Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8OT4buDReG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8SCeeG7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/huqHhuqvhu6bhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhurEkJuG6t+G6qy3huqsq4buh4bun4buf4bqr4bqi4bq/4bqrQ+G7h+G6q8O54bu14bun4bqrw7nhu5Phu6fhuqtB4bqrQ+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bunw6Phuqtv4bufcuG6q1vhu63huqsm4bufcuG6q8OZ4buh4bub4bquw6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6qybhu4lF4bqrY8Oj4bqrxJBm4bqrW3Thu6fhu5/huqsm4bqww6PhuqtbdOG7p+G7n+G6q8OZ4buh4bun4buf4bqr4bqxJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bq34bqrQ23hu6fhuqvDsuG7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7oeG7p+G7n+G6q+G6omnhu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q8SC4bqid+G7p+G7o+G6q+G6ouG6v+G6rsOj4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqr4buj4buHw6Phuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvDueG7ueG7p8SDxIPEg+G6q8O54buH4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6Xhu4fhuqtuxKnEguG6q8O64bq44bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6q+G7p+G7h8Wp4bqrb8OC4bun4buj4bqrb8aw4bqrxILhu5/GoeG6q8O54buH4bul4bqrw7LhuqThu7lvw6Phuqtv4bufw6zhu6fhu6PhuqtvauG7p+G6q8OA4buf4buF4buh4bqr4buf4burb+G6q+G7n+G7seG7oeG6q+G6v+G7ocSD4bqrw5nEqUXhuqtv4bufd+G7p+G7o+G6q+G6onfhu6HhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q2/FqeG7p8Oj4bqrQ+G7ueG6q2/hu5934bun4buj4bqrb+G7n3Lhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDsmrhuq7huqvEguG6pOG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q+G7o+G7h8Oj4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrw7nhu7nhu6fDo+G6q+G6ouG6v+G6ruG6q2/hu7HhuqtD4bqk4bu34bun4bqr4bun4buf4buHw6Phuqtv4bqm4bqr4bul4bq/4bun4buj4bqrQ+G7leG6q2/hu5/FqeG6q2fhu6fDo+G6q8O54bu14bun4bqrw7nhu5Phu6fhuqvEguG7n3Hhuqtu4buB4bunw6PhuqvhuqJ34buh4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu6Xhuq7hur/huqvDueG6puG6v+G6q8O64buf4buBb+G6q0Phu5Xhuqvhu6fhuq7hu6/hu6HDo+G6q2/hu5/DrOG7p+G7o+G6q27huq534bun4bqr4buf4buDb+G7n+G6q8SCxanhu4Hhu6fhuqvEkOG7jeG7peG6q8O54bu34buh4bqrw7lm4buh4bqrbuG6v8Wp4bqr4bun4buf4buh4buT4bquxIPhuqvhu6Zn4bul4bqr4bun4buHxanhuqvEguG7n8SpxILhuqtu4buBxILDo+G6q8Oy4buH4bun4bqrQ2vEguG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q8OD4buh4bun4buf4bqrxILhuqLhuqRB4bun4buj4bqrw7rhu4/hu6XDo+G6q+G7n8Wpw61v4bqrw7ln4bun4bqr4bqi4bq/4bqrb+G7n+G7mcSCw6PhuqtD4bu54bqrb+G7n3fhu6fhu6Phuqtv4bufcuG6q8O54buD4buh4bqrw7J54bqrw7nDveG7oeG6q2/hu5/FqeKApuG6q8SC4bqi4bu34buhxIPhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8SDbuG6v8Wp4bqg4bqu4bq/4bun4bujxILhuqLhu6HEg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9jw6lk4bq5L2Xhur3Ds2ViYmPDqcOpw6rEgsOq4bq5w6llxJHDuWPEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bq1T+G7gW/huqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8O54bu1w4DhuqtOd+G7oeG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q0PhurLhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm8t4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8O64bq44bqrxILhu5/hu6HhuqvEgnbEguG6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhu6Rm4buh4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6dn4bul4bqrZGJjZMOj4bqrw4Phur/huq7huqvDuuG7n+G7oeG6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7nhu7XDgOG6q8Oaw4rhuqvEguG7n+G6rmvEguG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q0Phu4fhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4bqicuG6q27hu5fhu6fhu5/huqtv4bufxanhuqvDueG7ueG7p+G6q8Ozxanhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDk+G7g0Xhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEgnnhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb8Oj4bqrb+G7n3LhuqvDmeG7oeG7m+G6ruG6q+G7peG7teG7oeG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvhuqLhur/huqvhuqJp4bun4bujw6Phuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvDueG7ueG7p+G6q8ODduG7p+G7o+G6q8SC4bufceG6q8Oz4bubw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6PhuqvDssah4bqrw7nhu7nhu6fhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8SCdsSC4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/FqeG6q8O54bu54buh4bqr4bun4buf4bqua+G7p+G6q2/hur/FqeG6q8SC4bufceG6q8OA4buf4buF4buh4bqrb8aw4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6pm/huqvDuuG7n8Wp4bq/4bqr4buf4burb+G6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEgsOj4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtu4buh4buZxILhuqtv4buBb+G7n+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhuqJy4bqrbuG7l+G7p+G7n8SDxIPEg+G6q1vhu5Xhuqvhu6fhu5/hu4fDo+G6q0Phu7nhuqtv4bufd+G7p+G7o+G6q2/hu59y4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrw7Jy4bun4buf4bqr4buBw4DhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q8OyZuG6q+G7n+G7q2/huqvDsuG6pOG7uW/huqvDssah4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqThuqtv4bufZ+G7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q8O54bu54bunxIPhuqtO4buJReG6q+G7o+G7oeG7t8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/hu5/huq534bun4buj4bqr4bun4buf4buH4bqrb+G7n3LhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q2/GsOG6q2Vi4bqrb8Wp4bun4bqrw7nhu7nhu6fhuqvEguG7n3LEgsOj4bqr4bulw73hu6Hhuqvhu6dn4bul4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrb+G7n+G6rnfhu6fhu6Phuqtl4bqrw7nhuqbhur/huqtD4buH4bqrY2Thuqtvxanhu6fhuqvDueG7ueG7p+G6q+G7p+G7geG7ocOj4bqrQ+G6rOG6v+G6q2/hu5/hurThuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqr4buj4buhduG7p+G7o8Oj4bqrQ+G6rOG6v+G6q27hu4Hhu6fhuqvhuqLhur/huqvEguG7n3LhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8SD4bqrT+G7n+G6pOG6v+G6q8O6xqHhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrxILhu5/huq7huqvEguG6rOG6q2Thuqvhu5/hur/huqtv4bq/xanhuqvDg+G6rsOj4bqrb+G7n3PhuqvhuqLhu6Hhu5Phu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqrb+G7n2fhu6fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvDueG7ueG7p8Oj4bqr4bulw73hu6Hhuqvhu6dn4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3LhuqvDuWbhu6HhuqvhuqLhu6nhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2NjYuG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4bujxIPhuqtP4bufcuG6q8OZ4buh4bub4bqu4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8OyZuG6q+KAnOG7o+G7oeG7h+G6ruG6q8O54buT4bun4bqr4bun4buf4bq/4bun4buf4bqrb+G7n8aw4bun4buj4oCd4bqrw4Phur/huq7huqvDuuG7n+G7oeG6q+G7gcOA4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6pm/huqvDsmbhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7h8Wp4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4bufZ+G7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7ocOj4bqrxILhuqJ34bun4buj4bqrxILhuqLhu6vEguG6q+G7peG7h+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG7r+G7oeG6q2/GsOG6q8OzcsOA4bqr4bujw63DgOG6q+G7o8OB4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqi4bup4bqrb+G7n+G6rkXhu5fhu6fEg+G6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVb4bu14buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxIJwb+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqtv4bufxanhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buv4bun4buj4bqrxILhu5/hu6/hu6fDo+G6q8SC4bqs4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYuG6veG6qy3huqtkYmNlw6Phuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDk+G7g0Xhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEgnnhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtbdOG7p+G7n+G6q8OZ4buh4bun4buf4bqrw7LhuqThu7lv4bqrP07hu6bDk+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8Oz4bq/4bun4buf4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqrJmvDgOG6q8SC4bufxqHhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7oeG7meG7p8SD4bqrw5LDrW/huqtu4buh4buXxILDo+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmLhurvhuqtD4buH4bqrZGJjZcOj4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrQ+G7oeG7p+G7n+G6q8Oz4bqo4bqrw7LhuqThu7lv4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqs/TuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrxILDreG7p+G7o+G6q25p4bun4buj4bqrw7rhu5/hu43hu6fhuqtDceG6q8OyZuG6q2/GsOG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxIJwb+G7n+G6q8SQ4bquxKnEguG6q8ODaG/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqr4bun4buj4buf4buV4bqj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrb+G7geG7p+G6q254w6Phuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtv4bq04bq/4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw7LhuqThu7lv4bqrb+G7gW/huqtvxKnDgMOj4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvEgsOt4bun4buj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrbmnhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7jeG7p8Oj4bqr4buj4buhxKlF4bqrw7rhu5/hu43hu6fhuqtD4buH4bqrw7Phur/hu6fhu5/huqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqtP4buf4buh4buZ4bun4bqrw4N04bqrxILhu5/hu6HhuqvDsuG6ruG6v8SD4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhur7hu6fhu5/huqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6q+G7nuG7oeG7meG6rsOj4bqr4bui4buh4buB4bul4bqrw7J2b+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8OT4buDReG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8SCeeG7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/huqvDsmbhuqtvxrDhuqvDuWrhu6fhuqvEguG7ieG7peG6q8OD4bqo4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG7r+G7ocOj4bqr4bqiaeG7p+G7o+G6q+G7pcO94buh4bqrw7lq4bun4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhu6V4xILhuqvDueG7tcOA4bqrw7Phu4NF4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bunw6PhuqvDsnjhu6Hhuqvhu6fhu6PDguG6q2/hu4Hhu6fhuqtueMOj4bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrb+G7n3PhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvDsuG7g8SC4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7h+G6q2/FqeG7p+G6q8O64buh4buZ4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrw7rhu5/FqeG6v+G6q+G7n+G7q2/huqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvhu6Xhu4fhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8OA4buf4buF4buh4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvEguG6rkXhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqtu4buH4bqrb8Wp4bun4bqrxILhu5/hur9F4bqrw7J54buh4bqrxILhuqThuqvDs+G6rkXhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZw6PhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/huqThuqtDa0XhuqvEguG7n3Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6pm/huqvDsmbhuqvhu5/hu6tv4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bul4bu14buh4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtucuG6q27hu7HhuqvDgOG7n3DhuqtD4buH4bqr4bun4buj4buHReG6q+G7pXjEguG6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqcSD4bqrW+G7teG7oeG6q+G7peG6sm/huqvEguG7oeG7k+G6ruG6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqr4bun4buj4buf4buVw6Phuqtud+G7oeG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6PDo+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqr4bul4buv4bun4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4bqy4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqr4buf4bquReG7l+G7p8Oj4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYsOpw6Phuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDk+G7g0Xhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEgnnhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/huqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8O5a8OAxIPhuqsm4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrw7Jq4bquw6Phuqtv4buz4bqrw4NB4bqrQ2vEguG6q2/hu5/EqcSC4bqr4buf4buZxILhuqvDg+G6pm/huqvEguG7n+G7oeG7meG6ruG6q8SC4bufduG7p8Oj4bqrb+G7n+G6tOG6q0Xhu5nhuq7huqvDgOG7n+G6sm/huqtD4bqy4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu59w4bun4bufw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4buBw4Dhuqvhuqbhu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XDo+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrb8aw4bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrb+G7s+G6q+G7n0Lhuq7Do+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqr4buj4buh4buF4bun4buj4bqrw7Phu4NF4bqrb+G7n+G6tOG6q0Xhu5nhuq7huqvhu5/hu7nDgOG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrQ+G6suG6q+G7p+G7k+G7p+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q+G7o8Otw4DhuqvhuqLEqcSC4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/Do+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqr4buf4bquReG7l+G7p8SD4bqrw5rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bufxKnDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqtv4buF4bun4buf4bqr4oCcZ+G7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bun4bujd+G7oeG6q+G6onfhu6HigJ3Do+G6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7o8OC4bqrb+G7geG7p+G6q254w6Phuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDsmbhuqvDssWp4buH4bun4bqrw7rhu5nEguG6q2/hurbhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hur/huq7huqtD4bqk4bu5xILhuqvhuqDhuq7hur/huqvDuuG7n8aw4bqrw7rhu59n4bunw6PhuqvEgmvhu6fhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q8OyauG6ruG6q8SC4bqk4bqrw7LGoeG6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/EqcOA4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q0NrxILhuqtv4bufxKnEguG6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEgsOj4bqrxILhuqLhur/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrbnLhuqvDs+G7g0XhuqtD4buH4bqr4buf4burb8Oj4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8SCdsSC4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q2/hurThur/huqvhu6Vx4bun4bufxIPhuqvDkuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XDo+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OD4bqo4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhu4nhu6XhuqvDsmrhuq7huqvEguG6pOG6q2/hurThur/huqtv4buBb+G6q2/EqcOAw6Phuqtv4buBb+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw7Jm4bqrb8aw4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q0NrxILhuqtv4bufxKnEguG6q8SC4bqk4buz4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrw7rhu5/hur/hu6fhu6PhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEkeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7nhu4fhu6XhuqtD4buh4buXb+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu59w4bun4bufw6Phuqtj4bqr4bufeOG7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4bujw6Phuqtl4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu5/hu6tv4bqrw7nDieG6q8SC4buf4bquReG7mcSCw6PhuqvhurvhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q8Oy4buF4bul4bqrbuG7hcWp4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEgnBv4buf4bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/huqtD4buH4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q25y4bqrw7Phu4NF4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrw7JqReG6q8Oy4bq0w6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsuG7g+G7ocOj4bqrw7Lhu4HDgOG6q+G6puG7p+G7o+G6q0Xhu5Phuq7huqtvauG6ruG6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrQeG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OyeOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrb8Spw4DDo+G6q2/hur/FqeG6q8Oyw6zhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5XEg+G6q8OSeOG7oeG6q+G7p+G7o8OC4bqrb+G7geG7p+G6q254w6Phuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6rOG7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q0Phu5Xhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8ODduG6q8O54bqk4bu54bun4bujxIPhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6Xhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtvxrDhuqtk4bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrb+G7s+G6q+G7n0Lhuq7huqtD4buH4bqrw7J44buh4bqr4bun4bujw4Lhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7n3Phu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4Xhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2Ri4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrb8aw4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7J44bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Xhu6/hu6fhuqvDsuG7g8SC4bqrb+G7n+G6rmzhu6fhuqtD4buH4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtv4buf4bqubOG7p+G6q8SC4buf4buNxanhuqvhuqDhuq5F4bqrw7Jy4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q0544bqrw5nDksOj4bqrJk7huqvDoeG6qyLhu57Eg+G6q+G7nuG7h+G7p+G7o+G6q+G7p2fhu6XDo+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8SC4buDxanhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrw7LGoeG6q2/hu4Hhu6fhuqtueMOj4bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtv4buBb+G6q8O54bu1w4DhuqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqcOj4bqrbnfhu6HhuqvDs+G6pMOB4bun4buj4bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Xhu6/hu6fhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q0PhurLhuqtD4buH4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7J44bqrw7nDieG6q8O54bqua+G7p+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJyxIPhuqvhu6bhu5/hu7fhuqvDssaww6Phuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q2/hu5/FqeG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6rOG7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q8O54buT4bunw6Phuqvhu6PGsMOA4bqrw4Dhu59q4bun4bqrw7LhuqThur/huqvEgnPhuqvDueG7l+G6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/huqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvEguG6rOG6q2Thurs54bqr4bunZ+G7peG6q2RiYsOp4bqrw7nhu5Phu6fhuqtlYjnhuqtD4buHxanhuqtv4bquduG7oeG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmNlxIPhuqvhu6Lhu6Hhur/hu6HhuqvDssWp4buD4bun4bqrZGJiw6nhuqst4bqrZGJjw6nDo+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8OyZuG6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrw7LhuqThu7lv4bqrY+G6u2ThuqvDueG7tcOA4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrb+G7n8Wp4bqrw6nEg2Jjw6rhuqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDDo+G6q8Oz4buDReG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7p+G7o+G7n8OoxanhuqtD4bu14buh4bqrY+G6veG6q8O54bu1w4DDo+G6q2Xhur3hurvhuqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/w6PhuqvDs+G7g0Xhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqtv4bufxanhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4bunQuG6q2PhurnhuqvDueG7tcOA4bqrQ+G7teG7oeG6q8OpY8Op4bqr4buf4burb+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v8Oj4bqrw7Phu4NF4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bun4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqrY8SR4bq94bqrw7nhu7XDgOG6q0Phu7Xhu6HhuqtlxINiY+G6u+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/Eg+G6q07hu5Phu6fhuqtv4buD4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8O54buH4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqtv4bufxanhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buv4bun4buj4bqrxILhu5/hu6/hu6fhuqvhurHEguG6onHhu6fhu5/huqvDsnjhuqvDg+G7s+G6q2/EqcOA4bq3w6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v8Oj4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q2/hu6nhu6fhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/Do+G6q2/hu5/hurThuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q8OD4buB4bun4buj4bqrxILhu4PFqeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q+G7p+G7o+G7n+G7lcOj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7LDrOG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqvhu5/hu6tv4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q8SCc+G7p+G7n+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsnjhuqtv4buf4bquReG7k+G7p+G6q+G7peG7r+G7p8Oj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4bqy4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bunxIPhuqvDmeG7oeG7k+G7p+G6q8O64buZxILhuqtD4bu14buh4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8ODduG6q2Ni4bqrJuG7n+G6rOG6v+G6qybhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqst4bqr4bue4bqu4buZ4bqr4bulQeG6q2ThuqvDueG7tcOA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEguG6q2/hu5/hu5nhuqtu4buh4buZ4bun4bqr4bulxrDhu6fhuqtn4bun4bqrb+G7n8Wp4bqr4bq7ZeG6q+G7n+G7q2/huqtD4buh4buT4bun4bqj4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7mcSC4bqrQ+G7teG7oeG6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrb8Spw4Dhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvhu6VB4bqrY+G6q8O54bu1w4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q2/EqcOA4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4bul4bq/ReG6q0Phu4fhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrw7rhu5nhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8SC4bqi4bq/4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q2Rk4bqr4buf4burb+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrT8OSKj3huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q8O54bu1w4DhuqtOd+G7oeG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q0PhurLhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm8t4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqtv4bufxanhuqvDqcSR4bqr4buf4burb+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDueG7h+G6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4fhu6Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDicOj4bqrw7Phuqjhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7pWrhu6Xhuqvhu6fFqeG7p8Oj4bqrxILhu6HGoeG6ruG6q+G7n+G7q2/Do+G6qybhu55PKuG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDkuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8O6w4rhuqvhu6dn4bun4buj4bqrw4Dhu59q4bun4bqr4bul4buV4bul4bqrw7rhu5nhuqvEgsWp4buB4bun4bqrQ+G7h+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDkuG7g+G7oeG6q+G7n+G7q2/huqvDmuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqr4bqg4bqudm/huqvDs+G7ieG7p+G6q+G7nuG7h+G6q+G7pnjhu6HhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q2534buh4bqrw7PhuqTDgeG7p+G7o+G6q2/EqcOA4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q2/hu59z4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4bqy4bqrw7rhu5nhuqvEgsWp4buB4bun4bqrxILhuqLhuqRB4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrw6pl4bqr4buf4burb+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDueG7h+G6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q8OA4buf4bqy4bqrxILhuqLhu4Fv4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8O64buZ4bqrxILFqeG7geG7p+G6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqtv4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bunw6PhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Nyw6PhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buH4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6Xhuqsm4buh4bun4bqr4buf4burby3huqvhu6bhu6PFqeG7g+G7oeG6q+G7p+G7o0Lhuqvhu4xPxajDo+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qybhu5/huqzhur/huqsm4buf4buh4buT4bun4bqrLeG6q+G7nuG6ruG7meG6q8Oy4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrJuG7oeG7p+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buH4bqr4bq+4bun4buf4bqrQ2fhu6fhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsnjhuqvhur7Do+G6q07Do+G6q0/huqtv4bufxanhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2PDqWLhuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4buf4bqmb8Oj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q2/hu5/huqZvw6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhu5/huq54b+G6q2/hu4Fv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q27hur/hu6fDo+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8SC4bufxqHDo+G6q2/hu4Fv4bqrxJBmw6PhuqvEguG7n3LhuqvEguG6osSp4bunw6Phuqtv4buBb+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqr4buf4burb+G6q0Phu4fhuqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvhu5/huq5F4buX4bunxIPhuqsm4buf4buNxanhuqvhur/hu6fhu5/huqvhu57hu6Hhu5nhuq7Do+G6q8OyxqHhuqvDueG7h+G7peG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqr4bun4buHReG6q8Oy4bup4buh4bqr4buf4bux4buh4bqr4buleMSC4bqrw4Phuqjhuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q+G6osSpxILhuqvDueG7teG7p+G6q2/hurThur/huqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDssah4bqrw7rhu5/DrOG7p+G7o+G6q8OycuG7p+G7n+G6q+G6rkXhuqvEgnDhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bulceG7p+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XEg+G6qz9F4bqrxIJw4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q8OyduG7oeG6q8SC4buBb+G6q8OyxqHhuqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqvDueG7ueG7oeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8O64buZxILDo+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOAw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q+G7n+G7s+G7p+G6q2/hu4XhuqvDueG7h+G6q+G6rkXhuqvEgnDhu6fhuqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OyxqHhuqvhu5/hu6vhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q2/GsOG6q+G7p+G7oeG7leG7peG6q8SC4buh4bun4bqr4bqiaeG7p+G7o8Oj4bqrw4Phur/huq7huqvDuuG7n+G7oeG6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrb+G7gW/huqvDuuG7n8aw4bq/4bqrw7Lhu4fFqeG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEguG7g+G7oeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8OD4buR4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6pm/Do+G6q8O6w4rhuqvhu6dn4bun4bujw6PhuqvEguG6rOG6q8OyxrDhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrQ+G7oeG7l2/Do+G6q2/hu4Xhu6HhuqvEguG7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/huq54b+G6q8ODduG7p+G7o8SD4bqrW+G7h+G6q8SC4buf4bqob+G6q8SC4buZ4bqrw7Jm4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q+G7peG7oeG7p+G7n8Oj4bqrw4Phur/huq7huqvDuuG7n+G7oeG6q8O64buZxILhuqvEguG7n+G6sG/huqtv4buBb+G6q8O64bufxrDhur/huqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q+G7p+G7o+G7n+G7lcOj4bqrb+G7gW/huqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8OyZuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buj4bqrbnLhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6pm/Do+G6q8O6w4rhuqvhu6dn4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buB4buh4bqrw7J44bqr4bun4buj4buf4buV4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/Eg+G6qz3hu59q4bun4bqrw7nhu7Xhu6fhuqtv4buBb+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buh4buT4bun4bqrw7Jm4bqrQ2vhu6fhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q+G7pXjEguG6q2/hu4Fv4buf4bqrb8aw4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8O64buh4buZ4bun4bqrxILhu5/huqZvw6PhuqvDusOK4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buj4bqrbnLhuqtD4buHxanhuqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7oeG7m+G7p+G6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q8OD4buF4bun4bqrxJDhuq7EqcSCw6PhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q27huqThu7Vv4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8OD4bquxKnEguG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDg+G7heG7p+G6q8OA4bufbOG7pcOj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q8Oy4bu34buh4bqrw4N24bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bunxIPhuqsm4bufduG7p+G7o+G6q8O64buT4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/EqUXDo+G6q8SCc+G6q8O54buX4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/GsOG6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7nhu4fhu6XhuqtD4buH4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDsuG6sOG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8Oy4buDxILhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q+G6vWI5w6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7n+G7q2/huqtD4buh4buT4bun4bqrw7Jm4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDuWvDgOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4buD4buhw6Phuqvhu6Phu6Hhur/huqvEguG6ouG7g+G7ocOj4bqrxIJ54bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqvDssah4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgMOj4bqrw4Dhu5/hu6Hhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q8SC4buf4buNxanhuqvhu5/huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqvhu5/GsOG6v8SD4bqr4bum4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OD4bq/4bqu4bqrw7rhu5/hu6Hhuqvhu5/hu6tv4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrw7Jm4bqrxILhu5/FqeG7gcSC4bqr4bun4buj4bufw6jFqcOj4bqrQ+G6pOG7s+G7p+G6q8O54buT4bun4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6Phu6Hhu4fhuq7Do+G6q8SC4buDxanhuqtD4buh4buXb+G6q8O54buH4bul4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q0HhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o8SD4bqrT+G7n3LhuqvDmeG7oeG7m+G6ruG6q+G7p8aw4buh4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8O54bqwb+G6q2/hu5/hu6Hhur/huqvEguG6v0XhuqHhuqvigJzhu6bhu5nhuq7huqtv4bqm4bqrb+G7n2fhu6fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4buH4bqr4bun4buf4bu34bqrxILhuqLhu7fhu6Hhuqvhu6fhu5/huqThuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvEguG7n3Hhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvEguG7r+G7oeG6q2/hu59ob+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8O64buh4buZ4bul4bqrw7LhurThuqvhu6Xhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqtn4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bqr4bun4buj4buHReG6q0Phu4fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtvxanhu6fhuqtn4bun4bqr4buf4burb8Oj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrb+G7n2hv4bqrb+G7n2jhu6fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bufxqHhuqtvxrDhuqtv4bq04bq/4bqrZ+G7p+G6q2/hurThur/huqvDssah4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bun4buj4buHReG6q+G7n+G7r+G7peG6q+G7p+G6v0XEg+G6q8OZ4buH4bul4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6Nx4bqrb8OC4bun4buj4bqrb2rhu6fhuqtvxrDhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q8O64bufxanhur/huqvhu5/hu6tv4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4bul4bu14buh4bqr4bul4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhuqtv4bq/xanDo+G6q8OyxrDhuqvDueG7h+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhu6/hu6HhuqtDbeG7p+G6q8SC4buf4bqk4bu34bun4buj4bqr4bunxrDhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4bul4bur4buh4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrxJDhuq7hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhu5/huqvhu6Vx4bun4buf4oCdxIPhuqtO4buH4buhw6Phuqvhu4Xhu6fhu5/huqHhuqsmJT/hu6bhu6LhuqvDkz/hu6bhu6LhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cần nhân rộng mô hình nuôi dê nhốt chuồng

Cần nhân rộng mô hình nuôi dê nhốt chuồng
2015-07-02 00:15:21

(QT) - Với khả năng kháng bệnh cao, đầu tư kinh phí ít, những năm qua nghề nuôi dê đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là đối với các xã...

Chú trọng phát triển kinh tế tổng hợp

Chú trọng phát triển kinh tế tổng hợp
2015-06-30 02:57:04

(QT) - Thời gian qua, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được biết đến là vùng trọng điểm lúa của tỉnh. Gần đây, cùng với sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong...

Phường 4 nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Phường 4 nỗ lực xóa đói giảm nghèo
2015-06-30 02:55:44

(QT) - Phường 4 có 951 hộ dân, phần lớn xuất thân làm nghề chài lưới trên sông nước lên bờ định cư sau năm 1975, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế- xã hội thuộc diện khó...

Nỗ lực về đích trong xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực về đích trong xây dựng nông thôn mới
2015-06-26 08:20:56

(QT) - Mục tiêu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Quảng Trị phấn đấu có trên 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thời hạn đang đến gần, các xã đăng ký hiện đang tăng tốc, nỗ...

Hiệu quả từ mô hình quỹ tín dụng

Hiệu quả từ mô hình quỹ tín dụng
2015-06-24 09:19:44

(QT) - Qua 17 năm đi vào hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hồ Xá đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với khách hàng trên địa bàn và các xã lân cận. Với phương châm: “An...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết