Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buF4buExq/hu6BDOiZJxahDPztLOkNQ4busw5JDw5Phu7LGr+G7oEPhu45GUUNQ4busw5JDIuG7hEM/4buGO0Phu45GUUNQ4busw5JDOkZRQ8avPOG7uMOSQ8av4bug4buo4buEUcOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqThurJw4buD4buD4buj4bq04bqwLUPhuq3DnUPhu4NR4buC4buoQ+G7jCHDkkMi4buEQ2Lhu4Thu6hDOkbhu6hDInvhu4ZDOlBXxq/hu6BDw5Phu4Lhu6hDw5Lhu4LDkkPDklA84bu2xq/hu6BDOiZTxq9QQ1Dhu6zDkkPDk+G7ssav4bugQ+G7jOG7hMavUEPDklDhu6hDw5Lhu4LDkkM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDOkZRQ8avUFHGoDtDxq884bu4w5JDOibhu5TGr0M6UOG7lkPhu6BR4bu4UUPGr1A8Q+G6s8avQ2LDneG6rkPhuqk7w5Phu4bhuq5Da1BNOkPhuq1Hxq/igKZDxq9JxahDUOG7rMOSQ0VExJDEkC1FRMSQReG6sENxUMOV4buoQ+G7juG7quG6rkM6JuG7qMav4bugQ+G7pFA7V8avQ+G7pFDhu7JDw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUENQIyVDOuG7gsOSQ+G7pDZDOlA7TTpDIuG7hEPhu6RRxq9QQzrhu5bhuq5DYkZRQz8+Qyo74buCxq9D4bqzxq9DYsOdQzpGUUPhu4Xhu4RDa8OdUUM6UFfGr+G7oEPDk+G7guG7qEM6OzHhu5zGr0M/UcavUEPhur5EQz87SzpDUOG7rMOSQ8OT4buyxq/hu6BD4bqpUFLGr1BDJVAoQ+G7jlFDOlB9w5JDOk0lQz/hu4Y7Q+G7jkZRQ1Dhu6zDkkM6RlFD4bqzxq9DYsOdQ+G6smZxY+G6qeG6tOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu6fGr+G7oEMiUeG7lMavQzomLMav4bugQzo7MeG7nMavQz/hu5hD4buOUUNQ4busw5JDOibhu6jGr+G7oEPGr0nFqENQ4busw5JDRUTEkMSQLUVExJBF4bqwQ3FQQFFDUEbGr0PGr1BNxq9DUFlDP+G7tsODQ+G6uEM6UOG7gsav4bugQzomPOG7uMOSQ+G7pFBRQ+G7pFDhu6rhu4ZDUOG7rMOSQ8OTw406Q+G7jkw74bqwQ+G7oVHhu5TGr+G7oEPhu45YUUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ+G7pFDhu6rhu4ZDUOG7rMOSQ8OTw406Q+G7jkw7QyLhu4Thu6hDOlDhu4LGr+G7oEPhurzhuq5Dw4pDIuG7hEPhur7huq5DUFlDP+G7tkPhu4x9Qzo7MeG7nMavQyVQR1FDxq/DnSVDOiY84bu4w5JDxq/hu6Dhu4QxQ+G6ui3hurwtRUTEkMSQ4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qVBSxq9QQyVQKEPhuqk7w5Phu4ZDw5JLJUNFREM/O0s6Q1Dhu6zDkkPDk+G7ssav4bugQ8OSUOG7qEM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0Phu7FR4buaOkNr4buGxahDw5Lhu4LDkkPGr+G7oOG7hMavUMODQ8OT4buC4buoQ8OSUFLhuq5Dw5Phu4LDkkM/w5pD4buO4buGQ+G7pFDhu6jhu4bhuq5D4buMPCPDkkM/w5rhuq5D4bukUeG7lsavQzomLMOS4bquQzBKMUPhu4x9xq/hu6Dhuq5DOlAoMUPhu6YjUeG6rkNQ4buq4buGQ1Dhu6zDkuG6rkMiUeG7osavQzpQV8av4bug4bquQzpR4buWxq/hu6BDcUoxQ+G6reG7hsavQ2tQ4buG4bquQzpR4buWxq/hu6BDN8avUOG6rkPGr1fGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJeG6rkM6fUPhu47Dncav4bugQ1Dhu6rhu4bhurBDcVBAUUPhu6BR4buGxq9D4buO4buE4buoQzpG4buoQ8OSUDsx4buUxq9Dxq/hu6Dhu4TGr1BD4bukUOG7qEfGr+G7oEPhurpDLUPhurxDxq9JxahDIuG7hEM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0M6JizGr+G7oEM6OzHhu5zGr0M/4buYQ+G7jlFDUOG7rMOSQzom4buoxq/hu6BDOlDhu4LGr+G7oEPhu4AtRUTEkMSQ4bqwQ3FQQFFDUEbGr0PGr8OdJUNQWUM/4bu2QzomPOG7uMOSQ8av4bug4buEMUPEkEQt4bq8LUVExJDEkOG6sEPhu6fGr+G7oEMiUeG7lMavQzomLMav4bugQzo7MeG7nMavQz/hu5hD4buOPCPDkkNQ4busw5JD4buMfUPDk1RDOlHhu5bGr+G7oENxSjFD4bqt4buGxq9Da1Dhu4ZDxJBDxq9JxahDOkZRQ+G6qTvDk+G7hkMi4buEQz/hu4Y7Q+G7pFBRQ1Dhu6jhu4TGr0M6UOG7hMavUEM6WDpD4bukUOG7quG7hkNQ4busw5JD4buMfUPDk1RDP+G7mEPhu448I8OSQ8OSUDsx4bucxq9DIuG7hOG7qENQ4busw5JDw5JQOzHhu5TGr0PGr+G7oOG7hMavUOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqlQUsavUEMlUChDa1BNOkPhuq1Hxq9DInvhu4ZDOlBXxq/hu6BDw5Phu4Lhu6hDw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUENQ4busw5JDw5Phu7LGr+G7oEM/4buGO0Phu45GUUNQ4busw5JDxq9JxahDRUTEkEVD4bqyUOG7rMOSQ8OT4buyxq/hu6BDauG7qMavw5M74buk4buG4bug4buG4bukOz9Q4buoQy1DamPhu69x4bq0QyLhu7hRQzpQQFFD4bugUeG7hsavQ1Dhu6zDkkPhu4x9Q+G7pFHhu5bGr0Mi4buE4buoQ+G7pFDhu6hHxq/hu6BDOlDhu4LGr+G7oEPhurhDUOG7qOG7isOSQzpQ4buCxq/hu6BDxJBELUVExJBF4bqwQ+G7hVlDP+G7tkPhu4x9Qzo7MeG7nMavQ+G7oFtRQzomPOG7uMOSQ8av4bug4buEMUPhur4t4bq84bqwQ2JYUUM6PCPGr+G7oEPhu4x9Qzo7MeG7nMavQ+G7pFBXxq/hu6BD4buOPCPDkkMqO+G7gkPDieG6ukM6O+G7slFDOlLGr1BD4buO4buWxq9DOlBAUUPhu45R4bucxahDw5JLJUNQ4busw5JDw5Phu7LGr+G7oEPhurLEkC3hurgtRUTEkEXhurThurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkYlnGr+G7oEM6UEBRQ2tQTTpDw5Ipxq/hu6BDOlBXxq/hu6BDw5Phu4Lhu6hDOjsx4bucxq9DP1HGr1BDUOG7rMOSQ+G7jkZRQ1Dhu6zDkuG6rkPDkuG7huG7qEPhu47hu4jGr+G7oEPhurLhu6RQWFFD4bukNkM6UDtNOuG6tEMi4buEQzomO8av4bugQ8OSSyVDw5JQOzHhu5TGr0PGr+G7oFBR4buaJUM6UMOV4buoQ1Dhu6zDkkPDk+G7ssav4bugQ8OSUFLGr1BDJVAoQ2tQTTpDw5JLJUPGr0nFqENFRMSQReG6sENxUMOV4buoQ+G7juG7quG6rkPhuq3DnUPhu4NR4buC4buoQ+G7jCHDkkMi4buEQ2Lhu4Thu6hDOkbhu6hD4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQz/hu5hDP+G7tkM6OzHhu5zGr0Phu47hu5xDw5JQ4busxq9D4bq+REM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0Phu4x9Qzo7MeG7nMavQ1Dhu6zDkkPDk+G7ssav4bugQ+G7jkZRQ1Dhu6zDkuG6rkPDiURDPsav4bugQyJR4buUxq9D4buMfUM6OzHhu5zGr0NQ4busw5JDw5Phu7LGr+G7oEPDkuG7huG7qEPhu47hu4jGr+G7oOG6rkNFREM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0Phu4x9Qzo7MeG7nMavQ1Dhu6zDkkPDk+G7ssav4bugQzomO8av4bugQ8OSSyVDw5JQOzHhu5TGr0PGr+G7oFBR4buaJUPhu47hu5xD4bugUeG7uFFDOlBR4buaO0PDklDhu6hDYkZRQz8+Qyo74buCxq9Da1BNOkM64buyQ8OSUD7DkkM6UFHhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkYuG7nEPDk1Hhu5Y6QzpQ4buUxahDOlBXxq/hu6BDOlHGr0PDklBRQzpR4buWOkM+xq/hu6BDIlHhu5TGr0PDkuG7qkM6UOG7nEM6JjsxQ8OSTSVDIuG7hOG7qEM6JuG7hsav4bugQyDDlcOTw4NDICAg4bqwIlHDleG7jOG6sCLGr0Mi4buEQyAgIOG6sMWo4buow5U64bqw4bug4buoIuG6sCLGr0PhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkxKnhurBrN2rDgi8l4bqk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vitamin A với sức khoẻ con người

Vitamin A với sức khoẻ con người
2011-05-29 09:09:39

(QT) - Thiếu vi chất dinh dưỡng nói chung và vitamin A nói riêng gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, sự phát triển trí tuệ và thể chất nhưng con người không dễ cảm nhận được sự...

Cuộc thi đầu tiên cho các cố vấn học tập

Cuộc thi đầu tiên cho các cố vấn học tập
2011-05-28 07:28:50

Với chủ đề “Đồng hành - trách nhiệm - sáng tạo”, cuộc thi đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho giảng viên và sinh viên (SV) đang theo học chế tín chỉ ở các ĐH. Bằng hình thức sân...

Quy định cộng điểm thưởng vào ĐH Y Dược TP.HCM

Quy định cộng điểm thưởng vào ĐH Y Dược TP.HCM
2011-05-28 07:28:34

Thí sinh đăng ký các ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ y học cổ truyền, Bác sĩ y học dự phòng và Dược sĩ đại học sẽ được cộng điểm thưởng vào kết quả điểm thi...

Ðừng để chồng chán “cơm”, thèm “phở”

Ðừng để chồng chán “cơm”, thèm “phở”
2011-05-28 07:27:44

Sự hòa hợp trong tình dục là điều tối quan trọng quyết định sự chiến thắng trong mỗi cuộc chiến. Điều kiện cần và đủ đó là hãy dành thời gian cho khúc dạo đầu, quan hệ tình dục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết