Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6Thu5/DouG7sGlkw6Jh4buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7sGhm4bqh4buww6LDoeG6vcOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6RVSMOC4bqkw5rhu7At4buwSMOh4bqh4buwZ8Ogw6LDoeG7sGcm4buD4buwe2rhur194buww7Mj4bql4buwfUB94buw4bq3w7Thu7Bow6HDoFHhu7DDosOhb8OiYeG7sMOiYWrDqsOg4buw4bqz4bu44bql4buwXWXDomHhu7BoZuG6oeG7sOG6p33hu7DhurMuaeG7sFsjw6BS4buww6LDoW/DomHhu7DDomFqw6rDoOG7sH0k4bq14buwaMOhIeG7j+G7sOG6teG6o8Oiw6Hhu7DhurXhu7hp4buw4buFaTPDolNTU+G7sF01aeG7sH0ow6Lhu7B94bqn4buwfcOhNOG7sF1l4buwKsOi4buwaWTDomHhu7Dhu4PDocOs4buww6Hhur/hu4Phu7BdN+G7sGgqw6Jh4buwfWrDqsOiYeG7sGhm4bqh4buww6LDoeG6vVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5lo4bu4e+G6syLhu7BnaOG7j+G6syLGoOG7quG6teG7uGZhw6DDolBW4buD4buN4buw4bu4aWjhuqXhu6rhu6TDmWhm4bukw5loW+G7pMOZw6DhurVh4buw4bu44bqzaMag4buq4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7qlhZ4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6rhu7LDneG7quG7sGdmfcag4buqw6FoaOG7g1AvL3vhu7jhuqXhu4Vp4bu4w6JhaGbDoFPDs8OiL+G7g+G6pWZo4bu44bqzZy/hu6wvSGZp4bqlw6Jh4buFaeG7uMOiYcOhw6Ai4buDL+G7uOG6tWjDoWl9Z1vDs1vDs1vDs1vDs1vDs1PhurHhu4Nh4buqL+G7pMOZL2hb4bukw5kvaGbhu6TDmWhm4bukw5loW+G7pMOB4bqlI8Og4buwZ+G6u8OiUuG7sHvhu7jhu7DhurfhuqF9w6FS4buww6E9aOG7sGciw6Lhu7At4buw4budw6LDoVDhu7DhurZTw5Phu4/DmS9oW+G7pMOZL2hm4bukw5kvaOG7uHvhurMi4bukw5kv4buD4buk4bq0ZWjhu7BnZOG7sOG6teG6p8Oi4buwXeG6u8Oi4buwYcOgJMOiUuG7sFs44buwfcOhNOG7sHvDoDTDouG7sOG6tSPhu7B7PcOi4buwfeG6p+G7sGjDoTfhu7Bow6Fqw6rDomHhu7Bbw6zDomHhu7DDosOhauG7sGfhu7hpUMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6Qt4buww4JhaeG7jzPDouG7sOG6s8OgNmnhu7BhxJHhurXhu7BQ4buw4buu4buw4buFaSThu7Bow6DhurXhu7DDoSLhuqVS4buw4buuVuG7sGFm4buwaMOhPX3DoeG7sOG7jWrhurvDomHhu7B7xJHhu7BVaGrhurvDoMOaUuG7sOG6oWjhu7BmauG6v2nhu7DDs+G7uMOiYVLhu7Bhw6Dhu7jhu7DDs8OjU+G7sMawQH3DoeG7sOG6syPhurVQ4buwZm7hu7jhu7BnPX3DoeG7sGjDoT19w6Hhu7Dhu41q4bq7w6Jh4buwe8SRUuG7sH0maOG7sOG6s0BoU+G7sEjDoOG6teG7sMOhIuG6peG7sHvDqeG7sOG6syPhurXhu7BdY8OgUuG7sGZu4bu44buwZz19w6Hhu7B9Jmjhu7DhurNAaFPhu7DFqSZ94buwfcOhJOG6peG7sOG6szPDouG7sHs04buD4buwfcOh4bql4buww6LhuqfDomFS4buwfcOh4bql4buwWyhp4buwKsOi4buww7Mj4bql4buwXTfhu7Dhu40j4bql4buwZ+G6u+G7sOG7hWnhu7jhu7Bow6DhurXhu7DDoSLhuqVS4buwfcOh4bql4buwZmrhur9p4buww7Phu7jDomHhu7DDsyPhuqXhu7DhurfDocOg4buwaMOg4bq14buww6Ei4bql4buww6JhJOG7sOG6tSNpUuG7sOG6tcOtfeG7sGbhu7hT4buwSMOg4bq14buww6Ei4bql4buwfcOh4bql4buww7Mj4bql4buwaMOhZFLhu7Bow6Ez4bq14buwaMOhPX3DoeG7sOG7jWrhurvDomHhu7B7xJFS4buw4bq1aWTDoFLhu7B7ZWjhu7DDojPhurVS4buw4buu4bus4bus4buw4bq14bqz4buww6Jq4bq9fVLhu7BdauG7uOG7sGjDoWThu7DDsyPhuqXhu7DhurPhuq3hu7BdN+G7sGjDoDXhurXhu7B9QH3DoeG7sGjDoeG7ieG7j+G7sGhm4bqlw6Jh4buww6Ju4bu44buwYcOgw6rhu7BmxJHDoOG7sOG6syHhu4/hu7Bm4bu44buwW8Osw6JhU+G7sOG7qcOsw6Jh4buw4bqzI+G6teG7sOG6teG6p8Oi4buw4buDw6Hhu4tS4buww6JhI+G7j+G7sOG7ruG7sOG6syjDouG7sMOh4bqlOn3hu7B9QH3DoeG7sMOiYSPhu4/hu7Dhu67hu7DhurMow6JT4buwSMOg4bq14buww6Ei4bql4buwaEB94buwW+G7i8OiYeG7sFtq4buHw6Jh4buwaC7hurXhu7B7w6nhu7DDoWnhu480aOG7sOG7uMOi4buwaMOhKMOiUuG7sGjDocOtfeG7sF084buP4buww6HEkcOg4buw4buDw6Hhu4t94buwZ2t94buww6Il4bqlU+G7sEjDoT19w6Hhu7Dhu41q4bq7w6Jh4buwe8SR4buw4bq1w6zDoOG7sMOzw6Phu7Bow6HhurvhurVS4buwfeG6p+G7sGhAfeG7sFvhu4vDomHhu7BoxIPDosOh4buwaMOhKMOi4buw4bq3w6Hhu7jDoOG7sOG6t8Ohw6A0aeG7sMOiw6DDosOh4buwfcOh4bqhUuG7sGHDoMOt4buD4buw4bq3w6Fp4buwaCNS4buwaMOhY8OiYeG7sGjDoSjDouG7sOG6syPhurXhu7B9w6HhuqXhu7BdPcOg4buww6Il4bql4buw4bqzI+G6teG7sMOzw6A2feG7sGjEg8Oiw6Hhu7BoQOG6pVPhu7DDgeG7uMOg4buwaMOha+G7sFvDrMOiYeG7sOG7g8OhZMOg4buww6Hhur/hu4Phu7Bhw6DDreG7g+G7sGjhu7jhu7Bow6HhuqVAaOG7sOG6t8Oh4bqrw6Dhu7Bow6Eow6Lhu7B9w6HhuqHhu7DDoeG6pSTDomHhu7DDoWRoUuG7sOG7g8OhJMOi4buwa8OiYeG7sH3DoSnhurXhu7B9w6E94buDUuG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu7BoZuG6oeG7sMOiw6Hhur3hu7DDsyPhu7BoauG7sFtp4buPU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6Qt4buww4JhaeG7jzPDouG7sOG6s8OgNmnhu7BhxJHhurXhu7BQ4buw4bq3w6HDoDThurXhu7Bow6FtfeG7sOG7ruG7rOG7sGFmUuG7sMOh4bqlI8Og4buwZ+G6u8Oi4buw4buu4bus4buwYWZS4buww6E9aOG7sGciw6Lhu7B9JOG7sOG6s2LDoOG7sOG7ruG7rOG7sGFmUuG7sMO14buwW+G6r+G7sOG7ruG7rOG7sGFmUuG7sHs9fcOh4buwe8OgN8Oi4buwXSlp4buwVV0paeG7sMOzQMOi4buwaGYmw6Jhw5rhu7Dhu67hu6zhu7BhZlLhu7DDosOhLsOi4buwZy7hurXhu7BZ4buwYWZS4buwez19w6Hhu7BoZmkpaOG7sOG7ruG7rOG7sGFmUuG7sHs9fcOh4buw4buDw6Hhu4t94buw4bqzw6DDosOh4buw4buu4bus4buwYWZS4buwYT3huqXhu7Dhu67hu6zhu6zhu7BhZlPhu7DGsEB9w6Hhu7DhurMj4bq1UOG7sMOiw6Euw6Lhu7BnLuG6teG7sGjDoUDDoOG7sOG6s0BoUuG7sH3DoeG6peG7sMOzI+G6peG7sH3DoSDDouG7sGjDoTPhurXhu7DDomrhur194buw4buu4bus4bus4buw4bq14bqzUuG7sH3DoWrDomHhu7B9QH3DoeG7sGjDoeG7ieG7j+G7sOG7ruG7sGHDoMOqU+G7sMOB4bqlI8Og4buwZ+G6u8Oi4buww7Mj4buw4buDw6Hhu4t94buw4bqzw6DDosOh4buwaEDDouG7sGjDoSPDosOh4buwe2VoUuG7sHs9fcOh4buwaGZpKWjhu7B74bqpfeG7sGhm4bqlw6Jh4buwaMOtw6Dhu7DDsyTDoFLhu7DhurfDoS5p4buw4bq34bqhw6JT4buwQT3huqXhu7DDs+G6peG7sGc9fcOhU+G7sOG6tsOhw6A04bq14buwaMOhbX1S4buww6E9aOG7sGciw6JS4buww7Xhu7Bb4bqvUuG7sF0paeG7sMOzQMOi4buwaGYmw6JhUuG7sHs9fcOh4buwaGZpKWjhu7B9w6HhuqXhu7DDsyPhuqXhu7DDosSRw6Dhu7B9w6zDomHhu7Dhu67hu7DhurPhuqFo4buww6Jq4bq9feG7sMOiIWnhu7DDom7hu7jhu7Bhw6DDqlLhu7Bn4bu4aeG7sF3huqfhu7B74bqr4buwZuG7uOG7sHs9fcOh4buwaGZpKWhS4buw4bqzPcOg4buwaMOhM+G6teG7sHtlaOG7sOG7g8Oh4buLfeG7sOG6s8Ogw6LDoVLhu7B7ZWjhu7DDoeG6pSPDoOG7sGfhurvDouG7sMOzI+G7sGE94bql4buww7Mj4bqlUuG7sFvDrMOiYeG7sMOzQOG7sOG6t8OhaSHhu4/hu7BdNWlS4buww6IhaeG7sGdjw6Dhu7DDs+G6vcOg4buw4bqzbuG7uOG7sOG6tT3DosOhUuG7sGbEkcOg4buwfcOhaeG7jzfDouG7sOG6s27hu7jhu7DDosOh4bqr4buww6LDoMOiw6Hhu7Bow6Ejw6LDoeG7sH3DoUDhuqVT4buw4burw6nhu7DDomrhur194buww6LDoS7DouG7sGcu4bq14buww7Mj4bql4buwaGbhuqXDomHhu7B9w6FA4bqlUuG7sGcy4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhuqfDouG7sH3DoUDhuqXhu7B7QGjhu7B7bmlT4buw4bq04bqnw6Lhu7B9w6FA4bql4buww6Ij4buP4buwaMOhasOqw6Jh4buwW8Osw6Jh4buwKsOi4buwZ0DDomFS4buwaMOh4bqhfcOh4buww6Hhur/hu4Phu7B9w6HhuqXhu7DDomFqw6rDoOG7sGjDtOG7sMOzw6Phu7DDoWrhu7DDosOhauG6v31S4buwaMOh4bqh4buwZ8Ogw6LDoeG7sFvDrMOiYeG7sMOhP8OiYeG7sMOiYSPhu4/hu7BoZmrhur194buw4bq3w6HDoOG7sGjDocOg4buw4bq1ZWjhu7BoaSjDouG7sGHDoMOt4buD4buw4bu4w6Lhu7Bow6Eow6Lhu7DhuqF9w6Hhu7BoZuG6oVLhu7BoauG7sFtp4buP4buww6LDoT3hu4/hu7B7IMOiUuG7sOG7g8OhJMOi4buwa8OiYeG7sOG6s8Ogw6LDoeG7sMOh4bqlPWhS4buwfWnDomHhu7B9IeG7g+G7sMOiw6HDoDVp4buwW8Ogw6LDoeG7sFtq4buHw6Jh4buwfSjDouG7sGjDocOgNGjhu7B9w6HhuqXhu7DDoiXhuqXhu7DDosOhauG7sOG7uOG7sOG7jeG6oWjhu7Dhu7jhurXDoMOiUuG7sGHhurNpfeG6pWciUuG7sOG7uOG7sOG7jeG6oWjhu7B7IOG6pVLhu7DDs8OgaOG7uOG6tcOgw6Lhu7DDsyPhu7DDomFp4buPM8Oi4buwaGThu7DDs8Og4buw4bqzauG6v8OiYVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukLeG7sMOCYWnhu48zw6Lhu7DhurPDoDZp4buwYcSR4bq14buwUOG7sOG7ruG7sH3huqXDouG7sGEj4buwQH1S4buwWOG7sGFm4buww6LDoS7DouG7sGcu4bq1UuG7sFnhu7BhZuG7sOG6tT19w6Hhu7BdY8OiYVLhu7BY4buwYWbhu7B74bu44buw4bq34bqhfcOhUuG7sFnhu7BhZuG7sHtA4buwaG7hu7DDosOhLsOiUuG7sFfhu6zhu7BhZuG7sMOh4bqlI8Og4buwZ+G6u8OiUuG7sOG7rlnhu7BhZuG7sOG6t8Ohw6A04bq14buwaMOhbX1S4buwWOG7sGFm4buww6Fp4buPNcOi4buwZy7hurVS4buww53hu7BhZuG7sF3hu7jDouG7sGcu4bq1UuG7sFjhu7BhZuG7sOG7g8Oh4buLfeG7sGjDoSjDolLhu7BZ4buwYWbhu7Bow6Hhuqvhu7Bo4buP4buwaG5S4buw4buu4bus4buwYWbhu7DDoiHhurXhu7DDoWrhurvDomFS4buwV+G7rOG7sGFm4buw4bq3w6Fj4buw4bq1bX1S4buw4bq1ZWjhu7DhuqFo4buwZmrhur9pUuG7sGFsw6Jh4buwaGrhurvDoFLhu7DDoSPDosOhUuG7sGHDoOG7uOG7sMOzw6NT4buwxrBAfcOh4buw4bqzI+G6tVDhu7BhI+G7sEB94buw4bqzI+G6teG7sGc9fcOhUuG7sGHDoG/hu7DhurM9w6Dhu7Bh4bu4w6JS4buwaMOg4bq1UuG7sOG6tTVT4buww4Ih4bq14buww6Fq4bq7w6Jh4buww6JhLuG6teG7sMOiauG6vX1S4buwZm7hu7jhu7BnPX3DoVLhu7B74bqr4buwfWlkw6JhU+G7sOG6tsOhY+G7sOG6tW194buww6JhLuG6teG7sMOiauG6vX1S4buwZm7hu7jhu7BnPX3DoeG7sH0maOG7sOG6tcOgNMOiYVPhu7DDgsOhLsOi4buwZy7hurXhu7B74bqr4buwaGbhuqXDomHhu7B9w6Egw6JS4buwaMOhM+G6teG7sOG7tOG7rOG7sOG6teG6s+G7sMOiauG6vX1S4buwaMOgNeG6teG7sH1AfcOh4buwaMOh4buJ4buP4buw4buu4buwYcOgw6pTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG6tD19w6Hhu7BdY8OiYVLhu7B74bu44buw4bq34bqhfcOhUuG7sHtA4buwaG7hu7DDosOhLsOiUuG7sMOhaeG7jzXDouG7sGcu4bq1UuG7sF3hu7jDouG7sGcu4bq1UuG7sOG7g8Oh4buLfeG7sGjDoSjDolLhu7Bow6Hhuqvhu7Bo4buP4buwaG7hu7B74bqpfeG7sGhm4bqlw6Jh4buwaMOtw6Dhu7DDsyTDoFLhu7DhurfDoS5p4buw4bq34bqhw6JS4buwfcOh4bql4buww7Mj4bql4buwaGNS4buwXcOp4buwZmrhur9p4buww7Mj4buw4buu4bus4bus4buw4bq14bqz4buww6Jq4bq9fVLhu7BdKeG7j+G7sMOiJuG7g1Lhu7Bow6A14bq14buwfUB9w6Hhu7Bow6Hhu4nhu4/hu7Dhu67hu7Bhw6DDqlLhu7Bn4bu4aeG7sF3huqfhu7B74bqr4buwaMOtw6Dhu7Bow6FpZH3hu7BVZmrhur9p4buwaMOhaWR94buwXTfhu7Bd4bqn4buwZ27hu7Bb4buLw6Jh4buwZ+G7uGnDmlPhu7DDgmFp4buPM8Oi4buw4bqzw6A2aeG7sGEj4buwQH1S4buw4bq3w6Fj4buw4bq1bX1S4buww6Ih4bq14buww6Fq4bq7w6JhUuG7sMOh4bqlI8Og4buwZ+G6u8OiUuG7sOG6t8Ohw6A04bq14buwaMOhbX3hu7B9w6zDomHhu7B9w6HhuqXhu7DDsyPhuqXhu7DDosSRw6Dhu7BdIWhS4buwaMOhM+G6teG7sMOiauG6vX3hu7BdacOi4buwZ2PDoOG7sHs/w6Jh4buw4bqzbuG7uOG7sOG6tT3DosOhUuG7sH3DoWnhu483w6Lhu7DhurNu4bu44buww6LDoeG6q+G7sGjDoDXhurXhu7BoZuG6pcOiYeG7sFbhu7Bhw6DDqlPhu7DDgmrhur194buww6LDoS7DouG7sGcu4bq14buww7Mj4buwZmrhur9p4buwaMOhaWR94buwfcOsw6Jh4buwXcOp4buww7Mj4bql4buww6LEkcOg4buwXSFoUuG7sGjDoTPhurXhu7BhbMOiYVLhu7DDoSPDosOhUuG7sOG6tWlkw6BS4buwYcOg4bu44buww7PDo1Lhu7Bbw6zDomHhu7DhurNu4bu44buww7Ns4bu44buwXWnDouG7sOG7rlnhu7Dhu4PDocOtaOG7sGjDoeG6o+G7sMOh4bqlI8Oi4buwaCFoU+G7sOG6tOG6p8Oi4buwKsOi4buww6Ij4buP4buwYcOgw63hu4Phu7BoLuG6teG7sGjDoSnDouG7sGhq4bq7w6Jh4buwYcOg4bu44bqlUuG7sGhm4bqh4buwaGk24buwaG3hu7Bnw6DDosOhUuG7sH3huqfhu7BoQH3hu7Bb4buLw6Jh4buw4buDw6Ehw6Lhu7B9w6Ehw6Lhu7Bow6DDosOh4buwaMOhKMOi4buww7Mj4buwaCrDomHhu7BoZuG6oeG7sMOiw6Hhur1Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG6smrhurvDomHhu7Dhu4/hu7DFqSPDomHhu7DGsDzhurXDmS/hu4Phu6Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh
2024-05-26 09:26:00

QTO - Miền Tây Gio Linh được thiên nhiên kiến tạo có trữ lượng đá tự nhiên dồi dào. Những bãi đá này tập trung chủ yếu ở các xã Gio An, Gio Sơn, Phong...

Nâng nhẹ nhành ô liu

Nâng nhẹ nhành ô liu
2024-05-26 09:15:00

QTO - Nhân loại từ xa xưa đã dùng hình ảnh bức tường và cây cầu để nói về ngăn cách và gắn kết, chia rẽ và nối liền, đứt gãy và thông suốt. Các chính trị...

Bước tiến mới trong điều trị chứng vô mao

Bước tiến mới trong điều trị chứng vô mao
2014-06-22 13:40:46

(TNO) - Một thanh niên 25 tuổi bị chứng vô mao, tức tóc/lông không thể nào mọc trên cơ thể. Giờ đây, tóc trên đầu cậu đã mọc nhờ vào hiệu ứng phụ đầy bất ngờ của thuốc trị viêm khớp.

Địa chỉ cần giúp đỡ: Cần lắm một mái nhà

Địa chỉ cần giúp đỡ: Cần lắm một mái nhà
2014-06-22 12:55:58

(QT) - Vào thăm ngôi nhà sàn ọp ẹp, không có một vật gì đáng giá của gia đình anh chị Hồ Văn Côi và Hồ Thị Chưn ở thôn Xi Núc, xã Tân Long (Hướng Hóa, Quảng Trị), chúng tôi...

Không cần giấy báo vẫn được dự thi

Không cần giấy báo vẫn được dự thi
2014-06-21 13:57:12

(TTO) - Đó là lưu ý đặc biệt của một số trường ĐH, CĐ đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014. Theo đó, thí sinh không có giấy báo dự thi vẫn được dự thi. Điều...

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo
2014-06-21 13:56:57

(SGGP) - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế về cấp thẻ BHYT cho 100% người dân đang...

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ
2014-06-21 13:56:47

(SGGP) - Nhằm chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị hiệu quả các rối loạn giấc ngủ, Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa đưa vào hoạt động hệ thống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết