Cập nhật:  GMT+7
ỤàVỬ[ẵ@hhỚỰễIạiẵ ỰỦIkẽạỬâ*ạỬh?[Ửâ=íỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỤ/àVỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễÀ @]ỰỦÚFIÙỬ-ỬImỬấ&âỬàẫ[ỬWỮỮỶ-WỮỮỸSỬấá=ấàỬÁạ#ầỬ]ỉ[Ửò=Ử"=ầỬi$ầỬFí%ấáỬIgăỬ"*ỬẳàệạỬ"éấáỬfí#ỬigãấàỬỏ!õỬ]nấáỬấ5ễỬhđấáỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáTỬIg4ấỬ[ẽỬhệỬâỉ[Ửiạ4íỬ[àíấáỬ[ĩ@Ửấá=ấàỬÁạ#ầỬ]ỉ[SỬIgkếấáỬIÀỄIỬựdấáỬÀ=Ửỏ#[Ử"ăấàỬâỉ[Ửiạ4íSỬấéạỬ]íấáỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬẵ=Ửỏ!õỬ]nấáỬigkếấáỬàẫ[Ửẵ=ấàỬâ$ấàSỬ[#[ỬâđạỬfí@ấỬà7Ửià!ấỬiàạ7ấỬò=Ử[à(iỬẵkềấáỬáạ#ầỬ]ỉ[ỬiàấỬân[Ử[ậỬhnỬià@âỬáạ@Ử[ĩ@Ử[#[Ửià=ấàỬòạ4ấỬigầấáỬấà=ỬigkếấáTỬẤà=ỬigkếấáỬấàãấỬấà<ấỬấéạỬ]íấáỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬ]kêạỬ}@Ửáậ[Ử"éSỬ"ậỬẵ=QỬò&ấỬàậ@ỬlấáỬỏoSỬò&ấỬàậ@ỬiẹỬ[àl[Ửò=Ửò&ấỬàậ@ỬâdạỬigkếấáTỤ/ễỦỤi@}ẵ Ửhiõẵ ỚỰâ@gáạấQWễỏỬ@íiầỰỦỤigỦỤi]ỦỤạâáỬhg[ỚỰ//[T}@ầfí@ấáigạTòấ/] hẳiầễ/ấ ọh/VỶXÝ/YỶ]ỮWỮYVWViVXWỶVỶẵVTặễáỰỬ/ỦỤ/i]ỦỤ/igỦỤigỦỤi]ỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIgkếấáỬIÀỄIỬựdấáỬÀ=ỬẵídấỬ[àìỬigẫấáỬỏ!õỬ]nấáỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáTỬợấàQỬITừỤ/ễỦỤ/i]ỦỤ/igỦỤ/i@}ẵ ỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬẵ=Ửò&ấỬàậ@ỬlấáỬỏoỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬẵ=Ửà=ấàỬòạỬlấáỬỏoỬ[ĩ@Ử[#[Ử[àĩỬià8Ửià@âỬáạ@Ửàầ$iỬ"éấáỬáạ#ầỬ]ỉ[Ử"=ầỬi$ầỬigầấáỬấà=ỬigkếấáSỬẵ=ỬẵđạỬhđấáỬò&ấỬâạấàỬigầấáỬigkếấáỬàẫ[Ửià8Ửàạ7ấỬấàkQỬLấáỬỏoỬ[ĩ@Ửià)õSỬ[dỬáạ#ầỬòêạỬàẫ[ỬhạấàỬ"kề[Ửià8Ửàạ7ấỬ}:ấáỬhnỬfí@ấỬi!âỬ"5ấỬàẫ[ỬhạấàSỬidấỬigẫấáỬàẫ[ỬhạấàSỬ}ạ5iỬễà#iỬàạ7ấỬg@ỬkíỬ"ạ8âSỬấàkề[Ử"ạ8âỬ"8Ử[àắỬ]$õ…ỬIà)õSỬ[dỬẵídấỬákẽấáỬâ{íỬigkê[Ửàẫ[ỬhạấàỬò6ỬâẫạỬâ;iTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦLấáỬỏoỬ[ĩ@Ửàẫ[ỬhạấàỬòêạỬià)õSỬ[dỬáạ#ầỬià8Ửàạ7ấỬ}:ấáỬhnỬẳảấàỬigẫấáSỬõ4íỬfíảỬ[ĩ@ỬấákếạỬàẫ[ỬòêạỬià)õSỬ[dỬáạ#ầTỬÀạ8íỬ"kề[ỬấàóấáỬ[àắỬ}%ầỬáạ#ầỬ]ỉ[Ử[ĩ@Ửià)õSỬ[dỬò=Ửiàn[Ửàạ7ấỬ"ạ6íỬ"ậỬinỬáạ#[SỬ[ậỬig#[àỬấàạ7âTỬự;[Ử}ạ7iỬàẫ[ỬhạấàỬẵídấỬià(âỬấàí)ấỬ"$ầỬẵôỬigíõ6ấỬiàđấáỬíđấáỬấkê[ỬấàêỬấáíeấSỬẵídấỬ}ạ5iỬẽấỬià)õỬ[dỬ]$õỬ]ẻSỬ[íấáỬ[(ễỬ[àầỬ[#[Ử âỬẳạ5ấỬiàl[Ửò=ỬẳổỬấ&ấáỬ"8Ử}kê[Ửò=ầỬ"ếạTỬLấáỬỏoỬáạó@Ửẵ*ấàỬ"$ầỬòêạỬáạ#ầỬòạ4ấSỬấà!ấỬòạ4ấỬià8Ửàạ7ấỬấákếạỬẵ*ấàỬ"$ầỬễà%ạỬ[ậỬấ&ấáỬẵn[ỬiẹỬ[àl[Ử[#[Ửàầ$iỬ"éấáỬáạ#ầỬ]ỉ[TỬẤákếạỬẵ*ấàỬ"$ầỬ[ậỬẵẩấáỬòăỬià@SỬ"éỬẵkềấáSỬidấỬigẫấáỬáạ#ầỬòạ4ấSỬấà!ấỬòạ4ấSỬỏ!õỬ]nấáỬ"kề[Ử})íỬẳàdấáỬẳàảỬẵ=ấàỬâ$ấàỬigầấáỬi<ễỬià8Ửấà=ỬigkếấáTỬLấáỬỏoỬáạó@Ử[#[Ử"eấáỬấáàạ7ễSỬáạó@Ửàẫ[ỬhạấàỬòêạỬấà@íỬễà%ạỬià8Ửàạ7ấỬfí@Ử[#[àỬ"đạỬỏoỬâ@ấáỬiảấàỬidấỬigẫấáSỬià!ấỬiàạ7ấSỬáạìễỬ"ểỬẵ{ấỬấà@íTI(iỬ[%Ử[#[ỬlấáỬỏoỬigầấáỬấà=ỬigkếấáỬẵ=Ửấà:âỬỏ!õỬ]nấáỬâéiỬâdạỬigkếấáỬhđấáỬò&ấỬâạấàSỬẵă[àỬhnỬigầấáỬấà=ỬigkếấáTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬẵ=Ửò&ấỬàậ@ỬiẹỬ[àl[Ụ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIgkếấáỬàẫ[Ửẵ=ỬâéiỬiẹỬ[àl[SỬò&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬẵ=Ửò&ấỬàậ@ỬiẹỬ[àl[TỬÂéiỬiẹỬ[àl[Ửh@íỬẳàạỬ"kề[ỬàãấàỬià=ấàSỬieấỬi$ạỬò=Ửễà#iỬigạ8ấỬiàãỬinỬẳà?[ỬấậỬh3Ử])ấỬ])ấỬàãấàỬià=ấàỬấ4ấỬấàóấáỬấ6ấỬấ5ễSỬ[àí>ấỬân[SỬẵ9ỬấáàạSỬấạ6âỬiạấỬò=Ửáạ#ỬigăTỬựậỬẵ=ỬhềạỬ]!õỬòdỬàãấàỬá?ấỬẳ5iỬ[#[Ửià=ấàỬòạ4ấỬigầấáỬiẹỬ[àl[Ửẵ$ạỬòêạỬấà@íỬ[ịấáỬễà(ấỬ"(íỬ[àầỬấàóấáỬáạ#ỬigăỬ[àíấáỬ[ĩ@ỬiẹỬ[àl[TỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦẴ9Ử[à=ầỬ[ếỬ")íỬií)ấỬ"kề[Ửiàn[Ửàạ7ấỬg(iỬig@ấáỬigẫấáỬò=ỬôỬấáàằ@TỬẤà=ỬigkếấáỬẵídấỬiẹỬ[àl[ỬấàóấáỬhạấàỬàầ$iỬi<ễỬià8Ửẳà#[Ửấáàạ4âỬiì[SỬ[ậỬấéạỬ]íấáSỬ[ậỬẳă[àỬ}%ấSỬễà%ạỬ[àí>ấỬân[ỬimỬòạ7[Ử]ịấáỬimSỬấáóỬ"ạ7íỬ"5ấỬfíõỬ[#[àỬáạêạỬiàạ7íỬ]{ấỬ]?iỬ[àkẽấáỬigãấà…ỬấàkỬà:ấáỬấ&âỬiẹỬ[àl[ỬÀéạỬ]ạ9ấỬò&ấỬấáà7Ử[à=ầỬâmấáỬấá=õỬẤà=Ửáạ#ầỬÒạ7iỬẤ@âỬWỮ/VVỬòêạỬ[àĩỬ"6Ửò6Ửâ#ạỬigkếấáỬià)õỬ[dSỬ}$ấỬ}èSỬò6Ửự%ấáỬò=Ửư#[ỬÀeSỬò6Ửfí4ỬàkẽấáỬ"(iỬấkê[SỬiãấàỬõ4íỬiíẹạỬig2TỬựầ=ấỬigkếấáỬà:ấáỬấ&âỬiẹỬ[àl[Ửà=ấàỬàkẽấáỬò6ỬấáíeấỬià&âỬ[#[Ử]ạỬiả[àSỬ[àlấáỬiả[àỬẵă[àỬhoỬ"8Ửáạ#ầỬ]ỉ[ỬẵẩấáỬõ4íỬfí4ỬàkẽấáỬò=ỬinỬà=ầỬòêạỬẵă[àỬhoỬ]!ấỬié[SỬáạ#ầỬ]ỉ[Ử[àầỬ[#[Ử âỬ[#[àỬlấáỬỏoỬòêạỬfí#ỬẳàlỬ[ĩ@Ử]!ấỬié[SỬ}ạ5iỬẽấỬấàóấáỬàõỬhạấàỬiầỬẵêấỬ[ĩ@Ử[à@ỬdấáTỬẤà=ỬigkếấáỬ[ẩấỬ[àìỬigẫấáỬ"5ấỬòạ7[Ửỏ!õỬ]nấáỬễàẩấáỬigíõ6ấỬiàđấáSỬệỬ"ậỬàẫ[ỬhạấàỬ[ậỬià8Ửià(õỬ"kề[Ửfí#ỬẳàlỬ"#ấáỬig!ấỬigẫấáỬò=ỬinỬà=ầỬfí@ỬYYỬấ&âỬigkệấáỬià=ấàỬòêạỬấàóấáỬià=ấàỬiả[àỬ[àậạỬh#ấáỬ[ĩ@Ửấà=ỬigkếấáỬáàạỬẵ$ạỬ}:ấáỬàãấàỬ%ấàSỬ}:ấáỬàạ7ấỬòấỬfíđ[Ửáạ@Ửáạ@ạỬ"ầ$ấỬWỮỮỮ-WỮVỮỬò=Ửáạ@ạỬ"ầ$ấỬWỮVỮ-WỮWỮSỬ[ẽỬhệỬòấỬàậ@SỬàạ7ấỬ"$ạỬàậ@TỬIgầấáỬẳàídấỬòạ4ấỬgéấáỬg*ạSỬigkếấáỬ[ậỬWỬ]*õỬấà=Ử[@ầỬi)ấáỬễàỉ[ỬòỉỬ[àầỬòạ7[Ửàẫ[Ửi<ễỬ[ĩ@Ửàẫ[ỬhạấàỬáeâỬWỲỬễàẩấáỬàẫ[ỬẵôỬiàíõ5iỬ"kề[Ửig@ấáỬigảỬià ầỬ[àí>ấỬ[ậỬ%ấàỬư#[SỬẳà>íỬàạ7íSỬấ&âỬ"ạ6íỬư#[ỬÀeỬ]$õSỬấáầ=ạỬg@Ử[ậỬià4âỬiạỬòạỬễàỉ[ỬòỉỬòạ7[ỬlấáỬ]ỉấáỬ[dấáỬấáà7ỬiàdấáỬiạấỬigầấáỬáạ%ấáỬ]$õTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦẤàóấáỬễàẩấáỬiàn[Ửà=ấàỬ}éỬâdấỬ[ĩ@Ử[#[ỬâdấỬẳàầ@Ửàẫ[Ửiàn[Ửấáàạ7âỬ"$iỬ[àí>ấỬfíõỬ"ăấàỬ[ĩ@Ử}éỬâdấỬÀậ@Ửàẫ[SỬÒấỬiạ4ấỬiạ5ấỬỏí(iỬh?[TỬẲàíỬòn[Ửàạ7íỬ}éỬòêạỬ[#[ỬễàẩấáỬẵ=âỬòạ7[Ửẳà@ấáỬig@ấáỬh$[àỬh3TỬIgkếấáỬ[jấáỬ[ậỬàéạỬigkếấáỬòêạỬXÝỮỬ[àẻỬấáeạSỬẵ=ỬấẽạỬ]ạ9ấỬg@Ử[#[Ử[íé[ỬàẫễỬò=ỬàéạỬấáàăỬ[ĩ@ỬigkếấáỬ[jấáỬấàkỬ[ĩ@ỬHệỬÁạ#ầỬ]ỉ[Ửò=Ử"=ầỬi$ầỬFí%ấáỬIgăTỬẤà=ỬigkếấáỬẵídấỬ[àìỬigẫấáỬỏ!õỬ]nấáỬ[%ấàỬfí@ấỬigkếấáỬàẫ[Ửỏ@ấàỬ-Ửh$[à-Ử"1ễSỬâdạỬigkếấáỬẳàdấáỬẳàảỬigầấáỬẵ=ấàỬò=Ửõ4ấỬiằấàỬòêạỬấàạ6íỬ[!õỬỏ@ấàỬi$ầỬ}ậấáỬâ#iỬò=ỬấàóấáỬòkếấỬàầ@Ửi$ầỬh?[Ửâ=íỬ[àầỬh!ấỬigkếấáỬià4âỬgn[ỬgểTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ&ấỬàậ@Ửàẫ[Ử"kếấáỬệỬấà=ỬigkếấáỬi$ầỬấạ6âỬiạấỬ[àầỬỏ*ỬàéạỬigầấáỬòạ7[Ửiàn[Ửàạ7ấỬ[àl[Ửấ&ấáỬáạ#ầỬ]ỉ[Ửò=ỬhlỬâ7ấàỬấ!ấáỬ[@ầỬ]!ấỬigảSỬ"=ầỬi$ầỬấà!ấỬẵn[SỬ}eạỬ]kểấáỬấà!ấỬi=ạỬáậễỬễà)ấỬ"=ầỬi$ầSỬ[íấáỬlấáỬ[àầỬỏ*ỬàéạỬấàóấáỬấákếạỬ[dấáỬ]!ấỬiđiSỬâéiỬấáíeấỬấà!ấỬẵn[Ử[ậỬễà>âỬ[à(iSỬấ&ấáỬẵn[SỬ"#ễỬlấáỬõ4íỬ[)íỬ[ĩ@Ửỏ*ỬàéạTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦứ#ễỬỎí!ấỬIìỤ/ễỦ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Ngày hội văn hóa xã Hải An lần thứ V, năm 2018

Ngày hội văn hóa xã Hải An lần thứ V, năm 2018
2018-08-31 15:41:15

(QT) – Hôm nay 31.8.2018, xã Hải An, huyện Hải Lăng tổ chức ngày hội văn hóa xã lần thứ V, năm 2018. Cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân địa phương sôi nổi tham gia ngày hội.

Niềm vui của Minh Tuệ

Niềm vui của Minh Tuệ
2018-08-29 05:33:06

(QT) - Tuy mới 5 tuổi nhưng em Lê Thái Minh Tuệ, học viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIS và Rèn luyện kỹ năng sống UCMAS đã vượt qua rất nhiều thí sinh trên toàn quốc để đạt...

U23 Việt Nam vs U23 Syria: Vé bán kết lịch sử?

U23 Việt Nam vs U23 Syria: Vé bán kết lịch sử?
2018-08-27 06:19:51

U23 Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vào tứ kết Asiad, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, với niềm tin đánh bại U23 Syria tối...

Sẵn sàng cho năm học mới

Sẵn sàng cho năm học mới
2018-08-27 05:51:40

(QT) - Thành phố Đông Hà hiện có 24 trường mầm non, 14 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở (THCS). Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2018 - 2019, địa phương đã tích cực,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết