Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmU/EqcOqZ+G7quG6sWHhuqXhu6rhurdA4bqz4buqOcOhQGjDmi9h4busw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h0Fd4bu2feG7qMOZVOG7gkdV4buqLeG7qk/hurvDoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qmcs4bqz4buqb8Spw6pn4buq4buDaOG7tuG7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6tVHhu6p7w63hurU54buqb+G6u8Oh4buqZmzhu6rhurUl4bq1OeG7qlvEkeG6tTlR4buqfeG7uOG6s+G7quG6tTlhxINR4buqfeG7uOG6s+G7quG6t0DhurNR4buq4bu24bq1YeG7qkFk4buqTyXhurXhu6pBQFHhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buqZ8SRe+G7qk8s4bq14buq4bqww6E0aOG7quG6v+G7qmdhYuG6teG7quG7p+G7tuG7quG7hCFoUeG7qsOyJOG7quG6suG6p+G7quG6pFHhu6phaOG7jTXhurXhu6rhu6nhu7bhurHhu4Vi4bq1OeG7qlsk4buqb8Sp4bq54bq14buq4bq3MuG6teG7qmdhw6Lhu7hn4buq4bq1OWHDqMOi4buqb0Dhu6pb4bu24bq1OeG7qmdr4bq1OeG7qj7EqeG6u3vhu6rhurdA4bqz4buqOcOhQGjhu6pn4buFMuG6teG7quG6sz3hurVh4buqWy5n4buq4buDaDLhu6phxKnhurnhurU5UsOaL+G7h8OZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7rOG7sljhu64vV+G7sn1X4buwWeG7rOG7slbhu65n4busVljhu7Lhu67hu6zhurfhu6xS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurRh4bq94buq4bqzI+G6tWHhu6p9I+G6teG7qm/hu7bhu43hu6pvY+G6tVHhu6pbIWjhu6pnxKnhu6rhurNo4bu24buqZirhurPhu6rhurPhu7jhu43hu6p7QOG7jeG7quG7h2HDrHvhu6pvw6zhu6rhurVi4bq1OeG7quG6tTlhw6E14buH4buq4bqzQOG7quG6scOh4bq1YeG7qmcz4buqe+G7i+G7tuG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buq4bu24bq1YeG7qkFA4buq4bq1OUDhu43hu6p7QOG6tTnhu6rhurFhLuG6s+G7quG6sWHhu7jDmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFxKnhurt74buqWyzhu41R4buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6p74buL4bu24buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6rhu7bhurVh4buqQUDhu6o5P+G7h+G7quG7hS5n4buq4bq1YcOhNGjhu6rhurFh4bql4buq4bqxYSXhurVR4buqZ2Fo4buq4bq1YSjhu4fhu6p74buL4bu24buqez3hu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7qnthw6Phu6pn4buFYuG6tTnhu6p7YeG6veG7qm9Aw6Lhu6rhurXEqeG6ueG6tTnhu6rhu4U84buN4buqb0Dhu6p7LOG7jeG7quG6t2nhu7ZS4buq4bqwYWLhurU54buqe+G7tuG6s+G7qnth4bqjaOG7qns94bq1YeG7quG6tTlhw6jDouG7qlvhuqXDoVHhu6rhu7bhurVh4buqQUDhu6pvQOG7qm/DquG7qlsk4buqPkDhurXhu6o+I3vhu6pbNuG7qmfhuqHhurPhu6p74bu4e2Hhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM+G7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVhUuG7quG6tGEo4bq14buqZ2Eu4buN4buq4bqzw6nDoeG7quG6sWHDoeG7qj7EqeG6u3vhu6pvQMOi4buq4bqzw63hu7bhu6pvw6xR4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6o+PeG6teG7quG7h2E9w6Hhu6p7YSPhu43hu6pvI+G7jeG7quG6s8Spw6rhurXhu6rhurVhLOG6teG7quG6t2x7UeG7quG6s8Spw6rhurXhu6pn4buFLGjhu6o+4bqn4buqWzbhu6rhurdA4bqz4buqWy5nUeG7qntA4buN4buqPmvhu7ZR4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7rFhR4buqb8Oq4buqe2Fk4bq1OeG7quG7tuG6tWHhu6pBQOG7qlsk4buqb+G7tuG7jeG7qm9j4bq14buqZ2vhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qsWpYcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buqWzbhu6rhurNo4bu24buq4bqzxJFn4buqe2HDoTN74buq4bqz4bu44buN4buqe0Dhu43hu6rhu4Vkw6Hhu6pbPeG6s+G7quG6tWEo4bq14buqfeG6o3th4buqb8Os4buq4bq3QOG6s+G7qlsuZ+G7qnthw6Lhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmdhYuG6tVLhu6rhurRh4bq94buqe2HhuqNo4buq4bqxYeG6pVHhu6p7xJHhurU54buqb+G6u8Oh4buqb8OhNXvhu6pva+G7tuG7quG6t0DhurNR4buqb2vhu7bhu6rhu4VpZ+G7quG6scOh4bq1YeG7quG6tTlhw6E14bqzUeG7qnti4bq1OeG7qm/DoTV74buqe+G7i+G7tuG7quG7tuG6tWHhu6rhurU5QOG7jeG7qntA4bq1OeG7qmdhaCjhurXhu6rhurfDqsOhUeG7qn3huqN7YeG7qm/DrOG7quG6s+G7uOG7jeG7qntA4buN4buq4bqxYWLhurU54buq4bq1YW7hurU54buq4buHYcOse+G7qm/DrOG7quG6tWFo4buqeyFo4buqe+G7i+G7tuG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6pn4buFw6LhurU54buqPj3hurXhu6rhurNA4buqe+G6p+G6teG7quG6s+G6v+G7quG7hcSR4bq1OeG7qmbhu7bhurU54buq4bq1YcOhNGjhu6phxJHhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7quG6v+G7qnvhu7h74buqZ2Fi4bq14buq4bqxYeG7uHtS4buqxalhw6Phu6ph4bq54bq14buq4bqzxJFn4buq4bq1JeG6s1Hhu6rhu7bhurVh4buqQUDhu6pbJOG7qmfhu4U94buqYTNn4buqZmPhu6rhurXDquG7quG6tTks4bq14buqYUDhurU54buqb0Dhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qm/hu7bhu43hu6pvY+G6tVHhu6rhurNo4bu24buqZ2Ey4bqz4buq4bqzxJFn4buq4bqz4bu44buN4buqe0Dhu43hu6rhurPhurvDoeG7qls24buq4bq3QOG6s+G7qn3huqN7YeG7qm/DrFLhu6rigJzhu6khaOG7qmfEqeG7quG6s+G7uOG7jeG7quG7h2HDrHvhu6pvw6zhu6rhurVi4bq1OeG7quG6tTlhw6E14buH4buqb2vhu7bhu6pnI8Oi4buqZ2Fo4buq4bq1YSjhu4fhu6p7YcOi4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWFR4buqb2vhu7bhu6o5w6Fp4buH4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qlsp4buN4buq4bq1YeG7tuG6tWHhu6pnw6Ez4bq14buqW8SR4buqZj3hurXhu6rDsmguZ1Lhu6pHa+G7quG6sWHDoeG7qnvhuqXhu6rhurPhu7jhu43hu6p7QOG7jVHhu6phIWjhu6rhurVhxKnhu6rhurPDreG7tuG7qm/DrOG7quG6tUDDouG7qmdiw6Hhu6p74buJ4bq1OeG7quG7g2gh4bq14buq4buDaChn4buq4bq1OcOiQMOh4buqW2ThurU54buq4buFaMSR4bq1OVLhu6pPLmfhu6pvPeG7quG6tWHEqeG6tTnhu6rhurcjw6Hhu6pvaMOhUeG7qnvhuqXhu6pnYWjhu6rhurVhKOG7h1Hhu6p7aMSRe+G7qmZj4bq1OeG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqW8Spw6p74buqez3DoeG7qmdhw6E14bq14oCdUeG7quG7tuG6tWHhu6pBQOG7quG6teG6pcOhUuG7quG7pzLhurXhu6p7I+G6tWHhu6pb4bqlUeG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buq4bu24bq1YeG7qkFA4buqe+G6p+G6teG7qn1s4bq1OeG7qnthaGThurU54buqZ+G7hSPDoeG7qls24buqe2El4bq14buq4bq1aGLDoeG7qmfhu4UsaOG7qj7huqdR4buqfTLhu6pmw6HhurVh4buqZj3hurVQ4buqZ+G7hWThurU54buqYeG6ueG6teG7qlfhu6ph4bu24buq4buFa+G6tTnhu6pn4buFQOG6s+G7qm9A4buqPuG6vcOh4buq4bq34bq9w6FS4buq4bun4bqh4bq1YeG7quG7g2gs4bq14buq4bqzw6nDoeG7quG6tSXhurNR4buqZuG7tmjhu6rhurFhw6Hhu6pn4buFa+G7qnvhu7h74buq4bqxYcOiPeG6teG7qnthw6Hhu6rhu4dhw6BR4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6rhu7bhurVh4buqZ2Fo4buq4bq3JMOh4buqW8Spw6p74buqZ2vhu6rhu7Thu7Dhu6ot4buq4bus4buw4buw4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq04bqlw6Hhu6pvNOG7qn1s4buqW+G6o+G6tWHhu6pn4buFw6LhurU54buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7qmfhurvDoVHhu6rhu7bhurVh4buqQUDhu6p7YcOi4buqPsOhM2dR4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6pmMeG7quG6s+G6v+G7quG7hcSR4bq1OeG7qlshaOG7qmfEqeG7quG6s2Lhu6ph4bqh4bq1YeG7qmfhu4Xhu7bhurU54buqZ+G7hSPDoeG7qls24buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqe+G7uHvhu6rhurfDoiPDoeG7qnvDouG6teG7quG6tWhiw6Hhu6p74bql4buqOcOh4bu44buqZ+G7heG6o+G7qnvhu7bDolLhu6rhu6k/e+G7qj7DoTVnUeG7qmco4buH4buqZ+G7hWjhurU54buqZyXhurU54buqZmPhu6rhurfEqcOq4bq1OeG7qn0y4buqZsOh4bq1YeG7qmY94bq1UeG7qj7hur/DoeG7qlss4buN4buq4bq3QOG7quG6s8SRZ+G7quG6sz9n4buqYUDhurU54buqW8Spw6p74buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6pnw6EyaOG7qn3DreG6tTnhu6rEqeG7tuG7qnthaMSR4bq1OVHhu6o5w6Hhu7jhu6p7PeG7quG6tyPDoeG7quG6sWHhu7jhu6pl4bq14buqW+G6o+G6tWFS4buq4buZ4bq1YeG7qkFA4buqe2HDoeG7tuG7qmYw4buqZ2Ey4bqz4bug4buq4oCc4bq0aGLDoeG7qn0y4buq4bqxYWLhurU54buqby5n4buqbz3hu6rhurVhw6E0aFHhu6pnYWp74buqJeG6teG7quG6tyPDoeG7quG7hS5n4buqfTfhu6rhurHDoTPhurNR4buqe+G7uHvhu6rhurfDoiPDoeG7quG6t+G7uOG7qnss4buN4buqe+G6peG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pvxKnhur3hurXhu6rhurVhQFHhu6rhurU5YuG7qmHDoj974buqe2FoY8Oh4buqWzRo4buq4bq3QOG7quG6tWFu4bq1OeG7qmdhanvhu6ol4bq14buq4bqzQOG7qn0y4buq4buFLmfhu6rEqeG7tuG7qmdhw6B7YeG7quG6tTLhurXhu6p7YcOh4buq4buHYcOg4buqe2El4bqz4buqZuG6pXvhu6pnYS7hu4fhu6pn4buFw6LhurU54buq4bqxYcOh4buqfTLhu6rhu4UuZ+G7quG6tWHhu7bhurVh4buq4bq34bq74bq1UeG7quG6s8Opw6Hhu6pnYeG7uOG6tTnhu6p9MuG7qnvDouG6teG7qnvhuqXhu6pnYTbhu6pnJeG6tTnhu6pna+G7qlfhu6ot4buqWOG7quG6sTnhu6rhurUzaOG7qlvEqcOqe+G7qnthJeG6s+G7qmbhuqV74buqZ2Nn4oCdUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6sGFi4bq1OeG7qnthw6Phu6rhurUl4bq1OeG7qlvEkeG6tTnhu6pn4buFw6LhurU54buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzNR4buq4bu24bq1YeG7qkFA4buqe+G6p+G6teG7qmfDoHth4buqe2x74buqZ2Hhu7bhurPhu6o5w6Hhu7bhu6p74bu4e+G7quG7h2HDouG6tTnhu6pn4buFQMOiUeG7qmHDoiNn4buqW8SR4bq1OeG7qlvDokDhurXhu6pnYTZR4buq4bq1YcOhNWfhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurPhuq3DoeG7qnti4bq1OeG7qm/DoTV7UeG7qjnEqeG6ueG6tTnhu6rhurM8aOG7qnthLuG7h+G7qmFA4bq1YeG7qmdjZ+G7qnth4buL4buqZ+G7hcSp4bq54bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6k94bq1OVHhu6p7YcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YVHhu6rhu4dh4bu44buH4buq4bq3aChn4buqe+G7i+G7tuG7quG6tGFA4buq4bq1xKnhurt7UeG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YeG7qnvhu4vhu7bhu6pb4bqj4bu24buq4buHYcSp4bq54bq1OVLhu6rhu6cm4bq1OeG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6scOh4bq1YeG7quG6tTlhw6E14bqz4buqe+G6peG7qlvEqcOqe+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhu4No4bu44buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurdA4bqz4buq4bqxw6HhurVh4buqZzNR4buq4bu24bq1YeG7quG6t2hi4bq14buqZjvhurXhu6rhurfhuqfhurU54buqe2HDoeG7tuG7qmYw4buqb+G6u8Oh4buqe+G7uHvhu6phxJHhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7quG6sWHhu7h74buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmdhYuG6tVHhu6o+PeG6teG7qls24buqe8Ot4bq1OeG7quG6tWHhu7Zo4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVHhu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buqb8Spw6pn4buq4bqxYeG6peG7quG6t0DhurPhu6o5w6FAaFLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lBQOG7qkfhu4Xhu7bhurU5w5ov4buHw5k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Hướng Hóa gặp khó khăn trong thu ngân sách

Hướng Hóa gặp khó khăn trong thu ngân sách
2018-12-22 04:45:08

(QT) - Từng là một trong những địa phương có số thu ngân sách nhà nước cao của tỉnh Quảng Trị nhưng năm 2018 nhiệm vụ quan trọng này của huyện Hướng Hóa gặp một số khó khăn do...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết