Cập nhật:  GMT+7
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buB4bqjMeG6o2jhu6124bqsdmjhurjhu692xrDhurpo4butbkFzaMOJ4buvw4DDjGhyw7Thurho4bq4dsWpw4Fow4Hhu6/GoeG6uGjhurhGaOG6uEXhu4LhuqxwaOG6uOG6rHZow4Fu4buI4bq/L+G7r8Ot4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7rnNucWfhu4ExMWgtaMOQw7N2aOG6uEXhurrhu4jFqcOBaOG7r3jDgeG7r2jhuqN2xrDhurhoI25BaC1o4bqjMeG6o2hww4rDgeG7rWjDkMOzdmjhurhF4bq64buIxanDgWjhu694w4Hhu69oMeG7oDBo4bq9I+G7r+G7neG6uGjhu6Dhu43DgcOqaHLhu49ocOG6oGjhu6HhurrDgnZo4butduG6rHZo4bq44buvdsaw4bq6aMONxalo4butbkFzaMOJ4buvw4DDjGjhurjhu6/hu6lo4bq44buvbsOAaOG7tuG7r+G6sMOB4butaOG7rXbhuqx2aOG7r8Oyw4FoLWgwbsOJ4bq64bu3c2jhuqN2xrDhurhoI25BaOG6ueG6vy9E4buB4bq/4bq4buG7oeG7uXNow4nhurjhu4jhu7lz4bqtZ0FuReG7rXbDgcSRw6xE4buKaG7hurrhurjDgGfhu4Hhur/hurhF4buB4bq/4bq4ceG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bq/dkHhu61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ3Dhu7dfdkFu4butc2dow4nhurjhu4jhu7lz4bqtZ8OMdnHhurjhu6/EkWjhu4ltaUThu4pnaG7hu7nhurjhuq1nZ2jDiUVw4bqtZ+G7r+G6uOG6uETEkS8vw4nhurhu4bq4dnDhurnDgXPDjOG6ueG6uOG6usOAduG6uEVz4bq5w43DgS/hurjhurjDgC92L8OJasOsai/DrGnDrcSpL2nhu4kvw6xqL1FreuG7ocOjUeG7iHrhurnhu7VE4butZy/hu4Hhur8vROG7geG6vy/hurhx4buB4bq/L+G6uEXhu4Hhur/hurhF4buB4bq/4bq4ceG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4busbkFzaMOJ4buvw4DDjGgwbsOJ4bq64bu3c2hE4buvduG7pcOBaOG7oeG7jcOBaEBNaC1o4buMw4Hhu6/EkWhOxIMj4bq/L0Thu4Hhur8v4bq4ceG7geG6vy/hurhF4buB4bq/L+G6uG7hu6Hhu7lz4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Ej4buv4buCaMON4bud4buIw6low61taMOBw7VBaMOJbuG6umgxReG6omhw4buv4bqmdmjhu7l24bulw4Fo4bq4w73DgeG7r2jhur1w4buvw71o4bq44bqyw4Fo4bq4w7J2aOG7r252aMOBw7VBw6rDqWjhuqMx4bqjaEHhuqx2aOG6uOG7r0dwaOG7r3bGsMOBaEHhurThurho4butbkFzaMOJ4buvw4DDjGhyxalocG7DgGjhurh2w4Hhu69o4bq44buv4bubw4Fo4bq44buvdmhyxqHhurpo4bq44buv4bupaOG6uOG7r27DgGjDjcOzaEXDqMOBaOG7ueG6uuG7iMaww4Fow4nhu4RwaOG7t+G7r8SCc+G6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhu7jEqGhxw4BocuG7qWjhuqMx4bqjaHLhu5vhurpo4bq44buCaMONw7PDgGhw4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq4RXjDgeG7r2jhu7nhu5vDgWjDgcOz4buIaMONeGgwbsOJ4bq64bu3c2jhu7nDs2jhu61uQXNow4nhu6/DgMOMaOG6uOG7r+G7qWjhurjhu69uw4BocuG7guG6qnBocm/DgeG7r2jhu612b2jhu6/GoURoceG7n8OBaMOB4buvxqHhurjDqWjhu692xrDDgWhE4buv4buAaMOJ4bqgw4Hhu61o4bq4w7J2aOG7r+G6psOBaMOtamloxJDhurrhurZwaOG7rXZuaOG6uEXhu6XDgWjhurjhu6/hu6do4butduG6rHbDqWjhurhFw4DDgeG7rWhy4bqgaEThu6924bulw4Fo4buh4buNw4FocOG7gG5oQE1oTkFzRXZwbsOBaCN2w4Hhu7VuaMOjbkVFdsOARWhy4buC4bqqcGjhu4pzQWjhu7nDs2jhurjhu6/Ds8OB4buvaHDhurDDgeG7rWjDjcOzaMOBw4J2aOG6uHbhu6fDgeG7rWjhu6/huqbDgWhw4buNaOG7oUJ2aOG7rXZvaOG6uEV5aOG7rXbhu412aOG6uOG7r+G7gkLDgeG7rWjhu7nhu6XDgWhy4bunw4FoxKlpaeG6uWlpaWgyMFFow43Ds2hB4bq04bq4aMOJ4bq2aOG7ueG7guG6qsOB4butaOG7t+G7r8OCw4Hhu61o4bu54bqyaOG6uOG7r3dow4l2w4Hhu69o4bq44buvbkFo4butdm5o4bq44buvSGjDieG7hHBo4buv4buRw4Hhu61ow4HDtUHhurnhur9E4buBOsOB4butaF3hu6/DskFo4bqjdsaw4bq4aDF24bunw4HDqWhE4buv4bqgaOG6uMOCw4Hhu61o4butdm9BaHLhurZwaMOQw7N2aOG6uEXhurrhu4jFqcOBaOG7r3jDgeG7r2jhuqMjw6locOG7r8OAaOG7oXbhu6fhurho4buvdsaww4Fo4bu24buv4bqww4Hhu61o4butduG6rHZo4buvw7LDgWgtaDBuw4nhurrhu7dzaOG6o3bGsOG6uGgjbkFo4bu5w7No4butbkFzaMOJ4buvw4DDjGhxw4Bow5DDs3Zo4bq4ReG6uuG7iMWpw4Fo4buveMOB4buvaOG6oyNo4bq4R2jDieG7jcOBaOG7iuG6usah4bq4aMON4bqsdmjhu7d2w4Hhu69oROG7r3docuG7m+G6umjhurjhu4Jo4bu54bqsw4Fow4Hhu6/GoeG6uGjhurhGaOG6uEXhu4LhuqxwaOG6uOG6rHZow4Fu4buI4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6o+G6osOB4butaHDhu6/hurrDgeG7rWjhu7fhu6fhurhoMG7DieG6uuG7t3No4bqjdsaw4bq4aCNuQWjDicO5aHF24burw4FoRW5o4bq4w7J2aMOJ4buXw4Fo4bu34buvxqHhurpow4Hhu63DgMOzdmjhurhF4bqodmhw4bqgaHF2xrDDgWjhurh3cOG7r2hy4bunw4Fow6xp4bq5aWlpQWjDrGhCaOG7oHjDgeG7r2hR4buC4bqmw4Hhu61ow43huqx2aHDhu692aEThu693aOG6uHfDgeG7r2hFduG7pcOB4butaHDhu6/DgGjDieG7l8OBaOG7t+G7r8ah4bq6aHLhu49o4bu54bulw4Fo4bq44bqsdmjDrWpo4bq4w71ocuG6ssOB4butaHDDisOB4butaHBvcGjhurjhu6924bun4bq4aOG7oXnDqWjhu612w7PDgWjhu612b8OAaHLhu4LhuqpwaOG6uOG7r+G6uuG7pWjhurhGaCPhu6/hu53hurho4bug4buNw4Hhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBXeG7r+G7m8OBaOG6uOG7r+G7gkLDgeG7rWhw4buvw4Bow4Hhu63hu4Lhuqh2aOG6uOG7r8O0w4Hhu61ocOG6uuG6tHBocOG7hsOB4butaHDhuqBo4butdm9o4bq4RXlocG7DgGjDgeG7r8ah4bq4aOG6uEZo4bq4ReG7guG6rHBo4bq44bqsdmjDgW7hu4ho4bq4RcOAw4Hhu61ocG9waOG7rW5Bc2jDieG7r8OAw4xocOG7gG5ow5DDs3Zo4bq4ReG6uuG7iMWpw4Fo4buveMOB4buvaOG6oyNo4bu5w7NoQeG6tOG6uGhw4buvduG7p3Bo4bqw4bq44bqwaOG7rsOAw4FxbmhQIOG6o2jhu7fhu6/DgOG7jcOB4butaMOtaOG6uMO9aHLhurLDgeG7reG6ueG6v0Thu4Hhu6xuQXNow4nhu6/DgMOMaHDhuqBo4buh4bq6w4J2aOG7reG7r3Zo4buveMOB4buvaHDhu693w4Hhu69o4bq44buv4buEcGjhurjDsnZo4bugeMOB4buvaFHhu4LhuqbDgeG7rWjDjcOzw4Bow4Hhu63Ds+G7iGjDrGot4buJaMONw7NocUdo4bu3duG7p8OBaOG7ueG7pcOBaMOJ4bqgw4Hhu61ow43Ds8OAaOG6uOG7r2/DgeG7rWhtLcOsacOtxKnhurloIuG6uSPhur8vROG7gQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Đò không qua sông

Đò không qua sông
2024-05-26 09:29:00

QTO - “ Đờn cò lên trục kêu vang-Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng”.

Triển lãm Gốm Mỹ thuật

Triển lãm Gốm Mỹ thuật
2015-04-27 00:45:38

(SGGP) - Sáng 25-4, tại Trường Cao Đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đã khai mạc triển lãm 304 tác phẩm gốm mỹ thuật của 56 tác giả. Trong đó có 19 tác giả là Hội viên Hội Mỹ...

Andujar loại Ferrer, gặp Nishikori ở chung kết

Andujar loại Ferrer, gặp Nishikori ở chung kết
2015-04-27 00:43:50

(SGGP) - Bất ngờ đã xảy ra khi Pablo Andujar đánh bại David Ferrer trong trận bán kết cuối cùng của Barcelona Open 2015 và tiến vào trận chung kết gặp tay vợt người Nhật Bản Nishikori.

Triển lãm ảnh TP.HCM 40 năm

Triển lãm ảnh TP.HCM 40 năm
2015-04-26 13:42:04

TT - Sáng 25-4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “TP.HCM - 40 năm đổi mới, phát triển và hội nhập”.

Họa sĩ Việt Nam dự triển lãm Art Brussels 2015

Họa sĩ Việt Nam dự triển lãm Art Brussels 2015
2015-04-26 13:41:22

TT - Các họa sĩ Việt Nam Tiffany Chung, Hoàng Dương Cầm, Nguyễn Huy An, Nguyễn Mạnh Hùng... của galerie Quỳnh (Q.1, TP.HCM) đang tham dự triển lãm Art Brussels 2015 (Bỉ) từ...

“Chung kết muộn” của The Remix

“Chung kết muộn” của The Remix
2015-04-26 13:40:55

TT - Sau ba tháng ra mắt, The Remix - Hòa âm ánh sáng sẽ bước vào đêm thi cuối cùng lúc 21g20 ngày 26-4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết