Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzhu6zhu6Phu63hu43huqjhuqLDg0Hhu43DjOG6tOG7jcOMw7nhuqjhu43DjOG7n+G6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buN4oCc4bus4bul4buI4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buNw4ND4bud4buN4bux4bqw4bqow4PigJ1rL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/DsmzEg8SD4buNLeG7jT7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jUnhu4jhu53DrOG7jcO04buP4buN4but4bud4buNw4zhurThu43DjOG7s+G7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43hu6/EgsOA4bqo4buN4buK4buhxILhu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4oCcxIPhu4jDisSC4buN4buKw43DveG7jWPEgkHhu4rhu40+4bud4bqs4buNLeG7jeG7rOG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jcODQ+G7neG7jeG7seG6sOG6qMOD4oCd4buNdnHhu43hu61C4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu7Hhu4jDisSC4buN4buKxrBI4buN4buKw4PGsOG7iuG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu61w4bqs4buN4buQxKjhu63hu43hu4rhu6HEguG7jUjDg0PhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7iOG7jeG7rUzhu53hu43huqjDg+G7oeG7reG7jcOM4bq0w6zhu43hu64h4buNKuG6quG7n+G6qOG6ouG7jeG7nOG6qMOD4buLa+G7iuG7neG7seG6pnfhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDsuG6rOG7ncON4bqixILhuqhpw7RI4buQ4buN4bud4buI4buK4bqqw7Jsa+G7isONbGvhu4rhu69sa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhuqzhuqI+4bqqw6PhuqbEguG7r3ctxILhuqzhu53huqJ3w7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buRxqHDtEjhu5DDreG7jcOUxILhu6/hu4rDg2nhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oyw7Lhu43DjMON4but4buHw7LDg+G7iuG7ikhpLy/EguG6rOG7neG6onfDjOG7i+G7iuG7iOG6qsSC4buKw4134buLw5Xhuqgv4buKxILhu53huqjhu5LhuqrhuqgvJuG6rOG7neG6ondjxIJ3w5Thu4vhu53DjEjhu5BoxIPDg+G7iOG6rOG7seG6qOG7ncSC4bqmJuG7ruG7h+G7l8O04buV4bub4buPw7TDsi9say/hu4rhu69say/hu4rDjWxr4buKw41sa+G7iuG7r2zhu7B44buNxIPDjcSC4buNJcSC4bud4bqq4buNw5Xhu5/hu43hu63hu53hu43DjOG6tOG7jSrhurrhuqjhuqLhu40+w4Phu4jhuqjhuqLhu43hu4rGsEjhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buNPHnhu43hu5Lhu7Xhu4jhu43hu63huqrhuqjhu43DleG7n+G6quG7jeG7rcODxILhu7nhu4jhu43DtOG7ky3GoeG7jS3hu41Q4bqow4Np4buN4bus4bud4bqq4buNxIPDjeG7iOG6qOG6ouG7jSrEguG7t+G7iGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bCrhu5/huqjhuqLhu43huqbhuqrhu6Hhu4rhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buN4bux4bun4buK4buNw4NM4buNw5Xhu7nhu41J4buI4bu14buNw4NO4buA4bqo4bqiw6zhu4124bun4buK4buN4bqoTuG7huG7rcOs4buN4buK4bqw4bqow4Phu43hu53huqjDg+G7jXfhuqzDrOG7jXbhurrhuqjhuqLhu4124bq8xILDrOG7jeG6osSC4bud4buNduG6sOG6qMOD4buL4buL4buL4buNdnHhu412TuG7hOG7reG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7isOD4bu34buNw4NB4buN4bqo4bqiw4NB4buNw4zhurThu43Dg+G7o+G7iuG7jeG6puG7ocSC4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu4rhu6Xhuqzhu43hu4rDg+G7t+G7jeG6rOG7hsSC4buNw5Xhu4bEguG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu412xIJBSOG7jeG7kuG7teG7iOG7jeG7rcOD4buI4bq84bqo4bqi4buNw4ND4bud4buN4bux4bqw4bqow4Phu43hu4rDg8aw4buK4buN4bqs4buh4bqow4Phu43huqzhu7Phu4vhu40p4buf4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6osSCROG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG6pOG7lOG7jeG7rcOS4buI4buN4bqow4Phu6fhu4rhu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4bqo4bu14bqo4buN4but4bud4buNw4zhurThu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jXZO4buE4but4buNduG7oeG6quG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43DoMOD4buh4bqs4buNKuG6quG7n+G6qOG6ouG7jT7hu53huqzhu43huqLEguG7neG6quG7jeG6qMODxIJB4bqs4buNw5VL4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG7isONROG6qOG6omnhu43huqxG4buN4bqs4buf4bqo4buN4butw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzigJzhu6zDg+G7p+G7iuG7jeG7kMSo4but4buN4buK4buj4but4oCd4buNdnXhu63hu43hu7HEgkHhu4prL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4oCc4busw4nhu43hu7DhurjhuqjhuqLigJ3hu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7neG7jcOMw71p4buN4oCcxIPDg8OJ4bqo4bqi4buN4buKw4NO4buC4bqo4bqiw6zhu43DleG7hsSC4buN4bqs4bq84buK4buN4but4bud4buN4bqkw4PEqOG7reG7jeG6rEbhu43huqzhu5/huqjhu43Dg0rhuqjhuqLhu43hu4rDjeG7o+G6qOG6ouG7jeG6qMODTuG7jeG7seG7n8SC4buNVuG7p+G7iuG7jeG6qE7hu4bhu63hu43EqcOgw4Phu6Hhuqzhu408xILhuqjDg+G7jcSD4buI4bun4bqow6zhu43hu4rDg+G7gGnhu43Eg+G7oeG7jSrhu47hu4jhu41l4bu14bqoauG7jeG7isOD4bqw4buNw4zhu7Phu43huqbhu5/hu43hu4rhurhI4buN4but4bud4buNw4Phu53hu5Lhu43huqzhurzhu4rhu43hu6/hu5/huqjhu4124bq64bqo4bqi4buN4but4bud4buL4buNPsODTuG6qOG6ouG7jeG6psWp4bqo4buN4bqo4buf4buS4buNduG7oeG6quG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43huqbhu6HEguG7jeG6rOG7iOG6uOG6qOG7jeG7rcOD4bqy4buN4bqs4bq84buK4buN4bqixIJE4bqo4bqi4buNw4Phu6Phu4rhu43huqjDg07huqjhuqLhu43DleG7q+G6qOG7jeG7rULhu43hu4rDg8OB4buN4bqkw4Phu4DEguG7jeG7r8aw4buS4buN4buK4bqw4bqow4Phu43hu5Lhu7Xhu4jhu41J4buI4bu14buNw4NO4buA4bqo4bqiw6zhu43huqzhu53huqjhuqLhu4124bu34bqo4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu5Dhu53huqrhu43hu5Dhu4jhu5Lhu7fhuqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7kHfhuqzhu4vhu41jxrDhu5Lhu43huqjhu7Xhuqjhu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4bux4bud4bqo4buNdsWp4buI4buNw4Phu4DEguG7jeG6qOG6ouG7ocSC4buNw5Xhu5/hu43hu61C4buN4bqu4buK4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7o0jhu43huqbDkuG7reKAneG7i+G7jcSD4buI4buS4buN4buKw4Phu7fDrOG7jcOM4bud4buI4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7seG7iMOKxILhu43hu4rGsEjhu43hu61K4bqo4bqi4buNSMODxanhuqjhu43Dg0Phu53hu43hu6Xhuqzhu43DjeG7p+G7iuG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buN4butcOG6rOG7jeG6rOG7n+G7jSrhuqrhu5/huqjhuqLhu43hu5zhuqjDg+G7jeG7r+G7n+G6qMOD4buN4butw4Phuqrhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buN4bqo4buf4buSw6zhu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4buKxILhuqjhu43hu4pORuG6qOG6ouG7jcOM4buz4buN4bqs4bud4bqo4bqi4buNduG7t+G6qOG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqkw4Phu6Phuqjhu43huqLEgnDhu43huqzhurzhu4rhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG6rEvhu63hu43huqxG4buN4bqs4buf4bqo4buN4buKw4PGsOG7iuG7jcOM4bul4buI4buNw4xz4but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7huqLhuqrhu5/EguG7jcON4budw6zhu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4butTeG6qOG6ouG7jcOM4buz4buN4bqmxanhuqjhu412xanhu4jhu43hu4rDg8OB4buNw4PEgkHhuqjhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buNPHnhu43hu5Lhu7Xhu4jhu43hu63huqrhuqjhu43EqT7huqLhu4jhu5LDgOG6qOG7jWNy4bqo4buNxIPhu5hq4buN4butSuG6qOG6ouG7jeG7sXjhu43Eg8ONxILhu40lxILhu53huqrhu4vhu43hu6zDieG7jeG7rcOD4bqq4buN4buxxILhu7fhu4pp4buN4oCcxIPDjcSC4buNJcSC4bud4bqq4buNw7XDteG7jeG7iuG7iMOKxILDrOG7jeG7sXThuqjhuqLhu43DleG7hsSC4buN4buK4buIw4rEguG7jeG6rOG7n+G7jSrhurrhuqjhuqLhu40+w4Phu4jhuqjhuqLhu43huqbFqeG6qOG7jXbFqeG7iOG7jXbEguG7jeG7isOD4buI4buN4buKw4Phu53huqjDg+G7jeG7rcOD4bqq4buNVuG7n8SC4buNxIPEguG7t+G6qOG6ouG7jeG6qELEguG7jWM+4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buKw41O4buG4but4buL4buNY+G6sOG7jcOVxrDhu5Lhu43huqTDg8SC4buN4bqow4PGsOG6qOG7jeG6puG7gsSC4buNw4Phu6Phu4rhu43DleG7hsSC4buNxIPDjcSC4buNJcSC4bud4bqqw6zhu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4buKw4PGsOG7iuG7jcOMw5Lhu43hu61C4buN4butcOG6rOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rcOJ4buN4buxeOG7jcOV4buf4buNw4Phu6Phuqrhu43Dg0/hu63hu43hu63Dg+G7guG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jcOD4buj4buK4buN4butw4Phu4jhuqjhuqLigJ3hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPuG6ouG7neG7kuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bux4buIw4rEguG7jeG7isawSOG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buN4bqixILhu47hu53hu43Dg+G7ncSC4buN4butw4nhu43hu63Dg+G7o+G7iOG7jcOV4buf4bqq4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNw7Thu5MtxqHDrOG7jeG7rXDhu40q4bq64bqo4bqi4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buNw5Xhu5/hu43Eg8ONxILhu40lxILhu53huqrhu4124bu54buI4buN4buKw4Phuq7hu63Dg+G7jeG7isODxKjhu4vhu43Eg8ONxILhu40lxILhu53huqrhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buK4buNPHnhu43hu5Lhu7Xhu4jhu43hu63huqrhuqjhu43huqbhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buNw43hu6fhu4rhu43Dg+G7neG7kuG7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu6/DgOG7jcOD4buj4buK4buL4buN4oCcV+G6rOG7jcOD4bq6xILhu43Dg+G6vEjhu43huqZz4bqs4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4butw4nhu40+w4Phu4jhuqjhuqLhu412ceG7jeG7r+G6sOG7iOG7jeG7r3Phu4rhu412w4Hhu4134bqs4buN4butQuG7jeG7isODw4Hhu43Dg+G7o+G7iuG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43huqzhurzhu4rhu43hu63hu6Phu63Dg+G7jeG6qOG6okThu4rhu43huqjhuqLhu5/huqrigJ3hu40t4buNxIPDjcSC4buNJcSC4bud4bqq4buN4buKw4PDiuG7jeG6puG6vOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhuqPEguG7teG6qOG6ouG7jSrhurrhuqjhuqLhu40+w4Phu4jhuqjhuqLhu43hu61O4buCxILhu43Dg+G7oeG6qMOD4buNSMODxKjhu63hu43DjOG7neG7iOG7jeG7seG7iMOKxILhu43hu4rGsEhp4buN4oCcxIPDjU7hu4bhu63hu4124bul4buS4buNPsOD4buI4bqo4bqi4buN4buKw5PhuqjhuqLhu43Dg+G7o+G7iuG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43huqjDg07huqjhuqLhu43huqbhu5/hu43Dg+G7o+G7iuG7jXbhu4Dhuqjhu4vhu43hu7Dhu6Xhu5Lhu43huqLEguG7guG7jcOD4buj4buK4buNw5Xhu4bEguG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7rcOJ4buN4buxeOG7jcON4bun4buK4buNduG7o+G6qOG6ouG7jeG7kuG7teG7iMOs4buN4bqixIJE4bqo4bqi4buN4bqm4buhxILhu43DjeG7p+G7iuG7jcOD4bud4buS4buN4buKw4Phu7fhu43huqjhu5/hu5Lhu43hu4rDg+G6sOG7jeG7isODxrDhu4rhu43hu4rDg+G6ruG7rcOD4buL4buNKMODxILhu43Dg+G7o+G7iuG7jeG7rULhu43DjMOS4buN4bqixILhu53huqrhu43huqZO4buI4buN4bqow4NO4buN4bqixILhu47hu53hu43huqx54buNw5Xhu5/hu43hu63huqrhuqjDrOG7jeG6osSC4buO4bud4buN4but4bqq4bqo4buNw5Xhu5/hu43huqx54buL4buNPOG6vOG7iuG7jeG7rXDhuqzhu43hu5DEqOG7reG7jXZ14but4buN4buxxIJB4buK4buNdsOB4buN4butQuG7jeG7isODw4Hhu43huqbhu5/huqzhu43huqjhu7Xhuqjhu43huqzhurzhu4rhu41Iw4PFqeG6qOG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43hu6/EgsOA4bqo4buNdnXhu63hu43hu7HEgkHhu4rigJ3hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4buscOG6rOG7jeG7kMSo4but4buNdnXhu63hu43hu7HEgkHhu4rhu43hu4rDk+G7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqixIJE4bqo4bqi4buNw4Phu6Phu4rhu43huqjDg+G6ruG7jeG7rU3huqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqo4buNduG7t+G6qOG7jSlO4buI4buNKk7hu4DhuqjhuqLhu40lxILhu53huqjhuqLhu4vhu43hu6zDg0Thuqjhu408SuG7neG7jeG7kOG7iOG7peG6qOG7jeG6puG7n+G6qOG6ouG7jeG6psSo4budw6zhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jcSpPuG6okThu63hu40ow4Phu4jhu7Vq4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41Iw4PFqeG6qOG7jXbFqeG7iOG7jS3hu41l4bu14buI4buNSeG7iOG7teG7jcODTuG7gOG6qOG6ouG7jS3hu43hu61M4bud4buN4butw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg8Os4buNKU7hu4jhu40qTuG7gOG6qOG6ouG7jSXEguG7neG6qOG6ouG7jeG6rOG7iOG6uOG6qOG7jeG6osSC4buGxILhu43hu4rDg8SCQeG7iOG7jXbhu7fhuqjhu43huqTDg+G7o+G6qOG7jeG6osSCcOG7jcOD4bqw4bqow4Phu41w4bqow4Phu43huqbhu5/huqjhuqLhu41J4buI4bu14buN4buwc+G7reG7jeG7seG6vOG7jeG7isODxrDhu4rhu43huqLFqeG6qOG7jeG6ok3EgsOs4buN4buKw4PGsOG7iuG7jeG7isOD4bul4bqo4buN4buKw4NO4buA4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOKAnOG7rOG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buNw43hu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu54buI4buNPsOjPuG7rsOs4buNPsOj4bqlxIPhu43hu4rDg8OB4buNw4PEgkHhuqjhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4butw4nhuqjhuqLhu4vhu40lxILhu53huqjhuqLhu43hu61N4bqo4bqi4buN4butw4NO4bud4buN4buKw5PhuqjhuqLhu43Dg+G7o+G7iuG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu4vhu43Eg+G7iOG7kuG7jeG6qMODxILhu7XhuqjDrOG7jcOV4buGxILhu43hu7Fw4bqo4buNSMOD4bq4xILhu43huqzhu4bEguG7jXZO4buE4but4buNw4Phu6Phu4rhu43hu61K4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqLEgkThuqjhuqLhu43hu63hu53hu43huqjDg+G6ruG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buKw43DveG6qsOs4buNduG7o+G6qOG6ouG7jeG7kuG7teG7iMOs4buNJcSC4bud4bqo4bqi4buN4buKxILhuqjhu43DjXThuqjhuqLhu43DjOG7s+G7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jXbhu7fhuqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7kHfhuqzhu43huqzhurzhu4rhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG6rEvhu63hu412deG7reG7jcOMc+G7reKAneG7jS3hu40pTuG7iOG7jSpO4buA4bqo4bqi4buNJcSC4bud4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7neG7jcOMw73hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsY+G7n+G7jeG7rcOJ4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buN4buxxILhu7fhu4rhu43DjOG7s+G7jeG7isODw4Hhu43Dg8SCQeG6qOG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43DleG7hsSC4buN4buK4bud4bqs4buN4but4bud4buN4buKw5PhuqjhuqLhu43huqzhu53huqjhuqLhu4124bu34bqo4buN4buKw4PGsOG7iuG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43Dg+G7n+G6quG7jcODT+G6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqkw4Phu6Phuqjhu43huqLEgnDhu43hu4rhu6HEguG7jcOVQ+G6qOG6ouG7jVbhurjEguG7jXbFqeG7iOG7jeG7rcODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu40lxIJE4bqo4bqi4buNw4Phu6Phu4rhu41jxIJB4buK4buN4bqow4Phuq7hu43DlcOT4bud4buNSeG7iOG7nWnhu43huqHhu4jhu5ThuqjDg+G7jeG7nOG6qMODw6zhu40q4buf4buNxIPDjeG7neG6qOG6ouG7jcOV4buf4buNPsODceG7jcSDw4PEguG7jcOV4buGxILhu41Iw4PFqeG6qOG7jXZB4bqs4buN4bqi4buIxILhu4rhu53DjeG7jeG7isODSuG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu43hu65N4bqo4bqi4buN4buu4bud4bqm4bud4buK4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rOG7neG6quG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu40qxILhu7fhu4jhu40t4buNduG7oeG6quG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43hu6Xhuqzhu43huqjDg+G7oeG7reG7jeG7rUzhu53hu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNLeG7jeG7rcOD4bqq4buN4buxxILhu7fhu4pp4buN4oCcY+G7hsSC4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43huqLhu4jEguG7iuG7ncON4buN4buKw4NK4bqo4bqi4buN4butSuG6qOG6ouG7jUjDg8Wp4bqo4buN4buxw6jhu41Iw4PhurjEguG7jcODQ+G7neG7jUnhu4jhu5JB4bqo4buN4buKw5Phu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6osSCROG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG6qMOD4bqu4buNw5Xhu5/hu40pTuG7iOG7jSpO4buA4bqo4bqi4buNJcSC4bud4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg8So4bqo4bqi4buN4buKw4nEguG7jeG6rOG7iOG6uOG6qOG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jXbhu7fhuqjhu43huqzhurzhu4rhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG6rEvhu63hu43hu4rDg8aw4buK4buN4bqs4bq84but4buN4bqs4buh4butw6zhu43hu63Dg+G7oeG6rOG7jXZO4buE4but4buNduG7t+G6qOG7jeG7isON4bujxILhu43hu4rEguG6rOG7jeG7rUzhu53hu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jeG6pMOD4buj4bqo4buN4bqixIJw4oCd4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG6psWp4bqo4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7Xhuqjhu4124buj4bqo4bqi4buN4bqow4Phu4ZrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busQuG7jcON4bun4buK4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeKAnOG6psWp4bqo4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7XhuqjigJ3hu4124buj4bqo4bqi4buN4bqow4Phu4bhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7rOG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jcODQ+G7neG7jeG7seG6sOG6qMOD4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybCnFqeG6qOG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buN4bux4buj4bqq4buNxIPhu4jDisSC4buNxIPDjcO94buN4bqk4bu34buK4buNw4Phu4RI4buN4butSuG6qOG6ouG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu41O4buA4bqo4bqi4buNKuG6vMSC4buNw6PEguG6qMOD4buNw5XEguG7teG6qOG7jcOV4buf4buN4busw4nhuqjhuqLhu43hu4rhu5Lhu41jxIJ34buK4buNY8SCw4zEguG6quG6qOG7jeG7isOK4buN4butw4NP4but4buN4bqs4bq84buK4buNduG7teG6rOG7jeG6qMOD4buh4but4buL4buNY+G7n+G7jcOV4bqw4buN4buKw4Phu7fhu43hu7Hhu53huqjhu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jXZx4buN4buv4buf4bqow4Phu43DjeG7p+G7iuG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu4rhu6Xhuqzhu43DjE/hu63hu412w4Hhu43huqzhu53huqjhuqLhu4124bu34bqo4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG6rEvhu63hu43igJzhu61C4buN4bqs4bq84buK4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jcOD4budxILigJ3hu43hu4rhu6HEguG7jeG7rcODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsKcWp4bqo4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7XhuqjDrOG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43huqzhu4bEguG7jeG7iuG6quG7neG6qMOD4buNdk7hu4Thu63hu43DlcSC4bu34buK4buN4butw4Phuqrhu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNw4zhu7Phu43DjeG7neG7jeG6rHPhu4rhu43hu7Hhu6Hhuqjhu43hu5Lhu7Xhu4jhu43huqjDg+G7oeG7reG7jS3hu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buNxIPhurDhuqjDg+G7jeG7kuG7teG7iOG7jcODQ+G7neG7jeG7seG6sOG6qMOD4buNxKkq4bq64buNKuG6quG7n8SC4buN4buc4bqow4Phu43DjOG7o+G6qOG6ouG7jeG7iuG7o+G7rWrhu4vhu43hu6zhu53hu43huqTDg8So4but4buN4bqo4buf4buS4buNw4zhu7Phu412TuG7hOG7reG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jeG7isODw4Hhu43huqjhuqLDg0Hhu43DjOG6tOG7jeG7isOD4bud4bqs4buN4bqixILhu53hu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4buxxILDgeG7iOG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busTeG6qOG6ouG7jeG6psWp4bqo4buNdsWp4buI4buN4bqkw4Phu6Phuqjhu43huqLEgnDhu43DjOG7s+G7jXZO4buE4but4buN4buKw4NORuG6qOG6ouG7jeG7isODT+G7reG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNw4zDkuG7jeG6pOG7t+G7iuG7jcOD4buESOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqsw73DrOG7jeG6qMODTuG7jSrhurrhuqjhuqLhu40+w4Phu4jhuqjhuqLhu43DleG7n+G7jeG7sXjhu43Eg8ONxILhu40lxILhu53huqrhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jTx54buN4buS4bu14buI4buN4but4bqq4bqo4buNw6zhu41jTeG7jeG7rOG7o+G7iuG7jcSDTuG7guG6qOG6ouG7jcOV4buf4buN4buxeOG7jcSDw43EguG7jSXEguG7neG6quG7jcOV4buGxILhu43huqbEguG7teG6qOG7jeG6pMODxKjhu63hu41X4bqs4buN4bqow4NO4buN4butw4PEguG6rOG7jeG7seG6uuG7jeG7reG7peG7iOG7jeG7isONc+G6qOG6ouG7jS3hu41kd+G7jeG7ncONd+G7jeG7isODd+G7jcOU4bqqw43huqbhu6/hu43DrOG7jeG6r+G7kuG7teG6qOG7jSnEguG6qMOD4buNLeG7jWNN4buN4bus4buj4buK4buNxINO4buC4bqo4bqiw6zhu43Eg8SC4bu14buI4buN4busw4Phu6Xhu4jhu40+w4NO4buN4bqh4buI4buU4bqow4Phu43DleG7n+G7jeG6qMODQuG6rOG7jeG7scOo4buN4bus4bud4buvxILhuqbhuqbhu53hu63hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43Eg8SC4bu34bqo4bqi4buNY8SCQeG7iuG7jcOs4buNxIPhu6fhuqjhu408xILhuqjDg+G7jcOV4buf4buNKuG7n+G7jeG7nOG6qMOD4buNxIPhu4jhu6fhuqjhu43DleG7hsSC4buN4buxcOG6qOG7jUjDg+G6uMSC4buNw4Phu53EguG7jeG7seG7n8SC4buNxIPhurDhuqjDg+G7jeG7reG7neG7jcSp4bqs4bq84buK4buN4butTOG7neG7jSrhuqrhu5/huqjhuqLhu41jxIJB4buKw6zhu43huqzhurzhu4rhu43hu61M4bud4buNw6DDg+G7oeG6rOG7jeG7ruG7iOG7kmrDrOG7jcOD4budxILhu43huqLEgkThuqjhuqLhu43hu63hu53hu43hu4rDjcO94buNxIPDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG6oeG7iOG7peG6qOG7jcOV4buf4buNVsOJ4bqo4bqi4buNKkrhuqjhuqLhu43DjOG6quG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG7sXDhuqjhu40q4budxILhu43huqjhuqJO4buCxILhu43huqbhuq7huqjDg+G7jcOs4buNKuG6uuG7jT7huqJE4but4buNKuG7n+G7jS3hu43Eg8SC4bu14buI4buN4busw4Phu6Xhu4jhu40+w4NO4buN4bqh4buI4buU4bqow4Phu40t4buNJcSC4bud4bqo4bqi4buNKuG6uuG6qOG6ouG7jT7huqJE4but4buN4bqk4bu34buK4buNw4Phu4RI4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43Eg+G7oeG6rOG7jeG7scSCQeG7iuG7jeG7rcODxILhuqzhu4144bqo4buNw6zhu41WxILhuqjDg+G7jSpO4buA4bqo4bqi4buNLeG7jVbhurrhuqjhuqLhu40p4bud4bqo4buNw4ND4bud4buNSeG7iOG7kkHhuqjhu43DleG7hsSC4buN4busw4PEguG7ueG7iOG7jeG7isON4bu14bqo4buNSeG7iOG7teG7jcODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isOJxILhu43hu4vhu4vhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsJcSCROG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG7isONw73hu43Eg8ONxKjhu63hu40+w4Phu6Xhuqjhu43hu7Hhu5/hu5Lhu43hu4rEkGnhu43igJwqxanhu4jhu43Dg+G7t+G7iuG7jeG7reG7neG7jcOM4bq04buN4buKw43DveG7jXbhu7nhu4jhu43igJzDg+G7t+G7iuG7jcOD4bq64bqo4oCd4buN4bqkw4PEguG7jXZO4buE4but4buNduG7ueG7jeG6qOG6osOD4bq24buNw4Phu6Phu4rhu43huqjDg+G7oeG7reG7jcSDw43hurbhuqjDg+G7i+G7jeG6o8SC4bu14bqo4bqi4buNxIPDjcSo4but4buNPsOD4bul4bqo4buNw5XhurDhu43hu63Dg07hu53hu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jcOD4buj4buK4buN4bqow4Phu6Hhu63hu43Eg8ON4bq24bqow4Phu43DleG7n+G7jeG7rU3huqjhuqLhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4PhurThu43huqzhurDhuqjDg+G7jcOM4buz4buNw4Phu6Phu4rhu43huqjDg+G7oeG7reG7jcSDw43hurbhuqjDg+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jXbEgsOB4bqs4buN4bqo4buf4buS4buN4bqo4bu14bqo4buN4buKw4PGsOG7iuG7jcOMw5Lhu43DjOG6uOG7reG7jeG6pMODxILhu43huqjhuqLDg3fhu43huqLEguG7o+G6rOG7jXbhurjhu63hu43hu6Xhuqzhu43huqjDg+G7oeG7reG7jXbhu7nhu43huqjhuqLDg+G6tuG7jcOD4buj4buK4buNKuG7iOG7t+G7jS3hu43Do+G7n8SC4buNJUPhuqjhu40t4buNKuG7n+G7jT7hurzEguG7i+G7jT7Dg07huqjhuqLhu4124bul4buS4buN4bqm4buf4buN4bqs4bq84buK4buN4but4bud4buN4bqkw4PEqOG7reG7jcON4bun4buK4buNw4Phu53hu5Lhu412w4Hhu43hu7Hhu6fhu4rhu43hu61P4buN4but4bud4buNw4zhurThu43huqjhu5/huqrhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqs4buI4bq44bqo4buNdk7hu4Thu63hu43hu63Dg8SC4bqow4Phu41Iw4NL4but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43hu7Hhu4jDisSC4buN4buKw4Phu4jhu43hu4rDg+G7jOG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqow6zhu40+w4Phu6Xhuqjhu43DleG7n+G7jeG6rETEguG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jXZx4buNw43hu6fhu4rhu43hu5DEqOG7reG7jXbhurzhuqjhuqLhu43DleG7hsSC4buN4buxcOG6qOG7jUjDg+G6uMSC4buN4bqs4buGxILhu4vhu40lxILhu4Lhu43hu63DieG6qOG6ouG7jcOVxIJB4but4buN4butw4Phuq7huqjDg+G7jeG7rUzhu53hu40+w4Phu6Xhuqjhu43huqbhu5/hu43huqjhuqLDg3fhu43hu4rDg8aw4buK4buN4buKw4Phu4jhurzhu63hu412w4Hhu43hu61C4buN4buKw4PDgeG7jcOD4bqq4buf4bqo4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4oCc4bqow4PGsEjhu43hu4rhu6XhuqzigJ3DrOG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqo4buN4buKcMSC4buN4buKw4PGsOG7iuG7jeG7iuG6uOG7iuG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jXbhu7Xhuqzhu43hu6/EgsOA4bqo4oCd4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43huqTDg8SC4buNdkLDrOG7jeG6psSo4but4buNw4zEguG6qMOD4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG6qMOD4buh4but4buNw4zhurThu43DoMOD4buh4bqs4buN4buu4buI4buS4buN4buKw5PhuqjhuqLhu43DjeG7p+G7iuG7jeG6rOG7iOG6uOG6qOG7jXZO4buE4but4buN4bqo4bqiw4N34buN4but4bud4buNw4zhurThu43Eg+G7p+G6qOG7jTzEguG6qMOD4buN4buKw4PDgeG7jcODxIJB4bqo4buN4but4bud4buN4bqkw4PEqOG7reG7jeG7rUzhu53hu43huqzhurDhuqjDg+G7i+G7jeG7sMSC4bu34buK4buNdsSC4bu54buI4buNdkLhu43huqjDg07huqjhuqLhu43DleG6sOG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43huqbhu5jhu43hu6/huqrDrOG7jcSD4bun4bqo4buNPMSC4bqow4Phu43hu63Dg07hu53hu43hu4rDg8OB4buN4buKw4PDkuG7reG7jcODxIJB4bqo4buN4bqs4bqq4bqo4bqi4buN4bqsxJDEguG7jXZC4buN4butTOG7neG7jcOJ4bqo4bqi4buL4buNY+G7n+G7jeG7rOG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jcODQ+G7neG7jeG7seG6sOG6qMOD4buN4butw4Phuq7huqjDg+G7jeG6puG7n+G7jcOM4bul4bqo4buN4bqkw4Phu6fhu4jhu43huqzhu5/hu43Eg+G7p+G6qOG7jTzEguG6qMOD4buN4butw4NE4bqo4buNw4Phu6Phu4rhu43huqzhurzhu4rhu43hu63hu53hu43huqTDg8So4but4buN4butTOG7neG7jeG6qMOD4buh4but4buNw4zhurThu43DoMOD4buh4bqs4buN4buu4buI4buSaeG7jcSD4bqw4bqow4Phu43hu63hu53hu43hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsJcSCROG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeKAnMON4bun4buK4buN4buK4bqw4bqow4PigJ3hu43hu61M4bud4buNKuG7n+G7jT7hurzEguG7jeG6qELEgmnhu43igJxj4buGxILhu43Eg+G7p+G6qOG7jTzEguG6qMODw6zhu43Eg+G6sOG6qMOD4buN4but4bud4buN4bqm4buf4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7neG7jeG6pMODxKjhu63hu43Dg+G7neG7kuG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4butTOG7neG7jeG6qMOD4buh4but4buNw4zhurThu43DoMOD4buh4bqs4buN4buu4buI4buS4buL4buNMOG6qOG6ouG7jcOM4buj4bqo4bqi4buN4buK4buj4but4buNw43hu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bux4bufxILhu43hu4rhurDhuqjDg8Os4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu7Hhu5/EguG7jeG7reG7neG7jeG7r+G7n+G6qMOD4buN4butw4Phuqrhu41J4buI4bu14buNw4NO4buA4bqo4bqiw6zhu4124bun4buK4buN4bqoTuG7huG7reG7jcOV4bur4bqo4buN4bqm4buf4buNdnXhu63hu43hu7HEgkHhu4rhu43huqjDg+G7p+G7iuG7i+G7jWPhurDhu43Dlcaw4buSw6zhu43hu4rDicSC4buNdnHhu43hu63Dg0Thuqjhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jeG7kuG7teG7iOG7jeG6puG7huG6qOG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4bqo4buf4buS4buN4butTOG7neG7jcOJ4bqo4bqi4buNdsOB4buN4buKw4PDgeG7jcODxIJB4bqo4buN4buK4buhxILhu43hu6zhu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43Dg0Phu53hu43hu7HhurDhuqjDg+KAneG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxr4buK4bud4bux4bqmd+G7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4bqs4budw43huqLEguG6qGnDtEjhu5Dhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsmxr4buKw41sa+G7iuG7r2zigJzEg+G7iMOKxILhu43hu4rDjcO94buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu40t4buN4bus4bul4buI4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buNw4ND4bud4buN4bux4bqw4bqow4PigJ3hu43DjOG7s+G7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43DjeG7neG7jeG6psSo4but4buNw7Xhu5vhuqLhu5Hhu4/hu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43DtMahLcah4buN4buK4buhxILhu43huqjDg+G7n+G7jcOD4buj4buK4buNKkPhu53hu43hu7DhurDhuqjDg+G7jcSpxIPDoOG7iyrhu6w8auG7jeG6puG7n+G7jcOMw5Lhu43hu4rEguG7t0jhu43hu4pL4but4buN4butTOG7neG7jeG7rcODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43hu6zDg+G7iOG6qOG6ouG7jcOMT+G7reG7jeG7sXDhuqrhu43DlUHhu43hu63Dg0zhu41J4buI4buS4bu54bqo4buN4buxxILDgeG6qOG7jVbDieG6qOG6ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxW4bu14bqs4buN4bqow4Phu6Hhu63hu43hu61C4buNw4zDkuG7jeG7isOD4bud4bqs4buN4bqixILhu53hu43hu61M4bud4buN4but4buj4but4buN4but4bud4buNw4zhurRp4buNKuG6uuG6qOG6ouG7jT7Dg+G7iOG6qOG6osOs4buNxIPhu6fhuqjhu408xILhuqjDg8Os4buNVuG6quG7neG6qOG7jcSDw43hu53huqjhuqLDrOG7jSrhu5/hu43hu5zhuqjDg+G7jcSD4buI4bun4bqow6zhu40q4bq64buNPuG6okThu63hu40q4bufw6zhu40pTuG7iOG7jSpO4buA4bqo4bqi4buNJcSC4bud4bqo4bqiw6zhu43DoMODTuG7gOG6qOG6ouG7jWPhu5LDrOG7jeG6r+G7kuG7teG6qOG7jSnEguG6qMODw6zhu41jTeG7jeG7rOG7o+G7iuG7jcSDTuG7guG6qOG6osOs4buNVsOJ4bqo4bqi4buNPsODxILDrOG7jcSDw43EqOG7reG7jT7Dg+G7peG6qMOs4buNVsOJ4bqo4bqi4buNKkrhuqjhuqLDrOG7jcOgw4NO4buA4bqo4bqi4buNKcSC4bqow4PDrOG7jVbEguG6qMOD4buNKk7hu4DhuqjhuqLDrOG7jVbhurrhuqjhuqLhu40p4bud4bqow6zhu43Eg8SC4bu14buI4buN4busw4Phu6Xhu4jhu40+w4NO4buN4bqh4buI4buU4bqow4PDrOG7jeG7osSC4buNw6DDg07hu4DhuqjhuqLDrOG7jSXEguG7neG6qOG6ouG7jSrhurrhuqjhuqLhu40+4bqiROG7rcOs4buNxIPDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG6oeG7iOG7peG6qMOs4buN4buxeOG7jcSDw43EguG7jSXEguG7neG6quG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu6zDg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNw4zhu7Phu412TuG7hOG7reG7jeG6osODxILhu43Dg+G6sOG6qMOD4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43DjELhuqjhuqLhu43huqbhu6HEguG7jcOV4buf4bqq4buNw7TDteG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG7kcO1Lcah4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqThu7XhuqjDg+G7jWPEg2Phu5Xhu41W4bufxILhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jcOD4bqw4bqow4Phu41jPuG7i2svSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGsv4buK4bud4bux4bqmd2zhuqHhuq/hurk+KuG7jT4l4bqvZT0+


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!
2024-07-12 05:20:00

QTO - Trong những anh chị, đồng nghiệp dưới “mái nhà chung” Báo Quảng Trị thân thương đã đi vào “miền mây trắng” xa xôi tính từ ngày lập lại tỉnh đến nay...

Làng đá Non Nước trở thành di sản quốc gia

Làng đá Non Nước trở thành di sản quốc gia
2014-08-26 07:31:49

(TNO) - Ngày 25.8, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công nhận làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (Khu danh thắng Ngũ...

Bản sắc Việt: Chỉ có một giọng Việt

Bản sắc Việt: Chỉ có một giọng Việt
2014-08-26 07:31:40

(TNO) - Khi người Việt đang hết lòng vì nhiều chương trình cộng đồng và cả những xu hướng mang tính quốc tế hóa thì có những người lại chỉ vì “cái giọng” để tạo nên những tranh...

Kịch nói sinh viên

Kịch nói sinh viên
2014-08-25 07:23:13

(SGGP) - Sau một thời gian khá lặng lẽ, các câu lạc bộ (CLB) kịch nói sinh viên đang dần chuyển mình, đi vào chiều sâu trong cách tổ chức biểu diễn, dàn dựng cũng như diễn...

Federer và Serena với cơ hội làm nên lịch sử

Federer và Serena với cơ hội làm nên lịch sử
2014-08-25 07:20:28

TT - Giới chuyên môn kỳ vọng hai tay vợt kỳ cựu Roger Federer và Serena Williams sẽ làm nên lịch sử tại Giải Mỹ mở rộng ở New York, diễn ra từ ngày 25-8 đến 8-9.Roger Federer...

Van Persie đặt trọn niềm tin vào HLV Van Gaal

Van Persie đặt trọn niềm tin vào HLV Van Gaal
2014-08-25 07:20:07

TTO - Sau trận hòa thất vọng Sunderland 1-1 vào tối 24-8, tiền đạo người Hà Lan Robin Van Persie cho biết anh hoàn toàn tin vào HLV Van Gaal và việc Manchester United (M.U) lấy...

Thử thách lớn cho Liverpool

Thử thách lớn cho Liverpool
2014-08-25 07:19:40

TT - Liverpool sẽ có cuộc hành quân đầy gian nan đến sân Etihad của Manchester City (M.C) trong trận đấu muộn vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết