Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhuq8+e+G7osOd4buIWOG7gDhPw53hu6bhu4B9xagw4buAPFvDlcOd4buA4bu34buiPlnhu4jhu6JY4buiw51FL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DiUTGsMO04buRxJDhu4At4buA4bq94buP4bq74buA4bqvPnvhu6LDneG7iFjhu4A4NOG7iOG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N94buAfcWoMOG7gDxbw5XDneG7gH0+W8Od4bum4buAOFXhu4DGsMWo4buyWeG7iHvhu4Dhu7fhu6I+WeG7iOG7oljhu6LDneG7gOG7nE3hu4B9xKjGr+G7gCnFqMSofeG7gMagxajDlMOd4buAfcWoMjrDneG7puG7gFgyw53hu6bhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buWWybGr+G7gH3hu5Ip4buAWTvGr+G7gOG7nMOVw6Hhu4DDnVLDneG7gMOdxajGr1Rb4buAV8WoTOG7gMOdTsOd4bum4buAOE/DneG7puG7gFnDkn3hu4Dhu6h94buAw53FqMOUfeG7gFkqfeG7gDhKxq/hu4B9PuG7ksOd4buA4buc4buQW+G7gFki4buI4buA4bumxq9Mxq/hu4BZO8av4bqq4buAOErhu4Dhu5rhu67hu4DDncWoxq9Sw53hu4BXw5rhu4DGoEzhu4DGoMWoW8OhU8Od4buA4buaW+G7gOG7nMOUW+G7gH1Lxq/hu4DGoMWow5Vb4buA4bqx4bqq4buAfT7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG7gMag4bu04buA4bu3w7Thu4DDneG7pkrDoeG7gOG7gsONQsON4buAfTvGr0JFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6v8OVw6Hhu4BYSuG7gFkqfeG7gH3FqDDhu4BY4buuw53FqOG7gH3Gr8Odxajhu4B9xajhu5DDneG7gH0+4buyw53hu6bhu4DFqErDneG7puG7gCnFqOG7tsOd4bum4buAw53hu6Y14buAxqAw4buI4buAxqDEqMag4buAKcWoxKjhu7Lhu4B9xagw4bqq4buAw51Sw53hu4B7NeG7gH3FqMavU1vhu4A4T8Od4bum4buA4buIw53FqOG7gHtR4buAWEpZ4buAYcSo4buy4buAfT4qw53hu4DDncWow5XDneG7gHs14buAxqAw4buI4buAauG7j+G7t+G7gOG7ueG7osOd4bum4buiPkLhu4DGsD4yO8ag4buA4buc4bu04bqq4buA4bqvPnvhu6LDneG7iFjhu4DGoDHDneG7puG7gH3FqD3DneG7puG7gOG7lsSo4buy4buA4buE4buAxqDhu5Bb4buAfcWoMOG7gMOd4bumMizGr+G7gMaww5XDoeG7gOG6u+G7iMOd4buAw7TFqOG7iOG7gFhK4buAfcavVMOd4buAOFXhu4DGoD3DneG7puG7gOG6veG7iHrhu7I+WOG7iOG7gDhK4buAxajhu5Jb4buAOFXhu4DDtOG7iMagxajhu7Lhu4DDteG7ssOdPuG7ouG7iFjhu4B7UeG7gDhPw53hu6bhu4BZw5J94bqq4buAOOG7quG7gDg04buI4buAfT4h4buAOFThu4ApxaggxqDhu4A4IOG7gOG7nCrGr+G7gH1bw6HDmsOd4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7mjXhu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG6veG7ssOd4buk4bui4bua4buiPuG7iH3Gr+G7ssOde+G7gOG6vVsp4buAw51Sw53hu4Dhu5wyLsag4buAMlvhu4B9xq9Sw53hu4DGoMWo4buy4buAw53hu6bFqOG7rOG7gMWow6jhu4Dhu5YiQuG7gOG6veG7tsOd4buAWEvGr+G6quG7gH3FqErDncWo4buAKcWo4buQw53hu4Dhuq8+e+G7osOd4buIWOG7gDjhu5TDneG7gOG7nDDhu4DGoMSoxqDhu4DFqEzhu7Lhu4B9xagw4buAw53FqDLhu4DFqXrGoHrhu6J7w53DoeG6quG7gOG7jeG7snvGoMav4buiWMOdw6Hhuqrhu4Dhuq8+feG7on3hu4jhuqrhu4Dhuq9Y4buiYeG7gOG7kWFY4buI4bua4buiLeG6vcWo4buIWeG7luG7oj5Y4buIxq/DneG6quG7gOG7p+G7iFl74buiw6Hhuqrhu4Dhu6fhu7J7xq/GoFfDoeG6quG7gOG7ueG7iFjGoOG7sn194bqq4buAw7nhu7Lhu5rhu7JYe1fGr+G6quG7gMOy4buIxqBX4buA4bu5xq9Ye8Wo4buiPuG7ouG6quG7gMSpxq8+4buyW+G7muG6quG7gOG6vcWo4buIWeG7iFfFqEJCQkUvKcOJRX3hu4jhu5ZY4bui4buAe33DoVjhu6Lhurbhur5Z4buIPuG7psavw53huqzhu4QpYeG7gOG7iFt94buy4bq+w4lFfT7DiUV94buaw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buA4buIWH3hurbhur7huq8+e+G7osOd4buIWOG7gDhPw53hu6bhu4B9xagw4buAPFvDlcOd4buA4bu34buiPlnhu4jhu6JY4buiw53hur7hu4B7Psag4bq24bq+xah9fSnhuqwvL33FqOG7on3FqOG7iOG7skJ9xajhu4jDncWow53Gr+G7osOdQsag4buyWUI4w50vw7nGr8agfVs+4buie+G7hOG7huG7gkbDjS/Dtcavw53FqMO04bumW8Oh4buifS/hu7fhu6I+WeG7iOG7oljhu6LDneG7hEJWKeG7puG6vi/DieG6vyrGr+G7gH0+MiHDneG7puG7gOG7t+G7oj5Z4buI4buiWOG7osOd4buAe1Hhu4A4T8Od4bum4buAWcOSfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4DGoMWoW8OhU8Od4buA4bucU8Od4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gC3hu4DhurXDncWo4bqs4buA4bun4buiW33hu6I+e0UvKcOJRS994buaw4lFL30+w4lFL33hu4jhu5ZY4buiw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu4/Gr1LDneG7gDxb4buIw53hu4Dhu5xTw53hu4B9PuG7ksOd4buA4bucw5Rb4buA4bqvPnvhu6LDneG7iFjhu4A4SuG7gH1bw6HDmsOd4buA4bu3w7Thu4Dhuqrhu4DFqD1Z4buAPFvhu4jhu4A9w53hu6bhu4DDtOG7plvDocOZw53hu4BqSuG7gMO04buIWeG6quG7gMawPjIhw53hu6bhu4Dhu5bhu4jDneG7gMawxagy4buAV8Og4buA4buWxq9Sw53hu4B94buSKeG7gOG6v0rGr+G7gH0+W8OhVMOd4buAxajhu6rDncWo4buA4bu3w7Thu4BE4bu3xrDhu7fEkOG6quG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N94buAfT7hu5LDneG7gOG7nMOUW+G7gHtR4buAfT41xqDhu4B9xq9TKeG7gDhK4buy4buA4buC4buK4buA4bumxq8s4buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu4LDjULDjeG7gH0+UsOd4buA4bu3xrDhu7fhu4Thu4A4SuG7gOG7nDrDneG7gDjhu7Dhu4DDnUrhu7Lhu4BZWyTDneG7gH3Gr1Mp4buAe+G7tMOd4bum4buAKcWoTMav4buAWEpZ4buAOMavVcag4buAODvGr+G7gMaw4bu34bqv4bua4buALeG7gMawPlvDneG7puG7gH3DlVnhu4A8W0zDneG7puG7gMagxKjhu7Lhu4A4SuG7gOG7muG7sMagxajhu4A4IOG7gH0+W8OhVMOd4buAxajhu6rDncWo4buA4bu3xrDhu7dC4buA4bq94bu2w53hu4A9w53hu6bhu4DDtOG7plvDocOZw53hu4DDtcavw53FqOG7gOG6vcWow5Vb4bqq4buAw7nFqOG7tOG7gMawJsOd4bum4buAfcWoMuG7gFfDoOG7gOG7t+G7ieG7ieG6quG7gMOd4bu0xq/hu4A+I+G7gMWoOsOd4bqs4buA4oCcw7Thu6bhu4jDoeG7gH004buA4buc4buQW+G6quG7gOG6u8aw4bq94buAV8WoPcOd4bum4buA4bucw5J94buAw53DksOd4bum4buAOMOUw53hu4Dhu5xU4buA4buWTMOd4buAPFvDoVTDneG7gDjhu6rhu4BZWyTDneG7gFfFqMSow53hu4Dhu6bGr0zhu4DGoEzhu4DDnTI7xqDhu4DGoOG7tOG7gMagOuG7gMWoKsav4buAfcWoMiHDneG7puG7gH3FqDPGoOG7gH0+4buSw53hu4Dhu5zDlFvhu4DDnUrDoULhu4DhurvGsOG6veG7gMagxajhu6zhu4B9PuG7iOG7suG7gDxbw6FUw53hu4B7TMOd4buAYVvDlH3hu4DGoMWo4buy4buA4bu3xrDhu7fhu4A4SuG7gOG7nFThu4DDneG7psWo4buw4buA4bu3xrDhu7fhu4DGoMWoxq/hu4jhu4B7UOG7gMagxajhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5xKxq/hu4BXxajEqMagQuG7gMWpTynhu4B9O8av4bqq4buA4bq7xrDhur3hu4B7UeG7gMag4bu04buAxaguKeG7gOG7nCXDneG7puG7gDg7xq/hu4DGsOG7t+G6r+G7mkLhu4Bqxq9Vw53hu4Dhu7fGsOG6veG7gMagIsOd4bum4buAasaw4bu34buAxrDDuUJq4bq9w7Xhu4BZWyTDneG7gH3Gr1Mp4buAe+G7tMOd4bum4buAfT7hu5LDneG7gOG7nMOUW+G7gDhK4buAxajhu7jhu4DGoDHDneG7puG7gCnFqEzGr+G7gH3Gr1Mp4buAe+G7tMOd4bum4buAxqBM4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4A8W0zDneG7puG7gMagxKjhu7Lhu4BXw6hZ4buAfcWo4bui4buy4oCdQuG7gMawW8Oh4buAw53FqMavUsOd4bqq4buAPcOd4bum4buA4buPUuG7gOG7t07DneG7gMO5xahd4bqq4buAxrA+MiHDneG7puG7gOG7luG7iMOd4buAxrDFqMOa4buAfcWo4buI4buy4buAasaw4bu34buAxrDDuUJq4bq9w7Xhuqrhu4BYS8av4buAxqDFqOG7suG7gOG7lsavU33huqzhu4DigJzGsD3Gr+G7gOG7nDIuxqDhu4Dhu5bGr1N94bqq4buA4buWTMOd4buAPFvDoVTDneG7gH0+4buSw53hu4Dhu5zDlFvhu4BXxag9w53hu6bhu4B9xahbKsag4buAOFThu4Dhu7fGsOG7t+G7gDhK4buAe1Hhu4B9PlvDoVTDneG7gOG7lsOTw53hu6bhu4A4VeG7gH3Gr8OdxahC4buAasaw4bu34buA4buaNeG7gFfGr1PDneG7gMag4bu04buAxqA9w53hu6bhu4A4TsOd4buAYcavw53hu4B74bu0w53hu6bhu4B7S8agxajhu4Dhu5zDmuG7gGrGsOG7t+G7gH014buAe0zDneG7gGFbw5R94buAOErhu4B9MizDneG7puG7gH3FqFvhu5J9QuG7gMO0U1vhu4Dhu7fGsOG7t+G7gMOhUlvhu4DGoOG7kFvhu4ApxahMxq/hu4B9xq9TKeG7gHvhu7TDneG7puG7gMOd4bumW8OhUsOd4buA4buc4buIxq/hu4DDneG7plvDoVLDneG7gFfGr1XDneG7gH3FqOG7quG7gGrGsOG7t+G7gHtR4buAKcWoTMav4buAPFvDoVN94buA4buc4buww53FqOG7gFhLxq9C4buAw7TFqDLDneG7puG7gMag4bu04buAfcWow5rhuqrhu4BqxrDhu7fhu4B7UeG7gFhKWeG7gH3FqOG7ouG7suG7gMOhUlvhu4DGoOG7kFvhu4DGoDDhu4jhu4DhurvGsOG6veKAnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vTHDneG7puG7gH0+4buyw53hu6bhu4DFqD1Z4buAw53hu4jDoeG6quG7gOG6u8aw4bq94buAfT7hu5LDneG7gOG7nMOUW+G7gHtR4buA4buWxKjDneG7gH3FqFJZ4buAOOG7nuG7gDhK4buy4buA4buK4buA4bumxq8s4buAfUvGr+G7gMWo4buIxq/hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5zGr8OaWeG6rOG7gMWpw5XDneG7gGpKw53hu6bhu4Dhur/hu5TDoeG7gDhK4buASOG7iuG7gGrhu7JKw53hu6bhu4Dhur3hu5Bb4bqq4buAakrhu4DDtCrGr0Lhu4DGsFvDoeG7gMOdxajGr1LDneG6quG7gHsk4buAWDIuw53hu6bhu4DGoMWo4bus4buAxqDhu7bDneG7gDhKxq/hu4B9Pk5Z4buAOOG7nuG7gMOdUsOd4buAw53hu6YyLMav4buAxajDlVnhu4BZKuG7gCnFqEzGr+G7gMOdxajhu4jDncWo4buAxqDFqMOVw53hu4A+4buI4buAYVMp4buAxahKw53hu6bhu4BZO8av4buAWVvhu4jhu4Dhu5wyLsagQuG7gOG6u8aw4bq94buAxqAxw53hu6bhu4Dhu5xN4buAw53DlcOd4bum4buAeyThu4A44bue4buA4buWxKjDneG7gDxb4buI4buAfSbDneG7puG7gOG7nErGr+G7gOG7guG7hsOM4buG4buAfTThu4Dhu4JCSOG7huG7huG7gDjhu57hu4BYUsOd4buA4buCQsOM4buG4buG4buAOOG7nuG6quG7gMOd4bumxajhu67hu4jhu4BYSuG7gDxb4buI4buAV1LDncWo4buAw51Kw6Hhu4DGoOG7tsOd4buAV8Wo4buyTMOd4bum4buARuG7huG7huG7gDjhu57hu4DDnTfhu4hC4buA4buP4buIw53hu4DDucWoMjrDneG7puG7gC3hu4DEqcav4buIw53hu6bhu4Dhu4/hu4jhu7JFLynDiQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ánh Viên cần được đầu tư mạnh

Ánh Viên cần được đầu tư mạnh
2013-07-10 06:58:05

(TNO) - Tài năng trẻ bơi lội VN Nguyễn Thị Ánh Viên, sau khi giành HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG), sẽ tiếp tục sang Mỹ tập huấn 2 tuần trước...

Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ

Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ
2013-07-10 06:57:46

(TNO) - Hôm qua, tay vợt từng 10 năm vô địch quần vợt quốc gia Đỗ Minh Quân cho biết anh đã hoàn tất lớp học HLV tại Club Med Academy và lấy bằng USPTR (bằng HLV nhà nghề của...

Tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt

Tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt
2013-07-09 08:03:47

(SGGP).- Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Đà Lạt vào cuối năm 2013 gồm: Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần...

Mỹ nhân kế phát hành tại Mỹ và Úc

Mỹ nhân kế phát hành tại Mỹ và Úc
2013-07-09 08:03:25

(TNO) - Bộ phim Tết 2013 ăn khách với doanh thu 62 tỉ đồng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được phát hành tại Los Angeles (Mỹ) trong suốt tuần lễ đầu tháng 7 và đã nhận được sự...

Ngô Thanh Vân sang Hàn gặp “Người sói”

Ngô Thanh Vân sang Hàn gặp “Người sói”
2013-07-09 08:03:10

(TNO) - Diễn viên Ngô Thanh Vân đại diện Việt Nam tham dự sự kiện ra mắt toàn cầu khu vực châu Á phim The Wolverine (Người sói) vào ngày 14.7 tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham...

ĐKVĐ rời cuộc chơi

ĐKVĐ rời cuộc chơi
2013-07-09 08:03:02

(TNO) - Đội SLNA - đương kim vô địch giải U.17 Báo Bóng đá - đã không thể bước qua vòng bảng sau trận hòa 2-2 với Viettel.

Nhiều cựu binh bị loại

Nhiều cựu binh bị loại
2013-07-09 08:02:54

(TNO) - HLV trưởng đội tuyển VN Hoàng Văn Phúc đã gút lại danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với CLB Arsenal. Ít nhất 5 cựu binh có nhiều đóng góp tốt trước đây bị loại.

Bất ngờ ngày mở màn Gold Cup

Bất ngờ ngày mở màn Gold Cup
2013-07-09 08:02:37

(TNO) - Đội ĐKVĐ Mexico dù sử dụng đội hình toàn các cầu thủ trong nước, nhưng vẫn được xem là ứng cử viên vô địch sáng giá.

Chiến thắng khó tin của Murray

Chiến thắng khó tin của Murray
2013-07-09 08:02:06

(TNO) - Phát biểu sau khi đánh bại Djokovic (6-4, 7-5, 6-4) trong trận chung kết giải Wimbledon, Andy Murray cho biết anh vẫn không tin mình đã vô địch và mọi chuyện xảy ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết