Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq/xqBDw4zDueG7qeG7neG7r+G7seG7pcO5w4p3w7lJ4bued8O54bqy4buCw7nDisO9w4zDucOKeMOMcC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7px4buf4bq74bq/4buhw7ktw7nhur9Vw7nhuqTEguG7osO5w4zhu7fDjcO5xanhu6Xhu6fhu6nDueG6pETDjMO5w4x34buo4bubw7nhu5zDisOU4bq+w7nhu5zhur5E4bucw7nhu5zGoEPDjMO54bqk4buCd8O54bqyecOMw7nhu5zhu4TDjMOKw7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bq/xqDhu4LDucOC4bq+4bq4w4zDueG6suG6vkTDjMO54bucw4rDg+G7nMO54bucw4pTw5TDjOG6vOG7m8O5SVPhu5DDjOG6vMO5w41Td8O54bq0eOG6tMO54bucw4p4w4zhurzDueG6pMSC4buiw7nDjOG7t8ONw7nhu5zDisOD4buUw7nDiuG7jsOMw7nhu5zGoOG7osOM4bq8w7nhurLhu4bDjMOKw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDucOM4bu3w43hu5vDueG7nMOKw5Thur7DueG6vOG6vnfDjMO54bq8xILDjMO54bqk4bqi4buow7nDjOG7ucOM4bq8w7nDjOG7iMOM4bq8w7lJw73hur7Ducav4buiw4Phu5zDucOK4bq+RcOMw7lI4bqs4buKw7nDgnnhur7hu5vDucOMw4rhur5F4bucw7nhuqTDk8O5SeG7ok3DjMO54buSw7nDjVThurTDucaw4buvw7nigJPDueG7qeG7pcO54bulw7ku4bubw7nhurzhur7hu4jDueG7nOG6ouG7qMO5w4x3w43DueG7nMOKw5Lhur7DucONw73DjMOKw7nDjEPDjMO5w4zhurzhu6JPw4zDucOMU8OV4bq0w7nhurJO4bq0w7nDiuG7juG6vsO5w4zDinfDjMOKw7nhu6bhu4bDueG7puG6ruG7qMO54bq0eOG6tMO5w4pPw7nhuqThuq7hu5Thu5vDueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhu5zDilHhu6jDuUnhu5Dhur7DuUnDlcOMw7nDjMOKS8O54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjMO54buc4buEw4zDisO54bqkxJDhu6LDueG6tMO9w4zDuUjhur5F4bucw7nDjFPDleG6tOG7m8O54buzw4zDisO5w4pT4buSw4zhurzDuUnDlcOMw7nhuqREw4zDueG7muG7s8OMw7nGr+G7osOD4bucw7nhu6ZQw7nDisOow7nhu5zDiuG7ouG7ncO5NOG6vkXDjMO54buc4buKecOMw7nhu5zhu4TDjMOKw7nhurThu4jDueG7nMagQ8OMw7nhu6nhu53hu6/hu7Hhu6XDucOKd8O5SeG7nnfDueG6suG7gsO5w4rDvcOMw7nDjMOBw4zhurzDueG7pnnDuUjDiuG7iuG7s8OM4bq8w7nhu6nhu53FqeG7peG7r8O5w4p3w7nhurLhu4LDueG7nMOK4bq+ROG7osO5w4xTw5XhurThu53DuS5Nw4zhurzDueG7nOG7qMO54bq/w6M0NMO54bqj4bq/xKnDueG7luG7ouG7s8OMw7lJ4buq4bubw7lIw4p34bq+w7nhu5zDinjhurTDueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhu5zDilHhu6jDuUnhu5Dhur7DueG6u+G7ouG7s8OM4bq8w7nhur/GoOG7gsO5SXnDueG6pOG7jsOMw7nhu6bhu4LDueG7nMOKUeG7qMO5w4xNw4zhurzDuUnDlcOMw7nDjMOKw4Phu5zDueG7nOG7hMOMw4rhu5vDueG7nMag4buKw4zhurzDucOC4bq+RcOMw7nhu5zhu4DhurTDisO54buUw4pQ4bq0w7nhu6ZQw7nhu5xTw5Xhur7DueG6tFF3w7nhurRNw4zhurzDueG7nOG7qMO54bumUMO5w4x54buow7lJecO54bunxanhu53hu6Xhu6Xhu6XDucOKd8O5SeG7nnfDueG7nMOK4buGw7nDiuG6vkXDjMO5w4x34buow7nhurThu4jDucaw4budxrDhu6/hu6vDucOKd8O5SeG7nnfDueG6suG7gsO5w4rDvcOMw7nDjMOBw4zhurzhu53DuTTEguG7osO5w4pE4bucw7nhurR44bq0w7nDguG6vkXDjMO54buc4buA4bq0w4rDuUnhu553w7nhurThu6JO4bq+w7nDjOG6vOG7ok/DjMO54bqkxJDhu6LDueG6suG7gsO5SMOKTcO5w4rDvcOM4bubw7nhuqTDg+G7nMO5w4xU4bucw7nDjOG6qsO5w4zDilPDueG6tHjhurTDucav4bu1w7nhu6bhu6DDjOG6vMO54bqkTcOM4bq8w7nDiuG7ouG7qEXDjMO5M+G6vuG7isO54bqh4bq+w4zDisahw7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zDucWpw7nGr+G7tcO5xKlGw4zDisO54bqh4bqiw43hu5vDucSpRsOMw4rDucOq4buOw4zDueG7n8OK4bui4buoRcOMw7nEqUbDjMOKw7nhuqHhur7DjMOK4buhxqHDueG6tHjhurTDucav4bu1w7kud8ONw7nhur/DinfDjMOK4bubw7kud8ONw7nhur/DilHhu6jhu5vDuS53w43DuTThur5E4buiw7nhu5/DiuG7ouG7qEXDjMO5LnfDjcO54bqhw5Phu6HDueG7pnnDueG7puG7oMOM4bq8w7nhuqRPw4zhurzDueG6skHDjOG6vMO54buUw4rhu4B3w7nDjHfDjcO54buaTcOM4bq8w7nhur/DisO94bq0w4rDuTThu7XDjMO54bucw4rhu6LDk+G6tMO54bqk4buCd8O54bqyecOMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bq/xqDhur5F4buiw7nhurnDiuG7isOM4bq84budw7k0ecOM4bq8w7nDjOG6vHnDjMO5w4rhuqzhurTDueG7nHfDuUnhu553w7nhurRRd8O54bq0eOG6tMO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzDueG6pHfDjOG6vMO54bqyU8OV4bq0w7nhu6Z54buKw7nhu5zDisOU4bq+w7lI4buww7lJecONw7nhuqTEqMOM4bq8w7nhurThu4jDucOM4bq84bui4buow7nhurThu47DucONw4Phu5zDueG7nMag4bu5w4zhurzDucOC4buKw7lIw4pNw4zhurzDueG6tOG7iMO5w4xTw5XhurTDueG7nFPDleG6vuG7ncO54bq/xqBTw5XhurTDueG7nOG7hsOMw4rDucOK4buGw4zDisO5w4x54buow7nhu4Esw6Mhw7nhu5zhu4TDjMOKw7nhuqThu7XDueG6tOG7iMO54bq0TcOM4bq8w7nhu6bhu7fDjMO5xanGsOG7q+G7qy/hu4Esw6MhLcOjw6PDueG7psSQw7nhu6bhur5F4bq0w7nhu5zGoOG6vsOJw4zDuUjDinfhur7DuUjDiuG6sMOMw7nhu5zGoFPhu47DjOG6vMO54bq0eOG6tMO54bq84bq+4buz4bq+w7nhu5TDinjhu5TDueG6tMOKTsOM4bq8w7nDisO9w4zhu53DueG6v8OK4bqm4buKw7nhuqThu4jhu5vDueG7qEPhu6LDueG6tMSC4buiw7nhurR44bq0w7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vOG7m8O54bqk4buOw4zDueG7puG7gsO5SeG6vkPDjMO54buW4buid8OMw7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDucONw5Phu5zDueG7mk7DueG6vOG6vuG7s+G6vsO54buUw4p44buUw7nDjMOKU+G7l8O54bq74bui4buzw4zDuUnhu6rDueG6tMOKw4Hhu5zDueG6tMOKQsO54bq0eOG6tMO54bq0TsOM4bq8w7nDjOG6vOG7t8OMw7nDjcOBw4zhu5vDueG6vOG6vuG7pMO5w4zhurxK4bucw7nhuqThu7PDjcO54bqy4buz4buKw7lIw4pNw4zhurzDueG6pMOJw7nhu5zDilHhu6jDueG7nMag4bq+xJDhu6LDucav4bqiw43DucOMw4rhuq7hu5TDueG7pnnhu4rDucOMw5Phur7DueG6pE/DjOG6vMO54bumecO54bq0eOG6tMO54bucxqBQ4bq0w7nhu5pNw4zhurzDucOM4bq8xKjhur7hu5vDuUhDw4zDisO5xqDDveG6tMOK4bubw7nhu5zGoFDhurTDueG7nOG6vkPhu6LDueG7lMOKUOG6tMO54bumUMO54bq0w4rhu4rDueG7puG6vkXhurTDueG6suG7jsONw7nhu5x44bucw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4rDvcOM4budw7kueOG6tMO5NOG6v2vDueG7nOG6rsOMw7nDglDDjOG6vMO54bq0eOG6tMO5w4zhurzhu6JPw4zDucOMU8OV4bq0w7nDik/hur7DueG7luG7ouG7qMO54bucxqBDw4zDueG6tHjhurTDueG7mk3DjOG6vMO5w4zhurzEqOG6vuG7m8O5d+G7isO5w4pPw7nhuqTDicO5SMOK4buKd8OMw4rDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhu47DjcO54bucU8OV4bq+w7nhu6Z5w7nhurTDilHDueG6pMOTw4zhurzDueG6pMOB4bucw7nDjXjhu6jDueG6suG7jsONw7nhuqTDicO54bucU8OV4bq+w7nDiuG7jMO54bucxqDhu5DDueG6tMOKTsOM4bq8w7nDisO9w4zDueG6tFThu6LDuUnhu553w7nhu6bhu6DDjOG6vMO54bq04buiTuG6vsO5SEPDjMOK4budw7nhur/GoOG6vsOJw4zDuUjDinfhur7DueG6tHjhurTDueG6suG6vkXDjMO54buUw4p44buUw7nhu5xTw5Xhur7DueG7nOG6vkThu5zDuUjhur5Fw43DucOMU8OV4bq0xqHDueG7nMOSw7nhurTDilThurTDueG7nFPDleG6vsO5SeG7ouG6osOMw7nhu5TDiuG6vkPDjMO54bq0w4rhu4rDueG6tHjhurTDueG6tMOD4buUw7lIQ8OMw4rGocO5SOG6rOG7isO5w4J54bq+w7nhu5zDisOU4bq+w7nhurzhur53w4zDucOM4bq8w4rhu4TDueG7nFPDleG6vsO5w4rhu5Dhu5TDuUnhu6rDueG7pnnDueG7puG6rsOMw7nhuqTDk8OM4bq8w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDueG7msOZw7nDglDDjOG6vMO5w4xTw5XhurTDueG6tOG7iMO5w4rhur5F4buiw7nhu5bhu6Lhu7Phu53DueG6v+G6vkTDjMO5w4p5w4zDisO5w4zDveG7isO54bum4bqs4bucw7nhurR44bq0w7nhu5pNw4zhurzDucOM4bq8xKjhur7hu5vDuUhDw4zDisO54buc4bq+Q+G7ouG7m8O54bq0eOG6tMO5SEPDjMOKw7nDguG6tsOMw7nhu5zGoMO9w43DueG6suG7jsONw7nhuqTDicO5SMOK4buO4bq+w7nhu5zDik3DjOG6vMO5w4LEqMOM4bq8w7nhurTDiuG7s+G7qMO5w4zDikHDjcO54buc4bquw4zDucOCUMOM4bq8w7nhu5xO4bq+w7nhuqR3w7lJU+G7kMOM4bq8w7nDjFPDleG6tMO54bq0xKjDjMO5ScO94bq+w7nhu5zGoEPDjMO54buaTcOM4bq8w7nDjOG6vMSo4bq+4bubw7l34buKw7nDik/DueG6pMOJw7nhurLhu47DjcO54buceOG7nMO54bq0w4pOw4zhurzDucOKw73DjOG7ncO5Lk3DjOG6vMO54buc4buow7nhur/DozQ0w7nhuqPhur/EqcO54buW4bui4buzw4zDuUnhu6rhu5vDuUjDinfhur7DueG7nMOKeOG6tMO54bq0TcOM4bq8w7nhu5zGoOG7hsOMw4rDueG7nMOKUeG7qMO5SeG7kOG6vsO54bq74bui4buzw4zhurzDueG6v8ag4buCw7nhurJOw7nhu5zGoOG7gMO54bq0eMOMw7nhurLDk+G7m8O54bq0TcOM4bq8w7nDjMOK4bqiw4zDueG7puG6vkPDjMO54bucxqDDmuG6tMO5xanhu6kvxanhu6nDueG6vOG6vsOUw7nhuqTDicO54bqy4buz4buKw7nhu6ZFw7lIQ8OMw4rDucONU+G7jsOM4bq84bubw7nhuqThur7EkOG7osO54buc4bq+ROG7nMO54bqkU3fDucOMU8OV4bq0w7nhu5xTw5Xhur7DueG7puG7oMOM4bq8w7nhurR34buK4bubw7nhu6bhu6DDjOG6vMO5xq93w7nhu6Z5w7nGr+G7s8O5w4xTw5XhurTDueG7nMO94buKw7nDjOG6vOG7ok/DjMO54bq0w4rhu4rDueG6tHjhurTDuTThur9rw7nhurThu4jDucOM4bq84buiT8OMw7nDjFPDleG6tMO54bqy4buOw43DueG7nFPDleG6vsO54bqkT8OM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7nhu5TDik7hur7DucOK4buQ4buUw7nhurR44bq0w7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vMO54bqkw4nDueG6pOG6vsSQ4buiw7nhu5zhur5E4bucw7nDjFPDleG6tOG7m8O54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDueG7lMOK4bqiw4zDueG7lMOKTuG6vsO5w4xTw5XhurTDueG6tE3DjOG6vMO54bqyQcOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO5SeG7quG7m8O54bucw73hu4rDueG7msOaw7nhuqRPw4zhurzDueG7nMOK4bui4bquw4zDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO54bq0w4pOw4zhurzDucOKw73DjOG7ncO54buBLMOjIcO54buc4buEw4zDisO54buoQ+G7osO54bq0xILhu6LDuS5Nw4zhurzDueG7nOG7qMO54bq/w4pR4buow7nhuqThur5Fw4zDueG6u+G7ouG7s8OM4bq8w7nhur/GoOG7gsO54buc4bui4bqiw4zDueG7nMOKUcO54buW4bui4buow7nhu5zGoOG7hsOMw4rDueG7puG6rsOMw7nDinnDjMOKw7nhuqThur7EkOG7osO54buc4bq+ROG7nMO5w4xTw5XhurTDueG7nFPDleG6vsO54bumxJDDucOKw73DucOC4buiw7nhu5zDiuG6puG7isO5SeG7guG6tMOKw7nhu5zDveG6vsO54bq0TcOM4bq8w7nhu6bhu7fDjMO54bunduG7r+G7qS/hu4Esw6MhLcOjw6PDueG6tFF3w7nhu4Esw6Mhw7nhu5zhu4TDjMOKxqHDuS5Nw4zhurzDueG7nOG7qMO5KOG6vkXDjMO5ScOa4bq0w7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bq/xqDhu4LDueG6tOG7iMO5SETDucOK4buKw73hurTDisO54buaw5l3w7nhurTDiuG7pHfDucOKRcO54bucw4pOw4zhurzDueG6pFPDlMOM4bq8w7nDguG6ouG7qMO54buc4buz4bq+w7nhuqThur5Fw4zhu5vDueG6pOG7s8ONw7nhurLhu7Phu4rDuVPhu6LDueG7nOG6vkPDjMO54bq04buiw4zhurzDueG6tMOD4buUw7nDjOG6vOG7ok/DjMO54bqk4bq+RcOMw7nhuqTEguG7qMO54bqkUeG7m8O54bqkeOG7lMO5VMOM4bq8w7nhu6hD4buiw7nhurTEguG7osO54bq0w4rhu4rDueG6tHjhurTDueG7nMagw73DjcO54bqy4buOw43DueG7lMOKUOG6tMO54bumUMO54bq0w4pOw4zhurzDucOKw73DjMO54bumUMO5w4rDqMO54bucw4rhu6LDucWp4bul4bun4bup4budw7nhuqEl4bqjw7nhur80V8OjNHAv4buUcQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động
2014-07-24 04:59:49

(QT) - Thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho...

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ
2014-07-23 03:39:44

(QT) - Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), sáng 22/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Đài PT-TH Quảng Trị tổ chức thăm, tặng quà các gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết