Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu6VrVOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6Xhu6fhuqbhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4DEqOG7p+G6pMO94bqk4bunxq9U4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG7gnIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXNw4buH4bqv4bqxceG7py3hu6fhu4F54bug4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4buK4buM4bue4bunw4zEqOG7teG7nuG7p+G6pOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bue4buE4buK4bunw43hu4ZF4buK4bun4bue4buz4buG4bun4buIQeG7iOG6vuG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G7nOG7hsSQ4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fhu57hu5xD4bun4bqo4buK4buj4bun4buAT+G7iuG7p8aweOG7n+G7r+G7o+G7pzzhu7Phu4bhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7h+G6veG7nzYoxIPhu6fhuqzhu7nhu6fhuqRP4buI4bq+4bunw4LDk+G7p8av4buz4bun4bq+4buG4buQ4buG4bun4bue4buA4buG4bq44bug4bun4buK4buM4bue4bun4buixILhu4jhu6fhuqThu4DDlOG7huG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G7iuG7s+G7iOG7p+G7t+G7iOG7gOG7p+G7iOG7gE3hu6fhuqbhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4DEqOG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buA4buGReG7oOG7p+G7iOG7gOG7huG7p+G6rHnhu4rhu6fhu4rEkOG7p8OC4buM4bun4buKT+G7iOG7p8ON4buA4buGxJDhu6Dhu6fGr1Thu6fhu4p54buI4bq+4bun4buexJDhu4jhu6drVOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6r0Xhu6Dhu6fhu4jhu4BV4bunNeG7hkzhu4jhur7hu6fhu4DDveG7nuG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhu4jhu4Dhu4Lhu6Phu6chVeG7kOG6pOG7p+G7iOG7gOG7t+G7sOG7p+G7gMSo4buz4buI4bunxq9U4bun4buI4buA4buC4buj4bunKOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p+G7osOa4bqk4bun4buI4buA4buC4bun4oCm4bun4bqsw4nhu6Dhu6figJzhu5x54bunw4xL4oCd4bun4buew5nhu6fhu6LDmuG6pOG7p+G7iErhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunw4zhu5Dhu4jhu6Phu6fhu57hu4Dhu4Thu6drVOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqk4buAR+G7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G7nOG7hsSQ4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fhu57hu4Dhu4ZF4bug4bun4buI4buA4buG4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDisSo4buc4buKeeG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4rhu6B54bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G7nsOZ4bun4bqk4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqsw73hu4rhu6checOC4buw4bunIXnDjMOM4bucxKjEqOG7iuG7p+G6pFN54bunWeG7iOG7gOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7nnnDgsOM4bqo4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu4p54buc4bq+4buG4buI4bub4bupxqDhu6rhu6d54bug4buexKjhu6VzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmc3Lhu4bhu4rhur7hu6d5w4zhu57hu5Hhu6Xhu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6Xhu7Hhu63FqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7q+G7sXjhu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6Xhu4Dhu57hu57GoOG7my8vw4J5xKjhu5rhu6B54buI4bq+4bue4buc4buG4bufxq/hu4gvxqDEqOG7nOG7nnnDjOG7oi/FqS/hu4fhu5zhu6DEqOG7iOG6vuG7muG7oHnhu4jhur7hu4Dhu4bhuqjGoC9r4bugKeG7huG6qOG7oOG7h+G7oMSo4buGbXnhu4jhu4Dhu59JxqDhur7hu6Uvc3Iv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Lhu57hu5xzcuG7nuG6pnMow73huqThu6fGr1Thu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4buA4buC4bun4bqkU3nhu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6drVOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6ct4bun4bu24buI4buA4bub4bunPE/hu4jhur7hu6fhu4fEguG7sHIv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Iv4bueecOCw4zhuqhzci/GoHPhu4fhu4DhuqjEqOG7p+G6rOG7teG7huG7p+G6puG7huG6uOG7iOG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4bun4bui4bu34buI4bun4buq4bug4bqu4bue4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bqs4buG4bq4xqDhu6figJzhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhuqThu4Dhu4ZF4bqk4bunxq/huqrhu6fhuqzhu4bhu6fhu57hu6Dhu47hu4bhu6fhu57hu4DDlOKAneG7o+G7p2tU4bun4bqs4buG4bq44bug4bun4bue4bug4buO4buG4bun4buqeeG7iOG7gOG7p+G7okThu6fDjOG7s+G7p+G6pOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4buA4buE4buI4buA4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4buI4buA4bqu4bue4bunxq/DieG7p+G7iuG6oOG7nuG7p+G6pOG7t+G7iuG7p+G7qlDhuqThu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7quG6qOG7iuG7o+G7p+G6rOG6oOG6pOG7p8OC4buG4bq44bue4bunw4zhu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p8ON4buAw73hu4jhu6fhur7hu4bhu7fhu6fhu4jhu4BN4bun4bue4bug4buO4buG4buj4bunw43hu4Dhu4bhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BQ4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p8av4buzxKjhu6fhu7BF4bug4bun4buew5Phu6fDjUbhuqThu4Dhu6fhu57hu4Lhu4jhu4Dhu6Phu6fDjeG7gMOB4bqk4bun4buI4bq+4buA4buG4bq44bue4bun4buI4buAVeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bqk4bug4buM4bqk4bun4bue4buA4buG4bun4bue4buE4buK4bunw43hu4ZF4buK4bun4bue4buz4buG4bun4buIQeG7iOG6vuG7p+G6puG7s+G7huG7p+G7gMOU4buG4bunw43hu4DDveG6pOG7n3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyHEkOG7iOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G6rErhu6Phu6drVOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6ct4bunIXnDguG7sOG7pyF5w4zDjOG7nMSoxKjhu4rhu6fhu6nFqcaw4bux4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bui4bu34buI4bun4buq4bug4bqu4bue4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4buiSuG7iOG6vuG7p+G6vkrhu4bhu6fhur5M4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bun4buI4bq+4buAR+G7p+G7gMOo4buf4bunPOG7hsOJ4bug4bun4buI4buz4buw4bun4bue4bu1xKjhu6fhuqTDlOG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7iOG7p+G7nuG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqkw73huqThu6fGr1Thu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4buA4buC4bun4bue4buAxKjhu7fhu4bhu6fhu4rDveG7huG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7s+G7huG7p+G7iEHhu4jhur7hu6Phu6fDjeG7gMO94buI4bun4bq+4buG4bu34bun4buI4buA4buC4bun4bqm4bq84bun4bqm4buz4buI4bq+4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqZO4buG4bun4bqk4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4buj4bun4buK4buz4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunxq9V4buQ4buI4bq+4bunw4Lhurbhu4jhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu4BM4bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhuq/hur7EqOG7s+G7huG7p+G7nHnhu6Phu6fhu57huq7hu57hu6fhuqThu7fhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG6tsag4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7okrhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p2tU4bun4bqs4buG4bq44bug4bun4bue4bug4buO4buG4bun4buqeeG7iOG7gOG7p+G6rMOJ4bug4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6vuG7gOG7huG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p8ag4buAw73hu57hu6fDjOG7teG7huG7o+G7p+G7nsOa4bqk4bunw4zhu7Phu6fhu6JE4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkSuG7p+G6rMSQ4buK4bun4bqk4buA4bug4buI4bq+4bunw41F4bue4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhu6ThuqThu6fhu57hu4ZFxqDhu5/hu6cpxKjhu6fhuqxK4buj4bunxrDFqcWp4buZ4bunw41F4bue4bun4bua4bug4bu34bun4bqkU3nhu6fhu57huq7hu57hu6fhuqThu7fhu6fhuqTDveG6pOG7p8avS+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6rMOJ4bug4bun4bqmxKjhu6fDgnnhu4jhu6fhur7hu4bDveG7iuG7p8ON4buA4bu3xKjhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p+G6rOG7jOG6pOG7p8OM4bq2xqDhu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fDgkbhu6fhuqThu4Dhu4bhu6fGoOG7gMOT4buG4bunw4Lhu5Thu4bhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fDmuG7iOG6vuG7p+G7nsOZ4bunxqDhu4Dhu4J54bunw43hu4DDveG7iOG7p+G6vuG7huG7t+G7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqkw73huqThu6fhu57hu4Dhu4Lhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhu4Dhu4Lhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h8OZ4bun4buAw5Thu4jhu6fhu6nFqcWp4bun4bqk4bqgxqDhu6fhu57hu4Dhu4Lhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqxF4buI4bun4buew5nhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMSC4bug4bunw4zhu7XhuqThu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7jOG7huG7p+G7iOG7gErhu4rhu6fhuqZ54buI4bqk4bqo4buixqDEqOG7nOG7nuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7p+G6rEHhu4jhur7hu6fDjeG7rOG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhuqbhu6Thu6Phu6fDgnnhu4jhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G6rOG7ueG7p+G6pOG7gEzhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bunxrB34bun4bqk4bqgxqDhu6fhu57hu4Dhu4Lhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fhu6LDgeG6pOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7o+G7p+G7lOG7p+G6rOG7jOG7p+G7nuG7oOG7juG7huG7p+G7nsOZ4bun4buvLcaw4bux4buj4bun4bqsReG7iOG7p+G7h+G6veG7nzYoxIPhu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu7Phu4bhu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p8OC4bug4buO4buG4bun4bue4buA4buG4bun4bqs4bqu4bug4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bunw4Lhu6Dhu47hu4bhu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqk4buA4buGeeG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p3bhu6fGr0vhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7gOG7guG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7iOG7gOG7guG7p+G7okThu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4buk4bun4bqmxKjhu6fDjOG7pHnhu6fhuqThu4BM4buI4bun4bue4buA4bq64bunw4zEqOG7teG7huG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7o+G7p8av4buz4bun4bqsw5Phu4bhu6fhuqbhu4bhurjhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG7gOG6tuG7iOG7p+G7quG6quG7nuG7o+G7p+G6rMO94buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6fhuqRTeeG7p8OCeeG7iOG7p+G6vuG7hsO94buK4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G6vsOS4buK4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8av4bq24bue4bun4bua4bug4bqo4buI4bun4bue4buA4bug4buM4bqk4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDjeG7gMO94buI4bun4bq+4buG4bu34bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu7DEkOG7oOG7p+G7nuG7gOG7guG6pOG7gOG7p8OC4buM4bun4buKT+G7iOG7p8ON4buA4buGxJDhu6Dhu6fGr1Thu6fDjOG7s+G7p8OC4buGxJDhu4jhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6ocSo4buA4buI4bunNuG7oOG7sOG7p+G7h+G7nOG6sOG7iOG7o+G7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7okjhu6fhu4fhu5zhuq7hu4jhu6fhu4fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p8ON4buG4bq44buI4bun4bueVeG7kOG7iOG6vuG7p+G6pnnhu4jhuqThuqjhu6LGoMSo4buc4bue4bun4bua4bugw5PhuqThu6fhu55F4bun4bqv4buA4bu54bun4bqj4buAeeG7iOG7gOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vza1Thu6fhuqzhu4bhurjhu6Dhu6fhu57hu6Dhu47hu4bhu6fhu6p54buI4buA4bun4bupxanGsOG7seG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fGoOG7gMO94bue4bun4buiSuG7iOG6vuG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bua4bugw5PhuqThu6fGr+G7s8So4bunw4xQ4bqk4bun4bupxrDhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fhuqThu4BT4bun4buI4buA4bq24bue4bun4buAw4Dhu4jhur7hu6fhu57hu6DhurDhu4jhu6Phu6fDgsOB4bue4bun4bqs4bqw4bug4bun4buew5nhu6fGsOG7q+G7n3bhu6fhu5rhu6B54bun4bqkw73huqThu6fDjcSQ4buI4buA4bunNuG7h2t24buj4bunNuG6r8aw4buj4bunKeG6v+G7h8aw4bunxq/hu7Phu6c14buGeeG7huG7nuG7nOG7huG7h2vhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczbhu4bDieG7iOG7p+G6r+G7gOG7hnIvxqBz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

HLV Miura công bố danh sách ĐTQG Việt Nam

HLV Miura công bố danh sách ĐTQG Việt Nam
2014-06-20 06:48:38

(SGGP) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới triều đại của HLV Miura sẽ chính thức tập trung từ ngày 25-6 tới tại Bình Dương với 24 cầu thủ được HLV người Nhật Bản công bố mới...

“Tây Ban Nha thất bại vì HLV Del Bosque”

“Tây Ban Nha thất bại vì HLV Del Bosque”
2014-06-20 06:47:42

(TTO) - Một số chuyên gia bóng đá thế giới đã nhận định một trong những lý do khiến đương kim vô địch Tây Ban Nha chia tay VCK World Cup 2014 từ vòng bảng vì sai lầm của HLV Del Bosque.

Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV Đông Nam Á

Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV Đông Nam Á
2014-06-20 06:46:16

(TTO) – Ngày 19-6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành 3 HCV và phá 2 kỷ lục của Giải vô địch bơi Đông Nam Á 2014 đang diễn ra tại Singapore.

Quảng cáo dung tục

Quảng cáo dung tục
2014-06-19 07:16:06

(SGGP) - Mới đây, đoạn clip Ngọc Trinh quảng cáo cho một nhãn hàng sữa tắm đã nhanh chóng gây “bão” trên cộng đồng mạng. Đoạn quảng cáo dài hơn 1 phút với rất nhiều cảnh quay...

Phạt trang web đăng tải nhạc '“rác”

Phạt trang web đăng tải nhạc '“rác”
2014-06-19 07:15:39

(TNO) - Thanh tra Bộ VH-TT-DL vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bạch Minh (chủ sở hữu trang web chacha.vn) và công ty chủ quản trang nhacvui đã phổ biến hai bài hát...

Tem đắt nhất thế giới giá 9,5 triệu USD

Tem đắt nhất thế giới giá 9,5 triệu USD
2014-06-19 07:15:22

(TNO) - Con tem The British Guiana one cent magenta (ảnh) được cho là quý hiếm bậc nhất thế giới vừa được bán đấu giá thành công ở New York (Mỹ) hôm 17.6 với giá 9,5 triệu USD,...

Ana Ivanovic: Kiều nữ Serbia và mùa giải bạch kim

Ana Ivanovic: Kiều nữ Serbia và mùa giải bạch kim
2014-06-19 07:14:48

(SGGP) - Kể từ “mùa giải hoàng kim” hồi năm 2008, chưa có mùa giải nào mà kiều nữ Serbia Ana Ivanovic lại có thể gặt hái được nhiều thành công giống như mùa giải năm nay. Chắc...

Robben xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc

Robben xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc
2014-06-19 07:14:27

(TTO) - Ghi một bàn thắng cùng khả năng hoạt động rộng và năng nổ, tiền vệ Arjen Robben (Hà Lan) đã được các nhà chuyên môn của FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết