Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syjhu6Xhu53huqlv4bq24bul4bud4bqpVeG7ok7hu6ThuqnDs+G7l+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qeG7peG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpbeG7meG7peG6qULhuqrhu6Xhu53hurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G6rz0q4bqx4bqpLeG6qcOT4buX4bqpw4Phu6PEguG6qeG7o+G6rsOD4bqpQuG7geG6qcODasOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcO54bup4buf4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw7rhuqxu4bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6o+G6qcO64bqsw6rhuqlu4buj4bup4bul4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4buf4buT4bul4bqpbXfhuqlC4buZ4bqpdeG7o+G7p8Oq4bqp4buj4bupbuG6qULhu4Hhuqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqp4bqvVeG7omFO4buk4bqx4bqpw4Hhu6PhurDhuqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7n8ah4bul4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqlC4buB4bqpw7Phu7Xhu5/huqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqPhuqnDs8OC4bu3buG6qeG6ouG6rOG6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqpbuG7icOB4bqj4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnDg+G7o+G7reG7peG6qU1nbuG6qU1w4bul4buj4bqj4bqpROG7heG6qU7DqsO54bqpKsSCxJDhu5nhu6XhuqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpTsOqw7nhuqnDmnfhuqnhuq89xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6seG6qcOz4buF4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qW/huqzhuqnhur/hu6XhuqnigJwq4buj4but4bul4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4buf4buT4bul4bqpbXfhuql14buj4bunw6rhuqnhu6Phu6lu4bqpQuG7geG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5XigJ3huqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnhuqLEguG7icOD4bqj4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6o+G6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4bqgceG6qULhu4Hhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4PhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5Mt4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqlu4bqyw6rhuqnDs3HDquG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6o+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG6qcO54buz4bufw6PhuqlNaOG7peG7neG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDg3jhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6o+G6qcOB4buj4buL4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpw7rhu7fhu5/huqnDg+G7o+G7k+G6qeG6ouG7p+G6qeG6ouG6v+G7peG7o+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnDunPhu6Xhu6PhuqlC4bqsbuG6qW7hurLDquG6qcOz4bu14buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buTLeG6qUThu4Xhuqnhu6N34buf4bqj4bqpw4PhuqbhuqnDs8Wp4bqpw7rhuqzDquG6qW7hu6Phu6nhu6XhuqPhuqlE4bq/buG6qcOzceG7peG7o+G6qcOzxKnEguG6qcODw4LhuqnhuqThu6Xhu53huqlv4bq24bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqltd+G6qVXhu6JhTuG7pOG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HhuqPhuqlv4bqs4bqp4bq/4bul4bqpw7Phu4XhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpbuG6v27huqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqlu4bq24bqpw4Phu6Phu5fhuqnDs+G7l+G6qeG6ouG7p+G6qeG6ouG6v+G7peG7o+G6qULhu7Phu5/huqnDs+G7r+G7n+G6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qW7DquG7peG7o+G6qcOD4bq/buG6qW7hurThuqlu4bqyw6rhuqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qeG7peG7reG7peG7neG6qW/hu4vhu6XhuqPhuqnDuuG7gcO54bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqpw7Phu5fhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qeG7neG7n+G6v+G6o+G6qW7hu6Ny4bqpw7Phu4fhu6fhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnhuqB34bul4bud4bqpbuG6v27huqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4Phuqluw6rhu6fhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7pWbDueG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G7o8Oy4bunw6PhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9uw6Ntw6rhu6fDgMSCw6rhu6Xhu53Dg+G6oOG7n8OjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvYmVjw6kvxJHhurtvxJHhuqvhuqtiw6liZcOD4bq9w6llxJFjw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4HhurPDmeG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqnDuuG7h27huqnDg+G7o3HDg+G6qcOB4buj4bqy4bqpbeG7h8OD4bqp4bul4buf4bqpw7rhu63hu6Xhu53huqnDucOq4bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4Phuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5Phuqluw6rhu6fhurcvw4HhurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s8OK4bul4buj4bqpI+G7o+G7h8O54bqpfeG7n+G7k8OD4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqj4bqpI+G7o8Wp4bqpKuG6oMOC4bu54bul4bud4bqpI+G7o8aw4bul4bud4bqp4buk4bukYSMq4bukKuG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqlOw6rDueG6qcOad+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qeKAnF3hur9u4bqpw7Nx4bul4buj4bqpVeG7omFO4buk4bqpw7rhu4HhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDuuG6rG7huqnDg+G7o+G6rm7huqnDs2vEkOG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qS3huqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6o+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu6Xhu5nhu6XhuqnDg+G7g+G7peG7neG6qULhuqrhu6Xhu53huqlu4bujZ27huqnDs+G7l+G6qcOD4bq/4buf4bqpbsO94bqpbuG7icSC4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpTsOqw7nhuqnDmnfhuqnDs+G7heG6qcOAxILEkOG6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7l+G6qULhurDhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qeG7ueG6qW3hu4Xhu5/huqltduG7n+G6qULDsuG7peG6qeG6ouG7reG7peG7neG6qeG7ouG7n+G7k8SC4bqpw4Phu6PEgndu4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqlNZ27huqlNcOG7peG7o+G6o+G6qUThu4XhuqlOw6rDueG6qSrEgsSQ4buZ4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6Phuqli4bqr4bqp4bujw6rhuqPhuql14buTw4Phuqnhu6Phu7fDgeG6qcOzxKnEguG6qcODw4Lhuqnhu6Xhu4vhu6Xhu53huqlu4buJw4Hhuqlu4bq/buG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqj4bqpw4Phu6PhurLEkOG6qcO64bu34buf4bqj4bqp4buj4buV4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnDs+G7n+G7leG7peG6qcOz4buX4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcODasOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6o+G6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqpbsOq4bul4buj4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4Phuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7DquG7p8Oj4bqpKuG6oOG7keG7peG6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6PhuqnDs8OC4bu3buG6qcOAxILEkOG6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4bujeeG6qcOD4bqg4bu34bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qULhu4Hhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4DEgsSQ4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4Phuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qeG6ouG7h27hu6Phuqnhuq/hu5zDiiPhurHhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4buj4bqkbuG6qcO6xILhu4vhu6Xhuqluw6rhu6Xhu6PDoOG6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcO64buHbuG6qcOD4bujccOD4bqpQuG6tuG6qcOz4but4bul4bud4bqpRMSC4buL4bul4bqpbWjhu6Xhu53huqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw4Hhu6PhurLhuqlt4buHw4Phuqnhu6Xhu5/huqnDuuG7reG7peG7neG6qWLhuqvhuqnhu6PDquG6oeG6qcO64buHbuG6qeG7neG7n+G7r+G7peG7neG6qULhurbhuqnhu6PDqOG6qcOD4bujxILhuqltaOG7peG7neG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDg8OC4buz4buf4bqp4bqg4buF4bul4buj4bqpZOG6qeG7o8Oq4bqh4bqpw7nDguG7s8OB4bqpdeG7o+G7k+G7peG6qULhurbhuqnhu6PDqOG6qcOD4bujxILhuqll4bqp4bujw6rhuqHhuqnhuqDDqsSC4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qULhurbhuqnDs+G7reG7peG7neG6qWPhuqnhu6PDqsOj4bqpTeG7keG7peG6qW7hu4fhu6Xhu6PhuqnDgMSCxJDhuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpYuG6q+G6qeG7o8Oq4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnhuqDDqsSCLeG6qcO54buBxILhuqPhuqlv4bqs4bqp4bq/4bul4bqpbsaw4bul4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qW7hur9u4bqpw7nhu63huqnhu6Nw4bul4buj4bqpbuG7o2bhu6Xhuqnhu6XEguG7reG7n+G6qW3GsOG6qcO6w6rhu5/huqkl4buf4bulb+G6qXXhu5PDg+G6qeG7o+G7t8OB4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qW7hu6Phu5Phuqlt4buf4buT4bul4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpZuG7peG6qW144bqp4bqixILhu6Xhu53huqlu4buj4bun4bqpbcaw4bqpbWjhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qcOB4buj4bq24bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qeG6osOs4bul4bqpbsWp4bqp4bu54bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqHhuqnDg2rDgeG6qeG7o8SC4buJ4bul4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qXXhurzhuqnDg+G7o8SCasOD4bqpw4Phu6Phu4vDueG6qW7DquG7peG7o+G6qW7hu4vEkOG6qW7DquG7p+G6qeG6osSC4bqpw4Phu5/hu5fEguG6qcOz4buf4buZ4bul4bqh4bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqltceG6o+G6qW3hu4Phu6fhuqnhu6N34bqpw7rDquG7p+G6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7l8O54bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqg4bq/buG6qcOD4buj4buD4buf4bqj4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qcOAxILhu4Phu6XhuqnDukXhuqlC4buB4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqlE4bqo4bqpw7pF4bqp4bqg4bq/buG6qcOD4buj4buD4buf4bqpw4Hhu6PhurDhuqnhu6Phu7fDgeG6qeG7peG7o2jDueG6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpRMOq4bul4buj4bqj4bqp4bqi4buHbuG7o+G6o+G6qcOz4buPw4HigKYq4buj4but4bul4bud4bqpw4DEgsOq4bqpbuG6v27huqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnhuqThu6Xhu53huqlv4bq24bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqltd+G6qVXhu6JhTuG7pOG6qULhu4Hhu6fhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcOz4buF4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcOzeOG7n+G6qW7DveG6qW7hu4nEguG6qW7hu4vEkOG6qcOD4bqgduG7peG7neG6o+G6qW7hu6fhu6Xhuqnhu6XEguG7reG7n+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qcOD4bqm4bul4bud4bqpbcOC4buzbuG6qeG7nWfhu6XhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qULhu7Phu5/huqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhurDhu6Xhu53huqlu4bujxILEkOG7keG7peG6qW7DquG7peG7o+G6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqh4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqpw4Nqw4HhuqnDgMSC4bq/4bul4bqpbsOq4bul4buj4bqpw4Phur9u4bqpw7rhu4du4bqp4bujasSC4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcO64buv4buf4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnDgMSCw6rhuqnhur/DgeG6qW/hurbhu6Xhu53huqnDg+G7n+G7k+G7peG6qW134bqpdeG6vOG6qcOD4bujxIJqw4PhuqnDueG7s+G7n+G6o+G6qeG7neG7n+G7r+G7peG7neG6qcO54buz4buf4bqj4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4PhuqBx4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgeG6qeG7neG7n8Oq4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpw7rhu4HDueG6qeG6oMOq4oCdw6Phuqklw6rEguG6qWThuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4buj4buh4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qW/huqzhuqnhur/hu6XhuqnigJwq4buj4but4bul4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4buf4buT4bul4bqpbXfhuqlV4buiYU7hu6TigJ3huqnhuq9lL2PhuqtiY+G6qS3huqllL2PhuqtiZeG6seG6o+G6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qeG7o+G7h+G6qcODxKnhu6Xhu53huqlC4bqw4bul4bud4bqpw4DEgsSQ4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqp4bu54bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqlNZ27huqlNcOG7peG7o+G6o+G6qUThu4XhuqlOw6rDueG6qSrEgsSQ4buZ4bul4bqpw7PDguG7t27huqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqpw7N24bul4bud4bqpbXfDo+G6qU7hur9u4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qcOzxKnEguG6qcODw4LhuqnDs+G7heG6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6PEgsSQ4bqp4buj4buTw4Phuqlu4but4bul4bud4bqp4bqixILhu4nDg+G6qcOD4buj4buf4buTw4Phuql14buT4bqj4bqp4bud4buf4bquw4Hhuqlu4bq/buG6qULhurDhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qeG7peG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6Phur9u4bqp4buj4buTw4Phuqlv4buf4buV4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOz4buX4bqpbeG7q+G6qeG7o+G7p8Oq4bul4bud4bqj4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDuuG7geG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG6v27huqlC4bq24bqp4bujw6jhuqnDg+G7o8SC4bqh4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qcODw4Lhu7Phu5/huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOz4buJw4PhuqnDuuG7h27huqnDuuG7keG7peG6qWJl4bqp4bujw6rhuqPhuqnDg+G7h+G7p+G6qcOz4buf4buZxILhuql14buf4buV4bul4bqpw4Phu6PEgmrhu6XhuqnDuuG7t+G7n+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6XhuqnDueG7h+G7peG7o+G6qW/hu4fhu6Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcOzeOG7n+G6qW7DveG6qW7hu4nEguG6qW7hu4vEkOG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4bqgceG6qeG7neG7n8Oq4bqpw4Nm4bul4bud4bqj4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqnhu6Xhu4vhu6Xhu53huqluw6rhu6fhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XDo+G6qVXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6o+G6qeG6ouG7p+G6qULhu7Phu5/huqnDs+G7r+G7n+G6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqnDuuG7h27huqnDg+G7o3HDg+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDgeG7o+G6suG6qW3hu4fDg+G6qcOD4bujcOG6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOB4buj4bqy4bqpbeG7h8OD4bqpbsWp4bqp4bulZuG7peG7neG6qeG6osSC4buJw4PhuqlCw4Lhu7fDg+G6qcOD4bqgd+G7n+G6qeG7o8O94bul4bqp4bq74bqpw4Phu4cv4bujw6rhuqPhuqnDs+G7h8OD4bqpY+G6u+G6qcOD4buHL+G7o8Oq4bqj4bqp4bul4buR4bul4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpQsOC4bu3w4PhuqnDg+G6oHfhu5/huqnhu6PDveG7peG6qWJj4bqjxJFk4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7nS/hu6PDqsOj4bqpw5Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpw7nhu63huqnhu6Nw4bul4buj4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDuuG7h27huqnhu53hu5/hu6/hu6Xhu53huqlC4bq24bqp4bujw6jhuqnDg+G7o8SC4bqj4bqp4bul4buj4bu14bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDg8OC4buz4buf4bqp4bqg4buF4bul4buj4bqp4bul4buR4bul4bqp4bulZuG7peG7neG6qeG6osSC4buJw4PhuqnDuuG7h27huqnhu7nhuqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6Phuqluw6rhu6fhuqnhu6PDveG7peG6qcOz4buv4buf4bqpbuG7o+G6pOG7peG7neG6qWXhuqvhuqvhuql14budL+G7o8Oq4bqpQuG7geG6qW7DquG7p+G6qeG7o8O94bul4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qW1w4bul4buj4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw7rhu4HhuqnEkWXhuqvhuql14budL+G6qeG7o8Oq4bqj4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgeG6qW1w4bul4buj4bqpw4DEguG7i+G7peG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpYuG6qeG7o8Oq4bqpbsOq4bun4bqp4bujw73hu6XhuqnDs+G7r+G7n+G6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqlj4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6oeG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDuuG7h+G7n+G6qW7DquG7p+G6qeG7o8O94bul4bqpw7Phu6/hu5/huqlu4buj4bqk4bul4bud4bqpw7rhu4Hhuqll4bqj4bq54bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7ncOj4bqpTeG7keG7peG6qW7hu4fhu6Xhu6PhuqnDs8Wp4bqj4bqpQuG7n+G7lW7huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcO64buHbuG6qeG7neG7n+G7r+G7peG7neG6qULhurbhuqnhu6PDqOG6qcOD4bujxILhuqnDs+G7heG6qcOD4bujw6rEkOG6qcOzeOG7n+G6qcODasOB4bqpw4DEguG6v+G7peG6qW7DquG7peG7o+G6qcOD4bq/buG6o+G6qcOD4buH4bun4bqpbuG7reG7peG7neG6qWbhu6XhuqlC4buf4buVbuG6qcO64buBw7nhuqPhuqnDg+G7h+G7p+G6qeG6oMOq4bqp4bujw73hu6XhuqnEkeG6qcOD4buJ4bul4bqp4bud4buf4buv4bul4bud4bqpw7Phu4PDueG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqPhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqp4bul4budxIJ24bul4bqp4bud4buf4buv4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qWPhuqvhuqnhu6PDquG6qW7hu6Phu6fhuqlC4bq24bqpw7Phu63hu6Xhu53huqlExILhu4vhu6XhuqlC4buB4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpZuG7peG6qcOD4bqm4bqpbuG7i8SQ4bqpw7rhu4du4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hu6Nm4bul4bqp4bulxILhu63hu5/huqltxrDhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcO54bqww6rhuqnDucOCw6rhuqnDuuG6tOG6o+G6qUJw4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqpQuG6sOG7peG7neG6qcOz4buJw4Phuqnhu6Xhu4HEkOG6qULhurbhuqnhu6PDqOG6qcOD4bujxILhuqlt4bur4bqp4buj4bunw6rhu6Xhu53Do+G6qSrEgsSQ4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqpw7nhu63huqnhu6Nw4bul4buj4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDuuG7h27huqnDg+G7o3HDg+G6qcOD4buj4buLw7nhuqluw6rhu6Xhu6PhuqluxanhuqnDgeG7o+G6suG6qW3hu4fDg+G6qeG7peG7n+G6qcO64but4bul4bud4bqpQuG6tuG6qcOz4but4bul4bud4bqpRMSC4buL4bul4bqpQuG7geG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw7rhu4du4bqp4bud4buf4buv4bul4bud4bqpQuG6tuG6qeG7o8Oo4bqpw4Phu6PEguG6qW7hu6PDgsOq4bqpb8SCxJDhuqnDg+G6oHDhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqPhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qW/hu6fhuqnhu53hu5/hur/huqlu4buD4bqpw7PEqcSC4bqpQuG7geG7p+G6qW7DquG7p+G6o+G6qcOzxKnEguG6qeG6oMOq4bqpbuG7o8OCw6rhuql44bul4bqpw7Nx4bul4buj4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4Phu6Phu4nDgeG6o+G6qW3hu4fDg+G6qcOB4buj4bqy4bqpbuG7o8OCw6rhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqpb+G7p+G6qW7hu6PDgsOq4bqpbsWp4bqpw7Phu4fhu5/huqnDukXhuqlt4buHw4PhuqnDg+G7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu6Xhu5Hhu6XhuqlC4buf4buVbuG6qcOzxKnEguG6qcODw4LhuqnDg+G7o+G7i8O54bqpbsOq4bul4buj4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqpw4Phu6Phu4nDgeG6qeG7o8O94bul4bqpbuG6v27huqlu4buLxJDhuql14buj4bq/buG6o+G6qW9s4bul4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qcO64buHbuG6qeG6osOq4bul4bud4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpRMOy4bul4bqp4bqiZ+G7peG6qeG7ueG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qULhurDhu6Xhu53huql14bujxanhuqnDg8OC4buz4buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlC4bq24bqp4bujw6jhuqnDg+G7o8SC4bqj4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7GsOG7peG6qcO64buH4buf4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLDquG7peG7neG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qeG7peG7neG7reG6o+G6qW7hu6vhuqnhu6XEguG7reG7n+G6qW3GsOG6o+G6qeG6oMOqxILhuqnDs2rEguG6qW7hur9u4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqluxanhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzw73hu6XhuqlCceG6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6Phuqluw6rhu6fhuqnhu6PDveG7pcOj4bqp4bui4buf4buV4bul4bqpbuG6v27huqnhu6N34bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpw7Phu4Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcOzeOG7n+G6qWPhuqNl4bqp4bujw6rhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4bur4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqj4bqpZeG6qeG7o8Oq4bqp4bul4bud4but4bqpbsWp4bqpw4PDguG7s+G7n+G6qcOz4but4bul4bud4bqpRMSC4buL4bul4bqpY+G6q2LEkeG6qeKAk+G6qWPhuqtiZeG6qULhu4Hhuqlj4bqp4bujw6rhuqnhu6Xhu53hu63huqlC4bq24bqp4bujw6jhuqlj4bqrYmXhuqHhuqnDueG7ueG6qeG6oHfhu6Xhu53huqlv4buf4buV4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDucOC4buzw4Hhuql14buj4buT4bul4bqpw7rhu5Hhu6Xhuqnhurnhuqnhu6PDquG6qULhurbhuqnhu6PDqOG6qcOD4bujxILhuqlj4bqrYmXhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6PhuqnDs+G7icOD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpw7rhu4du4bqj4bqpw7rhuq7DquG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G6suG6qeG7pcOC4buzbuKApuG6qSrhu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpbuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDg+G7o+G6tuG6qcOD4buf4bul4buj4bqpbcaw4bqpw7rDquG7n+G6qSXhu5/hu6Vv4bqpdeG7k8OD4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4DEgsSQ4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpbuG7o+G7k+G6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7o+G6pG7huqlm4bul4bqpbXjhuqnhuqLEguG7peG7neG6qW1o4bul4bud4bqpbuG6v27huqnDgeG7o+G6tuG6qcOB4buja8O54bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnhuqLDrOG7peG6qW7FqeG6qeG7ueG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqj4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqlNZ27huqlNcOG7peG7o+G6qcOz4buF4bqp4bul4buj4buL4bul4bqp4bqgd+G7peG7neG6qcOzduG7peG7neG6qW7hu6vhuqnDuuG7keG7peG6qeG7o8O94bul4bqp4bq74bqjZeG6qeG7o8Oq4bqh4bqp4bqi4buv4bqp4bujd+G6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuqnhurnhuqvhuqnhu6N34bqj4bqpw4N44bul4bud4bqpw7Phu4Hhu6Xhuqlvw6rhu6fhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg+G6puG6qWLhurvhuqvhuqnigJPhuqljYuG6q+G6qW7hu6fhu6XhuqPhuqnhuqLhu6fhuqlC4buz4buf4bqpw4PhuqDDguG7s27huql14buj4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpb+G6rOG6qeG6v+G7peG6qcODZuG7peG7neG6qcOD4buj4buRw7nhuqnhurvhuqvhuqkt4bqpYuG6q+G6q+G6qW7hu6fhu6Xhuqnhuq/hu53EqeG7peG6qWPhuqnDusSp4bul4bqx4bqj4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpw4PhurrhuqnDuuG7leG6qW3GsOG6qcO6w6rhu5/huqnDg+G6puG6qWThuqs44bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Ji4bqpw7rhu5Hhu6XhuqnhurllOOG6qeG7pWbDueG6qWPhuqtiZeG6qeG6r8OD4bun4buB4bul4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qWXEkeG6o8SROOG6scOj4bqp4bui4buB4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpbuG7o8SC4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qeG6veG6q+G6qS3huqli4bqr4bqr4bqpbuG7p+G7peG6qW3GsOG6qW7EguG7peG7neG6qW7hu4nDgeG6qeG6oMOq4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqnDg+G6oOG7qeG7peG7neG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnhu6PDveG7n+G6qeG7ncSp4bul4bqpZOG6q+G6qeKAk+G6qWRl4bqpw4Phu4nhu6Uv4bulZsO54bqj4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgeG6qWLhuqPhurvhuqnigJPhuqlj4bqjYuG6qcOD4bq64bqpw7N24bul4budL+G7pWbDueG6o+G6qW7hu6Phu5/hu5PDueG6qcOD4bq64bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huql14buj4bun4buD4bul4bud4bqpY+G6qzjhuqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7pcOj4bqpTeG7keG7peG6qW7hu4fhu6Xhu6Phuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4Phuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpJk3hu6RP4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qW7FqeG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOzceG7peG7o+G6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpbuG7o2bhu6Xhuqnhu6XEguG7reG7n+G6qcOz4buH4buf4bqp4bud4bufw6rhuqnhuqLhuq5u4bqj4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqlu4buj4bun4bqpbuG6v27huqlE4buF4bqpw4DEgsSQ4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG6oHfhu6Xhu53huqnDueG7reG6qeG7o3Dhu6Xhu6PDo+G6qeG7pGbDueG6qWPhuqtiZeG6o+G6qcOD4bun4buB4bul4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOz4buF4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qcOzduG7peG7neG6qW7hu6vhuqnDuuG7keG7peG6qWXEkeG6o8Op4bqp4bujw6rhuqPhuqluxILhu6Xhu53huqlu4buJw4Hhuqnhu53hu5/hu6/hu6Xhu53huqlu4bur4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDucOq4bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpdeG7o+G6v+G6qW7DquG7p+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qeG7peG7reG7peG7neG6qW/hu4vhu6XDo+G6qX3hu5nhuqnDunPhu6Xhu6PhuqlC4bqsbuG6qULhu5XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6Phu7XhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDgMSCxJDhuqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDgMSC4buD4bul4bqpw7pF4bqpQuG7geG6qeG6pOG7peG7neG6qW/hurbhu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qeG6oOG6v27huqnDg+G7o+G7g+G7n+G6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HhuqPhuqnhu6Xhu5Hhu6XhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqnhu7nhuqnDg+G7o+G7reG7peG6qU1nbuG6qU1w4bul4buj4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqlEw6rhu6Xhu6PhuqPhuqnhuqLhu4du4buj4bqj4bqpw7Phu4/DgcOj4bqpKuG7o8Oy4bun4bqpw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqnDmuG7n+G7keG7peG6qSXDveG7peG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqpJk3hu6RP4bqpROG7heG6qU7DqsO54bqpKsSCxJDhu5nhu6XhuqPhuqlv4bqs4bqp4bq/4bul4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qeKAnCrhu6Phu63hu6XhuqnhuqThu6Xhu53huqlv4bq24bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqltd+G6qVXhu6JhTuG7pOKAneG6qcOD4buH4buf4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqlNZ27huqlNcOG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpw7nDquG7peG7neG6qcO64buH4buf4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpQuG7geG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6oOG7icOD4bqpw7rhu7Phu6XhuqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qcO64buBw7nhuqnDg+G7o8OqxJDhuqnDs3jhu5/huqnDg2rDgeG6qcOAxILhur/hu6XhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6Xhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqj4bqpw7PDgsOq4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqltd+G6qVXhu6JhTuG7pOG6o+G6qXXhurzhuqnDg+G7o8SCasOD4bqpw4Phu6Phu4vDueG6qW7DquG7peG7o+G6qcO54buz4buf4bqpQuG7geG7p+G6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6o+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4HhuqlC4buB4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqlv4buf4buV4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqj4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqlu4buD4buf4bqpw4Phu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs+G7teG7n+G6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qUJqw4Phuqlu4buj4buJw4PhuqPhuqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6Xhuqlu4buj4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqh4bqpw4Phu4fhu6fhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDuuG6rG7huqnDgeG7o+G6v8OD4bqp4bujxILEkOG6qcOD4buf4bul4buj4bqpw4Phu6PEqeG7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6Xhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqnhuqLhuqRu4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpw7nhu7Phu5/huqPhuqnDs8OCw6rhuqlu4bq/buG6qcOD4buf4buRxILhuqlu4buj4buh4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDueG7s+G7n+G6qeG7ueG6qcOD4buj4but4bul4bqpbsO94bqpbeG7g+G7peG6qULhu5nhuqnDs+G7oW7hu6PDo+G6qSrhu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqlu4but4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpb+G6rOG6qeG6v+G7peG6qcO64buB4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqpdeG7o+G7p8Oq4bqp4buj4bupbuG6qcOz4buX4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu6/Dg+G6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDusOC4bu3buG6qcOD4bq/4buf4bqpbsO94bqpbuG7icSC4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqPhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7nhu63huqnhu6Nw4bul4buj4bqp4bqgw6rhuqlC4bqw4bul4bud4bqp4buj4buH4bqpw7rDgsSC4bqpw7Nqw4HhuqnDk+G6v+G6qcOZ4buB4buf4bqp4oCT4bqpKuG7i+G7peG6qVXhu5/DueG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qcOD4buz4buf4bqj4bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqnDs+G7k+G7peG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qeG7peG7meG7peG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqlt4buZ4bul4bqpQuG6quG7peG7ncOj4bqpTeG7geG7n+G6o+G6qeG7g+G7peG7o8Og4bqpKuG7osOK4buk4bui4bqp4bui4buC4bue4bq3L8OB4bqz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cần nhân rộng mô hình nuôi dê nhốt chuồng

Cần nhân rộng mô hình nuôi dê nhốt chuồng
2015-07-02 00:15:21

(QT) - Với khả năng kháng bệnh cao, đầu tư kinh phí ít, những năm qua nghề nuôi dê đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là đối với các xã...

Chú trọng phát triển kinh tế tổng hợp

Chú trọng phát triển kinh tế tổng hợp
2015-06-30 02:57:04

(QT) - Thời gian qua, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được biết đến là vùng trọng điểm lúa của tỉnh. Gần đây, cùng với sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong...

Phường 4 nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Phường 4 nỗ lực xóa đói giảm nghèo
2015-06-30 02:55:44

(QT) - Phường 4 có 951 hộ dân, phần lớn xuất thân làm nghề chài lưới trên sông nước lên bờ định cư sau năm 1975, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế- xã hội thuộc diện khó...

Nỗ lực về đích trong xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực về đích trong xây dựng nông thôn mới
2015-06-26 08:20:56

(QT) - Mục tiêu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Quảng Trị phấn đấu có trên 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thời hạn đang đến gần, các xã đăng ký hiện đang tăng tốc, nỗ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết