Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4bumVzfhur/hu4p3d+G7neG7peG6rMWp4bq/dkfhur/hu6fhurLhuqThur/GoeG7mXnhur/GoW7huqrhur/hu65C4buG4budeeG6qkLhuqjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4Phur95bXjEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZXt7w53hur8t4bq/WeG7p8Sp4bq/4buXw7R44bq/4bqmQuG7j3nhur9maOG6v+G6qkLDg8Wp4bq/WOG7i+G6qOG6qMWpeMWpd8Wp4buLecO94bq/4buKd3fhu53hu6XhuqzFqeG6v+G7m2zhur954bun4buReeG6v3fhurbFqeG6v3jhurbFqeG6v8ah4buZeeG6v8ahbuG6quG6v+G7llfhu5Thur/hu65C4buG4budeeG6qkLhuqjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7g+G6v3lteOG6q8SR4bqq4buL4buVd+G7neG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6p44buL4bqs4bulxal54bqn4buD4bqk4buE4bq/4buLQuG6qsO9w6plxJHhuqrhuqxlxJHhuqrGoWXEkcWpeOG7peG6v+G7i3fhuqrhurHDqsOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6rhu6fhuqrhuqrhuqThuqcvL+G6qOG6quG7i+G6qsWp4buX4bqr4bqq4bun4bud4bqq4bun4buLw73huqvhuqpCw73FqeG6quG6rOG7neG6q+G7hnkvxakv4bqoZsOsw60v4buD4buB4buHZi/hu4FpL+G7hXZ24buEdzzhu5Xhu4Hhuqvhu6/huqThu6XDqi9lxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFl4bumVzfhur9Y4buL4bqo4bqoxal4xal3xanhu4t5w73hur/hu4p3d+G7neG7peG6rMWp4bq/xqHhu5l54bq/xqFu4bqq4bq/4buWV+G7lOG6v+G7rkLhu4bhu5154bqqQuG6qOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4buD4bq/eW144bqr4bq/S3nhu6fhuqfhur/hu6Thu53huqrhuqpG4bq/xah44buL4bul4budxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSRL+G6quG7i+G7lXfhu51lPuG7i0Lhur924bunxanhur/hu6ZXN+G6v+G7innhuqrDvXnFqcO94bq/4buWw7154bqq4bud4bq/4buVw7Xhuqrhur954bul4bq24bq/4bqq4bq84bq/4buX4bun4bq64buX4bqp4bq/4buV4buLeeG6v3dseeG7p+G6v+G7m2rDveG6v+G7rkLhu4bhu5154bqqQuG6qOG6v+G7m2zhur/hu5fhu6fhu7d54bq/w4F54bul4bq/WOG7i+G6qOG6qMWpeMWpd8Wp4buLecO94bq/4buKd3fhu53hu6XhuqzFqeG6v3fEqXjhur/DquG6quG7p0JGc3nhur/huqrhuqzhurjhurR54bulw6rhur944bqwxanhur/hu5fhu6fDveG6v8Oq4buUxKnhur/hu5vDtHjhur/hu6XFqcSpw6rhuqvhur/hu5rhurjhurLhu5fhur/hu5XFqXLhuqrhur/hu5fhu6dF4bq/4bqq4bur4buX4bun4bq/4buWV+G7lOG6v+G7rkLhu4bhu5154bqqQuG6qOG6v+G7innGoeG6rOG7neG7i+G6v+G7iuG7pXnhu513d8Wp4bq/4bubbOG6v+G7l+G7s+G6v+G7lULDg8Wp4bq/eeG7s8Wp4bq/4buX4bunQkZ0eeG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/DgXnhu6Xhur9Y4buL4bqo4bqoxal4xal3xanhu4t5w73hur/hu4p3d+G7neG7peG6rMWp4bq/4buGxKnDveG6v3nhu6XEqUbhur/hu4doLWnhur/hu4bEqeG6v+G7p+G7i8Wp4bq/4buVcXnhur/hu5ts4bq/4bqq4bunw4B54bul4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bqocOG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p+G7i0Lhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7g+G6v3lteOG6q+G6v1jhurrhu5fhur934bq44bqueeG7peG6v8ahxKl54bun4bq/4buX4bunw73hur/hu6ZXN+G6v1jhu4vhuqjhuqjFqXjFqXfFqeG7i3nDveG6v+G7ind34bud4bul4bqsxanhur93xKnhur/hu4Phur/huqrhuqzFqXRC4bq/4budQuG6rMO94bqp4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqqxrB54bun4bq/4buX4buJ4buX4bq/duG7p8O9a3nhur/huqrFqXN54bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G7p+G7ncO94bq/xqHDiuG6v3bFqXJ54bq/4buXReG7i+G6v+G7leG7icO94bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6v+G7pMO94buLd+G6q+G7l8O9eOG6qeG6v8OBeeG7peG6v1jhu4vhuqjhuqjFqXjFqXfFqeG7i3nDveG6v+G7ind34bud4bul4bqsxanhur/huqhw4bq/4buVbuG6quG6v+G7m8O0QuG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v8ah4buZeeG6v8ahbuG6quG6v+G7rkLhu4bhu5154bqqQuG6qOG6v+G7hsSpw73hur954bulxKlG4bq/4buHaS1p4bqr4bq/I3nhu6Xhur9Y4buL4bqo4bqoxal4xal3xanhu4t5w73hur/hu4p3d+G7neG7peG6rMWp4bq/Y2Zo4bq/4bqqQsODxalk4bq/4buX4buz4bq/dsWpeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXR44bq/4buH4buH4bq/eW144bq/4bqq4bun4budw73hur954bul4bunc+G6v+G7plc34bq/4buGxKnhur/DgXnhu6Xhur/huqrhurx54bul4bq/xqHhu5l54bq/xqFu4bqq4bq/4buWV+G7lOG6v+G7luG7i+G7pXfFqeG7i+G6rMWp4bq/Y+G7g+G7geG7gcOtLeG7g+G7geG7h+G7gWThur/hu4bEqeG6v+G7iuG7luG6v1jFqXfhu4t54bq/Y+G7g+G7geG7h+G7gS3hu4Phu4Hhu4dmZOG6q+G6v3vhu6fEqXnhu6fhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v3nDg8Wp4bq/4buV4buR4bqq4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4buXReG7i+G6v8OBeeG7peG6v3fEqeG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v+G7iuG7luG6v1jFqXfhu4t54bq/4bubw71q4bqq4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4buGw4Hhur/hu5vhu6vhu5fhu6fhur/DoeG6v2M+4bud4bqsxanhu53hur/hu4pk4bq/eEThu4vhur/hu6XFqWvFqeG6v+G7g+G7geG7h+G7gS3hu4Phu4Hhu4fhu4fhur/hu4bEqeG6v+G7m8O9auG6quG6v+G6qMWpcULhur/hu5dD4bqk4bq/w6Hhur/hu4bEqcO94bq/eW144bq/4buD4buB4buH4buH4bqr4bq/WeG7pcO9xKnFqeG6v+G6rOG7i+G6v8OBeeG7peG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G6quG6vHnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5Xhu6l54bun4bq/4buX4bun4bu3eeG6v3fEqeG6v+G7plc34bq/4buEQsO14bqq4bq/4bqobuG7l+G6v3nhu6fDteG6quG6v+G6tOG6vz7hu53huqzFqeG7neG6v+G7iuG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h+G7h+G6q+G6vyl9PeG7luG6v3vhu6ZOWeG7pMSRL+G6pGU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole

Chelsea tìm được người thay thế cho Ashley Cole
2014-07-17 00:14:18

TTO - Chelsea đã tìm được người thay thế cho vị trí của Ashley Cole sau khi bỏ ra 20 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trái Filipe Luis của nhà vô địch La Liga, Atletico Madrid.Hậu...

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè

Mỹ Linh thành “bà đỡ” Nhạc hội đêm hè
2014-07-16 01:29:12

TTO - Chiều 15-7, ca sĩ Mỹ Linh đã giới thiệu Nhạc hội đêm hè tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án "Young hit young beat" do ca sĩ Mỹ Linh sáng lập và phát...

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp

Hai ngôi sao Nấc thang lên thiên đường tái hợp
2014-07-16 01:29:01

TTO - Hai ngôi sao nổi tiếng của bộ phim đình đám một thời Stairways to heaven (Nấc thang lên thiên đường) Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo sẽ tái hợp trong bộ phim mới Temptation...

Dân không cho vẽ trên tường nữa

Dân không cho vẽ trên tường nữa
2014-07-16 01:28:21

TT - Gần một năm trở lại đây, con hẻm dài 15B Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của rất nhiều họa sĩ đường phố Sài Gòn.Con hẻm 15B Lê Thánh Tôn với...

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ

U-19 VN bổ sung hai tuyển thủ
2014-07-16 01:27:19

TTO- Trao đổi cùng Tuổi Trẻ vào trưa 15-7, trưởng đoàn bóng đá U-19 VN Dương Vũ Lâm cho biết ở lần tập trung thứ ba vào ngày 4-8 tới đây, đội tuyển U-19 VN sẽ bổ sung thêm hai...

Messi cảm thấy “giận dữ và đau đớn”

Messi cảm thấy “giận dữ và đau đớn”
2014-07-16 01:26:53

TTO - Sau một ngày im lặng, cuối cùng tiền đạo Lionel Messi cũng lên tiếng cho biết anh cảm thấy "giận dữ và đau đớn" khi đội tuyển Argentina thất bại 0-1 trước Đức sau 120...

250.000 CĐV chào đón đội tuyển Đức trở về

250.000 CĐV chào đón đội tuyển Đức trở về
2014-07-16 01:26:38

TTO - Đội tuyển Đức đã đặt chân đến Berlin chiều 15-7 (giờ VN) trong sự chào đón của khoảng 250.000 CĐV theo sau thành tích đoạt chức vô địch World Cup 2014. 15g chiều ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết