Cập nhật:  GMT+7
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rHThurLhurjhurrEkOG7r1Phu6IsxJBt4buE4buo4bquxJBEc3sj4buqUUTEkOG7oVIh4buOxJA6w51TxJDhu4w9U+G6pi9Sw4nhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmfhu5Dhu4TDlUThuqzDgnNtbuG6pMSQLcSQZ2vhu6/EkCw6eyXhu6pRxJDDlOG7tFPEkCwuM+G7nuG7qsSQdOG6suG6uOG6usSQ4buvU+G7oizEkG3hu4Thu6jEkMOC4buvbeG6pMSQZ+G7sEfhu6pRxJDhu6/DjOG7qsSQ4buhUiHhu47EkMOU4buE4buqUcSQ4buqUeG7slPEkCw6xqDhu6rEkMavIuG7hMSQ4buMJVPEkDDDkuG7qsSQ4buOUnvhu4TEkCxV4buoxJDDlHsk4buOxJDhu4xT4bui4buqxJAmUkYmxJDhu45JU8SQLFJT4bui4buqxJDGr8OdU8SQ4buOUkBTxJDhu45S4buwxJB04bqy4bq44bq6xJDhu69txJDFqFJTxJDhu6hHxJByxJE5xJBm4buE4buo4buQO8SQ4bq4RcOJ4bq6xJDDlOG7hOG7qlHEkMOU4bua4buqxJA6TSzEkFFO4buq4bqy4bqmLybhuqzhuqYs4buE4buMxq/hu5DEkDssM8av4buQw4FE4buo4buEOlFT4buq4bqu4bq4JjLEkOG7hC4s4buwROG6rOG6piw64bqs4bqmLMOV4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4bqmU+G7qFHEkOG7hMavLMOBRETEkDs64buOw4FEUiwsJuG6ri8vLFLhu5AsUuG7hOG7sOG6sixS4buE4buqUuG7qlPhu5Dhu6rhurLhu47hu7Dhu6jhurIw4buqL+G7oVPhu44sLjrhu5A74bq4RcOJ4bq6w4nDiS/huqtj4buvbS9nbjltZuG6oOG6uEXhu685beG6oOG6uEXhu6FndGJf4buE4buw4bqg4bq4RTDhu4Thu6pRX2pnRcOJ4bqy4bumJlFEL+G6rGpSTC7EkMOVfSzEkMOUU+G7nuG7qMSQ4buOUlThu6pSxJDGr0fEkOG7qkBTxJDhu6hHxJDhu45G4buOxJBSVuG7jsSQLDrhu67EkGdr4buvxJBn4buwR+G7qlHEkOG7r8OM4buqxJDhu6FSIeG7jsSQxahSWeG7qlHEkMavR+G7qMSQ4buqUXs9U8SQUkzhu6jEkOG7qOG7tMSQ4buE4buqxJAsTOG7qMSQLcSQ4bqh4buqUuG6rsSQalJJxJBn4buu4buE4bqmLybhuqzhuqYvLMOV4bqs4bqmLyw64bqs4bqmLyzhu4Thu4zGr+G7kOG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rHAu4buExJBS4buEU8SQLDpP4buqxJBRU+G7hOG7sMSQUiAuxJAsUuG7iuG7qlHEkHNMM8SQbVPhu6pSxJDhurotw4nhurbEkCxSLuG7hMSQOeG7qsSQZlPhu4Thu6pRxJBFLcOJ4bq2xJB04bqy4bq44bq6xJDhu69txJDGr+G7tMSQPy5GxJDhu6pSU+G7nC7EkMOUU+G7nuG7qMSQM+G7mi7hurLEkGdH4buqUcSQ4buOWeG7qlHEkMavLlnhu6rEkMOUeyThu47EkDLhu5Dhu6jEkCw6VuG7qlHEkDAjU8SQ4buMTSzEkOG7jn3EkMOU4bu0U8SQ4buM4bus4buqUcSQ4buqR+G7sMSQ4buoLsOd4buqxJDDlOG7sEgsxJAwR+G7qlHEkCxIU8SQcsSROcSQZuG7hOG7qOG7kDvhurbEkOG7qlJ74buqUcSQ4buORuG7jsSQ4buOUkzhu6rEkDshLMSQ4buOPOG7hMSQ4buvbcSQw5Thu4Thu6pRxJDhu45SQFPEkCzhu6LEkMOU4bua4buqxJDhu6h94buOxJDFqFJZ4buqUcSQLHsl4buqUeG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsZ0fEkGxT4buqUsSQcy5N4buq4bq2xJBsSOG7jsSQZ+G7suG7qlHEkHAuTOG7qsSQw5Thu5wuxJDFqFJZ4buqUcSQUVJTxJDDlHsk4buOxJDhu4xH4buqxJAsOuG7sOG7qlHEkDsuw50sxJDhu6jhu7QsxJAsUj1TxJBRU+G7hOG7qsSQw5VHU8SQxahSU+G7muG7qsSQ4buOScSQUuG7hFPEkMOU4buE4buqUcSQ4buMw5rEkEYmxJDGr13hu47EkCxM4buoxJDGrzThurLEkGR7JOG7jsSQMuG7mibEkMOURsSQ4buO4buE4buwxJDhu6pSTSzEkCXEkDDDmsSQLDpUxJAsOi7hu6pRxJAmUuG7sOG7qlHEkOG7jk3hu6jhurbEkOG7qlJ74buqUcSQbFPhu6pSxJBzLk3hu6rEkMavw5Lhu6rEkGfhu7Lhu6pRxJBwLkzhu6rEkMOU4bucLsSQxahSWeG7qlHEkMWo4buaLMSQUiQmxJDDjOG7qsSQNMSQMCNTxJDhu45G4buOxJAsU+G7nOG7qsSQMOG7osSQMEfEkCxXxJA64buExJDhu45ST+G7qMSQ4buOUkgmxJAsOuG7sOG7qlHEkOG7qlIg4buqUcSQJlLhu4TEkMOVfSzEkMOUU+G7nuG7qOG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsYlJW4buqxJBzTDPEkG1T4buqUsSQxq9H4buoxJDigJw/Lkzhu6rEkDLhu4Thu6pS4oCdxJAsUuG7hDPEkGThu7Lhu6pRxJBzTOG7qMSQa+G7sOG7qlHEkDnhu6rhurbEkFnhu6pRxJBn4buwR+G7qlHEkOG7r8OM4buqxJDhu6FSIeG7jsSQUjPEkDBW4buqUcSQLDp7I+G7jsSQw5Thu7RTxJDhu4zhu6zhu6pRxJAz4buaLsSQJcSQUVNJU8SQUkjhu6pRxJBtUk0s4bq2xJA74buWxJBRUyEmxJBsU+G7qlLEkHMuTeG7qsSQMEfEkGfhu7Lhu6pRxJBwLkzhu6rEkMWoUuG7hFPEkFJX4buE4bq2xJDhu6pSe+G7qlHEkOG7qlIg4buqUcSQUVXEkFLhu4RTxJDhu45OLsSQLFI8xJDhu6pHM8SQxq9H4buoxJDDlHsk4buOxJDhu45Sw5nEkOG7juG7rMSQLFLhu57EkFFWU8SQxq9HxJAsUk0sxJAwVuG7qlHhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rHM6eyPhu47EkDtdxJDhu45STSzEkDBN4buqxJDhu4484buExJDhu4xG4buwxJDhu45SVOG6tsSQMMOaxJAsUi4z4buc4buqxJAsOns94buqUcSQdOG6suG6uOG6usSQ4buvbcSQxq80xJBRU0lT4bquxJDigJxzOuG7sOG7qlHEkDtAxJDDlOG7ssSQ4buOPOG7hMSQ4buOUiHhu6pRxJAsWVPhurbEkCw6LuG7qlHEkCZS4buw4buqUcSQ4buOTeG7qMSQw5Thu6zhu6pRxJAw4buEU8SQLDrhu67EkOKAnOG7jlJT4buoxJDhu6jhu7JT4oCdxJDDlVPEkOG7jlIuM+G7nuG7qsSQLEjhu7DEkMWoUuG7sEnhu6pRxJAsOsOd4buqUcSQw5Thu57EkOG7jkbhu47EkOG7jk4uxJAsUjzEkCwuM+G7muG7qsSQUuG7hFPEkOG7jMOM4buqUcSQxq/GoOG7qsSQw5V9LMSQw5RT4bue4buo4bq2xJDhu6rGoOG7qsSQMFPhu6Lhu47EkHMuTeG7qsSQMEfEkHAuTOG7qsSQxahSWeG7qlHEkFFSU8SQ4buMR+G7qsSQ4buOUnvhu4TEkCZSSVPEkMavR8SQw5RT4bucLsSQw5RG4buqUcSQxq/hu7DigJ3hurLhuqYvJuG6rOG6pizhu4Thu4zGr+G7kMSQOywzxq/hu5DDgUThu6jhu4Q6UVPhu6rhuq7hurgmMsSQ4buELizhu7BE4bqs4bqmLDrhuqzhuqYsw5XhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqZT4buoUcSQ4buExq8sw4FERMSQOzrhu47DgURSLCwm4bquLy8sUuG7kCxS4buE4buw4bqyLFLhu4Thu6pS4buqU+G7kOG7quG6suG7juG7sOG7qOG6sjDhu6ov4buhU+G7jiwuOuG7kDvhurhFw4nhurrDicOJL+G6q2Phu69tL3ThurjhurrhuqDhurhF4buvaMSRc+G6oOG6uEVtOWxf4buE4buw4bqg4bq4RTLhu4Thu6hfX3Phu4Qz4bqg4bq4RW1T4buqUl/hu4Thu7DhuqDhurhFLDrhu4Thu6pRX2pnRUXhurjhurLhu6YmUUQv4bqsbEjhu47EkGfhu7Lhu6pRxJBwLkzhu6rEkMOC4buC4bqkxJDDlMONxJDFqFJZ4buqUcSQUVJTxJDhu4xH4buqxJDhu45S4buwxJB04bqy4bq44bq6xJDhu69T4buiLMSQbeG7hOG7qMSQLDrhu7Dhu6pRxJA7LsOdLMSQ4buo4bu0LMSQLFI9U8SQUVPhu4Thu6rEkMOVR1PEkC3EkOG6oeG7qlLhuq7EkGpSScSQZ+G7ruG7hOG6pi8m4bqs4bqmLyzDleG6rOG6pi8sOuG6rOG6pi8s4buE4buMxq/hu5DhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxxWMSQOkfhu6pR4bq2xJBna+G7r8SQZ+G7sEfhu6pRxJDhu6/DjOG7qsSQ4buhUiHhu47EkMOUw43EkCw6ScSQxq89U8SQxq9NJsSQxq9T4bua4buo4bq2xJDhu45SfcSQMFPhu6Lhu47EkFLhu4RTxJAsOi7hu6pRxJAmUuG7sOG7qlHEkOG7jk3hu6jEkMOVLjPEkOG7qlJNLMSQ4buOPOG7hMSQdOG6suG6uOG6usSQ4buvbcSQw5Thu5wuxJA74buExJA7ISzEkCZS4buw4buqUcSQw5Thu7TEkMavR8SQw5Thu5wuxJA6TSzEkMOURuG7qlHEkMav4buwxJDhu6pRSFPhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rOG7o8SQUkfhu6pRxJAsUjzhurbEkGdr4buvxJBn4buwR+G7qlHEkOG7r8OM4buqxJDhu6FSIeG7jsSQMMOS4buqxJDGr+G7sOG7hDPEkFLhu7Dhu4QzxJAsUiLEkOG7qlFSU+G7ouG7qMSQZFPhu6pSxJBzU+G7muG7qsSQc1JH4buqUsSQMEfEkHAu4buaxJBtUVbhu47EkGdJU8SQw5Thu57EkOG7jlJW4buqxJDhu6pRez1TxJDDlEbEkOG7jsSoJsSQLDou4buqUcSQMOG7osSQMCNTxJBsSOG7qlLEkGco4buqUeG6ssSQbVJ74buqUcSQ4buOScSQUuG7hFPEkMOU4bucLsSQxahSWeG7qlHEkMWoUlPhu5rhu6rEkFnhu6pRxJDhu6FSIeG7jsSQUkdTxJDGr+G7ruG7qlHEkDBVxJAz4buaLsSQLDrhu7Dhu6pRxJDhu4xW4buOxJDGr+G7rCzEkDBHxJAsOuG7hOG7qlLEkOG7jlJNJsSQ4buM4bus4buqUcSQ4buM4bu24buqUeG6ssSQbeG7mi7EkOG7qlJ7xJBzUuG7hOG7qlLEkGdH4buwxJDFqFJZ4buqUcSQLFLhu57EkFLhu7JTxJAmUinhu47hurbEkCxSVcSQ4buOxKgmxJAsOi7hu6pRxJAw4buixJA74buWxJDGr0fEkCwixJBSLjPhu6IsxJDhu4484buExJB04bqy4bq44bq6xJDhu69txJAlxJByxJE5xJBm4buE4buo4buQO8SQ4bq4RcOJ4bq64bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxnR+G7qlHEkCxT4buc4buqxJAw4buixJAwI1PEkOG7jkbhu47EkOG7jk4uxJAsUjzEkOG7juG7rMSQxag4xJAsUi5PLMSQMEfEkCzDneG7jsSQw5Thu7TEkOG7qlJ7xJDhu6/DjOG7qsSQcC4z4buaLOG6tsSQbEjhu6pSxJBjPuG7qlHhurbEkOG7r8OM4buqxJBzUuG7iuG7qlHhurbEkOG7rz7EkGxT4buqUsSQcy5N4buqxJDDlHsk4buOxJAy4buQ4buoxJDGr0fEkCwuM+G7muG7qsSQ4buoSOG7qlLEkOG7qlJNLMSQ4buOPOG7hMSQdOG6suG6uOG6usSQ4buvbeG6ssSQc1Lhu5rEkOG7qlJ74buqUeG6tsSQWeG7qlHEkOG7oVIh4buOxJA6TSzEkMav4buwxJDGr+G7iuG7qlHEkCXEkDDDmsSQLDpUxJAsU+G7nOG7qsSQMOG7osSQLDopxJDhu4wlU8SQZ+G7sEfhu6pRxJBzUsOa4buqUsSQ4buqUlPhu5wuxJDFqFJJxJDhu6rDjOG7qlHEkCZSSVPEkCXEkOG7qlJHxJDDleG7sMSQ4buOUk3hu6rEkCxSe0Dhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxzUuG7hOG7qlLEkGdT4buc4buqxJDGr0fEkFFTSVPEkCZSRibEkMOVLjPEkOG7qlJNLMSQw5Thu57EkCxS4buEM8SQLFLhu5rEkGfhu7BH4buqUcSQc1LDmuG7qlLhurLEkHMuM8SQ4buqUlPGoOG7quG6tsSQZ1Phu5zhu6rEkDDDkuG7qsSQLFIu4buExJAy4buExJBn4buwR+G7qlHEkHNSw5rhu6pSxJAw4bucxJDDlOG7tMSQPy5GU8SQMEfEkDtdxJDGrzXEkMavPeG7qOG6tsSQ4buqxqDhu6rEkOG7quG7mi7EkFHEqCbEkOG7jkbhu47EkMOUw51TxJAsUjzEkMWoUuG7rMSQ4buOUsOaLsSQ4buqUnvEkGjhu6rDleG7sOG7quG7kDtT4buE4bq2xJBzUkZTxJBr4buE4buq4bq2xJBs4buExq/hu4QzO1Phu4ThurbEkOG7kMSQOuG7iOG7qlHEkOG7jk4uxJAsUjzEkD8uxqDEkGThu7Lhu6pRxJBzUkYmxJDFqFLhu6zEkOG7jlIuxJAs4buwR+G7quG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4bujxJAww5rEkCw6VMSQLFI8xJDhu6hZ4buq4bq2xJBna+G7r8SQZ+G7sEfhu6pRxJDhu6/DjOG7qsSQ4buhUiHhu47EkDDDkuG7qsSQJlJM4buqxJAwTOG7qsSQUVMg4buExJDhuqsiLsSQbVFW4buOxJAwR8SQbVEuM8ag4buqxJBsSOG7qlLhurLEkGJSVuG7qsSQ4buEU8SQ4buM4buKLMSQ4buOUlThu6pS4bq2xJDhu4RTxJDDlV3EkOG7jMOaxJDhu44+4buqUcSQxq9HxJDhu4xHU8SQLOG7sEbhu6rEkMWoUuG7rMSQMCNTxJAww5rEkGdr4buvxJBSVsSQZ+G7sEfhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqsiLsSQbVFW4buOxJDhu47hu6zEkHsuxJAsUuG7msSQMOG7nMSQ4buOUlPhu5wuxJDhu47hu4Thu7DEkOG7qlJ74buqUcSQxq9IU8SQ4buM4buKLMSQ4buM4bus4buqUcSQO+G7oizEkMWoUlnhu6pRxJAsw50sxJAwR8SQOuG7hMSQMEfhu7DEkCxSU+G7mi7EkMOVfSzEkMWoUuG7sEYs4bqyxJBzOuG7sOG7qlHEkMWoUlPEkMOU4bus4bq2xJBtUS4zxqDhu6rEkGxI4buqUsSQJlJJ4buqxJAySMSQLMOdLMSQ4buqUnvhu6pRxJDGr0hTxJBSSOG7qsSQ4buOUuG7msSQLDrhu7Dhu6pRxJDhu6pSIOG7qlHEkCZS4buExJAyIsSQxq80xJDhu4zhu6zhu6pRxJDhu4zhu7bhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxy4buELsSQLDpP4buqxJAsUi7hu4TEkCzhu6LEkFJIU8SQLDp7I+G7jsSQOeG7qsSQZlPhu4Thu6pR4bq2xJBna+G7r8SQZ+G7sEfhu6pRxJDhu6/DjOG7qsSQ4buhUiHhu47EkCZSSVPEkCxSw50sxJDGr8ag4buqxJA64buI4buqUeG6rsSQ4oCcbOG7sOG7qlHEkOG7qlF7PVPEkFJM4buoxJDhu6jhu7TEkMWoU8ag4buqxJDhu6pSw5Lhu6rEkDAjU8SQdOG6suG6uOG6usSQ4buvbeKAneG6tsSQLC4zxJDhu6pSU8ag4buqxJDhu6pR4buEM8SQ4buOUlThu6pSxJBZ4buqUcSQ4buOPuG7qlHEkOG7jknhu6jEkCxSTTPEkMav4buwxJDGr+G7iuG7qlHEkDBVxJDFqFLhu6zEkMavTSbEkOG7qlIg4buqUcSQw5RT4bue4buoxJAz4buaLsSQxahSU8SQPy44xJAsUj1TxJBRU+G7hOG7qsSQxahSWeG7qlHEkOG7juG7ruG7quG6ssSQcC7hu4Thu6pRxJBnLjPhuqYvJuG6rA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cầu được ước thấy

Cầu được ước thấy
2013-11-30 09:14:34

(TNO) - Bóng đá nữ VN đã gặp may khi lá thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup vào hôm qua đã đưa Jordan, đội bị nhận diện là yếu nhất trong các đội, vào chung bảng A với các...

Marseille trở lại cuộc đua vô địch

Marseille trở lại cuộc đua vô địch
2013-11-30 09:13:59

(TNO) - Marseille đã hồi sinh trong cuộc đua vô địch Ligue 1 khi đánh bại cựu vô địch Montpellier với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 15 diễn ra vào rạng sáng nay...

Ngôi làng nghệ sĩ ở Đà Lạt

Ngôi làng nghệ sĩ ở Đà Lạt
2013-11-30 08:18:55

(TNO) - Không gian Ngôi làng nghệ sĩ trong XQ Đà Lạt Sử quán không thật rộng, nhưng nồng ấm tình người, với sự hiện diện của Bửu Ý, Đinh Cường, Nguyễn Đắc Xuân, Phạm Văn Hạng,...

U.21 đá xen kẽ U.19

U.21 đá xen kẽ U.19
2013-11-29 08:30:36

(TNO) - Hôm qua, Phòng Thi đấu VFF đã công bố dự kiến lịch thi đấu các giải bóng đá ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp năm 2014.

Phát triển điện ảnh, không nên “dàn hàng ngang”

Phát triển điện ảnh, không nên “dàn hàng ngang”
2013-11-29 08:14:42

(SGGP) - Quy hoạch phát triển ngành điện ảnh theo kiểu “dàn hàng ngang” để tiến sẽ lãng phí và không hiệu quả. Đó là vấn đề được mổ xẻ nhiều nhất trong Hội nghị trực tuyến tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết