Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bul4buNTuG7ueG7sUThuqRU4buxU1HDkk1G4buxU8OBSHLhu7HDoeG6s8Oz4buxZ0hMxJBOTcSQ4bux4bqqw4zhu7FCw4JM4buxQkfhu4rhu7FEw4BO4bux4bu14buxU1HhuqZNw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6V1aMOi4bqlw7rhu7Et4buxw6HhurPDs+G7sVtIxJBGTuG7sWdITMSQTk3EkOG7sULhu6Thu7nhu7F94bqze+G7seG7uFNLxJBTSEJO4bux4bq14bu5Q1FIQ+G7sUThuqLhu7HhuqrDjOG7seG6s0jhurxN4buxRE7DgU3hu7F7T01G4buxREHhu7Fo4bq0WOG7sXvhu7lN4buxw6JH4bu54buxQsOCTOG7sUJH4buK4buxRMOATuG7seG7teG7sVNR4bqmTeG7sUJHTuG7sUfDgU1H4bux4buuSOG7sVdO4bu54buxROG6pFThu7FTUcOSTUbhu7FTw4FI4buxU0fGr+G7sXjhu7FTUU5NRuG7sVNR4bqmTeG7sUvFqOG7nFPhu7Hhu67hur7hu7FnSOG6vFThu7F9VeG7oOG7sWjhurRY4buxe+G7uU3hu7HDokfhu7nhu7Hhu67GoEjhu7FmxJDhu7lL4bux4bq14bu5Q1FIQ3PDuS/hu6Dhu6XDuVPhu7nhuqpLxJDhu7FSU1hLxJDGoeG7q0zhu7lRRkhNcHbhu6BX4bux4bu5VFNO4bur4bulw7lTUeG7pcO5U0Phu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7seG7uUtTxqHhu6vhu6vhu7FSUULGoeG7q0dTU+G7oHAvL1NHxJBTR+G7uU5zU0fhu7lNR01IxJBNc0JOTHPhu65NL+G7g0hCU1RRxJBSduG7reG7r3jhu63hu7Uve1vhu4VoL1tpfS9nSEzEkE5NxJBzxKjhu6BG4burL+G7pcOh4bqzw7Phu7FbSMSQRk7hu7FnSEzEkE5NxJDhu7F14bugR+G6oEjDuuG7sVHDglPhu7FH4bu5WOG7seG7oEfDgU3hu7FNw4FN4bux4buu4bq+4buxU1HDkk1G4buxU8OBSOG7sS3hu7EkTUdw4buxZsSQVFPEkFFSw7kv4bug4bulw7kvU0Phu6XDuS9TUeG7pcO5L1Phu7nhuqpLxJDhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoR8SQTuG7seG7oEdBTeG7sVBUWMOKU+G7sULhu6Thu7nhu7HhurNI4bq8TeG7sUROw4FN4buxe09NRuG7sURB4buxaOG6tFjhu7F74bu5TeG7scOiR+G7uXLhu7FCw5nhu7FTR+G7huG7sU1Hw4Hhu7FC4bqkTOG7sVBU4bq0TeG7sU1Gxajhu5pI4bux4bu4UUbEkE1TSE3hu7nhu7HhuqrDjOG7seG7oEfDgFPhu7F24buxU1HhuqZN4bux4buuw43hu7FCT+G7sU1H4busTUbhu7FL4buaSOG7sUvhurrhu7FQVEHhu7FMxq9CcuG7sXjhu7FTUeG6pk3hu7FCR07hu7FL4buUSOG7sVdO4bu54buxROG6pFThu7FTUcOSTUbhu7FTw4FI4buxU0fGr+G7sXhz4buxfVTDlEjhu7FCw5pNRuG7sUvDgeG7sUFN4buxduG7sVNR4bqmTeG7seG7rsON4buxU+G7kkjhu7Hhu67hu5Thu7FT4bu5WOG7sVNRw5JNRuG7sVPDgUhy4buxU1HFqMagQuG7sUpHSOG7sVNIw4rhu6Dhu7FTw5lC4buxS8agTeG7sVNIw4pNRuG7sVNR4bq8TeG7sUpHQU3hu7FEw4FIc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV1I4buxSsOoTOG7seG7rsagSOG7sURPcuG7scOh4bqzw7Phu7FTUcWo4buiTUbhu7FC4buk4bu54bux4bu4U0vEkFNIQk7hu7HhurXhu7lDUUhD4buxQuG7pk1G4buxQkfDjFThu7FBTeG7seG7oEfDgFPhu7FL4bq8TeG7sXhz4bu14buteeG7scSQVFFO4buxQkdO4buxTUfhu6xNRuG7sVLhu6rhu7FCw5Thu7FNT0jhu7FTUeG6vE1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6HhurPDs+G7sWdITMSQTk3EkOG7sUJP4bux4buv4but4buxTUbDgVjhu7FE4buG4buxSkdBTUbhu7FBTeG7seG7oEfDgFPhu7FMw4Hhu7HhurNI4bq8TeG7sUROw4FN4buxe09NRuG7sURB4buxaOG6tFjhu7F74bu5TeG7scOiR+G7ueG7sUTFqOG7ueG7sVHhu7lz4buxw6LDilThu7FKR8OVTUbhu7FTR8OBTUfhu7FCw5VNRnLhu7HDlU1G4buxUuG6uuG7sUvhu57hu7FTUeG6pk3hu7FEw4BI4buxQkdIw4pN4bux4buuxqBI4buxZsSQ4bu5S+G7seG6teG7uUNRSEPhu7Hhu6Lhu7HhurPhu7nhu7HhurNIRuG7ueG7seG7rsOBTuG7sU1Gw4FY4bux4buvd3Phu7dzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaFFOTUbhu7FTUeG6pk3hu7FLxajhu5xT4bux4buu4bq+4buxZ0jhurxU4buxQlXhu6Dhu7Fo4bq0WOG7sXvhu7lN4buxw6JH4bu5cuG7seG7ouG7seG7oEdVU+G7sVNHxq/hu7F2eXLhu7FTR+G7mkjhu7FESOG7hkzhu7Hhu7hTS8SQU0hCTuG7sUThu7lNRuG7sUPhuqhN4buxU1HFqMagQuG7sWbEkOG7uUvhu7Hhu68t4butc+G7sWfhu7lU4buxTOG7klPhu7Hhu6BH4bu54buxU1Hhu7lNR+G7seG6qk9NRuG7sUZI4bus4bu54bux4bqxVOG7uU3hu4RR4bu5TeG7seG7rsOB4buxfU7EkE1TUeG7uU5y4buxR+G6plThu7Hhu67hu4Dhu7FC4buk4bu54bux4bu4U0vEkFNIQk7hu7Hhu6BH4bqgSOG7sU1H4bqmTeG7sVNH4bq44bux4buuw4FNRnPhu7FnSEzEkE5NxJDhu7FE4bqi4bux4bqqw4JT4bux4bqqw41NR+G7seG7rsOB4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4buxQ+G7rOG7sUPhu5JI4bux4buuxqBI4buxUFRYw4pT4buxRMOMTUfhu7FC4buk4bu54buxU1HDkk1G4buxU8OBSHPhu7HhurfDilPhu7FQVOG6oHLhu7HDoeG6s8Oz4buxTUbFqOG7mkjhu7Hhu7hRRsSQTVNITeG7ueG7seG7oEfhuqBI4buxTUfhuqZN4buxU0fhurjhu7FE4buM4buxU1FUw4JT4buxUFRY4bq+TeG7sUJH4buK4buxRMOATnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XhurdHw5VNRuG7sUfDgUjhu7FLw5NNRuG7seG7rsagSOG7sVBUWMOKU+G7sUTDjE1H4buxw4JYcuG7sWdITMSQTk3EkOG7sVNIw4rhu6Dhu7FTw5lC4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4bux4bqq4bquTUbhu7FM4buSU+G7sUfDgU1H4buxROG7kk1G4buxSkdBQnLhu7FET+G7sUvDgeG7sULDlOG7sVPDjU1H4buxROG6puG7oOG7sUtI4bq8TeG7sVNIw4rhu6Dhu7FH4bu5SOG7sUvhuqRN4bux4buuw4FO4buxRkFY4buxQuG7pOG7ueG7sVNRw5JNRuG7sVPDgUjhu7FTR8av4buxU8Wo4bux4bu4TVNOTUhO4buxZ+G7uU1TTlJzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6HDgU1H4bux4buuSOG7sUpHw5VNRuG7sUTDieG7oOG7sUzEglPhu7FC4buk4bu54bux4buuw4zhu7HDoeG6s8Oz4buxTUbFqOG7mkjhu7Hhu7hRRsSQTVNITeG7ueG7sU3DgVjhu7FE4bqi4buxRMWo4bucQuG7seG6qkFO4buxQkFO4buxS+G6vE3hu7FC4buW4buxUFThu7lN4buxUFRY4bq+TeG7sUvhu6pC4buxTUfDglPhu7HhuqpPTUbhu7FEQeG7sWjhurRY4buxe+G7uU3hu7HDokfhu7lz4buxe+G6oE7hu7HDokZHSMO5L+G7oOG7pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Công diễn Những người con Hà Nội

Công diễn Những người con Hà Nội
2014-08-26 07:32:18

TT - Không gian phố cổ Hà Nội của năm 1946 được tái hiện từ sảnh đã dẫn lối cảm xúc cho khán giả hòa vào đêm công diễn Những người con Hà Nội.Cảnh trong vở kịch Những người con...

Các nghệ sĩ sẵn sàng cho “Câu chuyện hòa bình”

Các nghệ sĩ sẵn sàng cho “Câu chuyện hòa bình”
2014-08-26 07:32:05

TT - Những ngày qua, 20 ca sĩ sẽ trình diễn tại chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình” đã có những buổi tập thật nhiều cảm xúc tại phòng thu của nhạc sĩ, DJ...

Làng đá Non Nước trở thành di sản quốc gia

Làng đá Non Nước trở thành di sản quốc gia
2014-08-26 07:31:49

(TNO) - Ngày 25.8, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công nhận làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (Khu danh thắng Ngũ...

Bản sắc Việt: Chỉ có một giọng Việt

Bản sắc Việt: Chỉ có một giọng Việt
2014-08-26 07:31:40

(TNO) - Khi người Việt đang hết lòng vì nhiều chương trình cộng đồng và cả những xu hướng mang tính quốc tế hóa thì có những người lại chỉ vì “cái giọng” để tạo nên những tranh...

Kịch nói sinh viên

Kịch nói sinh viên
2014-08-25 07:23:13

(SGGP) - Sau một thời gian khá lặng lẽ, các câu lạc bộ (CLB) kịch nói sinh viên đang dần chuyển mình, đi vào chiều sâu trong cách tổ chức biểu diễn, dàn dựng cũng như diễn...

Federer và Serena với cơ hội làm nên lịch sử

Federer và Serena với cơ hội làm nên lịch sử
2014-08-25 07:20:28

TT - Giới chuyên môn kỳ vọng hai tay vợt kỳ cựu Roger Federer và Serena Williams sẽ làm nên lịch sử tại Giải Mỹ mở rộng ở New York, diễn ra từ ngày 25-8 đến 8-9.Roger Federer...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết