Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRMOG6ruG7lcOqd8SCw6rhu5Xhu6XDicOsw6rhuqjhuqbhu7V4w6rhu4Dhu6N4ZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRYj4+WWPDqi3Dqj7huqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5nhuqrhuqLhu6fDquG7peG6oOG7p8Oq4bqo4bulannDquG7gHLDqnjhu6XEqeG7lcOq4buX4buNeMOq4bqo4bqg4buV4bqtw6p44bulxKnhu5XDquG7peG7iXjDqnbhu4134bqtw6p44bulxKnhu5XDqsah4bu34bqp4bqp4bqpw6rhu5Vqw6rhuqjhu6XFqXjhu6XDqsO54bunasOqduG7k3jDquG7l+G7p3V4w6rDueG7p2rDqsahcuG6qsOqdnB4w6rhuqjhu6dxeMO5w6rhu4Byw6rhuqzhurzDquG6qOG7peG6sMOqxILDquG7lcSQw6zDquG7lUF4w7nDquG7leG7pUJ4w7nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRNuG6ruG7p8OqeOG7pcSp4buVw6rhu5fhu414w6rhuqjhuqDhu5Xhuq3DquG6rOG6vMOq4bqo4bul4bqww6rEgsOq4buC4bqq4buP4bqow6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bq6w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5VBeMO5w6rhu5Xhu6VCeMO5w6rhu5Xhu6XDicOsw6rhu5XDvcOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7lcSCw6rhu6XhuqDhu6fDquG6qMawd8Oq4bul4bundOG6qsOq4buAcsOqeOG7peG6vnjDucOq4bqo4buneOG7pcOq4bulecOsw6rhu5XEkMOsw6rGoeG7j+G6qMOqeMOJ4bqu4buVw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu6/hu6Xhu6fDqnjhu6XEqeG7lcOq4buv4buneOG7pcOq4buA4bunc3jDqnbEqeG7p8Oq4bqk4bqq4buLw6rhu6/hu6XDvcOq4bul4bundOG6quG6rcOq4bqk4bqq4buLw6rhu5XDrHnDquG6rMOseMO54bqpw6rGoHTDquG6psOA4bunw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO9w6p44bul4bq+eMO5w6p3w4Hhu6fDquG7l+G7jeG7hMOqeMOB4bunw6rhu69x4bqow6rDueG7p+G6vsOsw6rhuqjhu4vhu5XDqsOC4bul4buRd+G6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7meG7p3ThuqrDquG7l+G7p3V44bqtw6rhu6/hu6Xhu4t4w6rDueG7p2rDquG7gOG6ruG7p8OqeOG7pcOs4bqq4bqtw6rhu413w6p44bulxKnhu5XDquG7gOG7icOqxqHEqeG7p8Oq4buV4bulQnjDucOqeMO54buJ4buEw6rhu5Xhu4l4w7nDquG6qOG7pXB3w6rhu4LDrMOq4buV4buL4buV4bul4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThuqjDrOG7mXbhu5vDquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur13w6zhuqbDueG7p3jhuqXhu4fDguG7gsOqw6zhuqrhuqh54bq9xJFk4bqo4bqmxJFk4bqo4buXxJFk4bund8O5w6rDrHbhuqjhuq/hur3hur3DquG7peG6rMOCw6zhu5Xhu5vhuq/hur3hur/hur3DquG7mXnhuqbhu5fhu5vhuqbhuq/hur3hu4Hhur3DquG7peG7hMOC4bub4bqmduG7p3jhu6/huq/hur3hur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6veG7peG6qOG6qMOC4bqlLy/hu4bhu4bhu4bhuqnhuqjhuqp54bun4bqo4bqm4bub4bqp4buVeXfhuqnhu4B4Lz7hu6fDrHjhu4R5eC/hu6Z3w6zDueG7mzbhu6fhu5vhu4bhuqnDrOG6rMOC4buCw6I+4bul4bqqd+G7mXjDrOG7p3bhu6bhu5bhuq/hu4Nn4buHaeG6v8Ot4bq9L8SRZC/huqjhu5fEkWQv4bqo4bqmxJFk4bqo4bqmxJFk4bqo4buXxJFY4bulw713w6rhu5Thuqbhu5vhu5d5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rGoXB3w6rhu5fhu6d1eMOq4buBaS3DrS3DquG7h+G6v+G6v8Otw6otw6pKeOG7peG6pcOqIeG7pcSpd8OqPuG7peG7iXjhu6XDqljhu6Xhu414ZC/huqjhu5fEkWQv4bqo4bqmxJFkL+G6qMOs4buZduG7m8SRw5nhu6fhur7DrMOq4buVanjhu6XDquG7leG7i+G7lcOq4buZcHjDqnjhu6XGsHjDqnjhu6XDrOG6qsOqeOG7pcOJw6rhuqThuqrhu5t4w6p34buJw6p44bulw4nDqnbEqcOq4buP4buE4bqtw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5nhu4/huqjDquG7r0fDquG7leG7i8OqeOG7peG7jXjDquG7pcOs4buEw6rGocSCeMOq4buA4bupw6p44buJecOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG7peG6quG7hMOq4bqs4buLeMO5w6rhu6/hu6dxeMOqw7nhu6dCw4LDqnjhu6XEqeG7lcOq4buX4buNeMOq4bqo4bqg4buV4bqtw6p44bulxKnhu5XDquG7leG6osOqxqHhu6d0eMOqxqFxeMOqxqHDieG6tuG7lcOq4buA4bqu4bunw6p4w7nDieG6sOG7p8OqeMO54bul4bubw6rhu6V5b+G7lcOqeMO5w4nhurbhu5XDqnbEqeG7p8OqxqFy4bqqw6rGoeG7i3jDucOq4bqk4bqqRuG6qcOq4buUw73DquG6qOG7pXTDqsag4bq44buVw6o+4bqq4buPeMOq4bul4buL4bqow6p5w4Lhu5vhuqbDrOG6rcOq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu5fhu6d1eMOqeOG7pcSp4buVw6rhu6/hu6nhu5Xhu6XDquG7leG7pcOJw6zDquG6qOG7pcO04bqow6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG6rG3hu5Xhuq3Dqnjhu6XDiXjDucOq4buV4bulxanDqsWp4bqow6rDrHjhu6XDquG7lUV4w7nDqsaha8Oqd8OseMO5w6rhuqjhu6Vwd8Oqd+G6oOG6qMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu6/hu6Xhu4t4w6rDueG7p2rDqsahcXjDquG7r+G7peG6qsOq4buA4bq84buVw6p44buJ4buE4bqpw6pY4bul4bq+eMO5w6rhu5nhuqrhuqLhu6fDquG6rOG7p3jhu6XDquG7pXnEqeG6qMOq4buNd8OqeOG7pcSp4buVw6rhu5fhu414w6rhuqjhuqDhu5XDqsah4bupeOG7pcOq4buvR8Oq4bqoxKnhu6fDqnjhu6Xhu4nDqsO54bun4buLecOq4bqsw4nDqj7huqbDtXjDqjZseMOq4buu4bulcMOq4buVw73DquG6qOG7pXTDquG7leG7pcOJw6zDqsahxJDDqsO54bunQsOCw6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4bqo4bqm4bufw6rDrHfDquG7peG7p3ThuqrDquG7pXHhuqjDquG7gHLDqnjhu6Xhur54w7nDquG6qOG7pXTDqnZ5xKnhu6fDqnjhu6XDicOq4bul4buL4bqow6rhu4Lhu5F34bqtw6rhu6Xhu4vhuqjDquG7gnnDrHjhuq3DquG7peG7s8Oq4bulROG7p+G6qeG6qeG6qcOqeOG7pcOJeMO5w6rhu5VFeMO5w6rGocSQw6rGoXTDquG6qOG6unjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6qOG7pcOsd8Oqw7nhu6fDrMOq4bqo4bulcHfDquG7hHDhuqrDquG7pcSCeMOq4buX4buzeMO5w6p44bulxKnhu5XDquG6pOG6qnDDquG7pcOJxIJ4w7nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buu4bul4bunw6pXw43Dqlbhu6d44bulw6rhu5Thu6XDrOG6qMOq4buA4bqu4bunw6pXeXrDrOG6puG6qMOq4bqtw6rFqeG6qMOqeOG7peG7j+G6qMOq4buV4buL4buVw6rDusOseMOq4buVxJDDrMOq4buVQcOqxqFrw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjEqXnDqsah4buncuG6qsOq4buv4bunc3jDquG6qOG7pcOJ4bqyeMO5w6rhuqjhu6Xhurjhu5XDqnjhu6XEqeG7lcOq4buV4bqiw6rGoeG7p3R44bqpw6rhu5bhu4l4w6p44bulxKnhu5XDqsO54bunw6x5w6rhu6XDieG6snjDucOq4bqo4bqmcHjDquG6rOG7jXjDquG7r+G7peG7j+G6qsOqe3h24bund+G7p+G6qOG7m+G7l8Oq4bqs4buEd8OC4buleXjhu4TDquG7mXB4w6rhu5XEqXjhu6XDquG7leG7i+G7lcOqeOG7pcSp4buVw6rhu5VEw6rGoeG7p3N4w6rhuqjDisOq4bqo4bqm4bqyw6p4cHjDqsO5w7V4w6rDuUXhu6fDquG7pcSCeOG6qcOqNuG7icOq4buA4bqu4bunw6rhu5fhurzDquG7i3jDquG7pOG7i+G6qMOq4buAw6x4w7nDquG6qOG7p3F4w7nDqsah4buJeMOqYjzhu6d4w7nDquG6qOG7peG7m8OqeeG6puG7leG7peG7m+G6rOG6qOG6psOsY8Oqd+G7icOqeOG7pcO9d8Oq4bul4buL4bqow6rhu5Thuqbhu5vhu5d5w6rGocOseMO5w6rhu4/DgsOqxJDDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jhuq3DquG7mcSpeMOq4buEcOG6qsOqeOG7pcSp4buVw6rhu5XDvcOq4bqo4bulcHfDquG7r3B44bulw6rhuqjhu6dxw4LDquG7lcO0eMOq4bqo4bulccOqw7nhu6fhuq7hu6fDquG7peG7iXjDqnbhu413w6p34bqg4bqow6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7r+G7pUF4w7nDquG6pOG6quG7i8OqxqHDg+G7p8OqeG94w7nDqnhy4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqZ5eMO5w6p24bun4buA4bubw6rhuqzhu6V54buGw6pX4buJ4bqqw6rhuqjGsHjhu6XDquG7hHDhuqrDqmLhu5R5dnnhuqrhuqbhuqzDqnnDusOqdnnhu4Dhu5vhuq3DquG6qMOB4bunw6rhu4Fp4bqtw6rhu4HDrS3DrcOq4bqoxKnhu6fDqljhu6XEqeG7lcOq4buA4bunc3jDqj4h4bqp4buk4buUV2PDquG7lcSQw6zDqnjhu6XDvXfDquG7lOG6puG7m+G7l3nhuq3DquG7gOG7p3Phu5XDquG7lOG6puG7m+G7l3nDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG7r3HDqnbEqeG7p8Oq4bqs4buNeMOq4buv4bul4buP4bqq4bqtw6rhuqjhu6Vwd8Oq4bul4bunc+G6qsOq4bq4eMO5w6rhu4t44bulw6rhuqzhu4t4w7nhuq3DqndCw6zDquG7peG7i+G6qMOq4buA4bqu4bunw6rGocSpecOq4buVROG6qeG6qeG6qcOqduG7icOqxqHhu6dy4bqqw6rGoeG7i3jDucOq4buv4bulxanhu5Xhu6XDqnZz4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkTx5eMO5w6rhu5XDvcOq4buA4bufw6p44bulw4nDquG7peG7tcOqxqFrw6rhuqThuqrhu4vDquKAnOG6qOG7pcOsd8OqdsOsd+KAncOq4bqo4bqmeXjDucOq4buA4bunc+G7lcOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOqeOG7peG6vnjDucOqRsOq4bqow4nhurJ4w7nDquG7lcSQw6zDqnfGsHjhu6XDquG7r+G7peG7p3F4w6rDieG6ruG7lcOqd8SCw6rGocSp4bunw6rhu5Xhu6VCeMO5w6rhu6XDvcOsw6p44bulxKnhu5XDquG7peG7iXjDqnbhu413w6rhu5Xhu6XDicOsw6rhuqjhuqbhu7V4w6rhu4Dhu6N44bqpw6o24bqu4bunw6p2RsOq4buXecOq4bqo4bul4bunceG6qsOq4buv4buneOG7pcOqw4Lhu6XFqcOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5Xhuq3DqsOC4bulw7V4w6rhu5Xhu414w6rhu5Xhu6Xhu6t44bulw6rhu413w6rhuqjhu6XDrHjhu6XDqsaha8OqxqHDieG6tuG7lcOqw7nhu6fDrHnDquG6qOG6puG7tXjDquG7leG7pXnDqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7i+G7lcOqd+G7icOqeOG7pcOJw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDqnbhurDhu6fDqnjhu6XEqeG7lcOq4bqs4buxw6pYw7nhuqrhu4R1eMOq4buY4buL4buV4bulw6rhu4Lhu4vhu5XDqnjhu6XDtHjDqnbhu4nDquG7leG7peG7q8Oq4bqk4bqq4bubeMOq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6rOG7pXnhu4bDquG6rOG6vMOq4buv4bunc3jhuq3DquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO9w6p44bul4buncuG6qsOq4buv4buneOG7pcOqeMO54bul4bunc3fDquG6ssOq4buX4buzeMO5w6p44bulxKnhu5XDquG6qOG7pcWpeOG7pcOqw4Lhu6Xhu7N4w7nhuqnDquG7rnHhuqjDquG6pOG6qmrDqnbhu4nDquG7r+G7peG7i3jDqsO54bunasOqw4Lhu6Vq4bunw6p4w7nhu6Xhu5vDqnjhu6Xhur54w7nDquG6qOG7p3F4w7nDquG7peG7i+G6qMOqduG7teG6qMOq4buV4bul4bu14bqo4bqtw6rhu5Xhu6VBeMO5w6rhu5Xhu6VweOG7peG6qcOqVsSp4bunw6rhu5VFeMO5w6rhu4DGsMOq4bqo4bul4bunceG6qsOq4buv4buneOG7pcOqw4Lhu6XFqcOqeHB4w6rhu5fhu4l4w6rhu6XhurbDgsOq4buCw4nhuq54w7nDquG7gWnDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG7lcO9w6rhuqzhu4vhuqrDqnfhu6fhu5XhuqZ54bqtw6rGoeG7iXjhu6XDqsOC4bulauG7p8Oq4buVw7XhuqrDquG7gOG7p3N4w6rGoXF4w6rhu413w6rhuqjhu6XDrHjhu6XDquG6qOG7peG6qsOq4bqsw7J4w6rhu6/hu6Xhu6dxeMOqd+G6oOG6qMOq4bqsw4HDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5Xhu6V5w6rhuqZueMO5w6rGoWvDquG7lcO9w6rhuqzhurzDquG7peG7i+G6qMOqeOG7peG7ncOCw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5Xhu6XDicSCeMO5w6rhuqjhuqbGsHjhu6XDquG7gOG7icOq4bqmw6zDquG7gHLDqsO54bun4bq+w6zDquG7leG7peG6unjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFY4bulxKnhu5XDquG7leG6osOqxqHhu6d0eOG6rcOq4buXQ8Oq4buVw73DquG7lcOBw6rDuW14w7nDqsahxKnhu6fDquG7leG7pUJ4w7nDquG7pcO9w6zDquG6psOsw6rhuqzDrHnDqsah4bunw6p44bq+w6zDquG6qOG7pcaww6rhuqjhuqbDieG6ruG7lcOqeOG7peG7j+G6qMOq4buA4buTeMOqw4Lhu6Vq4bunw6rGoWp3w6rhu5lqecOq4buV4bulecOq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhuqjhu6XDieG6snjDucOqeMO5ecSpeMOq4buVxILDquG7peG6oOG7p8OqxqHDieG6tuG7lcOqeMO54bul4bubw6p44bul4bq+eMO5w6rhuqjhu6dx4bqow6p3ROG7lcOq4buZ4bundOG6qsOq4buX4bundXjDquG7lcO9w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDueG6rcOq4bqsw6zhuqrDqsahw73Dqnfhuq7hu6fDquG7guG7neG6qMOqxqFxeMOq4buV4bul4bqq4buEc3jDqnjDuW13w6p44bulxrB44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkSHhu6TEqFfDqj7hu6Thu4hY4bukw6pY4buk4buMWGQvw4LEkQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bellamy đấm cổ động viên của MU

Bellamy đấm cổ động viên của MU
2009-09-21 13:20:01

(VnExpress) - Sẵn nỗi cay cú vì thua trận, tiền đạo của Man City vung tay đấm vào mặt fan cuồng của MU khi bị khiêu khích.

Owen đóng vai người hùng, MU khuất phục Man City

Owen đóng vai người hùng, MU khuất phục Man City
2009-09-21 13:19:40

(VnExpress) - MU ba lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Man City gỡ hòa, chủ yếu vì sai lầm của hàng thủ. Nhưng với khoảnh khắc lóe sáng của Owen phút bù giờ cuối cùng, đội chủ...

Nghệ thuật hàn lâm chủ động tìm khán giả

Nghệ thuật hàn lâm chủ động tìm khán giả
2009-09-21 11:40:22

(TTO) - Một loạt chương nghệ thuật hàn lâm, kinh điển được thể hiện nhẹ nhàng, trẻ trung, nhiều màu sắc hơn trong thời gian qua đã cho thấy quyết tâm tìm đến khán giả đại chúng...

Sách hội họa đắt giá nhất

Sách hội họa đắt giá nhất
2009-09-21 11:40:10

(TTO) - Ngày 16-9 tại London (Anh), công ty đấu giá Bolhams tổ chức đấu giá một tập sách in 80 bức tranh màu nước tuyệt đẹp của tác giả Amadeo Preziosi, dự kiến thu được...

Triển lãm Lạ của Lê Duy Đoàn

Triển lãm Lạ của Lê Duy Đoàn
2009-09-21 11:39:42

(TTO) - Chiều 19-9, tại TP Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Lạ - triển lãm cá nhân đầu tiên của tác giả Lê Duy Ðoàn.

Precious thắng lớn tại Toronto

Precious thắng lớn tại Toronto
2009-09-21 11:39:31

(TTO) - Liên hoan phim (LHP) Toronto 2009 đã khép lại ngày 19-9 với giải phim do khán giả bình chọn - giải thưởng cao nhất - thuộc về bộ phim Precious do nữ hoàng truyền hình...

Đức khai màn lễ hội bia

Đức khai màn lễ hội bia
2009-09-21 11:39:15

(VnExpress) - Bia chảy tràn như suối và không khí lễ hội tưng bừng khi Munich khai mạc lễ hội bia Oktoberfest hôm qua.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết