Cập nhật:  GMT+7
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWI14bqs4buR4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurRE4bqi4buR4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6tG4bq54bq84buN4bqk4bq5VXbDreG7r3ThurkhaOG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYigo4bq5LeG6ueG7rnXhurrhu6904bq54burRuG6ueG6vOG7jeG6pOG6ueG7mWzhu5HhurnDtMO6cOG6pMOi4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG6pHXDg8O64bq54buRQ+G7r3Thurnhu7HDreG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54butw7rhu6914bq54buRdcSQ4buvdOG6ueG6tOG7s+G6ueG6tMOt4buvdOG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6vOG7oeG6ueG7kXVC4bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq54buRQmjhurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG6vOG6osO64bq5dWjDuuG6ueG6suG6psOy4buv4bq54buZ4buLduG6uVV2w63hu6904bq5IWjhurnhurzDreG6uSjhurREw4Phu6904bq5IWjhurnhurxFaOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tEThu6904bq5w7TDreG7gOG6ueG6pMOsw7rhurnDlOG7i3bhurnhuqTDreG7r3Thurnhu7Dhu6fhu5F14bq5w4LhurjhurnhurLhuqZv4buv4bq5w4LDieG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq5w4Jp4buvdOG6ueG6veG7hy3hu4XhuqXhuqvhuqRow7Thu7Hhu5XhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4butaOG6tHTDuuG7r+G6s8Oq4bq24bq+4bq5aOG6puG6pHbDqWLhuqvhuqThurRi4bqr4bqk4buTYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhu7HDmuG7rWh04buVw6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8OpdeG7lcO6dHXhuqThurPhurnhur/hurvhur3hurbhur7hurXhurnDisO64buT4bqkdeG6s+G6ueG7geG7gWbhurbhur7DqeG6ucO0duG6tOG7k+G7leG6tOG6o8Op4bq9w6nhurl1w4LhurZo4buR4buV4bqjw6nhurvDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7g+G7hWbDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhur9mw6rDqeG6uXXhu4Dhurbhu5XhurThu7HDuuG7r+G7q+G6o8Opw6nhurnhurThu5Xhu7HhuqPDqeG7r3bDguG7scO64buT4buVw6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpdeG6pOG6pOG6tuG6sy8vw7rhu61odOG7lcOC4bql4bqk4bqmdsO64bqk4bq04buV4bql4bq84buvL+G6pMO6aOG7r+G7gHbhu68vw5rhu61odOG7lTPDuuG7lcOK4bqlaMOC4bq24bq+4bq3KHXhuqbhu63DtOG7r2jDuuG7scOa4buS4bqj4buF4bq9Z+G7h+G6vWbDqS9i4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6q+G6pOG6tGLhuqvhuqThu5Ni4busQeG6pOG6ueG7keG7jeG6puG6ucO04buX4bq5dWl24bq5dcSQ4buR4bq54bq84bqiw7rhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG6pMOt4bqm4bq54buR4buL4buvdeG6ucOCaeG6pOG6ucO0w7px4buv4bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63hurkt4bq54buK4buvdeG6s+G6uTPDunDhuqThurnhu5JD4buvdOG6qy/huqThu5Ni4bqrL+G6pOG6tGLhuqsv4bqkaMO04bux4buVYijhurTDunHhu6/hurnhu7Hhu4nhu63hurnigJxVdsOt4buvdOG6uSFow6Lhurko4bq0RMOD4buvdOG6uSFo4bq5LeG6ueG7kXVC4bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63igJ3hurnhuqThurRE4buvdOG6ucO0w63hu4Dhurl14bqg4buv4bq54bq/4bq74bq74bq5deG7peG7r3Xhurnhu4vhu691w6LhurnhuqRE4bq54buxw7pw4bqm4bq5dcO6cOG7r+G6ueG6vOG7jeG6pMOi4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5l34bq54buRd+G6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6uXXDunDhu6/hurnhurzhu43huqThurnhu63huqLDuuG6ueG6tnVp4bqk4bq5dcO6cOG7r+G6ueG6vMOt4bq54bq0w7PhuqThurnhu5F34bq5dMO6aeG6ueG6pOG6tOG7p+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYi7Ds+G6pOG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG6vuG7leG7reG6ueG7r3TDrOG7keG6ueG7r3XDuuG7o+G7r+G6ueG7q3XDuuG6ueG6pHXDs+G7gOG6uXTDusOz4buA4bq54burdWjDuuG6ucOCw7rhu6914bq54buRdXbhurnhu61B4bqk4bq5w7Thu5fhurl0acO64bq5w4LDuuG7r3XhurnhurRo4bq54bqkw6zDuuG6uVV2w63hu6904bq5IWjDouG6ueG7k3bhurnhu5HhuqDhurnhurLhuqZo4buv4bq5dcOt4buvdeG6ueG7kXXDueG7r3Xhurk7dWnhurbhurnhu5ls4bqk4bq54bqkw6zDuuG6uVV2w63hu6904bq5IWjhurnhu5HDs+G6tuG6ueG7r8Sp4but4bq54bq9Z+G7geG6u+G6peG6ueG7mHfhurnhu7HDreG6uXTDusOz4buA4bq54burdWjDuuG6ucOCw7rhu6914bq54buRQmjhurnDtMOt4bq54busaMO64bq54buqw7rhu63hurks4bqm4buAw6LhurnDgsO64buvdeG6ueG7r3TDreG7gOG6ueG7hS3hur3Dqi3hur1n4bq/Z+G6ueG6pMOsw7rhurnhu5nhu4t24bq5O2jhuqThuqThu7Hhu5Xhurnhuq1VdsOt4buvdOG6uSFo4bqpw6Lhurnhu7HDreG6ueG7kXbhu6/hurl0acO64bq54buRQmjhurnhu7Xhu6904bq54busaMO64bq5NeG6pm/hu6/hurko4buN4bq2w6Lhurnhu691b+G7r+G6ueG6vMO64buj4buv4bq54burdcO54bq54bqkRMSC4buvdOG6ueG6vMOt4bq5w7TDreG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KHXhu6fhurkodWrhu690w6Lhurnhu69Bw7rhurnhuqThurTEguG6peG6ueG7rnREw4PDuuG6ueG7scOt4but4bq54buRdcSQ4buvdOG6ueG7scOt4bq54bu14buvdOG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KMSp4buvdOG6ueG7kHXhuqbhu4/hu6/hurnhuq3DtGnhu5HhurnDgsaw4bqp4bq54bq8w63hurnhu7Xhu6904bq54buYw4Dhurnhu5jEkOG7keG6ueG7rOG6qMO64bq54bqtdMO6aeG7reG6ueG7meG7t+G7keG6ueG7mcOtw7rhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pHVo4buvdeG6qeG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7rnVE4buvdOG6ucO0w63hurnhu6xow7rhurnhu6rDuuG7reG6uSzhuqbhu4Dhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6tnXhu4vDuuG6ueG7scOt4bq54buZxJBo4bq54bqk4bq04bub4bq54buT4bqm4buA4bq54buvdcOz4bqk4bq5w4Lhu7fhu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buRaeG7keG6ueG7meG7i3bhurnhuqTDrMO64bq5VXbDreG7r3ThurkhaOG6peG6uSh1w4PDuuG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG6pOG6tEThuqLhu5Hhurnhu6/EqeG7reG6ueG6vWfhu4Hhu4fDouG6ueG7r3REw4PDuuG6uTt1aeG6tuG6ueG7meG7ieG6ueG6vm/hu4DhurnhuqThurTDrOG7reG6ueG7q3XDueG6ueG6pETEguG7r3TDouG6ueG7mcOo4buv4bq5w7TDunHhu6/hurnhuq7hurlVdsOt4buvdOG6uSFo4bql4bq54buYw7rhurnhu5Hhuqjhu6904bq54bq84bqiw7rhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7scOt4but4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5Hhurnhu6tH4bq54bqkdeG6puG7jeG6pOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu5nhu4t24bq54buvw63hu4Dhurnhu7HDreG6ueG6vMSC4bq54buRduG7r+G6ueG7kUJo4bq5dXnhuqXhurnhu5B34bq54butbOG6pOG6ueG6pMOsw7rhurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu7Hhu4nhu63DouG6ueG7teG7r3Thurko4bq0w7Lhu6/hurks4bqmb+G7r+G6ucOU4buLduG6ueG7kXV24bq5w7TDuuG7n+G6pOG6ueG7teG7r3Thurnhu5nhu4nhurnDguG7t+G7r3Thurnhuq7hurnhu5lv4buA4bq5w4Lhuqbhu7fhuqThurl1aMO64bq54buvxKnhu63DouG6ueG7q3HhurnhuqRF4bq54buvxKnhu63hurnhur1n4bq/ZuG6peG6ueKAnMOU4bu34bq54bqk4bu1w7rhurnhu7HDreG6ueG6pOG6tEThuq7hu6904bq54bqk4bq0w6zhu63hurnhurzhu7XhurnhuqThuqbhu4Dhu5/hu6/hurnhu5nDunDhu6/hurnhuqTDrMO64bq5VXbDreG7r3ThurkhaOG6ueG7seG6rOG7keG6ueG7mXfhuqXhurnhu7Thu6904bq54bq2dWnhuqThurnhu5Fp4buR4bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhuqTDuuG7r+G6ueG7mXbhurnhu5nDrOG7keG6ueG6pEXhurnhuqThurTDrOG7reG6ueG7q3XDueG6ueG6pETEguG7r3Thurnhurzhu6Hhurnhu5nDs+G6pOG6ueG7scO64buh4buv4bql4bq5VMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XhurnhuqThu7XDuuG6ueG7meG7ieG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG7meG7i3bhurl1aMO64bq54buvxKnhu63hurnhuqThurR24buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdOG7tcO64bq54buvdcOt4bq54bq+b+G7gOG6ueG7rWnDuuG6ucO0a+G7r3TDouG6ueG6tnXDuWjhurnhu5NE4bqiw7rhurnhu7HDreG6ucO0ceG6ueG7kXXEkGjhurnhu69E4bqi4buR4bq54butRGjhurnhu690w7Lhu63huqXhurkodcO64bq54bqkdXbhu4vhu6904bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu690ROG6ueG7k2/hu6/hurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG7kXfhurl0deG7l+G6ueG6suG6pmjhurnhu5nhu4t24bq54buZceG6ueG7mcOBw7rhurnhu5Fp4bq54buxw7Phu4Dhurnhu69E4bqi4buR4bq54buvdHnhuqTigJ3hurkt4bq54bu14buvdOG6ucOU4buLduG6ueG7q3Hhurnhu7HDrMO64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liKHXhuqbhurl14bqs4bqk4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu6vhu5fhu63hurnhu7HDreG6ueG7r3Xhurrhu6904bq5deG7peG7r3Xhurnhu4vhu691w6Lhurl1w7pw4buv4bq54bq84buN4bqk4bq54butw7rhu6914bq54buRdcSQ4buvdOG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG6pMOt4bqm4bq5KOG6tOG6puG7r3Thurks4bqm4bu34buR4bq54buZb+G7reG6ueG6pMOt4bqm4bq54buvdEThurnhu5Nv4buv4bq5w7Thu6fhurnhu5F14bul4butw6Lhurnhu5lv4but4bq54bqkw63huqbhurnhu5Hhu4vhu6914bq5w4Jp4bqk4bq5w7TDunHhu6/hurnhurzDreG6ueG6pMOt4bqm4bq54burw7px4but4bq54buvdEThuqXhurnhu5hs4buR4bq5w7TDunDhuqThurnhu7HDreG6ueG7kWnhu5Hhurnhu63hu4vhu6914bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6pMOt4bqmw6LhurnDtHZ24buvdOG6ueG6pMOt4bqmw6Lhurnhu63DrOG7r+G6ueG6pMOt4bqm4bq54buRQmjhurnhuqTDreG6puG6ueG7kCHDlOG6ucOq4bq74bq9w6rhurnhurzDreG6ucOq4bq74bq94buD4bq5w7Thu6fhurnhuqTDreG6puG6uSjhurThuqbhu6904bq5LOG6puG7t+G7keG6ueG7mW/hu63hurl1w73hu6904bq54buRQ+G7r3Thurnhu5lExILhu5HhurnhuqThurRE4buvdOG6ucO0w63hu4DhurnhuqTDrMO64bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bux4buJ4but4bql4bq5w5Thu6Phu6/hurnhu5HDrOG7r3Xhurnhu5l34bq54buxw63hurnhu5Fp4buR4bq54bq2dUThuqDhu6904bq54bqkw7pw4buv4bq54buxw63hu63hurnhurzDunDhu5Hhurnhu5FCaOG6ueG7scOJ4buR4bq54buxRMSC4buvdOG6ueG7keG7i+G7r3XhurnDgmnhuqThurnDtMO6ceG7r+G6ueG7r3Vr4but4bq54bqk4bul4but4bq54burw7rhu5/hu63hurnhu5HEkOG6puG6ueG7r8Os4buvw6LhurnhuqR1xKnhu63hurnhu5N44bq54buTw7Lhuqbhurnhu6t1w7nDouG6ueG6vuG6pmjhurnhu5nhuqbDgcO64bq54bq8w63hurnhu5Hhu4vhu6/hurnhurZ1aeG6ueG7kWnhu5HhurnhuqTDreG6puG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu690dsOtw7rhurnhurzDuuG6ueG6tnXDrOG7reG6ueG6vOG6qOG7r3ThurnDtMO6ceG7r+G6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buvdUThurnhu7fhu6904bq54buvdXjhu63DouG6ucOC4bqs4buvdOG6ucO0auG7r+G6ueG7mcO6cOG7r8Oi4bq5w4Lhuqzhu6904bq54buRaHbhurnDguG6psOi4bq5w4Lhuqzhu6904bq54buZw7pw4buv4bql4bql4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liM+G6osO64bq54buvdcO64buh4bqm4bq5dcO6cOG7r+G6ueG6vOG7jeG6pMOi4bq54bqkROG6ueG7scO6cOG6psOi4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bux4buJ4but4bq54buRQ+G7r3Thurl0w7rhuqLDuuG6ueG6pHXDunDhuqbhurnhuqR2w63hu6/hurnDtEHhurnhurLhuqZp4bq54bqk4bq04bul4buvdeG6ueG7mcOz4bqm4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54buRdULhurnhurLhuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhu5FCaOG6uVV2w63hu6904bq5IWjDouG6uSjhurREw4Phu6904bq5IWjhuqXhurnhu6514bq64buvdOG6uXXhu6Xhu6914bq54buL4buvdeG6ueG7r3TDreG7gOG6uXTDuuG7i8O64bq54bq2dXfhu6904bq5KOG6tETDg+G7r3ThurkhaOG6ueG7r8Sp4but4bq54bq9Z+G7heG7h+G6uXVo4buA4bq54bu34buvdOG6ueG7r3V44but4bq54buRQmjhurnhu5nhu7Xhurnhu5nhu7fhu5HhurlUw7pp4bq24bq5M8Sp4buv4bq54buQROG6oOG7r3ThurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhurLhuqZo4buv4bq5w4Jp4bqk4bq54buRdcWp4bq5deG6puG7gOG6ucO0QeG6ueG7mUHDuuG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3ThurnhurzDreG6ucO04buLduG6ueG6vHDhurnhu5Fp4buR4bq54buZ4buLduG6ueG6pHXhuqZB4buR4bq54bqy4bqmw7Lhu6/hurnhu5nhu4t24bq5KOG6tETDg+G7r3ThurkhaOG6ueG7r8Sp4but4bq54bq9Z2Zmw6Lhurnhu5Fp4buvdOG6ueG6pHVE4bqg4buvdOG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq54buRaeG7r+G6ucO0QeG6ueG7kXXDuuG7n+G7r+G6ucOCxrDhurl1w7rhurnDgsO64buvdeG6ucO04buLduG6ueG6vHDhurnhurLhuqbDsuG7r+G6ueG7meG7i3bhurko4bq0RMOD4buvdOG6uSFo4bq54buvxKnhu63hurnhur1nZmbhuqXhuqXhuqXhurnhu5nhu4nhurnhu6t1w7rhu5/hu6/hurnhu690RMODw7rhurnhur7hu5Xhu63hurnhur7huqzhu5Hhurnhu5lB4buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7rnR2w63DuuG6ueG6tGjDouG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F1b+G6puG6ucO04buL4buv4bq54bqk4bq0w7rhu6Hhuqbhurnhu6504bqm4buAcuG7r8Oi4bq54bq8xKnhu6/hurnDtOG7i+G7r+G6uXXDreG7r3Xhurnhu5F1w7nhu6914bq54buRQmjhurnhuqThurTDuuG7oeG6puG6ueG7meG7peG7r3XhurnhuqRF4bq54bqkdeG7n+G6ueG7q0bhurnhur3hu4Ut4bq9ZuG6ueG7kXXFqeG6ueG7mcOsduG6uXTDumnhu63hurnDgmnhuqThurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq54bqkdcOJ4buR4bq54bqkdcO64bq54buRdULhurnhurLhuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuq7hurlVdsOt4buvdOG6uSFo4bq54bq8w63hurko4bq0RMOD4buvdOG6uSFow6Lhurl1cOG6ueG6pHXhu7fhu6904bq5w7Thu4vhu6/hurnhu5nhu7nhurnhu5FCaOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu691w63hurnhu69E4bqi4buR4bq54bq2dXbhu6904bq54burw7rhu5/hu6/hurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7rcOi4bq54buRQmjhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurkob+G7gOG6ueG6vMOt4bq5KOG6tOG6puG7r3Thurks4bqm4bu34buR4bq54buZ4buh4bqm4bq54bqkdXHhurl1w7pw4buv4bq54buRdULhurnhurLhuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhu5FCaOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buZ4bu3w7rhurnhurzhuqLDuuG6uXVow7rhurnhurLhuqbDsuG7r+G6ueG7meG7i3bhurnhu6/DreG7gOG6ueG7r3VE4bqz4bq54buYw6zDuuG6ueG7rmjhu63hurnhu691w7PhuqThurnhuqR14bu34buvdOG6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7meG7ueG6ueG7k3bhurnhurzhuqZo4bq54busw7rhu6914bq54busw6zhu6904bq54buRdXbhurnhurzhu53hurnhu6/EqeG7reG6ueG6vWZm4bq/w6LhurlI4buv4bq54buuaOG7reG6ueG7mcOsw7rhurnhurLhuqbhu7fhu5Hhurl1eWjhurnhu5nhu7nhurnhurzhu53hurnhu6/EqeG7reG6ueG6vWbhur9mw6LhurlVdsOt4buvdOG6ueG6pOG6tMO64buh4bqm4bq54bqk4bq0w4nhu5HhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu5nhu6do4bq54buTROG6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7meG7ueG6ueG7r8Sp4but4bq54bq9Z+G6u+G7geG6ueG7kUPhu6904bq54buZRMSC4buR4bq54bqk4bq0ROG7r3ThurnDtMOt4buA4bq54buxw7Lhu6/hurnhu6/DreG7gOG6peG6uVXDjeG6uVVdJOG7rlThuqsv4bq2Yg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Áo dài Việt đến các kinh đô thời trang

Áo dài Việt đến các kinh đô thời trang
2014-07-17 00:15:22

(TNO) - Việc đưa hình ảnh mang đậm văn hóa Việt, khẳng định chủ quyền đất nước qua thời trang ra thế giới là điều vô cùng ý nghĩa và cần thiết.

HLV Louis van Gaal ra mắt cầu thủ Manchester United

HLV Louis van Gaal ra mắt cầu thủ Manchester United
2014-07-17 00:14:48

TTO - HLV Louis van Gaal đã dùng máy bay riêng đến thành phố Manchester để gặp mặt các cầu thủ Manchester United (M.U) và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. HLV Louis van Gaal đặt...

Tuyển Đức bị chỉ trích vì sỉ nhục Argentina

Tuyển Đức bị chỉ trích vì sỉ nhục Argentina
2014-07-17 00:14:38

TTO - Các cầu thủ Đức đang vấp phải phản ứng của dư luận và truyền thông vì màn ăn mừng quá lố bằng cách sỉ nhục tuyển Argentina.Các cầu thủ Đức chế giễu người Argentina bằng...

HLV Allegri ký hợp dẫn dắt Juventus trong 2 năm

HLV Allegri ký hợp dẫn dắt Juventus trong 2 năm
2014-07-17 00:14:28

TTO - Nhà cầm quân 46 tuổi Massimiliano Allegri đã nhận lời mời dẫn dắt CLB Juventus trong thời gian 2 năm. HLV Massimiliano Allegri dẫn dắt CLB Juventus trong thời gian 2 năm....

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole
2014-07-17 00:14:18

TTO - Chelsea đã tìm được người thay thế cho vị trí của Ashley Cole sau khi bỏ ra 20 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trái Filipe Luis của nhà vô địch La Liga, Atletico Madrid.Hậu...

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè
2014-07-16 01:29:12

TTO - Chiều 15-7, ca sĩ Mỹ Linh đã giới thiệu Nhạc hội đêm hè tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án "Young hit young beat" do ca sĩ Mỹ Linh sáng lập và phát...

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp
2014-07-16 01:29:01

TTO - Hai ngôi sao nổi tiếng của bộ phim đình đám một thời Stairways to heaven (Nấc thang lên thiên đường) Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo sẽ tái hợp trong bộ phim mới Temptation...

Dân không cho vẽ trên tường nữa

Dân không cho vẽ trên tường nữa
2014-07-16 01:28:21

TT - Gần một năm trở lại đây, con hẻm dài 15B Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của rất nhiều họa sĩ đường phố Sài Gòn.Con hẻm 15B Lê Thánh Tôn với...

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ
2014-07-16 01:27:19

TTO- Trao đổi cùng Tuổi Trẻ vào trưa 15-7, trưởng đoàn bóng đá U-19 VN Dương Vũ Lâm cho biết ở lần tập trung thứ ba vào ngày 4-8 tới đây, đội tuyển U-19 VN sẽ bổ sung thêm hai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết