Cập nhật:  GMT+7
ẨTẺÉÔỪG..ẠE:uU!ỪỘEẪu,UPỬÉỪỊỰÉÕÌỬÉỒỶÉ2IÉ![ÉỪUỠ(ÉiỮIỬSÉtGẴÉu,[%ỬSÉtGÉ!ÍUÉiIÉoỸUẨ/TẺẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:iỘGỐEẪẦthhqẬÂ-ÉtHỬSÉF-ỂẴÉ!ÍUÉcÌỮÉ!IỬSÉmỤÔTÉ.0Ér(NỬÉ. ÉwUỠ!ÉoGỰÉẦiIÉoỸUẬÉỒỊÉỐUQỬÉ,GÉmQÉỨTGUÉỰÍÔÉu,UPỬÉỪỊỰÉÕÌỬÉỒỶÉ2IÉ![ÉỪUỠ(É“iỮIỬSÉtGẴÉu,[%ỬSÉtGÉÔ{GÉwUỠ!ÉoGỰ-ÉoT1ỬSÉÕJỬSÉÔT]ỬSÉỪỤÔTÉ.0”ÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪuTỘỮÉcỸÉuTỲỬSÉ!UỬÉ-Éu,(5ỞỬÉ!TỲỬSẴÉỒ=ỬÉ2ỤÉ!@ÉÔT]ÔẴÉ!TÙÉ!,UPỬÉỪỊỰÉ2ỞÉiỮIỬSÉtGẴÉu,[%ỬSÉtGÉ!ÍUÉ!T{ÉỒỲÉiIÉoỸUÉỪNỬÉỪÓỬÉỬI5ÉỐ GÉ!,ỜỬÉÔ=É.&ÉỬT1ỬSÉ![ÉỪUỠ(É;(6ÉỒỊÉÔỲỬSÉÕỴÉ!,[$ÔÉỒVÉ2IÉÔVÉ. ÉỰ&É,ỸỬSÉ2ỞÉỬỸUÉỐ(ỬSẴÉÔT)ÉSUÌUÉỒÓ5ÉỒ{ÉT=ỬẴÉỒKÔÉÕUỠ!ÉỪIÉÔVÉ:TÓỬÉÔT)ÉSUÌUÉÕJỬSÉ!UỢỬSÉáỬTÉ2IÉ!UỢỬSÉu,(ỬSẴÉỬTJỰÉÔ(ỬSÉÔO:ÉÔHÔÉỬS(ỶỬÉ![ÉỪUỠ(É2ỞÉÔT{É;(5ỞỬÉÔ{GÉwUỠ!ÉoGỰÉỒỴUÉ2$UÉTGUÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉiỮIỬSÉtGÉ2IÉu,[%ỬSÉtGÉỰỸ!ÉÔHÔTÉTỠÉ!TỴỬSÉ2IÉÔT(ỌỬÉ4HÔẴÉSV:É:TÓỬÉỬỜ(ÉÔGỮÉ!UỬTÉ!TÓỬÉỒỮIỬÉỨỢ!ẴÉ6É!T]ÔÉ!,HÔTÉỬTUỠỰÉÔ{GÉỰXUÉỬS[%UÉỐNỬẴÉỒKÔÉÕUỠ!ÉỪIÉ!ÓỬSÉỪ$:É!TGỬTÉ!TUỢ(ÉỬUỜỬÉ!,ỮỬSÉ. ÉỬSTUỠ:ÉÕÌỮÉ2ỠÉÔT{É;(5ỞỬÉÕUPỬÉỒÌỮÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪhÓỬÉẺỀẸÉÕÌỬÉỒỶÉ2IÉỬTUỞ(É![ÉỪUỠ(ẴÉ2ỈỬÉÕÌỬẴÉTUỠỬÉ2Ò!É2IÉOỬÉ:TỌỰÉỒ[*ÔÉ!,[ỬSÉÕI5ÉỪIÉ!Ò:ÉT*:ÉÔHÔÉỬS(ỶỬÉ![ÉỪUỠ(ÉỒỊÉỒ[*ÔÉÔỲỬSÉÕỴÉ!"É!,[$ÔÉỒỢỬÉỬG5ÉÔ{GÉÔHÔÉỬTIÉỬSTUỜỬÉÔ](ẴÉTXÔÉSUÌÉ&É!,ỮỬSÉỬ[$ÔÉ2IÉ;(ỴÔÉ!ỢẴÉỪIÉÕJỬSÉÔT]ỬSÉỪỤÔTÉ.0É2IÉ:TH:ÉỪ6ÉÔT]ỬSÉỰUỬTÉÔT{É;(5ỞỬÉÔ{GÉwUỠ!ÉoGỰÉỒỴUÉ2$UÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉiỮIỬSÉtGÉ2IÉu,[%ỬSÉtGÉ!,ỜỬÉcUPỬÉeỲỬSÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪu,UPỬÉỪỊỰÉSỶỰÉÔHÔÉỬTVỰÉ![ÉỪUỠ(ÉÔTÚỬTẶÉqTUỜỬÉÕÌỬÉÔHÔÉ2ỈỬÉÕÌỬÉiHỬÉoỲỰẴÉ2ỈỬÉÕÌỬÉwUỠ!ÉỬS1É2IÉqTH:ÉỬS1ÉỐỮÉ!,UỞ(ÉỒÙỬTÉ:TỮỬSÉỨUỢỬÉwUỠ!ÉoGỰÉÕGỬÉTIỬTÉ!"É!TỢÉỨ9ÉywííÉỒỢỬÉỒÓ(É!TỢÉỨ9ÉyyÂÉFỀÉÕÌỬÉỒỶÉÔT]ỬSÉỰUỬTÉÔT{É;(5ỞỬÉÔ{GÉwUỠ!ÉoGỰÉỒỴUÉ2$UÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉiỮIỬSÉtGÉ2IÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉu,[%ỬSÉtGÉỐỮÉwUỠ!ÉoGỰẴÉ:T[=ỬSÉuN5É2IÉu,(ỬSÉr(ỴÔÉÔỲỬSÉÕỴÉ!"É!TỢÉỨ9ÉywíÉỒỢỬÉỬG5ÂÉcGÉÔ(ỴỬÉá!ỪG.ÉẦ!Ò:ÉÕÌỬÉỒỶÉÔTÚỬTÉ!T]ÔẬÉỐỮÉÔHÔÉỬTIÉỬ[$ÔÉu,(ỬSÉr(ỴÔÉ4(O!ÉÕÌỬÉSỶỰẶÉu,(ỬSÉr(ỴÔÉỒỤGÉỒỶÉẦÕJỬSÉ!UỢỬSÉáỬTÉỬỈỰÉẺFẸỄẬẴÉu,(ỬSÉiỮGÉÕ[(ÉÔTÚỬTÉỐ[ÉỒỶÉẦỐỮÉu@ỬSÉÔ>ÔÉc[(ÉÔTÚỬTÉ!T(ỸÔÉcỸÉhUGỮÉ!TỲỬSÉÔ{GÉu,(ỬSÉiỮGÉđNỬÉr(ỴÔÉ4(O!ÉÕÌỬÉ!ÍUÉoGỰÉlUỬTÉỬỈỰÉẺFẺFÉÕJỬSÉÊÉ!T]É!UỢỬSÉu,(ỬS-ÉáỬT-ÉqTH:ẬÉ2IÉu,(ỬSÉiỮGÉc[(ÉÔTÚỬTÉỐ[ÉỒỶÉ!HUÉÕÌỬÉỬỈỰÉẺFÊÊÂÉu,UPỬÉỪỊỰÉÔ}ỬSÉSU$UÉ!TUỠ(ÉỰỸ!É.ỴÉ![ÉỪUỠ(ẴÉ2ỈỬÉÕÌỬẴÉOỬÉ:TỌỰÉÔ{GÉÔHÔÉỬ[$ÔÉ:T[=ỬSÉuN5É!"É!TỢÉỨ9ÉywíííÉỒỢỬÉ!TỢÉỨ9ÉyíyẴÉ![ÉỪUỠ(É2ỞÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉiỮIỬSÉtGÉ!T%UÉqTH:É!T(ỸÔÉ2IÉ!T%UÉÔTỢÉỒỸÉÔ}É2ỞÉ2OỬÉỒỞÉÔT{É;(5ỞỬÉÔ{GÉwUỠ!ÉoGỰÉỒỴUÉ2$UÉTGUÉ;(ÓỬÉỒÌỮÉiỮIỬSÉtGÉ2IÉu,[%ỬSÉtGẲÉỰỸ!É.ỴÉTÙỬTÉÌỬTẴÉ![ÉỪUỠ(É2ỞÉTỮÍ!ÉỒỸỬSÉ:TH!É!,UPỬÉỨUỬTÉ!ỢẴÉ2ỈỬÉTVGÉ2IÉ4ỊÉTỸUÉÔ{GÉiỮIỬSÉtGÉ2IÉu,[%ỬSÉtGÉ!,ỮỬSÉ!T%UÉSUGỬÉSÓỬÉỒN5ÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪu,UPỬÉỪỊỰÉ!UỢ:É!TỘỮÉỐ ÉỨUỢỬÉ.ỚÉỒ[*ÔÉ!@ÉÔT]ÔÉ!ÍUÉ!TIỬTÉ:TỴÉiỶÉdTÚÉnUỬTÉ2IỮÉ!THỬSÉỄÉ!$UÂÉnáíÉáoẨ/:Ẫ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Mặn mòi vị biển

Mặn mòi vị biển
2024-05-18 05:45:00

QTO - Quê nội, quê ngoại tôi đều ở vùng đồng bằng ven biển nên từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với hương vị mặn mòi nước mắm.

Hát về Hà Nội

Hát về Hà Nội
2013-07-10 06:59:18

(SGGP) - Sau một thời gian im ắng, những tưởng thời của các chương trình ca nhạc có chất lượng đã qua thì thật bất ngờ, trong vòng 1 tuần, 2 show diễn âm nhạc lớn với nhiều...

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu
2013-07-10 06:59:04

(TNO) - Ngày 9.7, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết nhiều công trình nhà cổ sau khi trùng tu đã nhanh chóng...

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại
2013-07-10 06:58:55

(TNO) - Nghệ thuật đương đại phải bắt rễ từ di sản văn hóa Việt Nam, còn nếu không sẽ trở thành “cái đuôi” của văn hóa nước ngoài, Giáo sư Trần Lâm Biền cảnh báo.

Thanh Hóa “máu” Cúp QG

Thanh Hóa “máu” Cúp QG
2013-07-10 06:58:33

(TNO) - 17 giờ chiều nay, Cúp QG sẽ khởi tranh trở lại với 2 trận đầu tiên của vòng tứ kết giữa Thanh Hóa gặp Đồng Nai (VTC3 trực tiếp) và Vissai Ninh Bình gặp Hoàng Anh Gia...

Arsenal vắng thủ quân Vermaelen

Arsenal vắng thủ quân Vermaelen
2013-07-10 06:58:21

(TNO) - CLB Arsenal vừa cho biết thủ quân trung vệ Thomas Vermaelen đã tái phát chấn thương lưng trong buổi tập mới đây nên nhiều khả năng vắng mặt ít nhất một vài trận đầu mùa...

Ánh Viên cần được đầu tư mạnh

Ánh Viên cần được đầu tư mạnh
2013-07-10 06:58:05

(TNO) - Tài năng trẻ bơi lội VN Nguyễn Thị Ánh Viên, sau khi giành HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG), sẽ tiếp tục sang Mỹ tập huấn 2 tuần trước...

Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ

Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ
2013-07-10 06:57:46

(TNO) - Hôm qua, tay vợt từng 10 năm vô địch quần vợt quốc gia Đỗ Minh Quân cho biết anh đã hoàn tất lớp học HLV tại Club Med Academy và lấy bằng USPTR (bằng HLV nhà nghề của...

Tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt

Tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt
2013-07-09 08:03:47

(SGGP).- Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt vào cuối năm 2013 gồm: Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần...

Mỹ nhân kế phát hành tại Mỹ và Úc

Mỹ nhân kế phát hành tại Mỹ và Úc
2013-07-09 08:03:25

(TNO) - Bộ phim Tết 2013 ăn khách với doanh thu 62 tỉ đồng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được phát hành tại Los Angeles (Mỹ) trong suốt tuần lễ đầu tháng 7 và đã nhận được sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết