃẲẤẤẶĂwÒWƠÀỵỳỌƠÓẠVỮFủÀ/ƠIGỌẦ/ÃĂẢ/ỚI&V/ĂĂẮẰ/ẰÂGẶÃĂẶĂẶÃWÃẲẤẤẶĂỖẢwỘỰÓÀẠẦỖWủÀ9ẨỌẠÒỠFẠỔÒỌẠỚÒŨẠ“FẬỚẠỄU”ẠỖẨƠẠWÒỴẠWỲFẠHÊWẠHẦỌÀẠ/ỵỳ/ẦỵỳGỌ*ỵỳVWỮỜỚÓỵỳẦẠWỌWỖIủÀĂẠFẬỚẠỄUẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓẠỖỒỚÒẠẬỚẠWÝẠ*ÕẠVẦỌẠỰÒẪƠẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌÀẠÒỮIOủÀ/Ă-FẦỚ-ỄỜ-?Ầ-ỄẦ-ỖỜỚÓ-ỖỌỚÒ-ẦỚ-WX-*Ọ-VẦỌ-ỰÒẦƠ-ỖỌIỚ-ỬXẦỚ-GIỚ-GẦW-GẦỌ-ÃẲẤẤẶĂwÒWƠÀỵĂẠFẬỚẠỄUẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓẠỖỒỚÒẠẬỚẠWÝẠ*ÕẠVẦỌẠỰÒẪƠẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠHÊWẠHẦỌỳ/Ầỵỳ/VWỮỜỚÓỵỳỰẠFỖẦVVủÀÒIẦGÀỵọỮỜỚÓẠĂẠỚÓẨ:ẠĂẶẠ-ẠĂẲ/ÂvẠọỞẦẠẬỚẠỚÒẼỚẠGẼỚẠÒX:LỚẠàẦỔỮRỚÓẠWÚẠFÒ@FẠỰÒỌĨỚẠWỞẦẠVỤẠWÒỆƠẠ?ÍWẠ?$Ạ*ỲẠẬỚẠ“ẻƯỌẠGỲỚÓẠFÒ@FẠ*ỲvẠỬX:KỚẠÒẪỚẠWỮỜỚÓẠỔÒỌẠWÒỌẠÒẨỚÒẠFRỚÓẠ*Ỳ”ẠHSỌẠ*ỦỌẠỄÔẠFẬỜẠẩTẠpXẼỚẠẩỜẨỚÓẠyVỌỚÒẠỚDƠẠÃẤẴẶývẠWỮYẠWẪỌẠọÒRỚẠẶvẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓẠyÒX:LỚẠàẦỔỮRỚÓývẠỚÓX:ĨỚẠaÒỴẠWÔFÒẠỏ9êáẠ?CẠẩBỌẠnÒYFẠyVẦXẠVẬỰẠỚÒỀỰẠWÒẨỚÒẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓýẠ*ẨẠỄÔẠFẬỜẠẩỜẨỚÓẠàÕỚÒẠyVỌỚÒẠỚDƠẠÃẤÂÃývẠWỮYẠWÒRỚẠẩẨẠẻỸỤỚÓvẠ?CẠ9ẦẠẻỞỚÓvẠỚÓX:ĨỚẠFẬỚẠỄUẠHÔẦẠFÒỎỚÒẠ?CẠẩBỌẠnÒYFwỳ/Ựỵỳ/GỌ*ỵỳ/ỖỌỵỳ/XỖỵỳGỌ*ẠFỖẦVVủÀFỖỮÀỵỳ/GỌ*ỵỳ/GỌ*ỵ

Thiên Phong

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Lãng phí nguồn lực đầu tư

Lãng phí nguồn lực đầu tư
2024-05-11 05:05:00

QTO - Để thúc đẩy phát triển KT - XH, nhất là khu vực miền núi, các địa bàn còn khó khăn, nhiều công trình, dự án hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng....

Lan tỏa việc tốt để cuộc sống đẹp hơn

Lan tỏa việc tốt để cuộc sống đẹp hơn
2023-02-25 05:05:00

QTO - Theo dõi trên báo chí, mạng xã hội thời gian gần đây, chúng ta bắt gặp nhiều hành động đẹp, việc tử tế từ thực tiễn cuộc sống. Có thể không xuất hiện...

Nghĩ từ câu chuyện “Công xưởng hạnh phúc”

Nghĩ từ câu chuyện “Công xưởng hạnh phúc”
2023-02-18 04:34:00

QTO - Sau khi gây “bão” với câu chuyện thưởng tết Quý Mão từ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), tổng giám đốc đến nhân viên tạp vụ, bảo vệ… cùng một mức...

Cần nhiều hơn nữa không gian văn hóa vui xuân

Cần nhiều hơn nữa không gian văn hóa vui xuân
2023-02-11 04:05:00

QTO - Thường Tết là dịp người dân gác lại sau lưng mọi lo toan, bận rộn để dành thời gian cho việc vui chơi, giải trí. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó của người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết