Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buow5Ut4bqmMiThuqPhu4kyV8OdWFnhu7ZUV+G6qMOj4buP4bqp4bqjVyDDsuG7iVfDtW7hu4HhuqnhuqNX4bqnfeG6qVcxfeG6qcavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7psOM4bqi4bqiSMWoVy1Xw4PhurvEg1fhu4vhu4l74bqpV+G7i8OtbuG7hyDDmlfDjMOD4buxV3YqV+G6qCnhuqnhuqNXMTpX4buR4buJPuG7i1fDrCwgV+G7i8OyVyBv4buJV+G6reG6seG6qcOjVyIu4bqp4bqjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNX4bu2LVhX4buLw6034bqpV8OsPOG6qVfhu6174bqpV+G7isOj4buBVzHDoVcgw6M+4bqtVzBv4buLVyDDo+G7ieG6v8SDV+G6qeG6oyrhu5NX4buLw6M+4buLV8O1ZOG6qeG6o1cxMuG6q1cx4buJw6rEg8OZV+G7r2pXw7V94buTw5pX4buLw6034bqpVyI/4bqp4bqjV+G7kThoV8OjJuG6qeG6o1fDlS3huqYyJOG6o+G7iTJXw7Vd4bqpVyBj4bqpV8OdVyDDsuG7iVfDtW7hu4HhuqnhuqNX4bqlw6MlIFcxJOG6qeG6o1ciPuG7i1fDquG6qVfhuqcqV8OD4bqoV+G7ilLhu4pXw7UqV8OD4budw5nhuqLhuqbDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEZXw7Vj4bqp4bqjVzE+4buJV8O1w7MkV2nhu4kkw5pXInvhu4lXdm8gVzE6VyI+4buLV+G6qeG6o+G7g1fhu5Hhu4k+4buLV8OjxINh4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6pcOj4buJV+G6peG7m1fhu4vDo+G7iX3hu4tXMeG6vcSDV+G6qcOjKlcxw6FX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFcgw6PhurNXMSbhuqvDmlfDo+G6seG6qcOjVz/huqnDo1cxYlfhuqnDo25X4bqt4bq94buLV+G6p+G7g8SDVyA/4bqpw6NXIiXhuqtXIMOj4bqrV8Op4bqp4bqjV+G6osOtJDIgw6My4bqpw5lX4butY+G6qVdmV8OD4bqoV+G7ilLhu4rDmlfhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8SD4bqpV8OD4bqmw5VXSMOjJOG6qVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2rhuqnhuqNXIGJX4buLw6PDoVci4bq3V+G7i8OjJOG7k1fhu4vDozhXMTpXw63hur1X4bqnN+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV2nhu4kkw5lX4buKw6PDsiBXw6NuV+G7i8OjOFfhuqkq4bqrVyDDo24kV8OtZcOaV+G6qcOjbuG6qeG6o1fDtcSDYSBXw4PhuqhX4buKUuG7ilfhuqd94bqpVzF94bqpV+G7i8OzVzF74buJV+G6rWokVzE44bqpV+G6qSThu5NXw60+4buLVzEl4bqp4bqjVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqPDmlciZsSDVzHhur3Eg1ciYuG6qeG6o1fDteG6ueG6qVcxbuG7hSBX4buRMuG6rVfhuqnDo25X4bqt4bq94buLV+G7i8OjOFfhuqfDsiBX4buLJsSDV8OVLeG6pjIk4bqj4buJMlfhuqnDo27huqnhuqNXMeG6veG7i1fhuqnhuqPhur3hu4tXw6wkV8OsxKnhu4vDmlfhu4vDo33huq1XIMOj4bqvVyBiV+G7i8Ojw6FX4buLw6Phu4kkV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bqpw6MqV+G7i8Oj4bqxV+G7i8OjfeG7i1fhuqXDo2JXw6PEg8Oh4buJw5lX4butYlfhu4vEg+G6qVfhuq3hur3hu4tXw4PhuqbDlVfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqXEg+G6qcOjV+G6qeG6o8OjxINh4bqtVzEk4bqp4bqjVzFu4buFIFfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXMeG6vcSDVyJi4bqp4bqjV+G6qSrhu5NX4buL4bqv4bqpw6NXMTjhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8Oj4buFaFfDg+G6psOVV0jDoyThuqlX4buKw6Mk4bqpw6NXw4Nq4bqp4bqjV8OtxKnhu4tX4bqn4buJxIPDmcav4buLJCLhuqcyV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhuq0kw63huqPEg+G6qVTDnWjhu5FXJOG7ieG7i+G6q1bhu6jGr+G7i8Ot4buoxq/hu4sw4buoxq/Eg+G6reG6o1ci4bqrw60wMsOt4bueVlhWV+G6qSThuq0y4bueVsSD4bqtJOG6ozJIw6Phuqvhu4vhuqtWVyThuqfhu4vhu55WVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueVuG7tuG7tFhWV8Osw60g4bueVsOj4buL4buLaFQvL8O0w7TDtMOZw6zhuqPhuqNow5nhuqvDreG6o8OZw7XhuqkvMCThu4skxIPhuq0k4bqjMsOsL+G6q8OtxIPhuqPEg+G6qSThuqcvw51YWeG7ti9Y4bu0L8SD4bqtJOG6ozLDrOG7tuG7tuG7ssOd4bu2WF/DlOG7tjDDmcOiaOG6o1Yv4buoxq8v4buLMOG7qMavL+G7i8Ot4buoxq/hu4vDreG7qMav4buLMOG7qOG7reG7ieG6vSBXMeG6ucSDVzF74buJV+G6o8SD4buPJFfDgypX4bqo4bq9xINX4buKUuG7ilfhu6bhu4vDrSXEg8WoV8O1KlfDg+G7ncOZ4bqi4bqmVzFu4buFIFcww7JXIiXhuqtXw6w2V8OtPuG7i1fhuqXhurcgw6NX4buL4bqv4bqpw6PDmVdw4bqpw6NUV+G6rMSC4bqow4NX4buK4buI4bun4bqoxq8vaOG7qMavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMavL+G7iyQi4bqnMuG7qOG7isOzV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzDEg8Og4bqpVyLEgzjhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqlw6Phu4lX4bql4bubV+G7i8Oj4buJfeG7i1cgbCRXw4Phu53DmeG6ouG6plfDtSpXw4PhuqhX4buKUuG7ilcgbeG6qeG6o1fhuqnDo25XMcSDw6Hhuq1Xw6zhurlXIGwkV8OdVzHhur3Eg1fDo8SDYeG6qVfhu4smxIPDmlcg4buJ4bq9IFcx4bq5xINXMXvhu4lX4bqjxIPhu48kV8OjZFfDtSrhuqtXIOG7ieG6ucSDV+G7i+G7iXvhuqlX4bqpKuG7k1fhu4vDrWZX4buLw6Mq4bqpw6NX4buLPOG6rVcxxIPDoeG6rVcgbCRXw7Vj4bqp4bqjVzE+4buJw5lX4bqoOOG7iVfDg+G7ncOZ4bqi4bqmV+G7i8Oj4buJJMOaV8OjZFfDrDZXw63hu4HEg1fDtSrhuqtXw6Phuqsq4bqpVyA/4bqpw6NX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVfDo+G7geG6qVcgw6PhuqtXIOG7ieG6vSBX4bqn4bq9xINX4bqp4bqjbuG7hSBXMGPhuqnhuqNXZlfhuqPEgyTEg1cx4bqrJuG6qVfDncOaV+G6qeG6o27hu4UgV+G6pybEg1fhuqk44buJV8OD4bqoV+G7ilLhu4pX4buLw6Phu4kkV+G7i8Oj4bqxV+G6pcOjP1fhuqk74bqp4bqjV+G7i8OjJOG7k1fDg+G6psOVV+G7i8OtbmbhuqnhuqNXw6w2V+G6p+G6vVfDrWVXw6Phu4HhuqlX4bqp4buPJMOZV+G7isOjOFfhuqk34bqpw5pXMTzhu5NXw6w2V+G6pypX4buLw6194bqpV2nhu4nhu5M44buLVzHhurfhuqnDo1cgw6PhuqtX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqckxINXIGwkV8OD4bqmw5VXSMOjJOG6qVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2rhuqnhuqNXIG3huqnhuqNX4bqpw6NuV+G6pThXw6PhuqsmIMOjV2nhu4kk4buTV+G7i8OtZlfhuqcmxINXMW7hu4PhuqnhuqNXMeG7iSRXIGwkV8OD4bqoV+G7ilLhu4pX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqtaiRX4bqpKuG7k8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqs4buHxINXMTzhu5PDmlfhuq3hur3hu4tX4bqn4bqrJuG7i1fhu4vDrWtXIOG6veG7i1cgbCRXw4PhuqhX4buKUuG7ilcx4bq74bqp4bqjV+G6p+G6qybhu4vigKZX4buR4buJ4bq54bqp4bqjV+G7i2IgV+G6qcOjblfhu4vDo8OhV8OjxINh4bqpV2nhu4nhu5M44buLV+G7izzhuq1X4bqjxIMq4bqpw6NXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1dmV8O1Y+G6qeG6o1dZWcOaVzFiVyBiV+G6pzZX4bqnKlfhu4vhuq/huqlXw6PEg2Hhu4lX4buL4bqvIMOjVyDDsiBXw7Xhu4fEg1fhu4vDo3vhu5NX4buLw61jV8Op4bqp4bqjV8ODauG6qeG6o8OZV0nhu4jhurjhu61X4butTuG7guG6qOG6osavL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Có 2 ban huấn luyện cho các đội tuyển

Có 2 ban huấn luyện cho các đội tuyển
2015-04-24 10:12:23

(SGGP) - Trong buổi họp mặt thân mật với báo chí phía Nam vào sáng qua, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiết lộ kế hoạch tập trung các đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 2015...

Điệp vụ tuyệt mật” lên sóng VTV3

Điệp vụ tuyệt mật” lên sóng VTV3
2015-04-24 09:07:04

TTO - 12 người nổi tiếng cùng hợp sức để tìm ra “điệp viên” trong ngôi nhà chung. Đó là nội dung chương trình truyền hình thực tế “Điệp vụ tuyệt mật” lên sóng VTV3 trong...

Khúc biến tấu tuyệt vời của jean

Khúc biến tấu tuyệt vời của jean
2015-04-23 01:02:06

TTO - Khác với hình dung của nhiều người, jean đã "trở về" với nhiều kiểu dáng mềm mại và tinh khôi hơn bao giờ hết.Jean đã thoát xác khỏi chiếc quần bó chặt khoe đùi thon hoặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết