Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzEguG6o+G6pWE+JeG7jMSDKjA+4buMw4BQ4buMw7lTPOG7jCnhu5484buMKCY+KuG7jMSD4bu24buMJSYiJksvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67DkkzEgipXe+G7jMOj4bqp4buMJSY3JuG7jMSDKiZA4bqv4buM4bus4bq14buc4buMbyrhurXhu4zEgzvhu6wq4buM4bqubuG7p8Oz4buMxJFR4buMxIIq4bqvxq8+4buM4bufMuG7jMOzIMOM4buM4busKuG6sT4l4buMxIMwJuG7jMSDOjzhu4xW4bu2PuG7jD4q4bue4buMw4BQ4buMw7lTPMOM4buMxIPhuqPhuqVhPiXhu4zEgyowPuG7jOG7mMOM4buMxJFR4buMxIIq4bqvxq8+w4zhu4zhu5/huqU3PiXhu4zhu5994buc4buK4buM4bunJTAm4buMPirhu57hu4zDo+G7nj7hu4xW4bqlOeG7rOG7jMSD4buge+G7jOG7ruG6qT4l4buMKCrhu6Lhu4woKuG7nD4l4buMxIPhuqPhu5w+JeG7jOG7rOG7oD4q4buMxIMsPirhu4wpM+G7jMSC4bukPuG7jMO5ez4l4buMLeG7jMO5OuG7nMOM4buMxIPhuqN7PiXhu4w+KuG7nuG7jMSD4bqj4bu0PuG7jOG7sOG7tsOg4buMVsWoZeG7jFPDoOG7jD4lMOG7jCnhu57hu4w+JTDhu4rhu4zDg+G7nOG6r+G7jCgqJuG7jOG7sDHhu6zhu4zEkeG7tsOg4buMPipiPiXhu4zhu7Dhu5x74buMPiUw4buM4bus4bqvMSbhu4zhu6zhurc+JeG7jFYj4buMxJHhuq/hu6bEg+G7jOG7sOG7oj7DjOG7jMSD4bqj4bqlYT4l4buMxIMqMD7hu4zDgFDhu4zDuVM84buM4bqh4bqv4bucZeG7jCnhu6Am4buMxIMm4bu2w6Dhu4zhu6wq4bqvZUA+4buM4busKuG6sT4l4buMxIMwJuG7iuG7jMO54bue4buMPiXhuqU4JuG7jOG7rHs+4buM4bus4bq14buc4buM4buwUD7hu4wp4buePiXhu4zDozE+JeG7jCVTPuG7jOG7sH3hu4xjNybhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPsOM4buMw4BQ4buMw7lTPOG7jMSDKuG7puG6r+G7jComI+G6r+G7jOG7rOG6rzPhu6zhu4zDozE+JeG7jCgqfeG7jCgqUj7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zEgzPhu6zhu4xD4bukPuG7jMO6JuG7uOG6r+G7jGPhu57hu4w8VeG7rOG7jOG7rsWo4bqv4buMw6Mm4bu0PiXhu4w+Uj4l4buMKeG7njzhu4wp4bqzPiXDjOG7jD4q4bqlPiXhu4xWOCbhu4zDozE+JeG7jCgmPirhu4zEg+G7tuG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7sOG7nuG7jOG7rHs+4buM4bqh4bqv4bucPirhu4w+Ujzhu4xj4buqPuG7jOG7rCrGr8SD4buMY8avxIPhu4zEgyom4bu24bqv4buMxIMqMT7hu4zhu7BhJuG7jMSD4bqjOj4q4buMVjPhu4zhu67hu6Q+4buMxIPhuqM/4buMxIMq4bumw6DDjOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jMSDKuG6p+G7rOG7jOG7rOG7nD4q4buMxIPhu6Lhu6zhu4wlJlA+4buMVjY+w4zhu4zEgyom4bu24bqv4buMYzE+4buMxIMqJuG7tuG6r+G7jCgmPirhu4w+JSomQDzhu4wp4buePOG7jFI+w4zhu4xWMD4l4buM4busez7hu4rhu4rhu4rhu4zDg+G6rzHEg+G7jCo2PuG7jMOV4buO4buMPlI84buMVuG6pTnhu6zhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPuG7jOG7sMWo4bqv4buM4busKl0+4buMKeG7njzhu4zEg+G6o+G6pWE+JeG7jMSDKjA+w4zhu4wwPiXhu4wp4bqvMD7hu4zDo+G6r2Xhu4w+JSouw4zhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPuG7jDw6Pirhu4zhu6zhu6Im4buM4busKuG7pD7hu4zEgyo64buMKCoiV8OM4buM4bus4buiJuG7jMSD4bucZeG7jMSDKjrhu4zDoybhu7Q+JcOM4buMVuG7psSD4buMVuG7nCbhu4xh4buM4buwUD7hu4w8Oj4q4buMxIMqOuG7jOG6ozM+JeG7jCk3PsOM4buMPOG7nuG6r+G7jDzDocOM4buMxIPhu6Am4buMw6Phu5x74buMPDo+KuG7jCnhu6Am4buMKCowPiXhu4w+JSou4buM4bqj4buc4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6zhu6Lhu6wq4buMJTrhu4xWI+G7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jGPhu57hu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPuG7jMSR4bqv4buc4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6zhu6Im4buMVn0mw4zhu4wlJlA84buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6zhu6Im4buMPiUqw6h7SOG7jOG7pyom4bu44bqv4buMKcWoPuG7jMSD4bukPOG7jMOj4bqp4buMYzcm4buM4bus4buiPuG7jOG7sDPhu4zhu6zhurXhu5zhu4xWO+G7nOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jGPhu57hu4xW4bqlOeG7rOG7jMOj4bqp4buMKuG6pTc+JeG7jOG7ruG7qj7DjOG7jMSD4bqjOeG7jCUm4bqxw6Dhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu7Dhu5w+w4zhu4w+JeG7nj4qw4zhu4xWe+G7nj7hu4zEgyojw4zhu4zDoCpbPiXhu4zEg+G6o+G7oDzDjOG7jFY2PuG7jGM74buMKSbhu7Q+4buM4bqh4bqv4bucPuG7jGPhu7jhu4w+JeG6rzI+4buMYzE+w4zhu4zEg8avw6Dhu4wq4bqv4bumPuG7jOG7rCrhuq9lIz7hu4wlJuG7nHvhu4woKnvhu5zhu4wqXeG7rOG7jCjDquG7jMSDKuG6r8avxIPDjOG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buM4bus4bui4bus4buMPDDhu4wqOj4q4buMxIPhuqM6Pirhu4zhu64mPT7DjOG7jCo14buMxIPhuqM54buMJSYxPiXhu4xjxq/Eg+G7jD7huq8wJsOM4buM4bus4bukZeG7jMSD4bqjMj4lw4zhu4wwPiXhu4xWUeG7jFbFqOG6r+G7jMSD4bql4buM4busMD4l4buMw6Phuqfhu6zDjOG7jMSDJuG7uD7hu4xjMT7hu4woKuG7nCbhu4zEgyrhu6Lhu6zhu4zEgybhu7g84buMPlI+JcOM4buMKTkm4buMxIMq4bu24buM4bus4bq14buc4buM4bqh4bqv4bu04buMKuG6pTY+JeG7iuG7jMOyI+G7jCUmUCbhu4zhuqHhuq9l4bu2xIPhu4zhu6zhu6Im4buMUj7hu4zEg+G6o3s+JeG7jFY4JuG7jMOjMT4l4buMxIMq4bqlOD4l4buMPirGr8SD4buM4bus4bq14buc4buMJSbhu5zhu4xWOj4qw4zhu4zEg8avPuG7jOG7ruG6sz4l4buMVuG7psSD4buMY1c+4buMxIPhuqMm4bu4PuG7jFYyJuG7jD7huqU2PiXhu4zhuqPhu6pl4buMw4BQ4buMw7lTPOG7jMSD4bqjLOG7nOG7jCnhurHhu5zhu4zEg+G6ozI+JeG7jD4lMMOM4buMKCp74bucJsOM4buMw6NTPsOM4buM4bus4bui4bus4buM4bus4bukZeG7jCpd4buMVjXhu4xj4bue4buMPuG6rzAm4buMKTk+w4zhu4wl4bue4buK4buM4bunUjzhu4zDlOG7juG7juG7kMOM4buM4bunKuG7nuG7jDzhu6Jl4buM4busKuG7tuG7jOG7sCbhu7Y+4buMxIMmPirhu4zhu7AzxIPhu4zDo1M+4buMVuG6pTnhu6zhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jMSD4bugJuG7jOG6oeG6r+G7tOG7jDA+JeG7jCp74buePuG7jMSDKuG7nj4q4buMVuG6peG7nOG7jGPhu5574buMKnvhu6DEg+G7jFYzPiXDjOG7jOG7rOG6tz4l4buMYzcm4buMPibhu7g84buMY+G6rybhu4zhu6wq4bqvPiXhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPuG7jGPhurc+JeG7jMO5OuG7nMOM4buMJSbhu5zhu4xWOj4q4buMMD4l4buMVlHhu4xWxajhuq/hu4zEg+G6peG7jMSDJuG7uD7hu4xjMT7DjOG7jCo5w6Dhu4xWMj4l4buMPOG7omXhu4woKuG7nCbhu4wqe+G7nD4l4buMw5XDjOG7mOG7jCrhu5zhu4xW4bumxIPhu4xWI+G7jMSD4bqjMj4l4buMw6NTPuG7jD4l4bqvZeG7tD7hu4wpJkDhuq/hu4zDuuG7peG7jOG7muG7kuG7iuG7jMOy4bqlOeG7rOG7jOG7pyrhu57hu4w84buiZeG7jCo14buMxIPhuqM54buMJSYxPiXDjOG7jMSDxq/DoOG7jCrhuq/hu6Y+4buMKMOq4buMxIMq4bqvxq/Eg+G7jCnhu5484buMVuG7psSDw4zhu4zEg+G6ozI+JcOM4buM4busKlI84buMw6N94busw4zhu4wq4buePiXhu4w+Ujzhu4zEgyrhuq/hu4wqe+G7oOG7rCrhu4w+Ksavw6Dhu4w+JeG6r2Xhu7Q+4buMKSZA4bqv4buM4busKnvhu4w+KuG7nuG7jDzhu6Jl4buMxIMq4bqv4buMVuG6pTnhu6zhu4wqNj7hu4zDlOG7mOG7jMSD4bqjJkDhuq/hu4xWMj4l4buK4buM4bulVcSD4buMKCrhu6Lhu6zDjOG7jFbhuqU54bus4buMKuG6r2VAPuG7jOG7rOG6rz4l4buM4bus4bumw6Dhu4wlJjE+JeG7jD4lMOG7jEPhu6fDleG7jsOM4buMMD4l4buMVlHhu4zEg+G6ozI+JeG7jMSRVz7hu4zEg+G6o+G7tD7hu4zhu64mQD7hu4zEgz/hu6wq4buMw6NTPuG7jFZXPOG7jCnhu6Am4buMPiXhuq8yPuG7jMSDKuG6r+G7jD4qxq/DoOG7jFbhu6I+JeG7jCgj4buM4busKnvhu4wlJuG7nOG7jFY6PirDjOG7jOG6oybhu7Q+JeG7jGPhurPhu4w+JTDhu4w+Ujzhu4w+4bucZcOM4buMJSbhu5zhu4xWOj4q4buMMD4l4buMVlHhu4zEgyrhuq/hu4xW4bqlOeG7rOG7jMOU4buMxIPhu6Y+w4zhu4xjNybhu4wlJuG7ouG7jD4q4bql4buMKiZAPuG7jD7hu5xl4buM4busw6I+JeG7jMSDKuG6r+G7jFbhuqU54bus4buMw5Xhu47hu4zEg+G6oyZA4bqv4buMVjI+JeG7iuG7jG/hurc+JeG7jGM3JuG7jMOjUD7hu4zEkeG6r+G7psSD4buM4bus4bukZeG7jCnhuqU2PiXhu4zEgyrhuqnhu6zDjOG7jCp74buc4buMPOG7nuG6r8OM4buMxIPhuqMyPiXhu4zDo1M+4buMPiXhuq9l4bu0PuG7jCkmQOG6r+G7jMO64bul4bua4buSw4zhu4zEg8avPuG7jOG7ruG6sz4l4buMVjvhu5zhu4wqOj4q4buM4busfeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jFYyJuG7jOG7sFEm4buMY+G7nuG7jD4l4bqvMj7hu4zEgyrhuqfhu6zhu4xSPuG7jOG7rjIm4buM4buu4buee8OM4buMJSbhu5zhu4xWOj4q4buMMD4l4buMVlHhu4zDoCrhu6LEg+G7jMSD4bqjJiM+4buM4busKlI+4buMPuG6rzAm4buM4buwW+G7jFbhu54+w4zhu4wpOT7DjOG7jOG7ruG7tMOM4buM4bqjJuG7tD4l4buMw5Thu4zhu6x7PuG7jCk5PuG7jD7hu6Im4buMxIMq4bqlOD4l4buMPlI84buMw6MmPirhu4zDo1A+4buM4buw4buiPuG7jCk5PuG7jCUmMT4l4buM4busw6I+JeG7jMSDKuG6r+G7jFbhuqU54bus4buMKjY+4buM4buU4buMxIPhuqMmQOG6r+G7jFYyPiXhu4rhu4zDuiowPiXhu4zhu6wqLOG7jCp74buePuG7jMSDKuG7nj4q4buMxIMxxIPhu4zhu6wq4bqn4bus4buMxIPhuqPhu6Lhu6wqw4zhu4w+KiZAPOG7jGPhurPhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buMxIPhuqPhuqVhPiXhu4zEgyowPsOM4buM4buwJuG7tsSD4buMKeG7njzhu4wlJuG7nuG6r+G7jDwzxIPhu4zhu6zhu6Lhu6wq4buM4busKj8+KuG7jFbhu6I+JeG7jMSD4bqt4buMxIMm4bu4POG7jD5SPiXhu4wpOSbhu4zEgyrhu7bhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhuqHhuq/hu7Thu4wq4bqlNj4lw4zhu4zDgFDhu4zDuVM84buMKeG6rzA+4buMxIMqMD4l4buM4busUDzDjOG7jMOjw53hu4zhu6wqJuG7nMOM4buMJSbhurHDoOG7jFbDoeG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jOG7rH3hu4wqe+G7nj7hu4zhu6xQPirhu4woKn3hu4woKlI+4buK4buM4bujJuG7nOG7jFY6Pirhu4wwPiXhu4zhu58y4buMw7rhu5zhu4zhuqJ74bucPiXDjOG7jOG7nzLhu4zhur/hu4zDueG7tD7DjOG7jMOAUOG7jMOA4bqvMD7DjOG7jMOAUOG7jMSC4bqv4bukPuG7jFbhu7jhuq/hu4zhu6wqe+G7jCrhu5xl4buM4bus4bui4busKuG7jFbhu6Rl4buMY+G7nibhu4w+UjzDjOG7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jCpd4buMVuG7uOG6r+G7jCnhu57hu4wqM+G7jFZ9JuG7jD4lKsOoe8OM4buMPirhuqU+JeG7jD4qOOG7jMSD4bqj4bqlYT4l4buMxIMqMD7hu4zDgFDhu4zDuVM84buMKjXhu4zEg+G6oznhu4zhu6zhu6Rl4buMJSYxPiXDjOG7jOG7rHs+4buMPuG6rzAm4buMY+G7nuG7jOG7sOG7nmXhu4xj4buy4buM4bus4bui4busKuG7jMSDKuG6p+G7rOG7jCnhu5484buMUj7DjOG7jD7hu7Q+4buMVuG7tj7hu4w+4bucZeG7jFZR4buMxIMqe+G7osSD4buMVuG6pTnhu6zhu4xWfSbDjOG7jD4lKsOoe+G7iuG7jOG7pyo44buM4busKlI84buM4busKizhu4wp4buePOG7jFI+w4zhu4w+Uj4l4buMVjM+JeG7jMOj4buiPiXhu4zEg+G7oHvhu4zEg+G6o3s+JeG7jOG7rOG7ouG7rCrhu4w+JSouw4zhu4zhu6zhu6Lhu6wq4buMKeG7njzDjOG7jMSDP+G7rCrhu4zhu6zhuqnhu6zhu4wqNeG7jMSD4bqjOeG7jCUm4bqxw6Dhu4xWw6Hhu4zhu7Dhu57hu4zhu6x7PuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu7BQPuG7jMSD4bqjez4l4buMxIMqMD7DjOG7jMSD4bqjez4l4buMxJFR4buMY+G7nuG7jD4qJkDEg+G7jMSDOj4q4buMKnvhu54+4buMxIMq4buePirhu4zEgzHEg+G7jOG7rCrhuqfhu6zhu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4w+KiZAPOG7jGPhurPhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buMxIPhuqPhuqVhPiXhu4zEgyowPsOM4buMMD4l4buMVlHhu4xjJj4q4buM4buu4bqp4buMPirGrz7hu4xW4bqlOeG7rOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCUm4bumZeG7jCgqVz7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6zhu6bDoOG7jGPhu57hu4zhu6zDoj4l4buMPiom4bu44bqv4buMPlI84buMKSbhu7g+w4zhu4wwPiXhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7sMWo4bqv4buM4busKl0+4buM4buu4bucPirhu4wqJkDhuq/hu4w+MD4l4buM4buu4bukPuG7jMOjUD7hu4zEkeG6r+G7psSD4buMJSYiJuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMSRUeG7iuG7jMSC4bumPOG7jCXhuqU2PiXhu4zEg+G6o+G6pWE+JeG7jMSDKjA+4buMw4BQ4buMw7lTPOG7jGHhu4zhu7BQPuG7jOG7mMOM4buMxJFR4buMxIIq4bqvxq8+w4zhu4wq4bqvZUA+4buM4buf4bqlNz4l4buM4buffeG7nOG7jCnhu5484buMKCY+KuG7jMSD4bu24buMJSYiJuG7jFbhu6I+JeG7jFbhuqU54bus4buMPF0m4buMPiXhuqU4JuG7jCpd4bus4buMxIPGr8Og4buMKeG7njzhu4zEgypXe8OM4buMKeG7njzhu4zhu6wqe+G7jFY4JuG7jMOjMT4l4buMKCY+KuG7jMSD4bu24buM4bus4bq14buc4buM4buw4bue4buM4busez7hu4zhu67hu6Q+4buM4buwUD7hu4xj4bue4buM4busUD4q4buM4bqh4bqv4bucPuG7jOG7sDPhu4w8VcSD4buMPjA+JeG7jMSDKjA+4buMY+G6tz4l4buMw6Phu6Thuq/DjOG7jGPhurc+JeG7jMSR4buc4buMPiXhu55l4buMPDPEg+G7jFY0JuG7jMSDKuG7nGXhu4rhu4zhu6Xhu5wm4buMw4Aq4bqz4busSy/DoEw=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phân huỷ rơm rạ tại ruộng để làm phân bón

Phân huỷ rơm rạ tại ruộng để làm phân bón
2008-09-28 15:32:20

Hiện nay, cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhiều loại máy móc được đưa vào gặt và tuốt lúa. Sau khi gặt xong, nông dân tuốt lúa ngay tại đồng ruộng nên...

Đưa máy gặt vào thu hoạch mùa ở Hải Lăng

Đưa máy gặt vào thu hoạch mùa ở Hải Lăng
2008-09-27 08:57:46

Tại vùng trũng Hải Lăng, mặt bằng thấp hơn so với mặt biển nên đồng ruộng thường bị ngập úng mỗi khi có mưa to, nhất là hàng năm vào vụ hè thu dễ dẫn đến thất thu lớn do lũ lụt...

Hối hả vụ mùa

Hối hả vụ mùa
2008-09-22 15:36:51

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh tăng diện tích lúa gần 3000 ha, ước đạt năng suất hơn 52 tạ/ha, riêng huyện Hải Lăng bình quân đạt trên 56 tạ/ha. Nhưng để niềm vui được mùa trọn...

Làm giàu từ lợi thế của quê hương

Làm giàu từ lợi thế của quê hương
2008-09-22 10:01:33

Những năm gần đây, với sự trợ giúp về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn và hỗ trợ về giống loại vật nuôi, cây trồng, ở Hướng...

Chuyện làng rèn thời ít...rèn

Chuyện làng rèn thời ít...rèn
2008-09-21 15:10:55

Ngày xưa làng rèn Đông Hà được biết đến như một " làng công nghiệp" độc quyền sản xuất nông cụ cho bà con nông dân, tiếng tăm lan xa khắp vùng. Các vật dụng được rèn từ làng...

Trồng rau sạch ở Triệu Đông

Trồng rau sạch ở Triệu Đông
2008-09-20 11:09:03

Sau khi giới thiệu với chúng tôi về những mô hình trồng rau sạch ở Triệu Đông huyện Triệu Phong, ông Trần Tuất, chủ nhiệm hợp tác xã Nại Cửu nhấn mạnh: "Trồng rau sạch vừa đem...

Hiệu quả sản xuất giống lúa trên địa bàn tỉnh

Hiệu quả sản xuất giống lúa trên địa bàn tỉnh
2008-09-18 07:11:48

Những năm qua, trong sản xuất nông nghiệp, công tác giống cây trồng vật nuôi đã được chú trong đầu tư nâng cao chất lượng. Chương trình giống cây trồng vật nuôi của tỉnh Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết