Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bqhKOG6oSjDueG6v8ag4bq+ReG7osO54bq5w4rhu4rDjOG6vOG7l8O5w6DDiuG7kuG6vsO54bq0TcOM4bq8w7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq8w7ks4bq+d8O5w4Lhur7DueG7nOG7gOG6tMOKcC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7px4buf4bq74bq/4buhw7ktw7nDo8OK4bqiw4zDuUjhu67DucOM4bq+RcONw7nhu6/hu6vDucOM4bu3w43DucOM4bq8eeG7qMO54bucw4p5w4zDisO5SeG6ruG7lMO5Lk3DjOG6vMO54bqk4buKecOMw7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONw7nFqeG7ry/hu63DueG7n+G7p3bFqXbDuS3DucWp4bul4bun4bup4buh4bubw7nDik3DjcO54buW4buid8O5xanGsC/hu60vxanhu6Xhu6fhu6nhu5vDueG7nMO94bq+w7nhu5zDik3DjMO54bqh4bq+w4zDisO5V8OM4bubw7nGr+G7tcO54bq/xqDhur5F4buiw7nhur/GoMO94bq0w4rhu5vDucOK4bui4buoRcOMw7nhur/GoOG6vkXhu6LDueG6ucOK4buKw4zhurzDueG7n+G6u+G7ouG7s8OM4bq8w7nhur/GoOG7guG7oeG7m8O54bqh4bq+Q8OMw7nhuqThu4p5w4zDueG6oXfhu4rDueG6pMOTw4zhurzDueG7n+G6oSjhuqEo4buhw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO54bumw5Xhur7DueG6tHjhurTDueG6snfDjMO5w4zhurx5w4zDiuG7m8O54bqk4buKecOMw7nhu5zDisOJw7nhu6Z5w7nhurTDiuG7gMOMw4rDueG7luG7ouG7qMSQw4zDueG6pOG7gnfDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zDksO54bq0w4pU4bq0w7lJ4bq4w7lIw4rhu5Lhur7DueG6tE3DjOG6vMO5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vMO5LOG6vnfDucOC4bq+w7nhu5zhu4DhurTDisO54bqh4bugw43DuSjhu4bDjMOK4budcOG7nHfhurJJ4bqmw7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusONd8ag4bq84bq+w4zhu5fFqeG7lMavw7l34bui4buc4buKw7pxcOG7nMagcXDhu5zDgnFw4bq+w43hurzDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq04bud4bqyd+G7iuG7luG7onfDjOG6vOG7nMag4bq+4bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ov4bun4bupxal2L+G7qeG7r8OC4bup4bul4bup4burduG7p+G7peG7nOG7r8awduG7p+G7rUnhu6fhu51H4buU4bq8w7rDuS9xcC/hu5zDgnFwL+G7nMagcXDhu5zGoHFw4bucw4JxcOG7lHHDoMOK4buS4bq+w7nhurRNw4zhurzDucav4bqi4buow7nDgsOaw4zhurzDueG6suG6vnfDucOC4bq+w7nhu5zhu4DhurTDisO54bqh4bugw43DuSjhu4bDjMOKcC/hu5RxcC/hu5zDgnFwL+G7nMagcXAv4bucd+G6sknhuqZx4bq/xqDhu4rDjOG6vMO5SMOKeMOM4bq8w7nhurTDiuG6vkTDjMO54bq0w4pOw4zhurzDueG7nMOKw5rhurTDucOC4bqiw4zDueG6ucOKeOG7lMO54bumecO54bqkRMO54buW4buiTuG6tMO54bqjVuG7m8O54bqh4bugw43DuSjhu4bDjMOKw7nhu5LDueG7nMOKTcOMw7nhuqHhur7DjMOKw7lXw4zhu5vDucav4bu1w7nhur/GoOG6vkXhu6LDueG6v8agw73hurTDisO5SXnDucOM4buO4bq+w7nhurTDiuG6psO5w4LDg+G7ouG7m8O54bqww4zDucOMw4Phu5TDueG6tFF3w7nhurR44bq0w7nhurR4w4zDueG6ssOT4bubw7nhurTDiuG6vkTDjMO54buaRsO54bq0eOG6tMOKw7nDjcO9w4zhurzGocO5w4zhu47hur7DueG7nMOSw7nhurTDilThurTDueG6tHjhurTDueG6tOG7osOT4bq0w7nDisOT4bq+w7nDikrhu5TDueG6pMOJw7nhu5zhu6Lhu6hDw4zDueG7nMag4bui4buoxJDDjOG7m8O54bum4bquw4zDueG6pMOTw4zhurzDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjMO54bqkw4Phu6LDueG7nMagd8OMw4rDueG6tMOKTsOM4bq8w7lJw73hur7DueG6osONw7nDjVPhu6LDueG6tHnDjMO54buW4bui4bqs4buc4bubw7nhurLhu4bDjMOKw7nhuqThu4LDjMOKw7nhurRRd8O54bqk4buC4bq0w4rhu53DueG6o8OB4bq0w7nDguG7oMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqyTuG6vsO54bq04buzw4zDisO54bq0w4rhur5Ew4zDueG7nMagd8OMw4rDucOC4bq+4bq4w4zDucagd8O5w4pE4bucw7nhu5pU4bq0w7l44bq0w7lJ4bq+ReG7nOG7m8O5w4zDilPDjOG6vMO54bumeeG7isO5w4zhu7fDjcO54bunduG7seG7reG7m8O5NOG7ouG7qEXDjMO5UeG7qMO54bq/xqDhur5F4buiw7nhurnDiuG7isOM4bq8w7nhuqThu7XDueG6tMOKSsOMw7nhuqHhu6DDjcO5KOG7hsOMw4rDueG6pMOJw7nhu5zDksO54bq0w4pU4bq0w7kow73hur7DucOKw5Phur7DueG7nMOK4bq+w7nhuqThu6J3w7nhu5bhu6Lhu6hE4bucw7nhu5zDiuG7ucOM4bq84bubw7nDjMOKQcONw7nhurLhur7DieG7osO5w4JT4buOw4zhurzDuUjhu4Lhu5TDueG7nMOKw5Thur7DueG6tHjhurTDueG7nOG6ruG7lMO54bucw4rDieG7m8O54bq0eMO5w4zDiuG6osOMw7nhurThu4jDueG7nMOKecOMw4rDueG7nOG7gOG6tMOKw7nGr+G7osOD4bucw7nhu5rhu7nhurTDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tMOK4bq+RMOMw7nhuqTDg+G7osO54bqkw4nDueG6pMOTw4zhurzDueG7puG6vkPDjMO54buc4bq+w4zDisO54bucw4rEgsOMw7nhuqTDg+G7osO54bucxqB3w4zDisO54bqkeMOMw4rDueG7nMOK4bu5w4zhurzDueG6vOG6vsOB4bq0w7nhuqNW4bubw7nhurzhur7hu7Phur7DueG7lMOK4buIw4zhurzDucON4bq+xJDDjMO5w6N3w43hu5vDueG7nMOKTsOM4bq8w7nDjMOKw4Phu5zDueG6pMOD4bucw7nDjFPDleG6tOG7ncO5xKnDleG6vsO54buqw7nDjOG6vMOKRnfDuUnhu4LhurTDisO54buaw5nDueG6pOG7iOG7m8O54bqh4bugw43DuSjhu4bDjMOKw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu4Esw6Mhw7nhu5zhu4TDjMOKw7nhurRNw4zhurzDucOMw4rhuq7DjMO5IeG6vsO54buc4buA4bq0w4rDuUnhu4LhurTDisO54buaw5nDueG6tMOD4buUw7nhu5zhu4TDjMOK4budw7kow4nDueG6vOG7iOG7lMO54buUw4rEgsOMw7nhurzhur7hu6TDueG6vOG7hsOMw7nhu6Z5w7nhu5TDinjhu5zDucOK4bui4buow7nhurzhur54w7nhu5zGoOG7gsO54bum4bu3w4zDucOK4buId8O5SeG7guG6tMOKw7nhu5rDmcO54bq0UXfDucOC4bq+w7nhu5zhu4DhurTDisO54bqh4bugw43DuSjhu4bDjMOK4bubw7nhuqEo4bqhKMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG6v8ag4bq+ReG7osO54bq5w4rhu4rDjOG6vMO54bqk4bu1w7nhu5TDinjhu5zDueG6pMOTw4zhurzDueG6tHjDjMO54bqyw5Phu5vDueG6pOG7innDjMO54bum4bq+Q8OMw7nhurRNw4zhurzDueG6pOG7innDjMO54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG7luG7ouG7qEPDjMO54bq84buI4buUw7nhu5pOw7nhu5zhur7EkMOMw7nhu6vhu6XDueG7nMag4bq+ReG7osO54bqkT8OM4bq8w7nhuqTDicO5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vMO5LOG6vnfDucOC4bq+w7nhu5zhu4DhurTDisO5SeG7guG6tMOKw7nhu5rDmcO5w4x54buo4budw7nhur/hur7DjOG7m8O54buzw4zDiuG7l8O5LuG7ssOjNMO54bq/NOG7gcO54oCTw7nDoDXhuqPDueG6vzTEg1dwL+G7lHE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ
2014-07-23 03:39:44

(QT) - Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), sáng 22/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Đài PT-TH Quảng Trị tổ chức thăm, tặng quà các gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết