Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lI4buA4buWSsav4buAfcWoWyTGoOG7gMO04buIWeG7gH0+4buw4buAOMavUlnhu4Akw53hu6bhu4BZ4buSfUUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJRMWp4buN4bqk4bq/xanEkOG7gC3hu4Dhu7fGr1JZ4buAJMOd4bum4buA4bua4buUw53hu4BZ4buSfeG7gFhK4buA4buWVcOdxajhu4A+w5R94buAfcWoMizDneG7puG7gOG7psOSKeG7gH0+4buyw53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5ZVw53FqOG7gDhU4buA4bum4buIw53hu4BZ4buSfULDtOG7plvDoVLDneG7gMOdxajDlcOd4buA4bumw5XDoeG7gOG7llXDncWo4bqs4buA4bua4buy4buAe0DGr+G6quG7gOG7muG7suG7gDjGr+G7gFfFqFvhu5jDnULhu4DGsMWo4bui4buy4buA4bq/PcOd4bum4buAw6Hhu4BYSuG7gOG7muG7suG7gMag4buIw53hu4BXxajhu6jhu4Bbw5R94buAV1N94buAxajhu7LDksag4buA4bua4buy4buAfcWow5Qp4buAw53FqMavVX1C4buAw7Thu6Zbw6FSw53hu4B9T8ag4buA4bucxq9UW+G7gH0+4buw4bqs4buAxqDFqCTDneG7puG7gDjGr1JZ4buAfcWo4buIw53FqOG7gMOdxajGr1V94bqq4buAWC7Gr+G7gFnhu5J94buAxajhu7Thu4jhu4B9xajDlClC4buAw7RTW+G7gMag4bu04buAe0DGr+G7gH3FqOG7quG7gMag4buQw53hu4ApxahMxq/hu4Dhu5ZKxq/hu4B7QMav4oCmRX3hu4jhu5ZY4bui4buAe33DoVjhu6Lhurbhur5Z4buIPuG7psavw53huqzhu4QpYeG7gOG7iFt94buy4bq+w4lFfT7DiUV94buaw4lFxq9Z4bum4buAe33DoVjhu6Lhurbhur5Z4buIPuG7psavw53huqzhu4BIKWHhur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vuG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vkfhu4bhu4bhur7hu4B7Psag4bq24bq+xah9fSnhuqwvL8avWeG7pkJ7W8agV8Wo4buy4bui4bua4buyxq974buyw53hu6ZCOMOdL2tZ4buI4bum4buiey/hu6kpWOG7suG7iOG7muG7ouG7mi/FqcWo4buIPuG7oi/hu4Thu4bhu4Lhu4Iv4buGSC/hu4RJL+G7guG7hEdG4buGw4zDjeG7iknDjT7hu4hbWeG7iELDssO5xKnhur4vw4nhur3DlcOh4buAPuG7iFvhu4BZxKhCRS994buaw4lFL30+w4lFL33hu4jhu5ZY4buiw4nDtSp94buAeyThu4Dhu5ZKxq/hu4B9xahbJMag4buAw7Thu4hZ4buA4bucxq9UW+G7gH0+4buw4buAOMavUlnhu4Akw53hu6bhu4Dhu5rhu5TDneG7gFnhu5J9RS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhuqxFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6u0rGr+G7gOG7guG6rOG7gMO0xajDlcOd4buAfT7hu5DDneG7gOG7guG7huG7puG6quG7gMWoS+G7gFjGr1LDneG7gMagxajDlVvhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4A+4buIW+G7gFnEqOG7gOG7gknhu6bhuqrhu4Dhu5xLxq/hu4DFqOG7skrDneG7puG7gEnhu6bhuqrhu4Dhu5ZLxqDFqOG7gH0+W+G7kn3hu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4Dhu6jGoMWo4buAWeG7lFvhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4BXxq9Z4buAw53hu6bDlcOd4buA4buC4buE4bumQuG7gMO04bumSsOh4buA4buC4buAfcWo4buIw53hu6bhuqrhu4B7T8ag4buARuG7gFjhu5DDneG7gFskw53hu6bhu4BG4buAWOG7kMOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq7Ssav4buA4buE4bqs4buA4bq/xq/DncWo4buAWE7DneG7puG7gOG7gknhu6bhuqrhu4BYxKjhu4Dhu5xPw53hu6bhu4Dhu4Lhu4bhu6bhuqrhu4DGoEDhu4BZ4buQw53hu4B9PuG7kFvhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4DDneG7psOVw53hu4DFqOG7suG7iOG7gOG7guG7hOG7puG6quG7gMagxajhu6zhu4BhxKjGoOG7gOG7guG7huG7puG6quG7gOG7lkvGoMWo4buAfcWoMi7GoOG7gOG7guG7hOG7puG6quG7gOG7nOG7iMOd4buA4buW4buq4buA4buC4buG4bum4bqq4buAxqDFqMav4buAfTbhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4Apxajhu7bDneG7puG7gHvDlVnhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4Dhu5ZLxqDFqOG7gFjGr8Odxajhu4Dhu4Lhu4bhu6ZC4buAw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4Lhu4B9xajhu4jDneG7puG6quG7gHtPxqDhu4BG4buAWOG7kMOd4buAWyTDneG7puG7gEbhu4BY4buQw51CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhurtKxq/hu4BG4bqs4buAw7Thu6bDlcOd4buAxajhu7Lhu4jhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4BYxq9Sw53hu4BXxq9UW+G7gOG7guG7huG7puG6quG7gFlN4buA4bucVOG7gH3FqEzhu7Lhu4Dhu4JJ4bum4bqq4buAPuG7iFvhu4BZxKjhu4Dhu4JJ4bum4bqq4buA4buWJeG7gMagPcOd4bum4buA4buIw53FqOG7gOG7gknhu6bhuqrhu4Dhu5xLxq/hu4DFqOG7skrDneG7puG7gEnhu6bhuqrhu4Dhu5ZLxqDFqOG7gH3FqDIuxqDhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4Apxajhu7bDneG7puG7gHvDlVnhu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4Dhu5zhu4jDneG7gHvDlVnhu4Dhu4Lhu4bhu6bhuqrhu4Dhu6jGoMWo4buAWeG7lFvhu4Dhu4JJ4bum4bqq4buAxqDhu4hZ4buAfcWoTOG7suG7gOG7nMOUfeG7gOG7gknhu6ZC4buAw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4Lhu4B9xajhu4jDneG7puG6quG7gHtPxqDhu4BG4buAWOG7kMOd4buAWyTDneG7puG7gEbhu4BY4buQw51C4buA4bq9PcOd4bum4buA4buaIMOd4bum4bqs4buAxqDFqCTDneG7puG7gDjGr1JZ4bqq4buA4buWSsav4buAfcWoS8agxajhuqrhu4BYLsav4buA4bum4buIw53hu4BZ4buSfUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6u0rGr+G7gEfhuqzhu4Dhur3FqOG7rOG7gGHEqMag4buA4buC4buG4bum4bqq4buAWMSo4buA4bucxq/DncWo4buAWE7DneG7puG7gEjhu4YtSeG7huG7pkLhu4Dhu4Thu4B9xagz4buAw53DlFvhu4BYw5TDoeG7gMOdMjvGoOG7gOG7nMOSxqDhuqrhu4DGoMWo4buy4buA4buWVcOdxajhu4DDncWow5XDneG7gFskw53hu6bhu4Dhu5rhu5DDneG6quG7gOG7hC1G4buAWOG7kMOd4buAWMavVMOd4buAxqDhu7Thu4B9xKjGoOG7gOG7miDDneG7puG7gH3FqD3DneG7puG7gCTDneG7puG7gOG7muG7lMOd4buAWeG7kn3huqrhu4BXxajGr+G7gOG7nE3hu4B9xag9w53hu6bhu4Dhu5wyLsag4buAfcWo4buq4buAfT7Gr1Vb4buAxqDFqDPDneG7puG7gOG7nOG7iFvhu4Dhu6bGr0xZ4buA4bucxq/hu4A+w5R94buAw53FqOG7iMOdxahCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhurtKxq/hu4BI4bqs4buA4bq/S8av4buAxajhu7JKw53hu6bhu4DDjOG7puG6quG7gFfGr1nhu4B9xq9Uw53hu4B9xahM4buy4buA4buCSeG7puG6quG7gOG7liXhu4DGoD3DneG7puG7gOG7iMOdxajhu4Dhu4JJ4bum4bqq4buAV8avWeG7gMOd4bumw5XDneG7gOG7gknhu6bhuqrhu4DDncWow5XDneG7gH0+4buQw53hu4Dhu4Lhu4Thu6bhuqrhu4DGoOG7iFnhu4B9xahM4buy4buA4buC4buE4bum4bqq4buAYeG7iOG7gH3Gr1TDneG7gOG7guG7hOG7pkLhu4DDtOG7pkrDoeG7gOG7guG7gH3FqOG7iMOd4bum4bqq4buAe0/GoOG7gEbhu4BY4buQw53hu4BbJMOd4bum4buARuG7gFjhu5DDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO04bum4buySsav4buAOMavVcag4buA4buaIsOd4bum4buAfcWoWyTGoOG7gOG7llXDncWo4buAw53FqMOVw53hu4DGoOG7tOG7gH3FqMOa4buAezbhu4Dhu5ogw53hu6bhu4Dhu5ZKxq/hu4B9Pkrhu4Dhu5oyLsag4buAw53FqDLhu4B74buIW+G6rOG7gOG7p8OVW+G7gMOd4bumPeG7gMOM4buG4bum4bqq4buAw53FqMOVw53hu4B9PuG7kMOd4buASOG7huG7puG6quG7gMWoS+G7gFjGr1LDneG7gMagxajDlVvhu4BI4buG4bum4bqq4buAPuG7iFvhu4BZxKjhu4Dhu4Lhu4bhu4bhu6bhuqrhu4BYxKjhu4Dhu5zGr8Odxajhu4BYTsOd4bum4buA4buC4buG4buG4bum4bqq4buAxqDhu4hZ4buAfcWoTOG7suG7gMOM4buG4bum4bqq4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4B7w5VZ4buAw4zhu4bhu6bhuqrhu4B7w5VZ4buAxahKw53FqOG7gMOM4buG4bum4buAROG7mjIuxqDhu4BYxq9VW+G7gCHhu4Dhu5pLw53hu6bhu4BXxag9xJBC4buA4bq9xKjGoOG7gDjhu7Dhu4DGoE994buAw53hu6ZPw53huqrhu4B74buI4buy4buA4bumxq/hu7bDneG7gH0+KsOd4buA4bucVFvhuqrhu4Dhu5ZM4buy4buAPFtMw53hu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buW4buqw53FqOG7gFfhu6jDneG7gH0+xKjDncWo4buA4buYWULhu4DDtOG7pkrDoeG7gOG7miLDneG7puG7gEZILUfhu4bhu6bhuqrhu4DFqE1Z4buAw50yO8ag4buAez3Gr+G7gDhK4buy4buA4buW4buqw53FqOG7gFfhu6jDneG6quG7gHvhu4hb4buA4buC4buG4buAKcWoXX3hu4BYSuG7gMag4bu04buAfcWow5rhu4Dhu5oiw53hu6bhu4Dhu5wyLsag4bqq4buAWyTDneG7puG7gH3FqOG7iMOh4buAfT5K4buAfT7hu7LDneG7puG7gMOd4bumSsOhQuG7gOG6vT3DneG7puG7gOG7miDDneG7puG6rOG7gMagxagkw53hu6bhu4A4xq9SWeG6quG7gH3FqOG7iMOdxajhu4DDncWoxq9VfeG6quG7gFguxq/hu4BZ4buSfeG7gMWo4bu04buI4buAfcWow5QpQuG7gMO0xag3w53hu6bhu4DDneG7pjIsxq/hu4A44buw4buAOMavUlnhu4B9T8ag4buAJMOd4bum4buAWeG7kn3huqrhu4B7QMav4buAWeG7kn3huqrhu4Dhu5rhu4jhu4A4SsOd4bum4buAfcavw5pb4buAOErDneG7puG6quG7gFlPfeG7gDhKw53hu6bhuqrhu4BOw53hu4BbJMOd4bum4buAV+G7nlnhuqrhu4B9xq9SW+G7gMWo4bu04buI4buAxqDFqOG7klnhuqrhu4Dhu5zhu4hb4buAfTPGoOG7gMWoS+G7gHsyLMOd4buAKcWoTMav4oCm4buA4buaIsOd4bum4buAKcWoMjrDneG7puG7gMOdSsOh4buAPsOUfeG7gCnFqCLhu4DFqC4pQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4buPMjrDneG7puG7gMOh4buAxrA+4buww53FqOG7gOG7t07DneG7gMWpxINFLynDiQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vitamin A với sức khoẻ con người

Vitamin A với sức khoẻ con người
2011-05-29 09:09:39

(QT) - Thiếu vi chất dinh dưỡng nói chung và vitamin A nói riêng gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, sự phát triển trí tuệ và thể chất nhưng con người không dễ cảm nhận được sự...

Cuộc thi đầu tiên cho các cố vấn học tập

Cuộc thi đầu tiên cho các cố vấn học tập
2011-05-28 07:28:50

Với chủ đề “Đồng hành - trách nhiệm - sáng tạo”, cuộc thi đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho giảng viên và sinh viên (SV) đang theo học chế tín chỉ ở các ĐH. Bằng hình thức sân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết