Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhuq/huqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4bud4bqhw4Phu6fhu43huqFn4bqr4bqw4bqhw7Lhu6Fm4bqhZmLhuqHhu5vDs+G6qeG6sDYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgNzTDk0ddV0g14bqhLeG6oeG7msOz4bqn4bqw4bqhd8OB4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhaOG6v3jhuqF34buNxKnhu5vhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFWSeG7rOG6puG7sDHhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41teOG6ocOy4buhZuG6oSrhu5Phu5vDsuG6oeG7luG6vcah4bqhw6PhuqE0w7J44bqwbOG7m+G6oSrhu5Phu5vDsuG6oeG7luG7jeG7m8OyMeG6oeG7rHhi4bubw7PhuqFX4buvw7Q14bqhaGPhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhZ+G6q+G7m+G6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhd8OB4bqhZ+G6q+G6sOG6ocOy4buhZuG6ocOj4bqh4buFeMO64buNL+G7m8Oz4bqp4bqw4bqhduG6p+G7m8Oz4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhZ+G6q+G6sOG6ocOy4buhZuG6oWZi4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqF3w7Jp4bud4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG6reG7m+G6oVfhuq/hurfhuqE04bqv4bq34bqhd+G7jWp3L3d44bq/4bubNeG6oWbDsuG7neG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXfhu53huqnhu5vhuqF34buv4bu5xanhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzZ34bqn4buF4buXaeG6oXZ34bqw4buXaT7DoMah4bqn4buvw7Phu43hu5sgxIPhu7Hhuq7huqHhuqd4d+G7ncOgNzZ34buvNzZ3Zzc24buNxqHDs+G6oeG6p+G7l3c+w6DDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoOG6seG6t+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6Dhuq/huqPDosOg4bqhduG7r2Y+w6DDsnd34buxIC8v4buF4bqn4bud4buteOG6p+G7m8Ozd+G7r+G7jTLDg+G7my/hu7Hhu53hu6934bqn4buXdi/huqMvV+G7r3jhu53hu5vDs+G7rXjhuqfhu5vDs8Oy4buNaeG7sS/hu43GocOz4bq14bqzX8OTV1omMuG7meG7scOzw6AvNzYvd2c3Ni934buvNzZ34buvNzZ3ZzfDklbhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41teOG6ocOy4buhZuG6oSrhu5Phu5vDsuG6oeG7luG6vcah4bqhw6PhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oeG7l+G7uXjhuqHDg+G7p+G7jeG6oVYq4bqhw5Lhuqnhu5vhuqHhu6x4c2bhuqHhu5fhuqnGoeG7m+G6oXfDteG7m8Oy4bqh4bubw7N44bqwbOG7m+G6oXfhuqvhu43huqEq4buNbHfhuqHhu5rhuqfGoeG6oWjhur944bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxIPhuqPDo+G6seG6oS3huqHEg+G6o8Oj4bq3Ni93Zzc2L3fhu683Ni934bqn4buF4buXaTc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDsuG6qeG7m8Oy4bqhZnLhu5vDs+G6oXfDgeG6oXbDgOG6ocah4bqr4bubw7LhuqFn4bqr4bub4bqhw4PhuqnhuqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4budNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdGw7Lhu53huqFoauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqFoY+G6oeG6t+G6oeG7m2TGoeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqFWSeG7rOG6puG7sDHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhd8Oy4bq/4bqw4bqhV+G7r+G7ueG7peG7m8Oz4bqhVuG7k+G6oeG7hMO14bubw7LhuqHigJPhuqHDkuG7jWx44bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41teOG6ocOy4buhZuG6oSrhu5Phu5vDsuG6oeG7luG6vcah4bqhw6PhuqHigJPhuqHDg+G7g+G7m+G6oeG7m8Oy4bun4bqhdsOA4bqh4oCc4buX4buNa3jhuqHhu5fhu5Phu5vDsuKAneG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFo4bq/eOG6oXfhu43EqeG7myDhuqHhu5Z5ZuG6oWjhu6Mx4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqHhu5fhu53huqHhu5fEkeG7m8Oz4bqh4buXxJHGoTHhuqHDg8O14bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhZsOy4buR4bqhw7Lhu6Fm4bqhw6PhuqHhu4V4w7rhu40v4bubw7PhuqnhurAx4bqhaOG6p+G6oeG7scOy4bq/4bub4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWhreOG6oXfDsnh1ZuG6oWfhu41s4bub4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqHhu5vEqeG7m+G6oeG7m+G6oOG6p+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oWbhuq1m4bqhacah4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4bup4bqh4bubw7LhuqnhuqHDs+G7jXnhu7HhuqFo4bur4bqh4buFc+G6ocahw6wyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oWhj4bqhw7Lhu6Hhu7HhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHhu6/DqnfhuqHhu5vDsuG7jWt4MeG6ocOyanfhuqHDsuG7oeG7seG6oWbhuq1m4bqhd8O64bqhZsOyeOG6sMSp4bub4bqhxqFy4bubMeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7mzHhuqHhu6904buN4bqh4buX4bqr4buN4bqhxqHFqeG7jeG6oWZi4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oeG7l8Sp4bub4bqhaG3huqF3w7Jz4bubw7PhuqHhu5vDssOqdzLhuqFGeHPhu43huqFmw73hu5vDs+G6oWbhu7fhu5vDs+G6oXfDsnLhu5vDs+G6oXZ4c3fhuqHDg8O14bqhxqHhu7Nm4bqhd+G7jcSpeCDhuqFXw6p34bqhZmLhuqHDg8O14bqhd+G7ueG7peG7m8Oz4bqh4buX4bqn4buN4bqhZuG7neG7m+G6oWnGoeG6oWbDsnnhu5vDs+G6oXfhuqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rhu6Phu43huqHhu5fhuqnhuqHDoOG7l+G7jWt4w6DhuqHhu4Xhu6nhu43huqHhu4Xhuqfhu5vhuqFo4bq/eOG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXbhu4nhuqFmw7Lhu5HhuqFmw7Lhu6Hhu5vhuqFn4bqr4bqw4bqhd8OyaeG7neG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq3hu5vhuqFX4bqv4bqj4bqhNOG7lcOy4budYuG7m8Oz4bqh4bqv4bqj4bqhd+G7jWp3L3d44bq/4bubNTHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oWhk4bubw7PhuqHhu5Xhu4/huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vDs+G6p+G6sOG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq3hu5vhuqFX4bqv4bq3MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SOG6p+G7m8Oz4bqh4buXeeG7m8Oz4bqhd3nhu5vDszHhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqHhu4Xhu41qd+G6oeG7hcSRd+G6oWjhur944bqhd8OB4bqhaOG6vXjhuqF3w7LDteG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V14bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFm4bu14bqn4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFo4bu5xrBm4bqhVknhu6zhuqbhu7DhuqHigJx34buv4buNbHjigJ3huqFo4buN4bqhd+G7geG7seG6ocOyeMOq4bub4bqhd+G6q+G7jeG6oUjhuqnhuqHhu5rhurvhu5vDszHhuqHhu6904buN4bqhd+G6q+G7jeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqhw7J44bqwbOG7mzLhuqFIauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqFm4bqt4bub4bqh4buFdeG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhw4PhuqnhuqHDs+G7jeG6reG7neG6ocOD4buNxKnhu5vhuqFm4bu14bqn4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFoY+G6oWjhu7nGsGbhuqF34buB4bux4bqhw7J4w6rhu5vhuqHhuq7hu53hu5vDs+G6ocOj4bq14bqhxqHhu51neOG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFWSeG7rOG6puG7sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOy4bqi4bubw7PhuqHhu5Xhu41q4bub4bqhd8OyQWbhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFm4bqtZuG6oWjGsHfhuqF34buB4bux4bqhw7J4w6rhu5vhuqHDg3LhuqFmw73hu5vDs+G6ocOy4bqieOG6oeG7j2bDsjLhuqEqa+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8OzMeG6oWbDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhw4Phu4Hhu5vhuqFn4buz4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7PDteG6oWhj4bqhw7Lhu6Fm4bqhaOG7ucawZjHhuqHhu4XEkXfhuqF34bqn4bqw4bqhw4Phuqnhu53huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5sx4bqhaHThu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhZuG7o+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4bud4bqh4buxw7LDveG6ocOyxrDhu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8Oyw4Bm4bqhd+G7jW7hu5vhuqFm4bu14bqn4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7QyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDoOG7mmp44bqh4buVbeG6ocODa+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHigJxmw7Lhu43EqXjhuqF3w7JBZuKAneG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bq24bqhd8Oyw7XhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buXxJHGoTHhuqF3w4HhuqHDg+G7jWxm4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqh4buxw7Lhu4/huqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhd8OB4bqhVknhu6zhuqbhu7Ax4bqh4bqu4bq94bqw4bqh4bubw7LhuqnhuqFo4bqn4bqh4bubZOG7m8Oz4bqh4bup4bqhaOG6vXjhuqFmw7Lhu53huqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7sTHhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqh4buVw7Lhu6PhuqfhuqHhu4Xhu41teOG6ocOy4buhZuG6oWZi4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhu5vDsuG7ueG6oXfDsmrhuqHhu5vhuqnhu53huqFmw7Lhu53huqHDssaw4bux4bqh4buX4bq2MeKApjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buaw7Lhu7nhu5vDszHhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqh4bubw7LDqncx4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqhaOG7jWt44bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqFoY+G6ocOy4buhZuG6oXfDgeG6oWbhuq1m4bqh4buX4bun4bux4bqhd+G7geG7seG6ocOyeMOq4bub4bqhZuG7teG6p+G6oVZJ4bus4bqm4buwMeG6oWjhu6PhuqHhu5fhuqnhuqF2w4DhuqFow7rhu43huqHGoeG7p+G7jTHhuqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4bud4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huq3hu53huqHDg+G7jcSp4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqHDueG7jeG6oXfhu41qd+G6ocOy4buhZjLDoOG6oS3huqF3w7Lhur/hurDhuqFX4buv4bu54bul4bubw7PhuqFW4buT4bqh4buEw7Xhu5vDsuG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdWQWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhxqHhu6fhu43huqF34buv4bud4bubw7PhuqHGocO54buN4bqhd+G7jWp34bqhw7Lhu6FmNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5bhuqnhuqHGoXV34bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oXfhu69i4buN4bqh4buteOG6p+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFoxrB34bqhd+G7geG7seG6ocOyeMOq4bub4bqhZuG7teG6p+G6oVZJ4bus4bqm4buwMeG6oWZy4bqh4buww7LhuqvGoeG6oVfDssO04bqh4buaw7J44bubw7PhuqEt4bqhZsOy4bu14bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHhu5fhu6fhu7HhuqHhurfhu4ThuqEt4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancg4bqhV+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bq94bqwMeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3YuG7jeG6oeG7leG7jWrhu5vhuqF3w7JBZuG6ocOD4bqp4bqhZnPhuqHDs8SR4bubw7PhuqFmw7JB4bubw7PhuqHGoeG7jeG7m8Oy4bqhZsOy4bq94bub4bqh4buX4bq24bqhaG3huqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7jW14MuG6oUbDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6ocOz4buh4buN4bqhw4N44buN4bqh4buX4bqp4bqh4oCc4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhd8Oy4buz4bqhaHXhu5vDs+KAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOy4bu54bubw7Mx4bqhduG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFWSeG7rOG6puG7sOG6ocOD4bqp4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG6reG7m+G6oVfhuq/hurcx4bqhw7Phu43huq3hu53huqHDg+G7jcSp4bub4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqFm4buj4bqhd8OyxKnGoeG6oXfDssWp4buN4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHDs+G7jWLhu5vDs+G6oWfhuqvhurAw4bqhd+G7j2bDsuG6oWbDgGbhuqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4budMeG6oWjDuuG7jeG6ocah4bun4buN4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhZ+G6q+G6sOG6ocOy4buhZuG6oeG7hWXhu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oXfDskFm4bqhZsOy4bud4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oXbhuqd44bqhaOG7ozHhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqF24buJ4bqhd+G7ueG6oWd44bqwMeG6oXfDtcah4bqhw7Lhu41teDHhuqFm4buj4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbhur144bqhw7Jw4buNMeG6oeG7r3Thu43huqF3w4DhuqHhu695d+G6oeG7r+G6p+G6oWbDsuG6veG7m+G6oeG7l+G6tjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDsuG6p+G6sOG6ocODw7XhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq3hu7HhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Lhu7Mx4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHDs+G7jWLhu43huqHhu5Xhu41q4bub4bqhd8OyQWbhuqHGoXV34bqhZsOy4buNa3gx4bqh4buVw7Lhu43huqHDs8Op4bux4bqhZuG6vXjhuqHDsnDhu40x4bqhd8OyxJFm4bqhxqHEkWbhuqFm4bu14bqn4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oXfDgOG6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOD4bqn4buN4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHDg+G7gXcx4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXbhuq13MeG6oWjhu41reOG6oXfhu6/huqcx4bqhw7Phu41i4buN4bqh4buteOG6sGp34bqhw4PDquG7m+G6oWhr4bqhxqF1d+G6oWbhuq1mw7LhuqF3w7J44bqwanfhuqHhu7HDsuG7s2bhuqHhu5vDssOqdzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhd8Oyw4Bm4bqhdsOA4bqhd+G6vcah4bqhaMSRZuG6ocOD4bun4buN4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqh4bub4bqp4bqw4bqhw4PDteG6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6ocOD4bun4buN4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4buBd+G6oeG7hcOqd+G6oeG7m8Ozxaky4bqhRuG6rWbhuqF34buv4buf4bqhd8OyeHVm4bqh4buF4bqp4buN4bqh4bubw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOy4bul4bubMeG6ocOy4buNbXjhuqFoeeG7m8Oz4bqh4buFYuG7m+G6oWbDssOqd+G6oWbhu7XhuqfhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqFmw7JB4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buf4bub4bqh4buX4bul4bqhxqHhu6XhuqHhu5vDs3Thu43huqHDs8Oy4buN4bqhw7PDsuG7jTHhuqFmw7LDreG7seG6oWbDssOt4bux4bqh4bub4bqi4bqnMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OyxKnGoeG6oeG7m+G6ouG6pzHhuqHDg+G7p+G7jeG6oXbDgOG6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqFm4bu14bqn4bqhVknhu6zhuqbhu7Ax4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWhj4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHhu5vDsuG6qeG6oWjhuqfhuqHhu5tk4bubw7Mx4bqhd8OyxKnGoeG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqHGoeG7p+G7jTHhuqHGoXjhuqfhuqF2xJHGoeG6oXfDsuG7jWp34bqh4buFw7ThuqFn4bqr4bqw4bqhw4PhuqnhuqHDsuG7oWYyMjLhuqHhu5rDsuG7ueG6oXfDsmox4bqh4bubw7Phu53huqnhu43huqHigJzhu4Xhuqvhu5vhuqF3w7Lhur3hu5vigJ3huqHhu5fhuqnhuqF24bqtZsOy4bqhw7Phu43huq3hu53huqHhu5XDsuG7neG6pzHhuqF24bqtZsOy4bqh4buF4bqp4buN4bqhd+G7geG7seG6oeG7m8Oy4bu54bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bq94bqwMeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oWhj4bqhduG6reG7m8Oz4bqhd+G6q+G7neG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDgeG7m8Oz4bqhd+G7jWp34bqhw7Lhu6Fm4bqhaG3huqHDsuG7oWbhuqF34buv4buf4bqhaOG7ucawZuG6oeG7l8Sp4bub4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oXfDsuG7j+G6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqEx4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oXfDssOAZuG6ocOy4bqp4bubw7Ix4bqhd8Oy4bu54bqhw4Phu41s4bubMeKApmbDveG7m8Oz4bqh4bubw7PDsuG7jcSp4bub4bqhZkF4MeG6ocOy4buhZuG6oXfhu4Hhu7Ey4bqhRuG6rWbDsuG6oXfhu41q4bux4bqhZuG7geG7m+G6oeG7leG7jWrhu5vhuqF3w7JBZjHhuqF3w4HhuqFo4buj4bqhd+G7r+G7qeG6oeG7l8Sp4bub4bqh4buxw7Lhu53hu5vDs+G6oeG7scOyeeG6ocOy4bul4bub4bqh4buvw6p34bqh4bubw7Lhu41reDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4bqr4bubw7LhuqHhu7HDsnlm4bqhw4PDteG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oXfDsuG6qeG7m8OyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqh4bub4buNa8ah4bqhw4N44buN4bqh4buX4bun4bub4bqh4bubw7LDqnfhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhur/hurDhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41teOG6ocOy4buhZuG6oSrhu5Phu5vDsuG6oeG7luG6vcah4bqhw6PhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbDgOG6oWjDuuG7jeG6oXfDsuG6p+G6sOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4bubw7PDgeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6ocahw7nhu43huqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7Iy4bqh4buaw7Lhu7nhuqHhu5fFqeG7jeG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4vhuqFmw7Lhur3hu5vhuqF3w7Xhu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6ocOyeOG6sOG7m8Oy4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oVfDssO04bqh4buU4bqyMeG6ocahw6zhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHhu5bEqeG6oVfDveG7m8Oz4bqh4buW4bq9xqHhuqE04buX4bun4bux4bqh4bqx4buENSDhuqHhu5rDsuG6qeG6oeG7m8Ozw7LDqOG7neG6oeG7rXjhuq0x4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu4934bqh4buX4bq/4bub4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWjDtOG7m8Oy4bqhZsOy4bud4bqhZsOy4bqteOG6oeG7m8Ozw7Lhu5HhuqHDsuG7oWYy4bqh4buaw7Lhu7nhu5vDs+G6oXfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqF24bqn4bubw7PhuqFn4bqr4bqw4bqhw7Lhu6Fm4bqhZmLhuqHhu5vDs+G6qeG6sDHhuqFm4bqtZuG6oWbDsuG6rXjhuqFo4bu5xrBm4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oeG7r8Oqd+G6oeG7m8Oy4buNa3gyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7LDquG6sOG6oeG7r3HhuqHhu5fhuqnhuqFm4bud4bub4bqhw7LhuqfGoeG6ocOy4buhZjHhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhZ+G6q+G7m+G6ocOy4bul4bubMeG6oeG7l+G6q+G7jeG6oWjhuqt34bqhaOG7ucawZuG6oWfhuqfhu5vDsuG6ocOy4buNbHjhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHDs+G7jXDhu43huqHhu5vhuqLhuqcy4bqhKsOB4bqn4bqh4buvdOG7jTHhuqF3cuG7jeG6oWhj4bqh4buvw6p34bqh4buFw6p34bqh4bubw7PFqeG6oeG7lcOy4buN4bqh4bquacah4bqhZsOy4bqteOG6ocOD4bqp4bqhZuG6rWbhuqHhu4Xhuqvhu5vhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7lcO0ZsOy4bqhd8OA4bqhd+G7jeG7m+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oXbhur3hu5vhuqHhu5XDssOqeDLhuqEq4bun4buN4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocahw6wx4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buj4bqhw7Lhuqvhu5vDsuG6oeG7scOyeWbhuqHhu5vhuqnhu53huqHDsuG7peG7m+G6oeG7lcOy4buN4bqhZsOyQeG7m8Oz4bqh4buV4buNauG7m+G6oWbhu53hu5vhuqHGocO14bubw7LhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7m8Oy4bu54bqhw4Phu4HhurAyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rhu6Phu43huqHDg2vhuqHDoHfhuq1m4bqh4bubw7Lhur3hu5vDoOG6oXfhuqvhu53huqHhu5vEqeG7m+G6oXbDgOG6oXfDsuG6p+G6sOG6oWjDuuG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7Ix4bqhd8Oy4bq/4bqw4bqhV+G7r+G7ueG7peG7m8Oz4bqhVuG7k+G6oeG7hMO14bubw7LhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qdyDhuqFXw4HhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFWSeG7rOG6puG7sDHhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhaGPhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFm4bq9eOG6oeG7l+G6q2bhuqHhu4V1MeG6ocOz4buNeeG7seG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oWbhu6PhuqF3w7LEqcah4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqF34buB4bux4bqhw7LDquG7seG6oWfhu4Phu5sx4bqhd+G7r2Lhu43huqHhu5vDs8Oy4buNbMah4bqhduG6reG7m8Oz4bqhd+G6q+G7nTLhuqFG4buj4bqhd8OybeG6oeG7m+G7o+G7jeG6oXfhu6fhu43huqFm4bq9eOG6oeG7l+G6q2bhuqHhu4V14bqhacah4bqh4bqwxKl44bqh4buVw7Lhu53huqfhuqHDsuG7oWYx4bqhZuG6vXjhuqHhu5fhuqtm4bqh4buFdeG6oVfhu53huq3hu5vhuqHDsuG7oWbhuqF3eMO64buN4bqhd8Oy4bulMeG6oWbhur144bqh4buX4bqrZuG6oeG7hXXhuqHGoEYxMjIyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdGcuG6oeG7sMOy4bqrxqHhuqFXw7LDtOG6oeG7msOyeOG7m8Oz4bqhLeG6ocOT4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqh4buX4bun4bux4bqh4bq34buE4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNanfhuqF3w7LEqcahIOG6ocagw7nhu43huqHhu5XDsuG7jeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFm4buj4bqh4bubdeG7jeG6oWd44bubw7Mx4bqhZsOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6ocOz4buNxanhuqHhu5fEqeG7m+G6oeG7l+G7p+G7sTHhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqhd+G7r2Lhu43huqHhu5vDs8Oy4buNbMah4bqhduG6reG7m8Oz4bqhd+G6q+G7nTHhuqFm4bqtZuG6oWnGoeG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oWhj4bqhxqHhuqvhu5vDsuG6oWfhuqvhu5vhuqHhuq7hu43hu5vhuqHhurbhuqHhu5Xhu41q4bub4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhur/hurDhuqFmcuG6ocOD4bqp4bqh4buE4bqn4bub4bqhw7Phu43huq3GoeG6ocOy4buNbHgx4bqhduG6p3jhuqFo4bujMeG6oWbhuq1m4bqhacah4bqhZsO94bubw7PhuqHhu5vDsuG6p3jhuqHigJzDsuG7oeG7seG6oeG7heG6qeG7m+KAneG6oWht4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3R+G7ueG7p+G7jeG6oXbDgOG6oXbhuq3hu5vDs+G6oXfhuqvhu53huqFm4bu14bqn4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oWbhuq1m4bqhZsOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqhZ8OB4bubw7PhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu6nhuqHDssO14bubw7LhuqF3w7JBZuG6ocOy4bqtdzHhuqHGoXnhuqfhuqHGoeG6qeG6oWbhu6PhuqFmYuG6oWfhu41u4bub4bqh4buVw7Rmw7Ix4bqhd+G7jW144bqh4buxw7Lhu4fGoTHhuqHhu6/DqnfhuqHhu7HDsuG7neG7m8Oz4bqh4buxw7J5MeG6ocOyw6rhu7HhuqFn4buD4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3xqDDueG7jeG6oXbhuq3hu5vDs+G6oXfhuqvhu50x4bqhxqHDueG7jeG6ocOD4buNbGbhuqF3w4DhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjhu7nGsGbhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oeG7m8OycOG6oXd4w7rhu40x4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFmw7Lhu5HhuqF3w7Lhur/hurDhuqFmcuG6ocah4buRxqHhuqFm4bu5xanhu43huqHGoWPhu5vhuqHhu5vDs3jhurBs4bubMeG6ocah4bqp4bqhZuG7n+G7m+G6oWbhu6PhuqF3w7LEqcah4bqh4bub4buz4bqhZuG7ucWp4buN4bqhw7Lhuqvhu5vDsuG6oeG7scOyeWbhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5fhuqnGoeG6oWbDsuG6pzHhuqHhu5fhuqnGoeG6ocahw6zhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfDssOq4bqw4bqhZuG7neG7m+G6ocahw7Xhu5vDsuG6oXfDsuG6p+G6sOG6oWjDuuG7jTHhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l8Sp4bub4bqhd8OB4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG6sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOz4buhZuG6oVfhu6/huqfhu5vDszYv4buxNw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

44 năm mới làm xong đám cưới

44 năm mới làm xong đám cưới
2015-06-07 13:27:08

(Báo Biên phòng) - Câu chuyện xảy ra với hơn 65 ngàn đồng bào dân tộc Vân Kiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khi chúng tôi đến đây, mắt thấy, tai nghe hành trình dài của cuộc...

Ước vọng cuối đời của bà Hảo

Ước vọng cuối đời của bà Hảo
2015-06-07 13:26:00

(QT) – Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hảo nằm lọt thỏm, cô quạnh giữa cánh đồng của thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Mấy chục năm nay, trong căn nhà nhỏ bé...

Cậu học trò đam mê tiếng Anh

Cậu học trò đam mê tiếng Anh
2015-06-07 03:42:39

Nhắc đến Trương Nhật Minh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bởi nếu không đam mê Nhật Minh khó có thể “ẵm” về một loạt giải nhất các cuộc thi về tiếng...

Đông Thanh bây giờ

Đông Thanh bây giờ
2015-06-06 13:47:21

(Xây dựng) - Nép mình bên dòng sông Hiếu, và chạy dài hơn bốn cây số ở phía bờ Bắc của con sông, Đông Thanh là một phường ven đô của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lo vì con... học giỏi!

Lo vì con... học giỏi!
2015-06-06 10:36:11

(SGGP) - Thời điểm này, kết quả học tập của con em là câu chuyện rôm rả nhất của các bậc phụ huynh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Các bậc cha mẹ đồng loạt chia sẻ kết quả học...

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn
2015-06-06 10:34:12

(TT) - Ngày 4-6, bác sĩ Trần Thành Vũ, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa áp dụng kỹ thuật mới “đặt stent thay đổi dòng chảy qua túi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết