Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buURMOVUOG7pOG7nsawYT3hu57hu4VbKDbhu57GsMSpxal54bueLeG7nsSp4bqrYio24bumNOG7nnfDvcWp4bueNeG7pmjhu5414buuNuG7nuG7hcavN+G7niPFqDbhu54zLmPhu5gvfVDhu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcawKuG7piThu6Lhu5Thu5BCxanFqeG6rOG7kuG7ni3hu57huqx94buqW+G7njZ94bq14bueJS424bueNMWo4bueY33hu6w14bueNeG7pmjhu5414buuNuG7juG7nkTDlVDhu6Thu57GsGE94bue4buFWyg24buexrDEqcWpeeG7ni3hu57EqeG6q2IqNuG7pjThu57hu5BEw5VQ4buk4buexrBhPeG7nuG7hVsoNuG7nsawxKnFqXnhu5Lhu5414bqzW+G7nntbxq82feG7nuG7hSbhu57hu4XGrzfhu54jxag24bueMy5j4bueY+G6qyw24bueY+G7pmjhu5494bq54bum4bueQmgkNipo4bue4bun4bub4buO4bueJcSDW+G7niXhu7Dhu55jfVvhu54l4buyZOG7nuG6q+G7smPhu5594bumaOG7nuG7hcav4bueY33hu642e+G7nj19XTZ94bueY33hu7Ro4bueY+G6qznhu57GsHnhu4Thu57FqeG6q+G7pio9fSo24bue4buF4bqzW+G7nmPhu4vhu55i4bqj4bueUS1Q4bue4buFxq834buePX1bIWThu55RUi1Q4bug4buO4bueY+G6qyw24bueYsOdNuG7nuG7heG7tjbhu54lxIM2e+G7nuG7m+G7tDbhu55DfeG6t8OV4buYY+G7piM0KuG7nmJjaDQqS+G7ojXhu6bhuqt7WzbDklHhuq1n4bue4bumZGM34bui4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74bueIzfhuqskKuG6q0vhu6Lhu6Dhu6Lhu5424bumNSpL4buiWzXhu6Z7KuG6rH03Yzfhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JUU+G7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDlWJ7e+G6rcOVN+G6q3vDleG7hTYvJOG7pmPhu6ZbNeG7pnsqYi834bqrW3tbNuG7pjQvUeG7oFBTL1Dhu6AvWzXhu6Z7KmJUUVPDmlVRX1Qjw5Uy4bqte+G7oi/hu5Thu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7m8WoPeG7nj3hu7Rk4bueY33hurnhu55Ew5VQ4buk4buexrBhPeG7nuG7hVsoNuG7nsawxKnFqXnhu57huqvhu7Jj4bue4buF4buyY+G7nuG7heG7quG7nmPhuqvhur3hurM94bueQmgkNipo4bue4bun4bub4buePTjhu55jfSnhu559IjZ94buePeG7pjfhu55jN+G7nn3hurc2w5Xhu55tNn3DkuG7nuG7s3tkaDw24bue4buzfcOdNuG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYL2Phu6YjNCrhu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lETDlVDhu6Thu57GsGE94bue4buFWyg24buexrDEqcWpeeG7niNbLmPhu57huqvDoOG7niXhuqNb4bueY33hurnhu5494bq54bum4bueNSI2feG7njYsNuG7niXhu7Dhu542feG7tuG6reG7nj1kxIM94bueM33FqOG7nmN94bu2NuG7nmPhuqthNnvhu47hu55j4bqrNzZ74bueM31b4bueQmgkNipo4bue4bun4bub4buePeG6uzZ74bueJcWo4buePX3hu7Y14bue4buFxq/hu549xag94bue4bqtfeG7puG7nmPhu7I24buePeG6oTZ74buePX3hurnhu55oLmThu540xq/hu542feG7gzZ74bueJeG6veG6tTZ74buePX1kaCE24bueJMavW+G7juG7niPhuq82e+G7njZ9VjXhu55j4bu2NuG7niTDqTZ74bueY30p4buefSI2feG7nj3hu6Y34bueYzfhu5494bq54bum4buePcWoPeG7nmNbITbhu54l4buoN8OV4bueQuG7geG7nmN94bu2NuG7nmPhuqthNnvhu5494bq54bum4bueUeG7niXEg1vhu54l4buw4bueNMavNeG7nj19N+G7niRbPDbhu54jWy424buefVso4bqt4bueUOG7njN9xajhu542feG7qGPDleG7nkLhu6Y2e+G7nn1bKOG6reG7nlHhu47hu541YVvhu549fWRoKDbhu54l4buw4bueY33hu6Zo4bueJeG6r1vhu54zfVvhu553N3024bueQj03Y2Phu5414bql4bueY+G7i+G7nmLhuqPhu55QLeG7oOG7nj19N+G7nkJoJDYqaOG7nuG7p+G7m+G7nmPhur/hu5494buB4bueNGjhu5574bu0NsOV4bue4bujLjbhu57huq19xJFj4bueVFThu47hu57hu4Thu6w24bueQzfGrzbhu54zIOG6reG7nnvhuqfhu559OeG7puG7nlAtUOG7nj19N+G7nkTDlVDhu6Thu57GsGE94bue4buFWyg24buexrDEqcWpeeG7nmLhu6Zk4bueJeG6veG6tTZ74buePX1kaCE24buePeG6ueG7puG7nkdkw5024bueQ+G6q+G6veG6tTZ7w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lHh9N+G7qjZ74bueY33hurVb4buee1vhu6Y24buePWThuqNb4bueY+G6q+G7tjbhu47hu549xag94buePeG7tGThu55jfeG6ueG7nkTDlVDhu6Thu57GsGE94bue4buFWyg24buexrDEqcWpeeG7niXEg2Phu542e8SDY+G7nntb4buqNeG7nmPhuqM94bueJcSD4bueNn3hur3hu54lKeG7niPhu6o34bueYzfGrzbhu55j4buL4bueYuG6o8OV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu57huqXhu57huq19xJFj4buew5lV4buO4bueY+G6v+G7niXhur3hurU2e+G7nj19ZGghNuG7niTGr1vhu5494bq54bum4bueJeG6o1vhu57huq194bq94bq3Nnvhu47hu55j4bqrZDZ74bue4buFKOG7nnhiN+G6q+G7nsSQPeG7niXFqDZ94bueJeG7tGThu55j4bqr4buq4bueIzg2e+G7nuG7hSHhu55j4bqrNzZ74bueM31b4bueY33hurnhu5414bqhNuG7nuG7hOG7rDbhu55DWy424bueJeG7sOG7nuG6q+G6tVvhu55n4bum4bueM31kNnvhu55jfcavNn3hu542LDbhu54jODZ74bueI+G7pmjhu55jfVg2e+G7nuG7hcavN+G7njThur3hurNb4bueNn3Gr+G7juG7nntbxJHhuq3hu55CaCQ2Kmjhu57hu6fhu5vhu57hu7I24bueJSA2feG7nmPhu4vhu55i4bqj4bueUS1Qw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lHguY+G7nmN9xJE94bue4buFOTZ74bueI+G7qjZ74buO4buePeG7quG7nlLhu54lxINb4buePTjhu549ZTZ74bueUuG7niVbKTXhu57hu4XGr+G7nn1bKGThu55i4bqj4bueI8avNuG7nmN94buuNnvhu54j4buoW+G7nlIvUuG7njYsNuG7niNkxIM94bue4bqtfeG7qlvhu57igJxn4buH4oCd4bueNn3hu6Zk4bue4bqpZOG7puG7njZ94buDNnvhu540xajhu55jfeG7rDXhu5414bumaOG7nuG6q+G6uVvDleG7nsaweeG7hOG7niXEg1vhu57DveG7pjThu6ZoYlvhu6bhu54j4bqjPeG7nmN94busNeG7niXhu7Rk4bueY1ssNuG7nuG7hcav4bueY+G6q8SRNnvhu55i4bqj4bueUOG7juG7nmPhur3hurc2e+G7niXhur3hurc2e+G7nuG7heG6s1vhu57hu4Ug4bueY+G6q13hu542feG7smPhu54j4buqNnvDleG7nngu4bueY1su4bqt4bueNMav4buexrB54buE4bue4bubN+G6q1s94bum4bue4buQQmgkNipo4bue4bun4bub4buS4bueJeG7sOG7niPhuqM94bueY+G6q8SRNnvhu540xajhu55jfeG7rDXhu55i4bqj4bueUuG7juG7niXDozZ74bueNnt9MeG7puG7nuG7heG6s1vhu57hu4Ug4bueY+G6q13hu549ZOG6o1vhu54j4buqNnvhu47hu54lxq82feG7njZ94bq94bq1Nnvhu57hu4Ug4bueY+G6q13hu55jfcOq4bueNn0i4buePX034bueRMOVUOG7pOG7nsawYT3hu57hu4VbKDbhu57GsMSpxal5w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG6pOG7nmPhuqvhu7Y24bueJeG7smThu549OTbhu5404buoW+G7juG7nkTDlVFQ4bue4buEWyhj4bue4buz4bumNeG7niXhu7Dhu559OeG7puG7nlAtUOG7nmPhuqvhur3hurM94bueQ33FqFvhu5554bumNuG7niUp4buePeG7quG7nn3hu6Zb4buePWU2e+G7nuG7hcavN+G7niPFqDbhu54zLmPDleG7nuG7s33hur3hu57hu4Xhu7Zo4buO4bue4buFOTZ74bueI8WoNuG7njMuY+G7nmI74buePX3DqjZ74bueM1suNuG7nj1kxIM94bueJeG6o1vhu54l4bu0ZOG7nntb4buD4bum4buefeG7plvhu57igJw2e+G6veG6tVvhu57hu6Y2feG7nio14oCd4bueRMOVUVDhu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y14bue4buFxq/hu55Ew5VQ4buk4buexrBhPeG7nuG7hVsoNuG7nsawxKnFqXnhu47hu55j4bqr4bu2NuG7nj05NuG7njThu6hb4buee1vhu4Phu6bhu55DfcWoW+G7nnnhu6Y24bue4buFxq/hu57DveG7pjThu6ZoYlvhu6bDleG7nuG6qEThuqLhu5vhu57hu5vhurzhurThu7PFqeG7mC/huq3hu5Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Serena thua trận đậm nhất kể từ năm 1998

Serena thua trận đậm nhất kể từ năm 1998
2014-10-23 06:53:12

(TTO) - Tối 22-10, tại Giải WTA Championships đang diễn ra tại Singapore, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã thất thủ với tỉ số khó tin 0-6, 2-6 trước Simona Halep (Romania).

HLV Rudi Garcia thừa nhận mắc sai lầm chiến thuật

HLV Rudi Garcia thừa nhận mắc sai lầm chiến thuật
2014-10-23 06:52:53

(TTO) - Phát biểu trong cuộc họp báo sau thảm bại 1-7 trước Bayern Munich, HLV Rudi Garcia thừa nhận ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật, khiến AS Roma muối mặt trên sân nhà.

“U-19 Triều Tiên sẽ giành cúp vì CĐV”

“U-19 Triều Tiên sẽ giành cúp vì CĐV”
2014-10-23 06:52:39

(TTO) - HLV An Ye-gun của đội U-19 CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo trước trận chung kết Giải U-19 châu Á 2014 gặp U-19 Qatar (THTT trên VTV2 19g00 ngày...

Cựu danh thủ Dwight Yorke (M.U) đến VN

Cựu danh thủ Dwight Yorke (M.U) đến VN
2014-10-23 06:52:22

(TT) - Cựu danh thủ đội Manchester United (M.U) người Trinidad & Tobago Dwight Yorke dự kiến có mặt tại TP.HCM từ ngày 7-11 theo lời mời của Ngân hàng BIDV.

“Sốc văn hóa” với truyền hình thực tế

“Sốc văn hóa” với truyền hình thực tế
2014-10-23 06:51:51

(SGGP) - Chương trình truyền hình thực tế từ lâu không còn xa lạ với khán giả Việt khi từng làm mưa làm gió trên các kênh truyền hình bởi yếu tố mới lạ, tính tương tác, độ hấp...

One Direction qua mặt “Harry Potter” về giàu có

One Direction qua mặt “Harry Potter” về giàu có
2014-10-23 06:50:50

(TNO) - Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm nhạc 5 thành viên này đánh bại ngôi sao của loạt phim Harry Potter Daniel Radcliffe để giành vị trí đầu bảng xếp hạng sao trẻ giàu có...

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù
2014-10-22 06:23:35

(TTO) - Tòa án Pretoria (Nam Phi) đã kết án 5 năm tù đối với VĐV khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius vì tội "ngộ sát" khi bắn chết cô bạn gái Reeva Steenkamp vào ngày 14-2-2013.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết