Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqz4bqk4bq64bq4w4Js4buX4bqnTXThurrhu5fhu51y4buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5dP4bqk4buQxKjhurjDguG7l+G6pEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4oCc4bu0w5NH4bu14buXTuG7hOG6uMOC4buXTMOTdOG6uOG6pOG7l0HDieKAneG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XhuqfDueG6puG7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6p+G6puG6tsOT4buX4bqk4bq+4bu14buX4bqnTeG6puG6sMOT4buXVOG6uG7huqdNw5PhurjDguG7l0/hu6/DieG7lyjhurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/huqThuqbEgsOT4buX4bq44bqmw4Phurjhu5dPQuG6uOG6pOG7l+G6tcOT4bul4bq4w4Lhu5fhuqdN4bqq4buXS+G6pOG7hOG6puG7l+G6pOG7iEvhu5fhu5rDjOG6puG7lyhH4bqm4buX4bu5RuG6uMOC4buX4bu4R+G6pm7hu5fhurPhuqTDiuG6uMOC4buXIeG6pnXhurrhu5fhu7fhu47hu7Xhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6p03huqbhurDDk+G7l+G6s+G6pOG6uuG6uMOC4buX4bua4buYdOG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buXT0104bq64buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5fhuqRH4bqm4buXT+G6pOG6puG7l0514bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7msOM4bqm4buX4bu14bqkw5Xhu5fhu7nhuq7hu5figJzhu7TDk0fhu7Xhu5dO4buE4bq4w4Lhu5dMw5N04bq44bqk4buXQcOJ4oCd4buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4budxqFv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buXdEVPw6zhu5Xhu7XhuqThuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu1w5N04buX4buz4bq64buX4bu14bqk4bqm4bq44bqk4buXT03huqbhu5fhu5pB4buXRXThurjhuqThu5fhu7d04bq64buX4bu1w5Phurrhu7Xhu5fhu7N0w5Phu5fhu7XDk+G7l+G7t3Thuqbhu5fhu7PhuqZBw5Phu5dMw5Phurrhu7Xhu5fhuqThurrhuqbhu5fhuqThuqbhurjhuqThu5fhu5vhu5Xhu5fhu7XDiU4tS+G6pOG6uk/hurot4bu1dEtP4bqm4bq64bq4w6zhu5XDsuG7pOG6uOG6pOG7l8OJ4bqm4bq44bqk4buX4bqk4bq+dOG7jeG7leG7l+G7t3RPdC3hu7dBTuG7tcOs4buVw7Lhu6ThurjhuqThu5fDieG6puG6uOG6pOG7l+G6pOG6vnThu43hu5Xhu5fhu7d0T3QtS+G6pOG6uk/hurot4bq6TeG6psOC4bqm4bq4dEUtTk3hu7XDrOG7lS8v4bu1b+G7s3ThurpMw5N04bq4w4JPTeG6pm/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL8OTS0Xhurp04bu3QeG7ty/hu57DicOC4bufw4Lhu53hu7fhu57huqZMQUXhu55yw5N64buaQcOTxJDDgi/hu53GoeG7ncahX8ahcF/hu53hu5svw5Phurjhurh0w4lB4bu3X+G6uOG7ouG6uE9vREvDguG7leG7l05N4bu1w6zhu5Uv4bqz4bq6TU90RU4vxqEvw5NOQU3hurThuqZFQU4vcHMv4budb+G7m2/hu6Nv4budxqHhu53GoS9PTXThurrDguG6pnThuqbhurjhuqR0T29ES8OC4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu59z4budS+G7om3hu5Xhu5dP4bqmT0VBw6zhu5Xhu7XhuqThuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu1w5N04buX4buz4bq64buX4bu14bqk4bqm4bq44bqk4buXT03huqbhu5fhu5pB4buXRXThurjhuqThu5fhu7d04bq64buX4bu1w5Phurrhu7Xhu5fhu7N0w5Phu5fhu7XDk+G7l+G7t3Thuqbhu5fhu7PhuqZBw5Phu5dMw5Phurrhu7Xhu5fhuqThurrhuqbhu5fhuqThuqbhurjhuqThu5fhu5vhu5Uvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p0104bq64buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5cx4bqkdk/hu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l+G6pEfhuqbhu5dP4bqk4bqmLeG7pOG6uOG6pGzhu5fhu7Rv4bqn4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqV0w5Phu5fhu5/hu5dPw5N34bq44buXS+G6pHVP4buX4bu5R+G6uMOCbuG7l+G6pEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu54bun4buXT+G6pMOT4buX4bqkw5JP4buX4bub4buj4bud4buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdG7hu5fDgkbDieG7l+G7neG7m+G7l0914bu14buXS+G6pHnDieG7l0/huqTDjW7hu5fhu6Ny4buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buX4buaxanhurjhu5fhu6LDk+G7guG6pm7hu5dx4buj4buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buX4bqkR+G6puG7l+G6pOG6vnThu5fhu7XDlXThu5fhu7V14bu14buXQcOJ4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l0/hu5jhu5dFw4xL4bub4buXLeG7l3Phu5fhu7V14bu14buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G6uOG7qcOJ4buX4bua4bqu4buXS+G6pOG6rHThu5fhu7nhu4LhurjDguG7l+G7tcOVdOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqz4bqk4bq64bq4w4Jv4buXMeG6pOG6qOG6uOG7l+G7teG6pMOT4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buX4bu34buU4buXT+G6pOG6puG7l+G6uMWpw4nhu5fhurh04bue4buX4bu14bq84buXTuG7lOG7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5fhurjDguG6pOG6psODw4nhu5dPw5Lhu7Vu4buXT+G7kOG7l+G7t8OT4bue4buXTnXhurjDguG7l0/DueG6um7hu5dFduG7nuG7l+G7teG7pcOJ4buX4bqk4buS4bq4w4Lhu5dP4buY4buX4bu1w5NH4bu14buXTuG7hOG6uMOC4buX4bqk4bup4bq4w4Lhu5fhurjDgsO64buebeG7l0/huqThurbhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu5rhuqDhu5fhu7nDgEvhu5fhu7XDlXThu5dO4buU4buX4bqkRuG6uOG7l+G6uOG6pOG6psOD4bq4buG7l+G6uMOC4buv4bue4buXT+G6pMONbuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dOdeG6uMOCb+G7l+G7snThurjhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G7ueG7p+G7l09NdOG6uuG7l+G7o+G7l8OC4bqm4bul4bqm4buXMeG6pHZPbuG7l3Dhu5fDguG6puG7peG6puG7lzHhuqThuqhu4buXc+G7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4buydOG7l+G7msO64buX4bubxqHhu5fDguG6puG7peG6puG7lyLhuqTDk+G7nsSC4bq44buXxJDhuqThuqzhu7XhuqThu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buX4buiw5N2T+G7l07GsOG7tW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtShH4bqm4buXT+G6pOG6puG7l0XDuuG7l07hu6/hurjhu5fhu7XhuqTDjeG6puG7l+G7ueG6tuG7l+G7tXXhu7Xhu5dBw4nhu5fhurjhuqThuqjhurjhu5fhurjhuqR44bq44buX4bua4bqu4buX4bu1w5NH4bu14buXTuG7hOG6uMOC4buX4buiw5PhurjDguG7l0zDk3ThurjhuqThu5fDieG6qOG6uOG6pG7hu5fDguG6psOSS+G7l+G7tXXhu7Xhu5dBw4nhu5dL4bqkdU/hu5fhuqTDk+G7nuG7l+G6pMSCT+G7l8SQ4bqk4bul4buX4bq4xanhurjDguG7l+G6pOG6puG6tsOT4buX4buz4bqmxIJP4buX4bu1w5V04buX4buz4bul4bq44buXT+G6pOG7r+G6uOG7l+G7ueG6tuG7l+G7ueG7kHThu5dNdOG7l+G7tXXhu7Xhu5fDguG6puG7peG6puG7l0vhuqR1S+G7l+G7teG7juG7l0/huqThurbhu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurjhu5fhu5rhuq7hu5dF4buE4bqm4buXTuG7hOG6uMOC4buX4bu5w4BLbuG7l+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqm4buX4bu5w4BLb+G7l+G6tcOTdOG7l+G7ueG6vOG7l8OC4bq8S+G7l0vhuqR34bq44buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7V14bu14buXQcOJ4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhuqTDuuG6puG7l+G6pMOKdOG7l8OC4bqmxqB04buXT03huqzhu5dPw5PhurDhu5fhu5rDuuG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7tXXhu7XhuqRu4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l0/huqR5w4nhu5fDiVPhu5fhu5rDuuG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5fEkOG6pOG6psSCw5Phu5fhurjDguG6pOG6sOG7l0/huqTDk3hPb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu04bul4bq44bqk4buX4bqn4bqkw5Phu48vS8O1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trực báo tư vấn du học năm học 2019- 2020

Trực báo tư vấn du học năm học 2019- 2020
2020-06-19 18:56:46

(QTO) – Hôm nay 19/6/2020, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị trực báo với các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết