Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7o4RuG7tUzhu6nhuqzhu7VL4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qT5Sw5Thuqjhu6nhu7DDgkvhu6lCw5RL4buC4bup4oCcOU/huqjhu6lRw4Lhu6Lhu6nhu7Dhu7nhu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0zhu6lR4bqySuG7qeG7guG7pOG7mEvhu4Lhu6lCQUzhu6lC4bum4bqo4bupOcOV4bupPuG7hEfhu6nhurdGS+G7hOKAneG7qcO94bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6lC4bq0UuG7qUvhuqBK4bup4but4bur4bur4buzdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7pz4buHZnThu6kt4bup4bqz4buC4bu5VuG7qeG7sXgv4buzL+G7reG7q+G7q+G7s3Dhu6k84bu1S+G7qWZSVuG6uEvhu6nhu4JG4bu3TOG7qWbDjUvhu4Thu6lSw53hu6nhu4dSw4FL4buC4bupZuG7oEnhu6lCw4Dhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hEnhu6nhu4JG4bu1TOG7qeG6rOG7tUvhu6lC4bu3S+G7hOG7qeG7gkbhu7fhu6nhu4jhurpR4bup4bueUsOB4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qT5Sw5Thuqjhu6nhu7DDgkvhu6lCw5RL4buC4bupcz5ufXThu6nigJzhu6k5T+G6qOG7qVHDguG7ouG7qeG7sOG7ueG7qcSo4bu5SuG7qVHhu4RDTOG7qVHhurJK4bup4buC4buk4buYS+G7guG7qUJBTOG7qULhu6bhuqjhu6k5w5Xhu6k+4buER+G7qeG6t0ZL4buE4oCd4bupw73hu6lR4buE4bu3S+G7guG7qULhurRS4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu6vhu7Nx4bupe8av4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hEnhu6nhuqhN4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEfhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTlUS+G7gnDhu6lnbmZuZmdw4bupZuG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6k84bu1S+G7qWZSVuG6uEvhu6nhu4JG4bu3TOG7qWbDjUvhu4Thu6lSw51w4bup4buB4buETeG7qVHhu6Dhu6Thu5pL4buC4bup4bqs4bu1S+G7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bupPm594bup4bqow5rhu7Xhu6lRw41L4buE4buh4bupQkFG4bup4bqqRsOKS+G7qWbhu4Thu6Thu5ZL4buC4bupUeG7oMav4bqo4bupPD594bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hElw4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6lSw51w4bupQsOBS+G7guG7qVLDneG7qVHhu6DGr+G6qOG7qVHhu4RSw5ThuqhxcXHhu6nDveG7qVHhu4Thu7dL4buC4bupQuG6tFLhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7q+G7s+G7qT5ufeG7qeKAnOG7qTlP4bqo4bupUcOC4bui4bup4buw4bu54bupxKjhu7lK4bupUeG7hENM4bupUeG6skrhu6nhu4Lhu6Thu5hL4buC4bupQkFM4bupQuG7puG6qOG7qTnDleG7qT7hu4RH4bup4bq3Rkvhu4TigJ3hu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lSw53hu6l9w4FL4buCcOG7qeG6rOG7tUvhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qXM8Pn104bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4bqy4bui4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pLcOG7qVFBTOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qeG6rEbhurpL4bupUeG7oOG6uEvhu6lL4buERuG6vFLhu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7sMav4bqo4bupQuG7lkbhu6lQ4buOS+G7guG7qeG7rsOA4bup4buEw5RGceG7qTw+feG7qVHDjUvhu4Thu6lCw4Dhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4bugUkvhu4Lhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnDhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6nhuqhV4bupUeG7hOG6vuG7qeG7hEzhu7fhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qVFG4buAS+G7qeG6qMOa4bu14bupQuG7mEvhu6nhu7BJcOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qUpIS+G7hHHhu6lm4bugTEvhu4Lhu6lCTeG7qeG6qOG7hFPhu6lR4bugT0vhu4Lhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4buw4bu5TOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS8OURuG7qeG6qlJL4buC4bupxKjhu5RL4bupS+G7hOG7pOG7qeG6qMOBRuG7qeG6qOG7t+G6qOG7hOG7qeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4RHS+G7hHDhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bup4bueUlbhu6nhuqjhu4Thurpw4bupxKjhurzhu6nEqOG7jkbhu6nEqOG7uUrhu6nhu7BGw4rhuqhw4bupUeG7t+G6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6Hhu6lRRkvhu4Thu6lR4buE4bq0S+G7qVHhu6Dhu7fhuqjhu4Thu6lL4buERsOKSuG7qeG7sOG7ueG7qVHhu4Thu7dG4bupQsOU4bup4bui4buEVeG6qOG7qeG7sFXhu6lL4buE4bq2S+G7qeG6quG6tkvhu6Hhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4Thu7lL4buE4bupUUbhurpR4bup4buIRsOKSnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUUbhurhS4bup4bqoxq/huqhw4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buCcOG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lC4buWRuG7qVDhu45L4buC4bup4buw4bqgS+G7qeG7hEzhu7fhu6nhuqjhu5jhu6lQ4buacXFxceG7qTw+feG7qVHDjUvhu4Thu6lCw4Dhu6nhuqzhu7VL4bup4buE4bu5S+G7hOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7sOG6oEvhu6nhuqzDgUvhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bqq4bqmS+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDiktw4bupQsOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUeG7hOG7tUrhu6lK4bukUuG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupxKjDguG7ouG7qUJM4bu5S+G7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7teG7qeG6qMOa4bu14bupPGZu4bupZsONS+G7hOG7qVLDneG7qULhur7hu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Vw4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6k+bn3hu6nhu5rhu6k8Zm7hu6lm4buE4bu5S+G7hOG7qVLDneG7qX3hu4xL4buC4bupOeG7uXDhu6nhu4Xhu5rhu6k4ey19ZnHhu6k84bq4S+G7qeG6qEFL4buE4bupQk3hu6k8Pn3hu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Jw4bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7guG7uUvhu4Thu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqow5pL4buC4bup4bqo4buOcOG7qeG7iEbDikvhu6lRTOG7uUvhu6lC4bq+4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qE3hu6lL4bq8S+G7qUvhurrhu6Jw4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG7hOG7mEtx4bupfeG6ukvhu6lL4buC4bu5VuG7qeG7r+G7qy/DvS/hu63hu6vhu6vhu7Nw4bup4buxdy/hu7F34bupfcOBS+G7guG7qeG6rMOU4bupUeG7oMav4bqo4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qULDgOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6nhu65MS+G7guG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7hE/huqjhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqjhu7dL4bup4bqsw5Rw4bupQsOBS+G7guG7qeG7sEbhurhL4bup4buw4bu54bup4buERsOKS+G7qUvhu7VW4bupQuG7tUvhu4Lhu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qeG7hE/huqjhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4buE4bq2S+G7qeG6quG6tktx4bupZkzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qULDgOG7qUrhu5rhu6l3eHfhu6nEqOG7lOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6l24buzcXjhu6/hu6vhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7tXDhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lCTeG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlHDhu6lCw4FL4buC4bup4buwRuG6uEvhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lCQVHhu6nhu4LhurRL4bup4buzw73GoXHhu6k+4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lRUlbhurhL4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qeG7sOG6vOG7qT5ufeG7qULhu6TGoOG6qOG7qVFG4bq6S+G7qeG7hOG7uUvhu4Thu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qeG7ouG7hFPhu6lC4bu14bup4bqqQUvhu4Lhu6Hhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lCw4Dhu6nhuqhN4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu4Thu6nEqOG7uUrhu6lQ4bu3S+G7guG7qVFBTOG7qVHhu6BMS+G7guG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6k+bn1x4bupZlJW4bup4buww4JW4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6k+bn3hu6nhu7DhuqZL4bup4bqoTkvhu6lKw5RR4bupUOG7juG7qeG7hEFL4bup4bqo4buE4bq64bupQk3hu6nEqOG7ueG7n+G7qeG7hcav4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SuG7qcSow4BL4buE4bupQkFMcOG7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bup4bqow5rhu7Xhu6lKw5RR4bupUOG7juG7qeG6qOG6suG7ouG7qVLDneG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qVHhu6Thu5hL4buC4bup4buu4bumS+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6lR4bq0SuG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buC4bup4buw4bu54bupV+G7qUvhu4Lhu4TDjOG7teG7qeG6qMOa4bu14bupPm59ceG7qeG6s8OURuG7qeG6qlJL4buC4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6qE5L4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhuqjhu4RSS+G7gnDhu6lR4buERuG6ulLhu6nhuqhV4bupUeG7hOG6vnHhu6nhurfDlFHhu6lQ4buO4bup4bqo4bu3S+G7qeG6rMOU4bup4bqo4buEw5rhu6nhuqjhu4Thu45RcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupQuG7pkvhu4Lhu6lC4bq0UuG7qeG6qOG7mOG7qeG7nlLhu7VLcOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG6qE3hu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7hOG7uUvhu4Thu6lCw5RL4buC4bup4bqoVeG7qVHhu4Thur7hu6nhu4Lhu6Thu5hL4buC4bupSuG6plLhu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0zhu6k84bu34bqocOG7qUvhurhL4bupUeG7t+G6qOG7qeG6qlVL4buC4bupS+G6uFLhu6nhu4Lhu6Thu5hL4buC4bup4bqo4buE4buk4bu14bup4bugw5JxcXHhu6lmQUbhu6nhu4TDlEbhu6lL4buC4buESXDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCQUbhu6nhuqxG4bq+UuG7qeG6qMOZS+G7guG7qULDgOG7qeG6rOG7t0zhu6nhuqjhu7dM4bup4buI4bq6UeG7qeG7nlLDgeG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6k+bn3hu6nhu5rhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Jw4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bup4bqow5rhu7Xhu6lKSEvhu4Rw4bupS+G6uFLhu6nEqOG6uEvhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7iEZL4buE4bupS+G7guG7hEbDikpw4bup4bqo4bu34bqo4buE4bupxKjhu7lK4bup4buE4bu1VnDhu6lCw5VL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6nhu4hG4bq6S+G7qUvhu4Lhu4RJcOG7qULhurzhu6nhu65S4bqyUeG7qeG7sOG7lEbhu6k8Pn3hu6lRw41L4buE4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SuG7qVHhu4Thu7dM4bup4buC4buc4bup4buw4buk4buUS+G7guG7qUrhuqLhuqjhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu55S4bu34bupUeG7oEhL4buE4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qT5ufXHhu6nhu4Hhu4Thu7dR4bup4bqsRuG6vlLhu6nhu4jhurpR4bupxKhSw4JL4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hElw4bupQsOVS+G7guG7qeG6qOG7hEfhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTlUS+G7gnDhu6lnbmZuZmdw4bupZuG7oOG7pOG7mkvhu4Lhu6k84bu1S+G7qWZSVuG6uEvhu6nhu4JG4bu3TOG7qWbDjUvhu4Thu6lSw53hu6nhuqjhu4RM4bup4bugw4NL4buCcOG7qT5ufeG7qULDgOG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qVDhu7VL4buC4bup4buCRuG7tUbhu6lCTEFL4bup4buwxajhu7Xhu6nhu4RP4bqo4bupUcOC4bui4bup4buwxajhu7Xhu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0zhu6lR4bqySuG7qeG7guG7pOG7mEvhu4Lhu6lCQUzhu6lC4bum4bqo4bupOcOV4bupPuG7hEfhu6nhurdGS+G7hHHhu6k8Pn3hu6lRxajhu6lRw41L4buE4bupQuG6ukvhu6nhu4RSVsOKS+G7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7iEbDikvhu6lRTOG7uUtw4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qE3hu6lL4bq8S+G7qUvhurrhu6Jw4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Xhu6nhu4JG4bu3SuG7qVDhu7dR4bup4bqow5lL4buC4bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SuG7oeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnDhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lC4bq8UuG7qeG6qE3hu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lMcOG7qeG6qE3hu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qVFG4bq4UuG7qeG6rEbhur5S4bupUeG7oExL4buC4bup4buwRsOK4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qT5ufXHhu6lm4bugTEvhu4Lhu6lR4buE4buWRuG7qeG7gkbhu7VL4bupUeG7lEbhu6nhuqjhurRL4bupUcOC4bui4bupUeG7oFJL4buC4bupxKjhu7lK4bup4bqo4buEUlbhur5L4bup4bqsRuG6ukvhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu4jhu4Thu45G4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhu4Thu7nhu6lL4buk4buU4bqocOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qUvhu4Thu7nhu6lL4buk4buU4bqo4buh4bup4buETOG7uUvhu6lR4buERsOKS+G7qeG7nlJW4bup4bqo4buE4bq64bupPD59cOG7qVHDguG7ouG7qVHhu6BSS+G7guG7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bup4buwRsOK4bqo4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7hMOURuG7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqrhu6Thu5hL4buC4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lRRuG6uEvhu6lRRuG6ukvhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhu4RSVsOKS3Dhu6lR4buESXHhu6lm4bugTEvhu4Lhu6nhu55S4bu34bupUeG7oEhL4buE4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qT5ufeG7qeG6qOG6tEvhu6lC4bq84bup4bqo4bu1TOG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTuG7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4bqy4bui4bupUsOdcOG7qUvhu4ThurJR4bupxKjhu7nhu6lCw5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG6rEfhu6lR4buE4bukcOG7qeG7ouG7hE3hu6nhuqxH4bupUeG7hOG7pOG7qULhur7hu6nhuqjhu4TDjeG7qUJBTOG7qT5ufeG7qUJG4bupQlNL4buC4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG6qE3hu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qeG6rEbhurpL4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qOG7qeG7hOG7mEtxcXHhu6nhurNxPHUv4buiw7o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thị xã Quảng Trị- Những sự kiện lịch sử

Thị xã Quảng Trị- Những sự kiện lịch sử
2009-09-12 11:57:22

- Tháng 2 âm lịch năm Kỷ Tỵ, Gia Long thứ 8 (1809), vua Tự Đức dời dinh lỵ Quảng Trị đến xã Thạch Hãn và cho xây thành Quảng Trị- trung tâm chính trị- hành chính tỉnh Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết